Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/06/2017

  • Número del document 076/2017

  • Número de control 17171123

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17171123-2017

Dades del DOGC
  • Número 7396

  • Data 22/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 76/2017, de 20 de juny, de modificació del Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i se n'actualitzen les tarifes i peatges.


El Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 427/2011, de 27 de novembre, va aprovar un nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya, tot considerant la millora en la gestió de la mobilitat i l'eficiència ambiental.

En aquest Decret per primer cop es van establir descomptes ECO per a vehicles de baixes emissions de contaminants a l'atmosfera en autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya. El temps transcorregut, la persistència de la deficient qualitat de l'aire de les conurbacions urbanes i els avenços tecnològics experimentats els darrers anys fan necessària la revisió dels criteris per obtenir el descompte ECO per a vehicles de baixes emissions de contaminants a l'atmosfera.

Així, l'any 2011 es posaven en circulació els primers vehicles que havien de complir la norma Euro 5 d'emissions de contaminants a l'atmosfera per a òxids de nitrogen, NOx, i partícules molt fines PM10, i al setembre del 2015 va entrar en vigència la norma Euro 6, més estricta pel que fa als nivells d'emissió d'aquests contaminants en la seva fase d'homologació. Paral·lelament, les mesures fiscals lligades a la reducció de l'impost de matriculació per les emissions de CO2 han induït al fet que els fabricants posin al mercat vehicles amb emissions més baixes, per la qual cosa els valors establerts per a vehicles nets de baixes emissions al Decret 427/2011, de 27 de novembre, han quedat obsolets i han perdut la seva principal funció d'orientar la renovació del parc de vehicles cap a les tecnologies menys contaminants.

A Catalunya, mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, i l'Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, es van declarar Barcelona i 39 municipis de la seva conurbació urbana com a zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). Posteriorment, mitjançant l'Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, es va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020, que ha de permetre garantir un aire net als més de 4,6 M d'habitants que configuren l'aglomeració urbana de Barcelona.

En aquest marc, la millora de la qualitat de l'aire segueix sent una prioritat per a l'Administració ambiental catalana i la gestió dels peatges amb criteris ambientals és una eina adequada per afrontar-ho, que està en la línia de les actuacions adoptades per les principals regions europees per tal d'orientar la renovació del parc de vehicles amb criteris de reducció d'emissions contaminants d'òxids de nitrogen i partícules.

Si bé és coneguda la necessitat d'implementar mesures per reduir la contaminació atmosfèrica per òxids de nitrogen i partícules ultrafines als nuclis urbans, no és tan coneguda la necessitat de reduir la contaminació procedent de la mobilitat interurbana. Les elevades intensitats de trànsit dels eixos viaris d'accés als municipis metropolitans constitueixen la principal font de contaminació de municipis com Badalona, Santa Coloma i Terrassa, entre d'altres, per això reduir les emissions en aquests eixos viaris de ben segur ha de comportar una millora per a l'aire que respiren els seus ciutadans.

Altres beneficis dels nous criteris de descomptes es poden trobar en zones de Catalunya molt allunyades de l'emplaçament on s'aplica la mesura. No es pot obviar l'efecte de transport i transformació de contaminants que genera la pròpia circulació atmosfèrica.

Les mesures per promoure els vehicles de baixes emissions també incideixen en la necessitat de reduir la contaminació acústica generada pel trànsit. En aquest sentit, més enllà de les mesures que ja es prenen amb sistemes sonoreductors, ja sigui en el propi asfalt o amb pantalles acústiques, el model de vehicles que es vol incentivar es caracteritza per emetre nivells de soroll del motor i escapament molt més baixos o nuls.

D'altra banda, la gestió del pagament de peatges en funció de la contaminació també ha de permetre generar altres polítiques sinèrgiques d'àmbit municipal. En aquest sentit, permet orientar accions a emprendre pel que fa al desplegament de les zones urbanes d'atmosfera protegida (ZUAP) i la fiscalitat municipal tant per aparcar com per circular amb discriminació positiva per al mateix parc de vehicles.

Catalunya no disposa de recursos fòssils autòctons significatius, i en especial de petroli, per la qual cosa es fa necessari desenvolupar polítiques que en redueixin de manera significativa la nostra dependència i ens permetin avançar cap a la necessària transició energètica alineada amb l'estratègia “Energia i Clima” de la Unió Europea aprovada el passat any 2015.

El transport per carretera depèn en un 98% de derivats del petroli. Aquesta dependència fa que els costos associats a la mobilitat quotidiana de les famílies estiguin directament vinculats als preus internacionals del mercat d'aquests productes, altament influenciats per la dinàmica geopolítica.

També cal integrar de la millor forma possible la utilització de les energies renovables en el sector del transport. El vehicle elèctric és la tecnologia que ofereix més possibilitats d'integrar la generació d'energia elèctrica renovable en la mobilitat del país.

