Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 13/06/2017

  • Número del document ARP/0121/2017

  • Número de control 17166058

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-17166058-2017

Dades del DOGC
  • Número 7393

  • Data 19/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/121/2017, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries.


El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat convenient establir ajuts plurianuals incentivadors del foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d'incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, potenciar les zones rurals i facilitar-ne el desenvolupament, amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n'augmentin la competitivitat. Aquests ajuts auxilien processos d'integració cooperativa, serveis de consultoria externa, participació en fires comercials, inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles i contractació de personal qualificat.

Els ajuts al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries de concurrència competitiva substitueixen parcialment i donen continuïtat al règim d'ajuts d'estat SA 37184 (2013/N): Ajuts a les cooperatives i altres entitats associatives agràries, declarat el 25 de febrer de 2014 compatible amb el mercat comú per Decisió C(2014) 1158 final de la Comissió Europea, per al període 2014-2020, de conformitat amb el que disposa l'article 108, apartat 3, del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Aquesta notificació es va efectuar en el marc de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007-2013 (2006/C 319/01), en espera de l'aprovació per part de la Comissió de les directrius per al període 2014-2020.

L'Ordre AAM/313/2013, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, modificada posteriorment per l'Ordre ARP/109/2016, de 4 de maig, va condicionar la seva concessió a l'adaptació de les bases reguladores a les directrius que han de regir en el període 2014-2020, i, pel que fa a la línia d'ajut a les despeses de contractació per a l'adequació dels recursos humans, sotmesa al règim d'ajuts de minimis, que també hi era inclosa, a l'adaptació al nou reglament de la Unió Europea que ha de regular els ajuts de minimis per al mateix període.

El 24 de desembre de 2013, el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) va publicar el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, la regulació del qual no va implicar cap canvi a les bases reguladores en la línia d'ajut a les despeses de contractació per a l'adequació dels recursos humans, que hi estava sotmesa.

L'1 de juliol de 2014, el DOUE va publicar les directrius de la Unió Europea aplicables als ajuts estatals als sectors agrícola i forestal i a les zones rurals de 2014 a 2020 (2014/C 204/01), el contingut de les quals no va comportar cap modificació en la redacció de les bases reguladores aprovades per l'Ordre AAM/313/2013, de 4 de desembre, en relació amb les altres línies d'ajut que s'hi regulen, i, per tant, van quedar emparades per la declaració de compatibilitat de la Comissió a través de la Decisió C(2014) 1158 final, règim d'ajut d'estat SA 37184 (2013/N), que va declarar aquest règim d'ajuts compatible amb el mercat comú.

D'altra banda, el Parlament de Catalunya va aprovar mitjançant la Resolució 35/VI mesures per impulsar la cooperació i la formació en el món agrari que contenen l'elaboració i l'execució d'un pla de suport i millora del sector cooperatiu, amb la finalitat de reforçar la competitivitat de les explotacions agràries catalanes. Més tard, a la Resolució 671/VIII, de 14 d'abril de 2010, sobre el món agrari, en el punt sobre el cooperativisme agrari català i els seus reptes, el Parlament de Catalunya insta el Govern a orientar el Pla de modernització de les cooperatives agràries catalanes cap a la producció de productes de qualitat i cap a la transformació primera, i la comercialització d'aquests productes amb la finalitat de millorar i adequar les estructures de producció, els processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris; reforçar el cooperativisme com a eina per assolir els objectius d'integració dels productors, fomentant la concentració de l'oferta i impulsant la creació d'organitzacions i associacions de productors; potenciar els ajuts i l'assessorament tècnic i empresarial per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, per guanyar dimensió i compartir sinergies en processos tècnics, logístics i de gestió; adequar els plans de modernització de les cooperatives agràries catalanes a la necessitat que les convocatòries tinguin caràcter plurianual, como a mínim de tres anys, per adaptar-les millor a la realitat i la planificació de les empreses; i conscienciar i sensibilitzar els diferents protagonistes de les cooperatives, i també els consells rectors, els directius, els treballadors i els socis, per potenciar la cultura empresarial i el model de cooperativisme agrari de futur.

La Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, també insta el Govern de la Generalitat a “elaborar un pla marc del cooperativisme agrari, i amb aquest objectiu cal que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), amb el suport de l'Administració, elabori un estudi que mostri la realitat de les cooperatives agràries amb caràcter global, analitzi els factors de viabilitat, l'adequació de les capacitats de transformació, l'estructura comercial i les possibilitats de millora de la competitivitat, entre altres, per a avançar en la definició de les possibles línies d'actuació de futur i preveure sinergies i possibilitats d'intercooperació”.

En aquest mateix sentit, la Resolució 275/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern, insta el Govern a complir tots els acords presos en el ple monogràfic sobre la situació de l'agricultura que va tenir lloc al Parlament a l'abril de 2010 i que va ésser ratificat al febrer de 2011.

