Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 13/06/2017

  • Número del document ARP/0123/2017

  • Número de control 17166051

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-17166051-2017

Dades del DOGC
  • Número 7393

  • Data 19/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/123/2017, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya.


El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d'unes característiques diferencials i de qualitat han estat prioritats de l'Administració. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) dona suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament als productes que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), denominació d'origen vitivinícola protegida (DOP), indicació geogràfica protegida vitivinícola (IGP) i especialitat tradicional garantida (ETG).

Els distintius d'origen i qualitat dels productes agroalimentaris DOP vitivinícola, DOP, IGP i ETG possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen o pels mètodes de producció i/o elaboració, i estan regulats a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

L'artesania alimentària, també regulada per la Llei 14/2003, de 13 de juny, es defineix com l'activitat d'elaboració i transformació de productes alimentaris que compleixen els requisits que assenyala la legislació en aquesta matèria i estan subjectes, durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen a les persones consumidores un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal artesana. L'artesania ocupa un punt important d'inflexió entre el consum del producte sense transformar i la indústria de l'alimentació.

Les entitats associatives d'artesans i artesanes sense ànim de lucre proporcionen a les persones associades assessorament i informació sobre l'adaptació a les noves tecnologies, i al mateix temps uneixen esforços per assolir objectius comuns que beneficiïn el conjunt de persones artesanes associades i augmentin el coneixement sobre la producció artesanal alimentària entre les persones consumidores.

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) de 2014-2020, amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final, de 28 de juliol, preveu dues operacions: operació 1, destinada al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes que participen per primera vegada en un d'aquests programes a partir de l'1 de gener de 2014; i operació 2, destinada al foment de les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat, però només per als productes registrats a la Comissió Europea i els lligats amb la producció.

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de 2014-2020 no preveu ajuts per a les associacions d'artesans alimentaris ni tampoc per als productes no lligats a la producció inclosos en un distintiu d'origen i qualitat o encara no registrats definitivament a la UE. No obstant això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol fomentar la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, per la qual cosa considera necessari convocar línies d'ajut que incloguin aquestes actuacions i les sotmet al règim d'ajuts de minimis.

Per aquest motiu, es publica aquesta Ordre d'ajuts per als distintius d'origen i qualitat DOP vitivinícola, DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement provisional que no es poden acollir al PDR; per a la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP vitivinícoles, DOP, IGP i ETG, i per a la promoció de l'artesania alimentària.

El règim d'aquests ajuts és el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

D'acord amb el que disposen el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès que s'ha pogut constatar que, per a aquests ajuts, un nombre considerable de possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud d'aquests ajuts, s'estableix la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat i al sector de l'artesania alimentària mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1 que serà obligatori, el qual consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/166/2016, de 16 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya i es convoquen els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016).

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 13 de juny de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts és establir-ne tres línies:

1.1 La promoció dels distintius d'origen i qualitat DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement provisional, d'ara endavant línia d'ajut 1.

1.2 El control i la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari i dels productes amb reconeixement provisional, incloses les vitivinícoles, d'ara endavant línia d'ajut 2.

1.3 El foment de l'artesania alimentària a Catalunya, d'ara endavant línia d'ajut 3.

 

–2 Persones beneficiàries

2.1 Per a la línia d'ajuts 1, poden ser persones beneficiàries:

a) Els consells reguladors o les entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb DOP/IGP que no tinguin productors de base inscrits en el registre comunitari o els que tenen un reconeixement provisional.

b) Les entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb ETG.

2.2 Per a la línia d'ajuts 2, poden ser persones beneficiàries:

a) Els consells reguladors o les entitats associatives sense ànim de lucre de les DOP i IGP.

b) Els consells reguladors de les DOP vitivinícoles.

c) Les entitats associatives de Catalunya d'elaboradors sense ànim de lucre de productes amb ETG.

2.3 Per a la línia d'ajuts 3, poden ser persones beneficiàries les entitats associatives d'artesans i artesanes, sense ànim de lucre, que representin els interessos d'una única activitat artesanal alimentària regulada i inclosa en el repertori d'oficis d'artesania alimentària que estableix l'annex 2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, que estiguin inscrites al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya.

 

–3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de persones beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

b) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En el cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, l'ajut global de minimis rebut no ha superar els límits establerts.

c) En el cas d'entitats amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

d) En el cas d'entitats de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

f) En el cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

g) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

h) En el cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

i) En el cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

j) En el cas que les persones beneficiàries puguin ser fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

k) En el cas que les persones beneficiàries siguin una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

l) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, aquesta agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

m) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'entitats amb més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

n) En el cas que l'activitat objecte de subvenció impliqui contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitades abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, i que, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l'activitat subvencionats, es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.

o) Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta que figuren a l'annex 3.