Amb els nous criteris per accedir als descomptes ECO dels peatges, a més de l'evident intencionalitat de millora ambiental i de salut pública, també es pretén estimular la indústria de l'automòbil per desenvolupar vehicles més nets i més competitius en el futur immediat, posant especial èmfasi en la progressió cap al vehicle elèctric i les diverses tipologies híbrides amb baixes emissions.

Les modificacions que s'introdueixen se centren específicament a definir uns criteris més estrictes i actualitzats, per la qual cosa necessàriament tindrà una incidència positiva en la millora de la qualitat de l'aire i també de la salut de les persones, així com una objectivitat més clara en la validació de les emissions que cal complir per part de l'òrgan gestor i una simplificació de les categories de vehicles que poden disposar de la bonificació per criteris ambientals.

Vist el que disposen la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, d'acord amb la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, d'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i l'article 24 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d'autopistes en règim de peatge;

Vist l'informe previ del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda;

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

1.1 Es modifica l'article 1.1.1 del Decret 427/2011, de 27 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“1.1.1 Beneficiaris: usuaris dels vehicles de les categories tarifàries establertes en cada cas segons la modalitat de descompte, que en facin ús en qualsevol dels itineraris dels recorreguts que s'especifiquen en dies no festius de dilluns a divendres, i que emprin com a mitjà de pagament qualsevol sistema dinàmic teletac (OBE interoperable Via T), o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat que permeti la verificació de la concurrència en els dits usuaris de les condicions establertes en aquest Decret.

Per poder ser beneficiari del descompte ECO (general i específic), els usuaris han d'inscriure's i seguir les instruccions que trobaran al Portal de tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat) i acreditar els requisits establerts i la seva vigència.

L'aprovació i validació dels criteris per poder gaudir del descompte ECO i la verificació del seu compliment correspon a l'òrgan competent en matèria de qualitat ambiental.”

1.2 Es modifica l'article 1.1.2 del Decret 427/2011, de 27 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“1.1.2 Modalitats de descomptes sobre el peatge matemàtic vigent:

Descomptes amb caràcter acumulatiu, no superior al 100%, en un mateix recorregut i usuari:

a) Descompte per recurrència: 30%. Usuaris habituals que facin més de 16 viatges al mes, tot considerant aquest com a mes natural.

b) Descompte VAO: 40%. Tenen la consideració de VAO els vehicles ocupats per 3 o més persones.

c) Descompte ECO-general 30%: Tenen la consideració de vehicles ECO als efectes de l'aplicació d'aquest descompte del 30%:

Vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 km i híbrids no endollables

Vehicles de gas natural, GLP o biogàs

Vehicles de benzina o bioetanol que siguin Euro 6 o superior

Aquest sistema de descomptes acumulatius serà d'aplicació als vehicles de les categories tarifàries que a continuació s'indiquen:

Lleugers: Turismes de 2 eixos i 4 rodes sense remolc.

Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.

Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes.

Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.

Categoria II: Turismes de 2 eixos i 4 rodes.

Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).

Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes.

Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).

d) Descompte ECO-específic 100%: per als vehicles de les categories tarifàries indicades en l'apartat anterior així com a les motocicletes, amb o sense sidecar, i que compleixin en tot cas qualsevol de les característiques definides a continuació:

Vehicles elèctrics purs

Vehicles elèctrics d'autonomia estesa

Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km

Vehicles d'hidrogen

1.3 S'aprova un nou article 1.4 del Decret 427/2011, de 27 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“1.4 El descompte ECO, general i específic, serà d'aplicació durant la vigència del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020, i pot ser objecte de modificació com a conseqüència, en el seu cas, de la revisió d'aquest Pla.”

 

Article 2

La Generalitat de Catalunya ha de compensar les societats concessionàries Autopistes de Catalunya, SA (AUCAT), Autopista Terrassa-Manresa, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA (AUTEMA) i Infraestructures Viàries de Catalunya, SA (INVICAT) per l'aplicació dels descomptes aprovats en l'article anterior, de conformitat amb el sistema de compensació que estableixen els seus respectius contractes de concessió.

Pel que fa als Túnels de Vallvidrera i als seus accessos, la societat concessionària assumeix al seu càrrec sense cap dret de compensació, d'acord amb el seu contracte de concessió, el cost que es deriva per l'aplicació del descompte ECO en totes dues modalitats, en el percentatge del 30%. La Generalitat de Catalunya compensarà a dita concessionària el 70% del cost corresponent al descompte ECO en la seva modalitat i percentatge del 100% d'aplicació a determinats vehicles, d'acord amb el sistema que estableix l'article 4 del Decret 427/2011, de 27 de desembre, així com el 100% del cost corresponent al descompte ECO-específic per a les motocicletes. Aquesta compensació, atesa la seva naturalesa d'indemnització, no està subjecta a IVA (article 78.3, núm. 1 LIVA), i la Generalitat de Catalunya assumirà de forma exclusiva qualsevol cost i perjudici que per aquest motiu es pugui generar en cas contrari, de manera que si es merita resulti neutra per a la concessionària.

 

Article 3

Aquest Decret és d'aplicació l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de juny de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Amunt