També, la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, al punt 14 Cooperatives agràries, insta el Govern de la Generalitat, entre altres, a: afavorir i reconèixer el paper de les cooperatives agràries com a motor de desenvolupament rural i reforçar el cooperativisme com a eina per assolir els objectius d'integració dels productors, fomentant la concentració de l'oferta i impulsant la creació d'organitzacions i associacions de productors; destinar els recursos necessaris per desenvolupar el Pla marc de cooperatives; posar a l'abast del sector durant els pròxims anys els instruments necessaris per desenvolupar les actuacions que es derivin del Pla marc del cooperativisme agrari català, i a obrir una convocatòria anual d'ajuts per impulsar i consolidar el Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives agràries (PCIM).

Posteriorment, l'Acord GOV/62/2016, de 10 de maig, pel qual s'aprova el Pla marc del cooperativisme agrari català 2016-2020, encarrega al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'adequació dels ajuts per al foment de la concentració, intercooperació i modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries (PCIM) a les reflexions estratègiques resultants del treball de les cooperatives agràries en el procés d'elaboració del Pla marc. Aquest encàrrec es concreta, entre altres actuacions, a elaborar un programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries 2016-2020, que es materialitza, en part, en l'establiment de les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries d'aquesta Ordre.

Així, s'han revisat les línies d'ajut establertes fins ara en el règim d'ajuts a les cooperatives i altres entitats associatives agràries per cercar la millor adequació a les necessitats plantejades en el Pla marc del cooperativisme agrari català i disposar d'un ajut d'estat renovat a l'empara de la normativa europea vigent. En aquest sentit, s'ha considerat convenient regular aquests ajuts a l'empara dels reglaments europeus d'exempció.

Les línies d'ajut a Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles i d'ajut a Processos d'integració cooperativa de les bases reguladores d'aquesta Ordre s'emparen respectivament en els articles 17 i 19 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajut en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Les línies d'ajut a Serveis de consultoria externa, d'ajut a Participació en fires comercials i d'ajut a Contractació de personal qualificat de les bases reguladores d'aquesta Ordre s'emparen respectivament en els articles 18, 19 i 29 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Aquestes bases reguladores han estat comunicades a la Comissió Europea, que els ha assignat el número d'ajut SA.48289 (2017/XA), d'acord amb l'article 9 del Reglament (UE) 702/2014 pel que fa als ajuts sotmesos a aquest règim. En relació amb les mesures sotmeses al règim del Reglament (UE) 651/2014, aquestes bases seran informades a la Comissió dins el termini de 20 dies hàbils a partir de la seva entrada en vigor, d'acord amb l'establert en l'article 11 a) de l'esmentat Reglament.

D'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D'acord amb l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014), i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector cooperatiu agrari mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries. Aquestes bases reguladores es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics que serà obligatori en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1, el qual consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria com les resolucions de concessió es poden modificar, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 13 de juny de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

–1 Objecte dels ajuts

El principal objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d'incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, potenciar les zones rurals i facilitar-ne el desenvolupament, amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n'augmentin la competitivitat.

Els objectius per a cada tipus d'ajut específic són:

- Processos d'integració cooperativa amb l'objectiu principal d'establir ajuts inicials a les agrupacions i organitzacions de productors del sector agrícola dins dels ajuts a favor de les pimes dedicades a la transformació de productes agrícoles i la comercialització de productes agrícoles en el marc establert en l'article 19 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny.

- Serveis de consultoria externa amb l'objectiu principal d'establir ajuts a les pimes per serveis de consultoria en el marc de l'article 18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

- Participació en fires comercials amb l'objectiu principal d'establir ajuts a les pimes per a la seva participació en fires comercials en el marc de l'establert en l'article 19 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

- Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles amb l'objectiu principal d'establir ajuts per a inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles dins dels ajuts a favor de les pimes dedicades a la transformació de productes agrícoles i la comercialització de productes agrícoles en el marc de l'establert en l'article 17 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny.

- Contractació de personal qualificat amb l'objectiu principal d'establir ajuts a la innovació en matèria de processos i organització en el marc de l'establert en l'article 29 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

 

–2 Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts que estableixen aquestes bases reguladores les cooperatives agràries dedicades a la transformació i comercialització de productes agraris constituïdes legalment i les entitats associatives agràries de caràcter agroalimentari que sota la fórmula jurídica de cooperativa, societat agrària de transformació o societat mercantil estiguin formades o participades per entitats associatives agràries de les quals més del 50% del capital social correspongui a cooperatives agràries d'aquestes característiques, que compleixin des del moment de la sol·licitud els requisits següents:

a) Desenvolupar l'activitat empresarial subvencionada a Catalunya.

b) Disposar d'un pla de formació per a persones associades i per a qui ocupa càrrecs directius o de gerència, i comprometre's a desenvolupar-lo.

