Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/06/2017

  • Número del document ENS/1363/2017

  • Número de control 17164036

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17164036-2017

Dades del DOGC
  • Número 7391

  • Data 15/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.


L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament d'Ensenyament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Així mateix, estableix que aquests projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.

D'altra banda, la mateixa llei aposta per la potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell d'aprenentatge d'una tercera llengua, d'acord amb el que estableix l'article 44.2 de l'Estatut. I, en l'article 12, s'estableix que els centres educatius poden determinar, a través del seu projecte lingüístic, els criteris per impartir continguts curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres curriculars.

Conseqüentment, l'Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar 2012-2018 estableix com a objectiu estratègic la millora de la competència en llengües estrangeres de l'alumnat del sistema educatiu català, i ho fa a partir d'un model d'ensenyament plurilingüe. Per assolir aquest objectiu, el Departament d'Ensenyament afavoreix el desenvolupament de projectes plurilingües de qualitat en els centres, adreçats a incrementar el temps d'exposició de l'alumnat a la llengua estrangera. Aquests projectes impliquen l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts curriculars en llengües estrangeres en una o més àrees no lingüístiques del currículum.

En aquest context, des del curs 2013-14 el Departament d'Ensenyament ha impulsat un projecte d'experimentació del plurilingüisme anomenat Grups d'Experimentació del Plurilingüisme en el qual han participat centres de tot Catalunya i que ha permès iniciar el professorat d'aquests centres en la metodologia del tractament integrat de llengua estrangera i continguts, i preveure les accions necessàries per al desplegament i consolidació d'un projecte lingüístic plurilingüe en els centres.

L'experiència prèvia i els resultats satisfactoris obtinguts fins ara aconsellen reforçar aquesta línia d'actuació transformant el projecte experimental en un nou programa d'innovació pedagògica adreçat als centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional inicial, de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

El programa “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries” promou l'aplicació de metodologies per a l'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE), fomenta el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera i ofereix pautes per a l'organització educativa i el disseny curricular, amb l'objectiu d'incrementar el grau d'exposició de l'alumnat a les llengües estrangeres i d'acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació del seu projecte lingüístic plurilingüe. Així mateix, fomenta la innovació educativa i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promou el treball cooperatiu entre el professorat i s'adreça a dotar els alumnes d'una competència comunicativa plurilingüe sòlida, que contribueixi al seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i que els capaciti per interactuar amb el món de manera crítica.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Crear el programa d'innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries” (en endavant programa GEP), amb el contingut que estableix l'annex 1.

 

-2 Donar publicitat als centres educatius que es van incorporar al programa Grups d'Experimentació del Plurilingüisme el curs 2016-17 i que s'incorporen al segon curs del nou programa a efectes d'obtenir la certificació de la formació i de la innovació que correspongui (Annex 2).

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 134 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú en les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 7 de juny de 2017

 

Antoni Llobet Mercadé

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex 1

Contingut del programa GEP

 

1. Objecte

L'objecte del programa GEP és augmentar la competència comunicativa de l'alumnat en les llengües estrangeres curriculars incrementant el grau d'exposició a aquestes llengües.

 

2. Destinataris

Els destinataris del programa GEP són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional inicial de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

 

3. Finalitat i objectius

A través del programa GEP s'impulsen accions innovadores en l'àmbit de l'organització curricular de les llengües estrangeres i en l'àmbit metodològic de l'ensenyament d'aquestes llengües. També es vol promoure un aprenentatge actiu i significatiu per part de l'alumnat, basat en el treball cooperatiu i per projectes, en una avaluació orientada a l'aprenentatge, i en l'adquisició d'estratègies per a un aprenentatge autònom.

Els objectius concrets del programa són:

- Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l'alumnat que participa en el programa.

- Facilitar estratègies organitzatives als centres per planificar la incorporació progressiva de l'ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de matèries no lingüístiques.

- Acompanyar i orientar els centres educatius per al desplegament i implementació d'un projecte lingüístic plurilingüe propi.

- Oferir assessorament metodològic i formació als professors per tal que incorporin en la seva docència estratègies AICLE i d'aprenentatge basat en projectes (ABP), estratègies d'intercomprensió i pràctiques diversificades per a la gestió del coneixement en diverses llengües.

- Promoure la col·laboració docent, especialment entre el docent de matèria i l'especialista de llengua estrangera, i per al desenvolupament de projectes transversals des d'una concepció de l'aprenentatge globalitzadora.