3.2 Pel que fa a la concurrència amb altres ajuts, i sense perjudici de les limitacions que disposa l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, el règim d'acumulació amb altres ajuts de minimis es regeix pel que estableix l'article 5 de l'esmentat Reglament. Els ajuts que estableix aquesta Ordre es podran acumular a altres ajuts públics per a les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a l'establerta per a les circumstàncies concretes de cada cas per la normativa comunitària.

3.3 Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts establerts en la mesura 03 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 de règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i, per tant, la persona beneficiària que s'hagi acollit als ajuts de l'esmentada mesura 03 no podrà optar als ajuts regulats en aquesta Ordre.

 

–4 Tipus i quantia dels ajuts

4.1 L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions que preveu l'apartat 1 d'aquestes bases reguladores.

4.2 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determina la convocatòria corresponent.

4.3 Els imports dels ajuts i les quanties màximes destinades als ajuts són els següents:

a) Per a les línies d'ajuts 1 i 3, un màxim del 70% de la despesa subvencionable amb una quantia màxima de 40.000,00 euros per entitat beneficiària.

b) Per la línia d'ajuts 2, un màxim d'un 90% de la despesa subvencionable i fins a una quantia màxima de 70.000,00 euros.

4.4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitza segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució que estableix l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

4.5 Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i, per tant, el total d'ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no pot excedir els 200.000,00 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

4.6 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, és el 50% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Aquesta despesa ha de permetre, en el cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

–5 Actuacions subvencionables

5.1 En el cas de les línies d'ajut 1 i 3, les actuacions subvencionables són les següents:

a) L'organització, el patrocini i/o l'assistència a fires, exposicions, concursos i degustacions de producte.

b) L'organització de jornades tècniques, tallers, seminaris i visites educatives.

c) Les accions de relacions públiques i missions comercials.

d) L'elaboració de material divulgatiu i de promoció.

e) La informació i la publicitat en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs, llibres i Internet.

f) La publicitat en els diferents mitjans de comunicació, i/o en els punts de venda.

g) Els tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

5.2 Per a la realització de les actuacions que estableix l'apartat 5.1 a) relatives a les actuacions subvencionables a les línies 1 i 3, són subvencionables els pagaments indispensables realitzats anteriorment a la data de la convocatòria que siguin necessaris per realitzar les actuacions subvencionades.

5.3 Les actuacions subvencionables de la línia 2 de control i certificació són les despeses corresponents a les actuacions de control i certificació.

5.4 Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert a la convocatòria corresponent.

 

–6 Sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica http://seu.gencat.cat, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits gencat (http//web.gencat.cat/ca/tràmits). Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

–7 Documentació a presentar amb la sol·licitud

7.1 Cal adjuntar a les sol·licituds la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no cal aportar els documents indicats en les lletres següents en el cas que l'entitat sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir l'entitat beneficiària perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

a) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb el que estableix l'apartat 7.4.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que l'entitat signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat representada.

c) Còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques, el Registre de Cooperatives o el Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), es verificarà d'ofici.

d) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

e) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent emès l'any de la convocatòria. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DARP, no caldrà aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques, el Registre de Cooperatives o el Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici.

f) Memòria de les actuacions de la línia de subvencions corresponent, incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització de les actuacions.

g) Pressupost complet i detallat de les actuacions en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament de la línia de subvencions corresponent. En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions i per conceptes de despesa.

h) Descripcions dels mitjans humans, tècnics i materials propis contractats per dur a terme l'actuació.

7.2 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que l'entitat sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a l'entitat beneficiària de l'ajut.

b) No estar sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició d'entitat beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

c) Declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En el cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, l'ajut global de minimis que s'ha rebut no supera els límits establerts.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) En el supòsit que l'entitat tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l'entitat beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

f) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

g) No haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'entitats de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans d'Igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement, i, si el pla no consta en l'esmentat registre, la persona beneficiària l'haurà d'aportar.

h) En el cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, que es compleix la normativa sobre propietat intel·lectual.

i) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, sobre el fet d'estar inscrites en el registre corresponent.

j) Quan tinguin centres laborals, compliment de la normativa de política lingüística: fer constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

k) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, compliment de la normativa de política lingüística: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

l) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, compromís de no dissoldre's fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7.3 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de l'entitat interessada comportarà l'autorització al DARP per obtenir els certificats o verificacions necessaris per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si l'entitat sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

7.4 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DARP per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

 

–8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.