c) Disposar d'un projecte de desenvolupament o un pla d'empresa que demostri la viabilitat econòmica de les actuacions proposades, d'acord amb l'avaluació de les perspectives i la sortida normal al mercat dels productes, i la millora de la competitivitat empresarial mesurable amb indicadors com el cost unitari de producció.

d) Complir les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene, sanitat i benestar animal.

e) Els òrgans de govern de la cooperativa o de l'entitat han de decidir col·lectivament emprendre les actuacions previstes i mantenir-les per un període no inferior a cinc anys, a comptar des de la data d'inici de l'exercici econòmic de l'entitat beneficiària posterior a la data de concessió de l'ajut.

f) Disposar d'un informe sobre l'anàlisi econòmica i financera de l'entitat.

g) Ser una petita o mitjana empresa d'acord amb el que estableixen l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 i l'annex I del Reglament (UE) 702/2014 sobre la definició de petites i mitjanes empreses (en endavant pimes).

h) Ser agrupació, organització o associació de productors amb objectius compatibles amb l'article 152, apartat 1, lletra c), i apartat 3, i amb l'article 156 del Reglament (UE) 1308/2013 des del moment de la sol·licitud de l'ajut.

i) En el cas de societats mercantils, a més d'estar participades per cooperatives agràries en més del 50% del seu capital social, les accions o participacions han de ser nominatives des del moment de la sol·licitud de l'ajut.

 

–3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir des del moment de la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

b) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

c) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

d) En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió i en l'article 2.14 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

f) En el cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor: complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

g) En el cas de comptar amb centres laborals: complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

h) En el cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic: complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

i) En el cas d'agrupació de persones jurídiques, aquesta agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

j) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

k) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

l) En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitades abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l'activitat subvencionats, es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.

m) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 3.

3.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut públic concedit per a la mateixa finalitat.

 

–4 Activitats subvencionables i requisits específics

Per considerar que els ajuts tenen un efecte incentivador i poder obtenir la subvenció, cal que les persones beneficiàries hagin presentat una sol·licitud de l'ajut abans de començar a treballar en el projecte o l'activitat. Només es considera que l'activitat ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajut en el cas d'actuacions subvencionables realitzades en l'any de la convocatòria, i amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert a l'apartat 15 d'aquestes bases reguladores.

4.1 Processos d'integració cooperativa

S'estableix una línia d'ajuts per fomentar la concentració i la modernització de l'oferta cooperativa per a la seva comercialització dirigida a consolidar processos d'integració de cooperatives agràries per fusió per constitució o fusió per absorció, o per la creació de noves agrupacions de productors reconegudes oficialment que constitueixin noves plataformes de comercialització.

Només poden beneficiar-se d'aquesta línia d'ajut les agrupacions i organitzacions de productors que hagin estat reconegudes oficialment sobre la base de la presentació d'un pla empresarial.

Queden excloses d'aquests ajuts les entitats que tinguin per objecte la gestió d'una o més explotacions agrícoles, les associacions d'auxili mutu i els serveis de substitució i gestió agraris, en les explotacions dels socis, sense intervenir en l'adaptació conjunta de l'oferta al mercat.

Tampoc no es concediran ajuts a cooperatives o altres entitats associatives quan els seus objectius siguin incompatibles amb l'article 152, apartat 1, lletra c), l'article 152, apartat 3, i l'article 156 del Reglament (UE) 1308/2013.

Aquests ajuts estan destinats a sufragar les despeses que resulten de la creació i posada en marxa de la nova entitat. Són subvencionables les actuacions següents:

a) Despeses de lloguer dels locals apropiats.

b) Despeses per a l'adquisició d'equips d'oficina, inclosos ordinadors i programes informàtics.

c) Despeses de personal administratiu.

d) Despeses generals.

e) Honoraris d'advocats i taxes administratives.

f) En el cas de compra de locals, les despeses subvencionables es limitaran a les de lloguer a preus de mercat.

4.2 Serveis de consultoria externa

S'estableix una línia d'ajuts per a les despeses pels serveis de consultoria prestats per consultors externs.

Aquests serveis no consistiran en activitats permanents o periòdiques ni estaran relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa, com són els serveis rutinaris d'assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics o els de publicitat.

Són despeses subvencionables:

a) Estudis previs preparatoris per a futurs processos d'integració cooperativa.

b) Estudis de mercat, primera auditoria comercial i plans de màrqueting.

c) Concepció i disseny de producte.

d) Protecció del medi ambient.

e) Anàlisi i descripció de llocs de treball, primera auditoria sociolaboral i estudis per definir polítiques i sistemes retributius.

f) Selecció de personal.

g) Valoració de llocs de treball, adequació de càrregues i reducció de costos.

h) Estudis de viabilitat d'inversions.

i) Despeses lligades a la preparació de sol·licituds per al reconeixement dels règims de qualitat.

j) Implantació de sistemes de gestió de la qualitat i similars, primera auditoria i assessorament.

