Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/06/2017

  • Número del document ENS/1476/2017

  • Número de control 17177044

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17177044-2017

Dades del DOGC
  • Número 7400

  • Data 28/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1476/2017, de 20 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.


Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), es regula el servei escolar de menjador als centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament.

L'article 14 del Decret esmentat estableix que el Departament d'Ensenyament determina per a cada curs escolar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador per als centres educatius que en depenen.

D'altra banda, la disposició addicional 3 del Decret esmentat estableix que l'alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència per inexistència en aquest municipi d'oferta pública del nivell educatiu corresponent, i estigui cursant l'ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d'Ensenyament, té dret a rebre els ajuts individuals de menjador que el Departament estableix per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador.

Vista també la Sentència 675/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del recurs contenciós-administratiu interposat contra la Resolució ENS/1435/2013, de 18 de juny,

Per tots aquests precedents, i a proposta de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

 

Resolc:

 

-1 Fixar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs escolar 2017-2018, amb caràcter general en la quantitat de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total.

Per als comensals esporàdics, el preu pot ser de fins a un màxim de 6,80 euros/alumne/dia, IVA inclòs. Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en el cas de l'alumnat d'educació secundària, el qui en fa ús menys de dos dies a la setmana, i sempre que, en ambdós casos, el comensal no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

 

-2 Als comensals d'un mateix menjador únicament se'ls pot aplicar un dels dos preus fixats: el de comensals fixos o el de comensals esporàdics.

 

-3 Excepcionalment, mitjançant l'autorització prèvia dels serveis territorials corresponents, quan es tracti de centres d'educació especial o d'escoles rurals amb un nombre molt reduït d'usuaris del servei o quan les circumstàncies especials de l'alumnat o les instal·lacions del centre així ho aconsellin, es pot augmentar el preu màxim d'aquesta prestació. Els centres educatius que prevegin que el preu del menjador escolar superi el preu màxim establert en aquesta Resolució hauran de formular una sol·licitud motivada d'autorització als serveis territorials corresponents. La sol·licitud haurà d'incorporar un estudi de costos d'acord amb el model que facilitarà el Departament d'Ensenyament.

Els centres que per al curs 2016-2017 ja compten amb una autorització de preu de menjador superior al màxim, no han de formular nova sol·licitud, però sí que han de lliurar als serveis territorials l'estudi de costos mencionat al paràgraf anterior.

La Inspecció d'Educació farà el seguiment en els centres del Departament d'Ensenyament de l'adequació del preu del menjador escolar a la present normativa.

 

-4 Fixar en la quantitat de 6,20 euros/alumne/dia, per al curs escolar 2017-2018, l'import màxim de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat que per manca d'oferta educativa d'ensenyaments obligatoris, s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, prèviament determinats pel Departament d'Ensenyament.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 20 de juny de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

Amunt