- Proposar als centres recursos complementaris per incrementar les oportunitats d'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres.

- Promoure la interacció entre els centres del programa, amb l'objectiu d'intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives per a la promoció de l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres curriculars.

- Afavorir la participació i implicació de la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre.

 

4. Òrgan impulsor

La Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme impulsa, gestiona i implementa el programa GEP.

 

5. Durada del programa

Els projectes dels centres participants en el programa tindran una durada de tres cursos. En cada curs escolar caldrà dur a terme les accions següents:

Primer curs:

- Organització d'un grup impulsor per al seguiment i avaluació del projecte, i planificació de la seva activitat al llarg dels tres cursos.

- Disseny d'un pla d'acció que prevegi, tal com recull l'apartat 9.2., l'anàlisi de la realitat del centre; els objectius del projecte i el professorat que s'implicarà en la implementació del programa; les necessitats formatives i informatives; els recursos disponibles; la planificació temporal de les actuacions previstes; les estratègies per al seguiment del projecte, i els mecanismes per a l'avaluació dels resultats obtinguts.

- Participació en les accions formatives o informatives relacionades amb el programa. La formació pot tenir caràcter presencial o semipresencial i es pot adreçar tant a l'equip directiu del centre (específicament, el grup impulsor) com al professorat.

- Implementació a l'aula dels coneixements obtinguts durant la formació.

Segon curs:

- Implementació del pla d'acció i recollida sistemàtica de resultats.

- Continuar participant en les accions formatives o informatives relacionades amb el programa, i implementació a l'aula dels coneixements obtinguts durant la formació.

Tercer curs:

- Expansió i consolidació del projecte en el centre.

- Avaluació de resultats i definició, si escau, de nou pla d'acció.

 

6. Avaluació del programa

La Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme durà a terme l'avaluació del programa un cop se n'hagin completat un mínim de cinc edicions. L'avaluació es farà a partir d'indicadors de resultat i d'impacte que permetin comprovar el grau d'assoliment dels objectius inicials del programa i de les millores generades, i que tindran en compte aspectes acadèmics i organitzatius.

Els indicadors per avaluar el Programa GEP són els següents:

Indicador 1: Percentatge d'alumnat de 6è de primària i de 4t de secundària que ha participat en el programa i que ha assolit un nivell mitjà alt o alt en les proves de competències bàsiques en primera llengua estrangera.

Indicador 2: Grau de millora de l'alumnat de 6è de primària i de 4t de secundària que ha participat en el programa en les proves de competències bàsiques en primera llengua estrangera.

Indicador 3: Percentatge de centres que finalitzen el programa en el termini previst, incloent-hi el període experimental.

Indicador 4: Percentatge de professorat de matèria amb perfil lingüístic acreditat.

Indicador 5: Percentatge de professorat que ha obtingut certificat de formació.

Indicador 6: Percentatge de centres que duen a terme algun projecte transversal en llengua estrangera un cop finalitzat el programa.

Indicador 7: Percentatge de centres que imparteixen una o més assignatures en llengua estrangera un cop finalitzat el programa.

Indicador 8: Percentatge de centres que han consolidat l'acció, amb propostes de continuïtat integrades en la Programació General Anual.

Indicador 9: Grau de satisfacció dels centres participants en el programa.

 

7. Requisits de participació dels centres

Poden participar en el programa els centres destinataris que reuneixin els següents requisits:

a) Disposar de professorat suficient i acreditat amb un nivell mínim B2 de llengua estrangera d'acord amb la classificació de grau de coneixement de la llengua que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa per participar en les accions formatives i implementar el projecte a l'aula.

b) Disposar d'un projecte educatiu de centre amb objectius adreçats a promoure una educació plurilingüe i intercultural, que reforci el desenvolupament del repertori lingüístic de l'alumnat i que contribueixi a la seva capacitació per interactuar amb un entorn global.

c) Disposar de l'aprovació del claustre i del consell escolar per participar en el programa.

d) Garantir el compromís de participació en el programa a través de la signatura del document Compromisos del centre GEP (Annex 3) que caldrà trametre com a sol·licitud de participació en el programa a la direcció del Servei Territorial o gerència del Consorci d'Educació de Barcelona per a la seva guàrdia i custòdia.

 

8. Selecció dels centres educatius

8.1 La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d'Educació.

8.2 La participació en el programa requerirà la sol·licitud prèvia del director/a del centre en el cas dels centres educatius públics, i del titular en el cas dels privats, adreçada a la direcció del Servei Territorial o gerència del Consorci d'Educació de Barcelona.