4.3 Participació en fires comercials

S'estableix una línia d'ajut per a la participació en fires comercials.

Són subvencionables les despeses de lloguer, muntatge i gestió de l'estand d'exposició per la participació en qualsevol fira o exposició.

4.4 Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles

S'estableix una línia d'ajut per a la inversió en actius materials i immaterials que tinguin per objecte la transformació i la comercialització de productes agrícoles.

Les inversions relacionades amb la producció de biocarburants a base d'aliments no són subvencionables.

Les inversions han d'estar d'acord amb la normativa comunitària i amb la legislació estatal en matèria de protecció mediambiental. En el cas de les inversions que requereixin una avaluació de l'impacte ambiental en aplicació de la Directiva 2011/92/UE, l'ajut està condicionat al fet que aquesta avaluació s'hagi fet i que l'autorització de l'execució per al projecte d'inversió de què es tracti hagi estat concedida abans de la data de concessió de l'ajut individual.

Són subvencionables les actuacions següents:

a) La construcció, adquisició o millora de béns immobles. Els terrenys adquirits només seran subvencionables si no se supera el 10% del total de les despeses subvencionables en la mateixa operació.

b) Adquisició per compra de maquinària i d'equips fins al seu valor de mercat.

c) Les despeses generals lligades a les inversions indicades en les lletres a) i b), com els honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors i els honoraris relatius a l'assessorament sobre sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

d) L'adquisició o el desenvolupament de programes informàtics i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades.

No són subvencionables les despeses d'assegurances, el capital circulant ni els costos relacionats amb inversions per complir normes de la Unió Europea vigents.

Els ajuts no es concediran quan vulnerin qualsevol de les prohibicions o restriccions imposades en el Reglament (UE) 1308/2013, fins i tot quan aquestes prohibicions i restriccions es refereixin únicament a ajuts de la Unió previstes en l'esmentat Reglament.

Per motius pressupostaris, les convocatòries efectuades d'acord amb aquestes bases reguladores podran determinar que quedin excloses d'aquesta línia d'ajut les inversions superiors a un import fixat de fins a 250.000,00 euros per anualitat o de fins a 600.000,00 euros per la suma de les anualitats, que puguin ser objecte al seu torn de subvenció per altres ajuts finançats amb càrrec a fons comunitaris destinats a fomentar la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, en els termes de la regulació dels fons esmentats.

4.5 Contractació de personal qualificat

S'estableix una línia d'ajuts per a les despeses de contractació de personal especialitzat per pimes en els àmbits tècnic, comercial, econòmic i comptable, sempre que tinguin com a objectiu la introducció d'innovacions en matèria de processos i organització segons les definicions següents:

a) Innovació en matèria d'organització: l'aplicació d'un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o las relacions exteriors d'una empresa; no inclou els canvis basats en mètodes organitzatius ja utilitzats en l'empresa, els canvis en l'estratègia de gestió, les fusions i adquisicions, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l'adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

b) Innovació en matèria de processos: l'aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics); no inclou els canvis o les millores d'importància menor, els augments de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l'adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

 

–5 Tipus i quantia dels ajuts

Aquests ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les diferents línies subvencionables.

5.1 Els ajuts que estableix l'apartat 4.1 Processos d'integració cooperativa tenen caràcter temporal i decreixent en un període màxim de cinc anys, amb una quantitat fixada que s'abona en tres trams anuals posteriors al reconeixement de la nova entitat segons el pla d'empresa presentat, amb un ajut màxim del 100% de les despeses subvencionables, d'acord amb el barem següent:

 

Volum de facturació previst per la nova entitat

1a anualitat

2a anualitat

3a anualitat

Menys de 2 milions d'euros

60.000,00 euros

50.000,00 euros

40.000,00 euros

de 2 a 5 milions d'euros

100.000,00 euros

80.000,00 euros

60.000,00 euros

de 5 a 10 milions d'euros

125.000,00 euros

100.000,00 euros

75.000,00 euros

de 10 a 25 milions d'euros

150.000,00 euros

125.000,00 euros

100.000,00 euros

més de 25 milions d'euros

200.000,00 euros

160.000,00 euros

120.000,00 euros

 

 

Aquests imports només es poden subvencionar si es justifiquen amb les despeses subvencionables corresponents.

No es podrà subvencionar cap despesa transcorreguts cinc anys de la data efectiva de la integració cooperativa, i només se n'abonarà el darrer tram, després de comprovar l'execució correcta del pla empresarial.

5.2 En el cas dels ajuts establerts a l'apartat 4.2 Serveis de consultoria externa, la quantia de l'ajut és com a màxim el 50% de la despesa subvencionable amb la limitació de 20.000,00 euros de subvenció per servei de consultoria.

