Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/07/2017

  • Número del document ENS/1587/2017

  • Número de control 17187035

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17187035-2017

Dades del DOGC
  • Número 7408

  • Data 10/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1587/2017, de 3 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018, en el Projecte de qualitat i millora contínua.


Mitjançant la Resolució ENS/730/2017, de 29 de març, es va convocar concurs públic per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018, en el Projecte de qualitat i millora contínua (DOGC núm. 7346, de 7.4.2017).

Per tant, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de l'annex 1 en relació amb la selecció dels projectes, i un cop vista la proposta de la comissió avaluadora,

 

Resolc:

 

-1 Seleccionar els centres que consten a l'annex d'aquesta Resolució, per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua, amb efectes des de l'inici del curs 2017-2018.

 

-2 La relació actualitzada de tots els centres que participen en el Projecte de qualitat i millora continua es pot consultar a l'adreça web:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcProjectesEducatius.

 

Barcelona, 3 de juliol de 2017

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex

Centres seleccionats a l'empara de la convocatòria oberta per la Resolució ENS/730/2017, de 29 de març, per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua, amb efectes des de l'inici del curs 2017-2018

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

 

Codi: 08041519

Denominació: Institut Martí Dot

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

 

Codi: 17006666

Denominació: Institut Pla de l'Estany

Municipi: Banyoles

 

Codi: 17005340

Denominació: Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot

Municipi: Olot

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08043656

Denominació: Institut Marina

Municipi: La Llagosta

 

Codi: 08052979

Denominació: Institut Josep Puig i Cadafalch

Municipi: Mataró

Amunt