8.3 Es prioritzaran els centres educatius amb professorat acreditat amb un nivell de llengua estrangera superior al B2 i els centres sense experiència AICLE prèvia.

 

9. Obligacions dels centres

9.1 La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos que recull l'Annex 3 d'aquesta resolució. L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el programa.

9.2 La participació en el programa implica el disseny i implementació d'un pla d'acció. El pla es materialitza en un document intern de treball que ha de servir de pauta per al seguiment del projecte en el centre i com a punt de partida per a l'elaboració de la memòria final. Sens perjudici de la possible inclusió d'altra informació complementària que el centre consideri pertinent, el pla d'acció ha de contenir els apartats següents:

a) Objectius generals i específics del projecte GEP del centre: matèries, hores i cursos que es preveuen impartir en llengua estrangera, procés previst per a la implantació progressiva de la metodologia, resultats esperats en l'alumnat, professorat implicat, etc.

b) Anàlisi de necessitats formatives i informatives, recursos necessaris i disponibles.

c) Planificació de les accions, i temporització prevista per als tres anys.

d) Estratègies per al seguiment del projecte: recull d'acords presos pel grup impulsor, incorporació, si escau, d'acords en el Programació General Anual del Centre, etc.

e) Mecanismes per a l'avaluació dels resultats del projecte i de l'impacte de l'acció (canvis metodològics i/o organitzatius, resultats en l'alumnat i el professorat, integració del projecte en el centre, satisfacció de la comunitat educativa).

9.3 La participació del professorat en el segon any de formació del programa està condicionada a l'obtenció de la qualificació d'APTE en el primer curs. La substitució d'un professor que participa en la formació per un altre només s'acceptarà en casos de força major i amb el benentès que el nou professor disposi de formació prèvia AICLE i del coneixement de llengua estrangera que estipula el programa.

 

10. Actuacions i recursos

10.1 El Departament d'Ensenyament dotarà tots els centres seleccionats amb els següents recursos:

a) Assessorament al grup impulsor per al disseny i implementació del projecte, així com per a la redacció de la memòria d'activitats i d'avaluació de l'acció en el centre.

b) Formació adreçada als docents designats per la direcció del centre educatiu.

c) Priorització per a l'obtenció de recursos addicionals: serveis d'assistència lingüística, accions de suport a l'aprenentatge dels alumnes (xerrades, tallers, etc. impartits per experts nadius).

d) Difusió dels materials didàctics fruit de la participació en el GEP que hagin estat seleccionats per la unitat gestora del programa per la seva qualitat i rellevància.

e) Documentació per a la gestió del programa.

 

11. Avaluació del projecte

En finalitzar el projecte en el termini previst i abans del 7 de setembre del tercer curs del programa, el centre ha d'elaborar una memòria final d'acord amb l'annex 4 i presentar-ne dos exemplars a la direcció dels serveis territorials corresponents o a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona. Un exemplar de la memòria final es farà arribar a la Inspecció d'Educació per tal que n'efectuï l'avaluació. Per avaluar positivament la memòria es tindran en compte, entre altres, els criteris següents:

a) Abast i grau d'implementació de les accions del projecte

b) Transferència i consolidació de les actuacions del projecte

c) Impacte del projecte en el centre

d) Valoració global i evidències de canvi o millora generada com a resultat de la participació en el programa

 

12. Certificació de la formació i de innovació

Els centres que participen en el programa tenen dret a rebre els certificats de formació i d'innovació que correspongui, d'acord amb la normativa següent:

12.1 El professorat que participi a la formació del programa GEP gaudeix de la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

12.2 La participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un cop avaluada la memòria per part de la Inspecció d'Educació i d'acord amb la normativa vigent.

12.3 El professorat que hagi participat directament en el programa podrà obtenir un certificat d'innovació pedagògica quan hagi participat directament en un programa del qual el centre tingui el reconeixement d'innovació pedagògica.

12.4 Als efectes d'emetre el certificat corresponent, la direcció del centre educatiu ha de trametre a la Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme, en el termini que correspongui, un certificat amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació que contingui el nom, cognoms i NIF del professorat que hi hagi participat.

12.5 En cas que es pugui registrar la propietat intel·lectual o industrial derivada del desenvolupament del projecte GEP en el centre, la direcció del centre vetllarà perquè l'alumnat i el professorat participants hi constin de forma adequada, i en qualsevol cas donarà compliment a la normativa d'aplicació en matèria de propietat intel·lectual.