5.3 La quantia dels ajuts establerts a l'apartat 4.3 Participació en fires comercials és com a màxim el 50% de la despesa subvencionable.

5.4 La quantia dels ajuts de les inversions que estableix l'apartat 4.4 Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles és com a màxim del 40% de la inversió subvencionable. En el cas d'una inversió vinculada a una fusió d'organitzacions de productors, aquest percentatge s'incrementa fins a un màxim del 60% de la inversió subvencionable.

5.5 L'ajut establert a l'apartat 4.5 Despeses de contractació de personal qualificat té caràcter temporal amb una durada no superior als tres primers anys des de la introducció d'innovacions en els processos i l'organització, amb una subvenció màxima del 50% del cost salarial corresponent, sense superar l'import de 45.000,00 euros/any per lloc de treball. Només se subvencionaran els contractes subscrits per temps indefinit. En el supòsit d'amortització d'un lloc de treball abans de l'acabament del període de tres anys de contractació, l'entitat beneficiària ha de reintegrar l'import de l'ajut percebut.

5.6 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la convocatòria corresponent.

5.7 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d'acord amb el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució que estableix l'apartat 9 següent d'aquestes bases reguladores. En cap cas l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

5.8 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, és de 3.000,00 euros. Aquesta despesa ha de permetre, en el cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

5.9 El percentatge màxim de desviació pressupostària, entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada, és del 20%. En desviacions superiors, s'aplicarà la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada.

5.10 Perquè sigui subvencionat un projecte, s'exigeix que estigui executat el 60% del pressupost inicial total aprovat, sempre que es garanteixi en tot cas que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció. En cas de no arribar a aquest percentatge d'execució, es revocarà l'ajut.

 

–6 Sol·licituds

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat d'acord amb el procediment establert en l'annex 2.

 

-7 Documentació a presentar amb la sol·licitud

7.1 Cal adjuntar a les sol·licituds la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no cal aportar els documents indicats en les lletres posteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

a) Acreditació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant i de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, en el cas de no haver autoritzat el DARP a verificar-les o obtenir aquesta informació, d'acord amb el que estableix l'apartat 7.4.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

c) Acreditació de la personalitat jurídica i de l'objecte social de l'entitat, i còpia dels estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre Mercantil, al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici.

d) Pacte contractual adoptat pels òrgans de decisió de les entitats participants, l'assemblea general en el cas de cooperatives, sobre l'acció col·lectiva de concentració o intercooperació.

e) Certificat de l'acord de l'òrgan de govern corresponent on s'ha de fer constar la conformitat de realitzar les actuacions de foment de millora de la competitivitat i mantenir aquestes actuacions per un termini mínim de cinc anys, i demanar l'acolliment d'aquestes actuacions als ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives. També hi ha de constar la designació de la persona o persones que signaran en representació de l'entitat sol·licitant.

f) Certificació de l'entitat sol·licitant o de la FCAC del pla de formació a desenvolupar durant l'any de la convocatòria, per a persones associades, obligatori per als membres del Consell Rector, la Junta Rectora o el Consell d'Administració, segons escaigui.

g) Balanç i compte de resultats o les auditories dels tres darrers exercicis degudament segellats pel registre corresponent.

h) Pla d'empresa o projecte d'actuació, incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització, que demostri la viabilitat empresarial de les activitats proposades, el respecte a les normes mínimes en matèria de medi ambient i, si escau, higiene, salut i benestar dels animals i l'existència de sortida al mercat per als productes afectats per l'actuació. Aquest pla d'empresa especificarà que la persona beneficiària és una pime, d'acord amb el que estableixen l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 i l'annex I del Reglament (UE) 702/2014 sobre la definició de petites i mitjanes empreses. Cal que el Pla d'empresa estigui signat per tots els membres del Consell Rector, la Junta Rectora o el Consell d'Administració, com a vistiplau, declarant que han participat en la seva elaboració i que n'aproven el contingut.

i) Memòria explicativa que inclogui la descripció de les actuacions a realitzar de manera que es puguin relacionar amb els justificants que s'entregaran en la justificació posterior. Hi ha de figurar el pressupost complet i detallat del projecte que inclogui totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament de la línia de subvencions corresponent. En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions i per conceptes de despesa.

j) Informe de viabilitat econòmica elaborat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya o per altres empreses de reconeguda experiència en aquest àmbit.

k) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor (50.000,00 euros en el cas de contractes d'obres, i 18.000,00 euros en el cas d'altres contractes), la persona beneficiària haurà d'aportar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o excepte que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà de conformitat amb criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Les tres ofertes han de procedir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

l) En el cas que l'import del valor de l'obra civil, maquinària i instal·lacions objecte de sol·licitud superi els 150.253,00 euros d'inversió o la potencia instal·lada superi els 20 kW, s'haurà de presentar un projecte tècnic bàsic, signat per una persona tècnica competent.

m) Contracte de treball formalitzat dins l'any de la sol·licitud per als ajuts que estableix l'apartat 5.5 Contractació de personal qualificat d'aquestes bases reguladores.

n) Documentació justificativa dels criteris de prioritat i d'atribució indicats a l'apartat 9 que la persona interessada vulgui que li siguin valorats.

o) Fitxa de dades de l'entitat sol·licitant complimentada utilitzant el model de formulari que es troba a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat.