 

–9 Criteris d'atribució

En el cas que els ajuts sol·licitats superin l'import màxim que estableix la convocatòria, es procedirà al prorrateig tenint en compte els imports dels ajuts i les quanties màximes que estableix el punt 4.3 d'aquest mateix annex 1.

 

–10 Procediment de concessió

10.1 Aquests ajuts s'atorguen a les persones beneficiàries directament fins a exhaurir el pressupost que fixi la convocatòria corresponent. En el cas de manca de pressupost suficient per atendre-les totes, s'aplicarà una reducció dels percentatges de subvenció establerts en l'apartat 4 d'aquestes bases reguladores.

10.2 Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades d'acord amb l'establert en l'apartat 8 de l'annex 2.

10.3 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per resoldre són els que determini la convocatòria corresponent.

10.4 La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per elaborar l'informe d'avaluació.

10.5 Quan les sol·licituds qualificades d'auxiliables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Valoració determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris d'atribució establerts en l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores.

10.6 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, que eleva a l'òrgan resolutori, d'acord amb l'informe de la Comissió de Valoració.

10.7 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

–11 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La proposta de resolució ha de contenir la llista de persones sol·licitants proposades per a ser beneficiàries de les subvencions i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada segons la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per a ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació, amb aportació prèvia de la documentació corresponent i l'acceptació de la subvenció, si escau.

11.3 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar el document d'acceptació de la subvenció, segons model normalitzat, i, en tot cas, la documentació que els sigui requerida d'acord amb el que preveu l'apartat 7 d'aquestes bases, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

11.4 La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

11.5 A través del document d'acceptació, les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte i del pressupost de les actuacions per adaptar-los a la subvenció proposada si l'import és inferior al sol·licitat.

Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen aquestes bases reguladores. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost. En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

11.6 Atès que la tramitació del procediment es realitza per mitjans telemàtics:

a) No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

b) Les persones sol·licitants poden presentar documents digitalitzats.

11.7 En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits establerts d'acord amb l'activitat de la persona beneficiària de l'apartat 3, requerirà a l'entitat beneficiària que aporti la documentació escaient en els termes previstos a l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores.

11.8 L'òrgan instructor pot demanar a les entitats sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

–12 Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comportarà el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació, en el seu cas, o de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 11.3.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.5, qualsevol entitat sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.

 

–13 Resolució

13.1 D'acord amb la documentació presentada, les comprovacions d'ofici efectuades i l'informe de la Comissió de Valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

13.2 En la resolució de concessió, figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir l'entitat beneficiària, el caràcter d'ajut de minimis d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola (DOUE L-352, de 24.12.2013), i la via de recurs que correspongui. Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que l'entitat beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

13.3 La resolució es notifica individualment d'acord amb l'establert en l'apartat 8 de l'annex 2, i, complementàriament, es publicarà un extracte al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

 

–14 Publicitat

En relació amb la publicitat dels ajuts concedits, caldrà atenir-se al que estableix la convocatòria corresponent.

 

–15 Justificació

15.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que estableixi la convocatòria.

15.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l'ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

15.3 Dins el termini establert en la convocatòria per justificar l'ajut, caldrà presentar la documentació següent:

a) Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 2, caldrà presentar el compte justificatiu, que inclourà:

Compte justificatiu, d'acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat i del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini, o obtenir en qualsevol dependència del DARP. El compte justificatiu ha de contenir:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionats, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:

- Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

- Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.

b) Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost:

- Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

- Els tres pressupostos a què fa referència l'apartat 17 f) que ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària abans de realitzar la despesa subvencionable.

b) En el cas de la línia d'ajuts 2, a més, cal presentar l'informe de certificació de l'entitat de certificació contractada per la persona beneficiària.

15.4 S'admetran els pagaments en metàl·lic fins a un màxim de 300,00 euros per expedient, que s'han de justificar mitjançant la presentació de la factura corresponent, que ha d'incloure l'expressió Rebut en metàl·lic, i s'ha de fer constar a la comptabilitat de l'entitat com una disminució patrimonial pel valor del pagament efectuat.

15.5 Acreditació del compliment de les obligacions contingudes en l'apartat 17.

15.6 Els òrgans competents del DARP comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud i la informació disponible en les bases de dades i registres.

 

–16 Pagament

16.1 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades.

16.2 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment en què el DARP realitzi les comprovacions corresponents amb l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DARP a què es refereix la base 7.3.

