Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 03/07/2017

  • Número del document ENS/0143/2017

  • Número de control 17187036

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17187036-2017

Dades del DOGC
  • Número 7408

  • Data 10/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/143/2017, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.


Des del curs 1998-1999 el Departament d'Ensenyament ha impulsat, mitjançant el Projecte de qualitat i millora contínua, experiències per a la millora de la gestió en els instituts d'educació secundària que imparteixen formació professional específica.

El Pla general de formació professional a Catalunya, en el primer eix estratègic, sobre la Planificació i adaptació de l'oferta formativa integrada a les necessitats del mercat de treball i de les persones, proposa impulsar i ampliar programes de qualitat de la formació professional.

En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament vol impulsar que els centres educatius de Catalunya que imparteixen cicles formatius de grau mitjà i/o superior de formació professional inicial implementin sistemes d'assegurament de la qualitat i models de gestió d'excel·lència, d'acord amb la recomanació del Marc de referència Europeu de Garantia de la Qualitat en l'Educació i Formació Professional (DOUE C 155/1 de 8.7.2009).

Per això, i de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, les quals consten a l'annex 1.

Les referències que contenen les bases reguladores als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, s'entenen realitzades al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el seu règim d'assumpció de funcions.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/100/2016, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 de juliol de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

-1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions per al foment del desplegament de sistemes d'assegurament i millora contínua de la qualitat en els centres educatius privats concertats que imparteixen formació professional inicial, mitjançant l'ajut al finançament dels costos que suposa per als centres el procés d'acreditació del sistema de gestió de la qualitat.

 

-2 Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres privats concertats de Catalunya que imparteixin formació professional inicial, independentment que aquests ensenyaments estiguin o no concertats, i que disposin a la data de publicació de la convocatòria d'un sistema de gestió acreditat segons les normes internacionals de referència (ISO 9001, EFQM, o d'altres).

 

-3 Requisits i condicions dels beneficiaris

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, els centres sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat per a la comprovació d'ofici de les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Estar legalment constituïdes i, si escau, inscrites en el registre corresponent.

d) Donar compliment a la normativa sobre política lingüística, i en concret als articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

f) El centres educatius que disposin d'una plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos econòmics necessaris per a la realització de l'activitat de prevenció de riscos laborals a l'empresa, d'acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

h) El centres educatius amb 50 o més treballadors han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa, prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat), o bé aplicar les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

i) Declarar si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

j) En el cas d'associacions, haver elaborat els comptes anuals, i fer-los accessibles al públic d'acord amb l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

k) En el cas de fundacions i associacions, tenir adaptats els estatuts d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

l) En el cas de fundacions, complir amb el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

m) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud de subvenció fins a l'acabament de l'activitat subvencionada d'acord amb l'article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

n) Adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta que figuren com a annex 2 a aquestes bases reguladores, d'acord amb l' Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, i en compliment de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

o) Respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

3.2 L'entitat sol·licitant ha de complir els requisits i condicions d'aquests bases generals, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

3.3 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà mitjançant la corresponent declaració responsable que s'incorporarà al formulari de sol·licitud, que també incorporarà l'autorització expressa per consultar dades tributàries.

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

 

-4 Despeses subvencionables

4.1 Es considera despesa subvencionable la relacionada directament amb l'obtenció, el seguiment anual o la renovació de la certificació externa emesa per entitats acreditades de certificació de sistemes de gestió de la qualitat, i que estigui efectivament realitzada i pagada fins a la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds que determini la convocatòria.

4.2 En el sistema de gestió de la qualitat acreditat ha d'estar explícitament definit que l'abast de la certificació es refereix, almenys, als estudis de formació professional inicial que imparteix el centre.

 

-5 Quantia de les subvencions

5.1 La quantia de les subvencions serà un import cert i s'establirà a la convocatòria corresponent.

5.2 Perquè es consideri acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció és necessari que el centre justifiqui el pagament de la totalitat del cost de la certificació.

5.3 Aquestes subvencions són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats, però en cap cas l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

 

-6 Sol·licituds

6.1 Sens perjudici del que estableixi la resolució de la convocatòria de subvenció corresponent, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s'han de realitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada degudament emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d'aquest mateix web.

També es podrà accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des del web del Departament d'Ensenyament.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

6.2 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les administracions públiques catalanes. La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria de subvencions haurà d'especificar els sistemes de signatura electrònica que s'admetran en cada cas.

6.3 Les entitats faran el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'apartat “La meva carpeta” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

6.4 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableixen aquestes bases , es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.5 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases i faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, i atorga el consentiment al Departament d'Ensenyament per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució de les subvencions, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin en altres departaments de la Generalitat, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades.

 

-7 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà a la convocatòria de subvencions corresponent.

 

-8 Documentació

8.1 Al formulari de sol·licitud, degudament formalitzat, s'hi han d'adjuntar els annexos següents:

a) Certificat de qualitat acreditat on consti l'abast del sistema de gestió.

b) Factura emesa per l'empresa certificadora en què consti l'import de l'acreditació i del document que acrediti el seu pagament. Si el pagament s'ha fet mitjançant transferència bancària, no és vàlida l'ordre de pagament sinó que és necessari presentar el justificant bancari o un certificat de l'entitat financera en què hi figuri el destinatari, l'import i la data de pagament.