7.2 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud per part del seu representant:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l'ajut.

b) No estar sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat. En el cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i l'ens concedent.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

f) Tenir la condició de pime d'acord amb el que estableixen l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 i l'annex I del Reglament (UE) 702/2014 sobre la definició de petites i mitjanes empreses.

g) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió i en l'article 2.14 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

h) No haver rebut ajuts que hagin estat declarats il·legals o incompatibles per la Comissió Europeu, o, si s'escau, havent rebut aquests ajuts, si ha procedit al seu reemborsament o pagament en un compte bancari bloquejat.

i) En el supòsit de realitzar l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, que compleix la normativa sobre propietat intel·lectual.

j) Als centres laborals, que compleix la normativa de política lingüística: fer constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

k) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, que compleix la normativa de política lingüística: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

l) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, compromís de no dissoldre's fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

m) En el cas d'empreses i entitats, que no ha estat sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d'ofici al registre corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans d'Igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement, i, si el Pla no consta en l'esmentat Registre, la persona beneficiària l'haurà d'aportar.

n) En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que es disposa de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l'activitat subvencionats, es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.

o) Que no s'han començat les obres o actuacions per a les quals es demana l'ajut.

p) Que s'accepten les condicions i els compromisos establerts en les disposicions legals que regulen l'ajut, si escau, i les verificacions corresponents.

q) Que l'entitat és titular de l'immoble on es realitzaran les actuacions (propietari/ària, arrendatari/ària, cessionari/ària o altres), si escau.

7.3 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7.4 La presentació de la sol·licitud d'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant la sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

7.5 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DARP per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

 

-8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.

 

–9 Criteris d'atribució i prioritats

9.1 Les subvencions s'atorgaran d'acord amb els imports que preveu l'apartat 5 d'aquest annex.

En una primera fase, els expedients subvencionables es puntuaran segons els criteris de prioritat i barem següents:

a) La concentració, per fusió de cooperatives, amb vinculació patrimonial i la concentració per creació de noves agrupacions de productors reconegudes oficialment que constitueixen noves plataformes de comercialització: 35 punts.

b) La qualitat del projecte d'actuació a subvencionar o pla d'empresa a desenvolupar: fins a 30 punts, segons el següent:

b.1) El grau de reducció de costos del projecte: fins al 10%, 2 punts; del 10 al 20%, 5 punts; i més del 20%, 10 punts.

b.2) La millora de l'organització de la cadena alimentària: 5 punts.

b.3) Obtenció de productes emparats per algun dels distintius d'origen o de qualitat que estableix la Llei 14/2003, de 13 de juny, o denominacions d'origen vitícoles d'acord amb la Llei 15/2002, de 27 de juny: 4 punts.

b.4) Obtenció de productes ecològics emparats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica: 4 punts.

b.5) L'ús més eficient de l'aigua i/o de l'energia: 3 punts.

b.6) Tenir implantats i certificats sistemes de gestió mediambiental: 2 punts.

b.7) Tenir implantats i certificats sistemes de gestió de la qualitat, de la seguretat alimentària o altres d'específics acreditats per una entitat certificadora acreditada per ENAC per certificar el sistema de gestió: 2 punts.

c) La cooperació cooperativa mitjançant convenis d'intercooperació per restablir o reforçar la competitivitat de les empreses amb el desenvolupament o l'ampliació de plans de empresa amb l'objectiu de millorar la gestió empresarial i introduir innovacions tecnològiques i de millora de la qualitat que possibilitin un augment de valor de la producció comercialitzada: 20 punts.

d) Sobre la incorporació de dones i joves al Consell Rector, la Junta Rectora o el Consell d'Administració, segons escaigui, fins a 6 punts, segons el següent:

d.1) La paritat de gènere, entesa com tenir un percentatge entre 60-40% home/dona indistintament: 6 punts.

d.2) Per tenir un 25% de dones i/o joves (fins als 40 anys inclosos): 5 punts.

d.3) Per tenir com a mínim una dona i un jove (fins als 40 anys inclosos): 4 punts.

d.4) Per tenir com a mínim una dona o un jove (fins als 40 anys inclosos): 3 punts.

e) La creació neta de llocs de treball per a joves titulats fins als 40 anys d'edat inclosos: 6 punts.

f) Sobre el pla de formació: només per a directius/ives, 2 punts; per a socis/sòcies, o treballadors/ores i directius/ives, 4 punts; i per a socis/sòcies, treballadors/ores i directius/ives: 6 punts.

g) L'interès socioeconòmic en l'àmbit sectorial i supracomarcal en què es dugui a terme la millora de la competitivitat: si és notable en un dels dos àmbits, 6 punts; i si és notable en tots dos àmbits, 9 punts.

h) La creació neta de llocs de treball en general: 4 punts.

i) L'interès socioeconòmic en l'àmbit local i comarcal en què es dugui a terme l'actuació de millora de competitivitat: si és notable en un dels dos àmbits, 2 punts; i si és notable en tots dos àmbits, 4 punts.