16.3 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

16.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

 

–17 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) La finalitat de la subvenció.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb les actuacions o els projectes sol·licitats. Qualsevol canvi en les actuacions o el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim previst a les bases reguladores, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen les bases de l'AG i les bases reguladores de cada subvenció; en el cas de no pronunciar-se dins el termini establert, s'apliquen els efectes del silenci negatiu, és a dir, no s'accepta el canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, 50.000,00 euros quan es tracti de contractes d'obres, i 18.000,00 euros per a la resta de contractes, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

g) Fer constar en totes les actuacions subvencionables de les línies 1 i 3 el que disposa la base 2.1:

g.1) Incloure el logotip del DARP i l'expressió Amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web http://www.gencat.cat/piv/descarregues, en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció.

g.2) En el cas d'una DOP o IGP, a més, el logotip propi que identifica la DOP/IGP. Només en el cas que el producte ja estigui inscrit en el registre comunitari, també és obligatori el logotip de la UE de DOP/IGP d'acord amb el Reglament (CE) 628/2008 de la Comissió, de 2 de juliol, que modifica el Reglament 1898/2006, que estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 510/2006, actualment Reglament (CE) 1151/2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris.

g.3) En el cas d'una ETG, a més, el logotip de la UE d'ETG, d'acord amb el Reglament delegat (UE) núm. 664/2014 de la Comissió, de 18 de desembre, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'establiment dels símbols de la Unió per a les denominacions d'origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i les especialitats tradicionals garantides i pel que fa a determinades normes sobre la procedència, certes normes de procediment i determinades disposicions transitòries addicionals.

g.4) En el cas de l'Artesania Alimentària de Catalunya, a més, el distintiu o logotip que la identifica amb l'expressió Artesania alimentària, d'acord amb el Decret 285/2006, de 4 de juliol.

h) Dur una comptabilitat analítica de costos referent a l'ajut, que serà susceptible de comprovació per l'Administració.

i) Comunicar per escrit al DARP, abans de la seva realització, els canvis en les actuacions i/o els pressupostos presentats inicialment, degudament motivats, els quals han de ser acceptats per l'òrgan que concedeix la subvenció amb caràcter previ a la seva realització.

j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

k) Les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

 

–18 Modificació de la resolució

La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que en van determinar l'atorgament, siguin les relatives a l'entitat beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de l'Administració.

 

–19 Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

19.1 L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi que escau el reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. També es pot exigir el reintegrament si se superen els límits que estableix l'article 3.2 del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i d'acord, si s'escau, amb el que estableix l'article 6 del mateix Reglament.

19.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

–20 Inspecció i control

Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les actuacions de foment i certificació realitzades per les persones beneficiàries per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts i els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació de les persones beneficiàries o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

–21 Sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats que puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que l'entitat interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb audiència prèvia a l'entitat interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'expedient sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

–22 Protecció de dades

22.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar a fi d'obtenir la subvenció sol·licitada s'inclouen al fitxer de foment i gestió de la qualitat agroalimentària i al fitxer de gestió de l'artesania alimentària de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, regulat a l'Ordre AAR/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 6468, de 27.9.2013). La seva finalitat és tenir una base de dades per a les polítiques en matèria de foment i gestió de la qualitat agroalimentària i de l'artesania alimentària. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; telèfon 93 304 67 76; info.darp@gencat.cat.

22.2 Les persones beneficiàries han de complir la normativa corresponent, adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

Annex 2

Tramitació telemàtica de sol·licituds.

 

–1 Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en l'annex 1 s'adapta a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.

 

–2 Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

 

–3 Registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

–4 Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l'import total de la subvenció adjudicada sigui superior a un total de 60.000,00 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

4.2 En el cas que la persona sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud caldrà el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l'empresa, d'acord amb l'establert en el paràgraf anterior.

 

–5 Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

5.2 Als efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

 

–6 Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el DARP reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada, i la data i l'hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

–7 Programes i aplicacions

Els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 

–8 Notificació telemàtica

El servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica (https://seu.gencat.cat) que actua com a dipòsit de les notificacions electròniques, i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits per la legislació vigent.

Rebreu un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les vostres notificacions per correu electrònic o missatge curt a la bústia o el/s telèfon/s indicat/s.

D'acord amb els articles 43.2 i 43.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, des del moment del dipòsit de la notificació per part del departament disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies naturals no heu accedit a l'adreça electrònica https://seu.gencat.cat o hi heu accedit però no heu visualitzat la notificació, aquesta notificació s'entendrà rebutjada. Des del moment en què s'accedeix al contingut de la notificació, s'entén que aquesta notificació ha estat practicada. Des del moment en què es rebutja la notificació, aquesta notificació es considera practicada.

 

 

Annex 3

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquestes subvencions han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

Principis ètics i regles de conducta:

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i les regles de conducta:

En el cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt