Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/06/2017

  • Número del document ENS/1380/2017

  • Número de control 17165039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17165039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7392

  • Data 16/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1380/2017, de 12 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7358 de 27.4.2017).


La Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril, fixa, entre d'altres coses, la convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa #aquiproubullying.

En aquest sentit, atès que s'ha considerat que el termini de presentació de la sol·licitud d'adscripció al programa no permet aportar tota la documentació requerida, es fa necessari ampliar-ho.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Modificar l'apartat 1.1 de l'annex 2 de la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, que queda redactat de la manera següent:

“El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 15 de setembre de 2017”.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 12 de juny de 2017

 

Jordi Miró Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Amunt