9.2 En el cas que l'import total dels ajuts sol·licitats superi l'import màxim que estableix la convocatòria, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de prioritat que estableix l'apartat anterior. Segons la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Valoració determinarà quina serà la puntuació mínima que han d'assolir els projectes per poder ser aprovats i emetrà l'informe corresponent.

9.3 En una segona fase, si, tot i establerta la puntuació mínima dels projectes a aprovar, encara l'import total dels ajuts sol·licitats dins del rang supera l'import màxim que estableix la convocatòria per a alguna/es anualitat/s, es prioritzaran les línies d'ajut d'acord amb la classificació següent, de més a menys prioritàries:

1a Processos d'integració cooperativa.

2a Contractació de personal qualificat.

3a Serveis de consultoria externa.

4a Inversions per a la transformació i la comercialització de productes agrícoles.

5a Participació en fires comercials.

9.4 En el cas de manca de disponibilitat pressupostària en alguna de les prioritats anteriors, es podrà reduir proporcionalment la quantia de l'ajut en el tram de prioritat afectada.

Un cop esgotat el pressupost disponible, les sol·licituds incloses en la resta de prioritats seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària, tot i que el projecte sigui elegible.

 

-10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

10.2 Els actes de tràmit es notificaran d'acord amb l'establert en l'apartat 8 de l'annex 2.

10.3 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per resoldre són els que determini la convocatòria corresponent.

10.4 La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per elaborar l'informe d'avaluació.

10.5 Quan les sol·licituds qualificades d'auxiliables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Valoració determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts en l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores.

10.6 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord amb l'informe de la Comissió de Valoració.

10.7 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

-11 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La proposta de resolució ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada d'acord amb la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiària de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació, amb aportació prèvia de la documentació corresponent i de l'acceptació de la subvenció, si escau.

11.3 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar el document d'acceptació de la subvenció, i, en tot cas, la documentació que els sigui requerida d'acord amb el que preveu l'apartat 7 d'aquestes bases, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

11.4 A través del document d'acceptació, les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposada si l'import d'aquesta subvenció és inferior al sol·licitat.

Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen aquestes bases reguladores. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost. En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació, que, en qualsevol cas, ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, i també els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas no pot comportar una modificació substancial del projecte.

11.5 En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits establerts d'acord amb l'activitat de la persona beneficiària de l'apartat 3, requerirà a la persona beneficiària perquè aporti la documentació escaient en els termes previstos a l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores.

 

-12 Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comportarà el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 11.3.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució de inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.

 

-13 Resolució i publicació

13.1 D'acord amb la documentació presentada, les comprovacions d'ofici efectuades i l'informe de la Comissió de Valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

13.2 En la resolució de concessió, figuraran, com a mínim, el número d'identificació de l'ajut estatal assignat per la Comissió, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el caràcter d'ajut d'estat, la menció expressa del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat i/o del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, juntament amb el títol i la referència de publicació en el DOUE, la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut i la via de recurs que correspongui. Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

13.3 La resolució es notifica individualment d'acord amb l'establert en l'apartat 8 de l'annex 2, i, complementàriament, se'n publicarà un extracte al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

 

-14 Publicitat

Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web https://www.gencat.cat/agricultura/ajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-15 Justificació

15.1 Per a cada anualitat, les entitats beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte d'ajut compreses entre el 31 d'octubre de l'any anterior i l'1 de novembre de l'any en curs, ambdós inclosos, i justificar-les fins al dia 10 de novembre perquè es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes. També es podran emetre certificacions parcials.

15.2 Dins el termini establert en la convocatòria per justificar l'ajut, caldrà presentar la documentació següent:

a) Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web https://seu.gencat.cat i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3, caldrà presentar el compte justificatiu, que inclourà:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:

- Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

- Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.

b) Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost:

Les factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, dels quals s'adjuntarà també una còpia; en el cas de les despeses de personal, s'han d'aportar les nòmines dels treballadors; i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

Quan l'ajut concedit superi els 10.000,00 euros, a més, cal presentar dins del termini la declaració de les retribucions dels òrgans de direcció de l'entitat.