En cap cas s'admetran documents justificatius per altres conceptes de despesa relacionats amb l'obtenció de l'acreditació.

8.2 L'acreditació dels requisits indicats a la base 3 s'acreditarà mitjançant la corresponent declaració responsable que s'incorporarà al formulari de sol·licitud.

8.3 La inexactitud, falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8.4 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu es faran per mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

8.5 L'òrgan gestor ha de comprovar d'ofici les dades següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat als registres corresponents.

c) En el cas d'associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir al centre perquè aporti la documentació escaient en el termini de 10 dies hàbils amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud.

 

-9 Criteris de valoració

L'import màxim previst per a la concessió d'aquestes subvencions es distribuirà entre tots aquells centres sol·licitants que complexin els requisits que indica la base 3, seguint els criteris de repartiment establerts a la convocatòria.

 

-10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

10.2 L'òrgan instructor és la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació, i l'òrgan resolutori és la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

10.3 Les sol·licituds s'avaluen per una comissió de valoració, integrada pels membres següents, o les persones que aquests designin:

- La persona titular de la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació, que actuarà com a president/a de la comissió.

- La persona titular del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals.

- La persona titular del Servei de Gestió Administrativa de Serveis i Programes Educatius.

- Un tècnic/a del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que actuarà com a secretari/ària de la comissió.

10.4 La comissió de valoració té les funcions d'aplicar les bases, analitzar, examinar i avaluar les sol·licituds i resoldre les possibles incidències.

10.5 Els membres de la Comissió es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 23 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

10.6 Durant el tràmit de valoració de les sol·licituds, la comissió pot demanar als centres educatius participants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

10.7 L'òrgan instructor formula la proposta de resolució a la vista de l'informe de la comissió de valoració.

 

-11 Inadmissió i desistiment

11.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

11.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment als centres sol·licitants, mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En aquest acte ha de constar la via de recurs que correspongui.

11.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.2, qualsevol centre sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

-12 Resolució i publicació

12.1 El director general Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà per delegació en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La resolució es notificarà als centres interessats mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.2 En la resolució es farà esment dels recursos que es podran interposar, dels terminis per interposar-los i de l'òrgan davant del qual es podrà recórrer.

12.3 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució del procediment, els centres sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

-13 Publicitat

13.1 Les subvencions concedides es fan públiques al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, si són d'un import igual o superior a 3.000,00 euros, també se'n dóna publicitat al DOGC.

13.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la transparència.

13.3 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

-14 Justificació i pagament

14.1 Dins del termini que estableixi la convocatòria de subvencions corresponent, els centres beneficiaris han de presentar un compte justificatiu que conté una relació classificada de la totalitat de les despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, segons model establert a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

A aquest compte justificatiu caldrà annexar una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

Els beneficiaris hauran d'aportar també els originals de les factures o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil i dels justificants de pagament presentats juntament amb la sol·licitud de subvenció. Aquesta documentació es pot presentar directament als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament i als seus Serveis Territorials, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas que s'opti per presentar aquesta documentació en una oficina de correus, s'ha de fer en sobre obert, per tal que sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

Un cop es disposi d'aquesta documentació es tramitarà el pagament de les subvencions i es retornarà als centres beneficiaris les factures i els justificants de pagament, degudament diligenciats.

14.2 L'obligació de pagament de la subvenció es tramita un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada i s'ha complert la finalitat que va motivar la concessió.

Prèviament al reconeixement de l'obligació del pagament, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

-15 Obligacions dels centres beneficiaris

Els centres beneficiaris han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'actuació subvencionada en el termini que determinin les bases reguladores.

b) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

c) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

d) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

e) Fer constar en la documentació que generi el desenvolupament de l'actuació, així com a la pàgina web o al blog del centre o en altres espais de difusió, el logotip del Departament d'Ensenyament. Els centres beneficiaris també hauran d'informar del cofinançament del Fons Social Europeu, així com del finançament del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, si s'escau.

f) Els centres es comprometen a participar, a proposta del director general de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, en jornades o activitats relacionades amb les bones pràctiques educatives i de gestió.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

i) De conformitat amb el que estableix la llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin el seu compliment al que preveu aquesta Llei.

j) Adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta que figuren com a annex 2 a aquestes bases reguladores, d'acord amb l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, i en compliment de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i als que puguin constar a les corresponents convocatòries.

k) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions, aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.

 

-16 Compatibilitat amb altres ajuts

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut obtingut pel centre per a la realització de la mateixa activitat sempre i quan l'import de les subvencions rebudes no superi l'import total de l'actuació.

 

-17 Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores, s'ha d'aplicar:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les entitats beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

c) Així com qualsevol altra normativa que sigui d'aplicació.

 

-18 Revocació

L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent si escau, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

-19 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, s'aplica el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

-20 Protecció de dades

Els centres beneficiaris han de complir amb tot allò previst per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

-21 Caràcter de les subvencions

21.1 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditada a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

21.2 Les subvencions no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

 

 

Annex 2

Codi de conducta

 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.

 

Principis ètics i regles de conducta

 

-1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

-2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

-3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta:

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

Amunt