 

13. Supervisió del programa

13.1 La Inspecció d'Educació supervisa, assessora i avalua les accions dels centres que participen en el programa, especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes, la seva aplicació en el context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

13.2 Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona, en el marc de les seves competències, fan el seguiment qualitatiu del programa en els centres del seu radi d'acció amb l'objectiu de detectar necessitats relacionades amb la formació i l'assessorament docent.

13.3 La Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme, com a unitat gestora del programa i d'acord amb el seu àmbit competencial, fa el seguiment general de les accions vinculades al desplegament del programa, amb l'objectiu de prendre les decisions de millora que correspongui i de traslladar la informació estadística que se'n derivi.

 

14. Obertura a altres centres

El Departament d'Ensenyament, si ho considera oportú, pot fer extensiva l'aplicació d'aquest programa a centres que imparteixin altres ensenyaments.

 

15. Actualització de la documentació de gestió del programa

Qualsevol modificació en la documentació de gestió del programa, inclosos el model de memòria (Annex 4) i el document de compromisos de centre (Annex 3), serà publicada en el Portal de centres. Aquestes modificacions en cap cas podran ser sobrevingudes ni comportar un perjudici per als centres que ja estiguin participant en el programa.

 

 

Annex 2

Centres de l'edició 2016-2019

 

CODI

CENTRE

POBLACIÓ

LLENGUA

25000730

ESC Francesc Feliu

Aitona

Anglès

43000081

ESC Joan Baptista Serra

Alcanar

Anglès

08061063

ESC La Serreta

Alella

Anglès

17004487

INS Rafael Campalans

Anglès

Anglès

08000153

ESC Joan Maragall

Arenys de Mar

Anglès

08035155

INS Els Tres Turons

Arenys de Mar

Anglès

25005429

INS Els Planells

Artesa de Segre

Anglès

08052888

INS Júlia Minguell

Badalona

Anglès

08042342

INS de Badia del Vallès

Badia del Vallès

Anglès

25000778

ESC Gaspar de Portolà

Balaguer

Anglès

08052165

ESC Octavio Paz

Barcelona

Anglès

08033523

ESC La Muntanyeta

Barcelona

Anglès

08035477

ESC Santiago Rusiñol

Barcelona

Anglès

08032634

ESC Ferrer i Guàrdia

Barcelona

Anglès

08002174

ESC Baldiri Reixac

Barcelona

Anglès

08064155

INS Quatre Cantons

Barcelona

Anglès

08013111

INS Jaume Balmes

Barcelona

Anglès

08054228

INS Joan Fuster

Barcelona

Anglès

08058775

INS Front Marítim

Barcelona

Anglès

08013135

INS Moisès Broggi

Barcelona

Anglès

08037139

COL Projecte

Barcelona

Anglès

08010882

COL Molina

Barcelona

Anglès

08064908

SI de Begues

Begues

Anglès

25007700

INS Ermengol IV

Bellcaire d'Urgell

Anglès

17000408

ESC Doctor Sobrequés

Bescanó

Anglès

43003951

ESC Bítem - ZER Riu Avall

Bítem

Anglès

17006678

SI Cap de Creus

Cadaqués

Anglès

08043395

INS Alexandre de Riquer

Calaf

Anglès

43011121

ESC Vilamar

Calafell

Anglès

08043486

INS Manolo Hugué

Caldes de Montbui

Anglès i francès

08015004

ESC Sagrada Família

Caldes d'Estrac

Anglès

17000688

ESC Pere Roselló

Calonge

Anglès

43008419

INS Camarles

Camarles

Anglès i francès

43003987

ESC Port Rodó - ZER Mestral

Campredó

Anglès

08058817

ZER Tres Branques

Castellolí

Anglès

17006691

INS Riudaura

Castell-Platja d'Aro

Anglès i francès

17008471

ESC Les Falgueres

Celrà

Anglès

08053157

INS Gorgs

Cerdanyola del Vallès

Anglès

08067144

SI de Cervelló

Cervelló

Anglès

08035143

INS Miquel Martí i Pol

Cornellà de Llobregat

Anglès

08057230

INS Cubelles

Cubelles

Anglès

08047492

INS Ribera Baixa

El Prat de Llobregat

Anglès

08042810

ESC Charles Darwin

El Prat de Llobregat

Anglès

43006642

INS Terra Alta

Gandesa

Francès

08037991

ESC Marcel·lí Moragas

Gavà

Francès

17001838

ESC Àgora

Girona

Anglès

17006721

ESC Marta Mata

Girona

Anglès

17004335

ESC Santa Eugènia

Girona

Anglès

17008675

ESC Pericot

Girona

Anglès

17001541

COL Doctor Masmitjà

Girona

Anglès

08043644

INS Carles Vallbona

Granollers

Anglès

25001761

ESC Ramon Faus i Esteve

Guissona

Anglès

25001801

ESC Mare de Déu de l'Horta

Ivars d'Urgell

Anglès

08019307

INS Santa Eulàlia

L'Hospitalet de Llobregat

Anglès

08035234

INS Vil·la Romana

La Garriga

Anglès

25008352

INS La Pobla de Segur

La Pobla de Segur

Anglès i francès

08023591

ESC Pilar Mestres-Jaume Torrens

La Roca del Vallès

Anglès

43003082

ESC Guillem de Claramunt

La Secuita

Anglès

43006681

INS de la Sénia

La Sénia

Anglès

43006617

INS Joan Amigó i Callau

L'Espluga de Francolí

Anglès

17002031

ESC Lacustària

Llagostera

Anglès

43004116

ESC del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral

Lligallo de Gànguil

Anglès

17009898

INS Escola Lloret de Mar

Lloret de Mar

Anglès

08072176

SI del Ter

Manlleu

Anglès

08020863

ESC Ginesta

Matadepera

Anglès

08053169

INS Matadepera

Matadepera

Anglès

08022343

ESC Circell

Moja (Olèrdola)

Anglès

25009356

ESC Les Arrels

Mollerussa

Anglès

08032491

ESC Sant Vicenç

Mollet del Vallès

Anglès

25006471

INS Aubenç

Oliana

Anglès

17002296

ESC Malagrida

Olot

Anglès

43006678

INS Gabriel Ferrater i Soler

Reus

Anglès i francès

08023487

ESC Sant Juan de la Cruz

Ripollet

Anglès

08042020

INS Vallès

Sabadell

Anglès

17003203

INS Salvador Espriu

Salt

Anglès

08047509

INS Itaca

Sant Boi de Llobregat

Anglès

08054873

INS Joaquima Pla i Farreras

Sant Cugat del Vallès

Francès

17003318

INS Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

Anglès

08026567

ESC Sant Francesc d'Assís

Sant Joan Despí

Anglès

08026622

Ateneu Instructiu

Sant Joan Despí

Anglès

08026658

IE Gran Capità

Sant Joan Despí

Anglès

08026841

COL Madre Sacramento

Sant Just Desvern

Anglès

08061002

ESC Les Parellades

Sant Pere de Ribes

Anglès

08058957

ESC Els Costerets

Sant Pere de Ribes

Anglès

08067211

INS Salas Xandri

Sant Quirze del Vallès

Anglès

08047583

INS Sant Quirze del Vallès

Sant Quirze del Vallès

Anglès

08032592

ESC Sant Jordi

Sant Vicenç de Montalt

Anglès

08061105

ESC Sot del Camp

Sant Vicenç de Montalt

Anglès

08035325

INS Torrent de les Bruixes

Santa Coloma de Gramenet

Anglès

08034643

INS Les Vinyes

Santa Coloma de Gramenet

Anglès i francès

08056985

INS Ramon Berenguer IV

Santa Coloma de Gramenet

Anglès

43006708

INS Joan Segura de Valls

Santa Coloma de Queralt

Anglès

43010098

ESC La Ginesta

Segur de Calafell

Anglès

08043981

INS J.R. Benaprès

Sitges

Anglès

25006291

INS Hug Roger III

Sort

Anglès

43005169

ESC Pau Delclòs

Tarragona

Anglès

43003410

COL Joan Roig

Tarragona

Anglès

43006125

INS Campclar

Tarragona

Francès

08039665

ESC Lanaspa Giralt

Terrassa

Anglès

08029350

ESC França

Terrassa

Anglès

43003801

ESC La Pineda - ZER Riu Avall

Tivenys

Anglès

08030421

ESC L'Era de Dalt

Tona

Anglès

25004802

COL Maria Immaculada

Tremp

Anglès

25004772

ESC Valldeflors

Tremp

Anglès

08030662

ESC Serralavella

Ullastrell

Anglès

08061208

INS Vacarisses

Vacarisses

Anglès

08065019

SI de Vallbona d'Anoia

Vallbona d'Anoia

Anglès

43004581

COL Claret

Valls

Anglès

43010608

INS Serra de Miramar

Valls

Francès

43004657

ESC Mestral

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

Anglès i francès

08067818

ESC La Sínia

Vic

Anglès

08031101

ESC Montserratina

Viladecans

Anglès

17004189

ESC Els Castanyers - ZER Guilleries

Viladrau

Anglès

08031277

ESC Joan Maragall

Vilanova del Camí

Anglès

43006046

ESC Divina Pastora - ZER Mestral

Vinallop

Anglès

 

 

 

Annex 3

Compromisos dels centres participants

 

(...), director/a /titular de l'escola / institut / centre privat concertat (...)

Amb l'objectiu de millorar les competències comunicatives en llengua estrangera de l'alumnat,

 

MANIFESTO que el centre (...) disposa de professorat amb coneixements acreditats de llengua estrangera (mínim B2 del MECR) i que el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció (o el Pla de centre a mig termini) inclou objectius sobre educació plurilingüe. I, en conseqüència,

 

SOL·LICITO participar en l'edició (...) del programa Generació Plurilingüe (GEP) que impulsa el Departament d'Ensenyament a través de la Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme.

 

Amb el compromís de:

- Constituir un grup impulsor en el centre, del qual formaran part el director del centre o membre de l'equip directiu en qui delegui, un mestre o professor de llengua estrangera (anglès o francès) -en el cas de secundària, preferentment el cap del departament de llengües estrangeres- i el professorat que participarà en la formació vinculada al programa. Potestativament, també pot formar part del grup impulsor el professorat a qui se li transfereixi la formació i que la implementi a l'aula.

- Participar en les accions informatives o formatives que el Departament organitzi en el marc d'aquest programa i que aniran adreçades tant a l'equip directiu del centre com al professorat.

- Designar un mínim de dos professors i un màxim de tres per participar en les accions formatives que s'organitzin per a cada llengua (CLIL, Émile...). [En els centres d'educació secundària, només un professor dels designats serà especialista de llengua estrangera. La resta seran professors que imparteixen matèries no lingüístiques. En els centres de primària, el professorat serà de cicle superior i tant pot ser especialista de llengua estrangera com generalista.]

- Garantir que el professorat que participa en la formació disposa de l'acreditació de coneixement de llengua estrangera de nivell B2 com a mínim, i prioritzar la participació de professorat amb acreditació de nivell superior.

- Recollir en el Pla de formació del centre les accions de formació associades al programa.

- Afavorir la continuïtat de l'equip impulsor i del professorat compromès amb el programa en les accions formatives, durant tot el temps que duri el programa.

- Garantir el disseny i implementació d'un pla d'acció per al desplegament del programa en el centre i vetllar per la seva continuïtat durant un mínim de tres anys.

- Adaptar el projecte lingüístic de centre als canvis motivats per la participació en el programa i que poden afectar, entre altres, la configuració curricular (matèries impartides totalment o parcialment en llengua estrangera), l'organització del centre o la distribució de recursos.

- Preveure les mesures necessàries per tal que el grup impulsor disposi d'un espai de coordinació setmanal dins de l'horari de permanència en el centre.

- Establir els mecanismes per avaluar els resultats de la implementació de l'acció, especialment en relació amb l'evolució de l'alumnat.

- Compartir els objectius del programa i les actuacions vinculades amb tot el claustre, i vetllar per l'expansió i consolidació de les accions en el centre. I, especialment, impulsar l'actuació coordinada del professorat per al disseny i aplicació de projectes transversals, el foment de l'aprenentatge entre iguals i la transferència de bones pràctiques.

- Participar en les jornades de difusió relacionades amb aquest programa o amb el marc general d'impuls al plurilingüisme que organitzi el Departament d'Ensenyament.

- Difondre la participació del centre en el programa i els resultats d'aquest a la resta de la comunitat educativa a través del web del centre i/o altres mecanismes de difusió.

- Mantenir, en la pàgina web del centre, un espai específic de difusió que reculli els objectius i actuacions relacionats amb l'acció, i els productes fruit de la participació. Aquest espai haurà d'estar actiu un mínim de dos anys un cop finalitzada la participació en el programa.

- Acceptar que el Departament d'Ensenyament publiqui i difongui els materials didàctics seleccionats i elaborats en el marc del programa, tot respectant-ne l'autoria i sens prejudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i amb el benentès que els autors d'aquests materials poden publicar-los a títol individual sempre que facin menció expressa que formen part del programa GEP.

 

(Lloc) (...) (data) (...) de 2017

 

Signatura i segell del centre

 

 

Annex 4

Model de memòria

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Amunt