15.3 En el cas que no es justifiquin l'activitat i la despesa en el termini establert, es deixarà sense efecte la resolució de concessió, sense perjudici de l'establert als apartats 5.8, 5.9 i 5.10.

15.4 Els òrgans competents del DARP comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres.

 

-16 Pagament

16.1 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades. Excepcionalment, es podran concedir i efectuar propostes de pagaments parcials de l'ajut, amb la sol·licitud prèvia de la persona beneficiària dirigida al director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, atesa la complexitat en l'execució d'un projecte i les característiques de l'entitat beneficiària i amb justificació prèvia i certificació de les esmentades actuacions.

16.2 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment en què el DARP realitzi les comprovacions corresponents amb l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 7.4.

16.3 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb l'establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

16.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

 

–17 Obligacions de les entitats beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) La finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini que determinen les respectives bases reguladores d'aquesta Ordre.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb les actuacions o els projectes sol·licitats. Qualsevol canvi en les actuacions o el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim previst a les bases reguladores, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. En el cas de no pronunciar-se dins el termini establert, s'apliquen els efectes del silenci negatiu, és a dir, no s'accepta el canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, 50.000,00 euros quan es tracti de contractes d'obres, i 18.000,00 euros per a la resta de contractes, el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de procedir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar al DARP la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, com estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

i) Les entitats beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i socials en el moment que el DARP realitzi les comprovacions corresponents de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària (AEAT) i socials amb la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya.

j) Acreditar el compliment del pla de formació aprovat per a persones associades i obligatori per als membres del Consell Rector, la Junta Rectora o el Consell d'Administració, segons escaigui, en el termini màxim de dos anys des de la sol·licitud d'ajut.

 

-18 Modificació de la resolució

18.1 La resolució de concessió es pot modificar en el cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament, siguin les relatives a les entitats beneficiàries, com la subrogació per canvi de titularitat, o a l'Administració, com a conseqüència del pronunciament de la Comissió Europea sobre l'adequació o la compatibilitat del règim d'ajuts a la normativa comunitària, o qualsevol altre canvi normatiu que l'afecti.

18.2 Qualsevol canvi en les actuacions o el projecte o calendari presentat que no comporti canvis substancials ni representi un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases pot ser acceptat per l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

18.3 En cap cas no es pot ampliar el termini d'execució i/o justificació a instància de l'entitat beneficiària de la subvenció.

 

-19 Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

19.1 L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, inclòs l'incompliment del pla d'empresa aprovat amb la concessió.

19.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'incompliment dels requisits establerts al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris.

19.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en el cas d'incompliment de les obligacions i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores i del pla empresarial. Així mateix, escaurà el reintegrament en el cas d'una decisió de la Comissió Europea que declari la incompatibilitat del règim d'ajuts amb la normativa comunitària.

19.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

-20 Inspecció i control

Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les instal·lacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts i els requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació de les persones beneficiàries o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

-21 Sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats que puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'expedient sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

-22 Protecció de dades

22.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per obtenir la subvenció sol·licitada s'inclouen al fitxer Gestió de l'activitat de la indústria alimentària de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, regulat a l'Ordre AAR/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 6468, de 27.9.2013). La seva finalitat és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; telèfon 933 046 776; info.daam@gencat.cat).

22.2 En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, les persones beneficiàries i entitats col·laboradores han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

Annex 2

Tramitació telemàtica de sol·licituds.

 

-1 Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en l'annex 1 s'adapta a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.

 

-2 Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

 

-3 Registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

-4 Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l'import total de la subvenció adjudicada sigui superior a un total de 60.000,00 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

4.2 En el cas que la persona sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud caldrà el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l'empresa, d'acord amb l'establert en el paràgraf anterior.

 

-5 Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

5.2 Als efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, li indiqui els registres presencials on pot presentar la documentació alternativament i li informi sobre els efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

 

-6 Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el DARP reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada, i la data i l'hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

-7 Programes i aplicacions

Els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 

-8 Notificació telemàtica

El servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica (https://seu.gencat.cat) que actua com a dipòsit de les notificacions electròniques, i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits per la legislació vigent.

Rebreu un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les vostres notificacions per correu electrònic o missatge curt a la bústia o el/s telèfon/s indicat/s.

D'acord amb els articles 43.2 i 43.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, des del moment del dipòsit de la notificació per part del departament disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies naturals no heu accedit a l'adreça electrònica https://seu.gencat.cat o hi heu accedit però no heu visualitzat la notificació, aquesta notificació s'entendrà rebutjada. Des del moment en què s'accedeix al contingut de la notificació, s'entén que aquesta notificació ha estat practicada. Des del moment en què es rebutja la notificació, aquesta notificació es considera practicada.

 

 

Annex 3

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquestes subvencions han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

 

Principis ètics i regles de conducta:

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i les regles de conducta:

En el cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt