Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 13/06/2017

  • Número del document 061/2017

  • Número de control 17164130

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-17164130-2017

Dades del DOGC
  • Número 7391

  • Data 15/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu, a l'article 150, que correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva administració, la competència exclusiva sobre la seva estructura, la regulació dels seus òrgans, el funcionament i l'articulació territorial.

D'altra banda, l'Estatut regula, als capítols II i III del Títol V, les relacions institucionals de la Generalitat amb la Unió Europea i en l'àmbit de la seva acció exterior. En concret, el Capítol II preveu la participació de la Generalitat en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya, i el Capítol III obliga la Generalitat a impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i a promoure'n els interessos en aquest àmbit.

Com a eines per a dur a terme aquesta tasca, els articles 192 i 194 de l'Estatut autoritzen la Generalitat a establir delegacions i oficines a l'exterior i davant la Unió Europea per a la promoció i defensa dels interessos de Catalunya, mentre que l'article 199 atribueix a la Generalitat l'impuls i coordinació, en l'àmbit de les seves competències, de les accions exteriors dels ens locals i dels organismes i altres ens públics de Catalunya, sens perjudici de l'autonomia que tinguin.

És doctrina consolidada del Tribunal Constitucional aquella que considera que les comunitats autònomes poden dur a terme activitats amb projecció exterior que siguin necessàries o convenients per a l'exercici de les seves competències, si bé amb els límits que estableix l'article 149.1.3 del text constitucional.

Així mateix, el Tribunal Constitucional, en la sentència 31/2010, que és la sentència que va resoldre el recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra diversos preceptes de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ha considerat aquests preceptes estatutaris conformes al marc vigent.

Les diferents delegacions es van anar creant a l'empara de les competències estatutàries i de diferents decrets del Govern, fins a l'entrada en vigor de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, que defineix i regula, per primera vegada amb rang de llei, les delegacions del Govern a l'exterior, la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les oficines sectorials del Govern a l'exterior. La Llei 16/2014, del 4 de desembre, qualifica aquestes tres unitats com a unitats de representació institucional del Govern a l'exterior.

El Títol III de la Llei 16/2014, que regula aquestes unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, va ser impugnat per l'Estat davant el Tribunal Constitucional. Aquest, mitjançant la sentència 228/2016, de 22 de desembre, considerà aquest títol plenament constitucional. En concret, la sentència considera que les funcions de representació institucional d'aquestes unitats, lligades a la projecció exterior del país i a la promoció dels seus interessos, no envaeixen la ius legationis reservada a l'Estat, és a dir, no impliquen l'assumpció de les funcions d'aquest de representació en l'àmbit internacional.

El Govern de la Generalitat ha creat fins el moment catorze delegacions del Govern a l'exterior i disposa de més de cinquanta oficines a l'exterior. Atesa l'existència d'aquesta xarxa de delegacions i d'oficines sectorials, els principis de necessitat i eficàcia recomanen dotar el Govern de la Generalitat d'un marc normatiu general que ordeni la representació institucional a l'exterior i que defineixi l'organització, l'estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i les relacions que s'estableixen entre les delegacions i les oficines a l'exterior.

A manca d'aquesta regulació general, les normes de creació de les delegacions del Govern a l'exterior, d'acord amb la disposició transitòria del Decret 207/2015, de 22 de setembre, de desplegament de la coordinació i dels òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, establien les previsions organitzatives amb caràcter transitori fins a l'aprovació i entrada en vigor del decret del Govern pel qual s'establís l'organització general de les delegacions del Govern a l'exterior. Els principis de seguretat jurídica i de transparència comporten substituir aquest marc transitori per un d'estable, que reuneixi en una única disposició tota la normativa específica aplicable a les unitats de representació institucionals del Govern a l'exterior. Aquesta proposta de disposició ha tingut en compte també el principi d'eficiència i, per això, preveu la coordinació entre les delegacions i les oficines a l'exterior. Tanmateix, d'acord amb el principi de proporcionalitat, la norma no va més enllà de la regulació imprescindible per a crear un marc general, sense pèrdua de la necessària flexibilitat per a adaptar-se a les característiques de les diverses unitats de representació.

En conseqüència, correspon al Govern aprovar un decret que, a l'empara de les previsions estatutàries esmentades i la resta de normes amb rang legal que afecten les unitats de representació de la Generalitat a l'exterior, en concreten les funcions, l'organització, l'estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i el rang orgànic.

A proposta de la persona titular del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

 

CAPÍTOL I

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és regular l'organització, l'estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i el rang orgànic o l'assimilació orgànica de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, així com el registre d'unitats d'acció a l'exterior.

 

Article 2

Aplicació

Aquest Decret és aplicable a totes les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, llevat del Capítol VI, que és aplicable únicament a la Delegació del Govern davant la Unió Europea i a les delegacions del Govern a l'exterior.

 

Article 3

Unitats de representació institucional del Govern a l'exterior

Les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior són:

a) La Delegació del Govern davant la Unió Europea.

b) Les delegacions del Govern a l'exterior.

c) Les oficines sectorials del Govern a l'exterior.

 

 

CAPÍTOL II

La Delegació del Govern davant la Unió Europea

 

Article 4

Delegació del Govern davant la Unió Europea

La representació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea es du a terme mitjançant la Delegació del Govern davant la Unió Europea.

 

Article 5

Creació

5.1 La Delegació del Govern davant la Unió Europea es crea per Decret del Govern dins de l'estructura del departament competent en matèria d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

5.2 La Delegació del Govern davant la Unió Europea té rang orgànic de direcció general.

5.3 Als únics efectes de poder operar en el tràfic jurídic i econòmic ordinari del país d'ubicació, la Delegació del Govern davant la Unió Europea es pot constituir com una persona jurídica sense ànim de lucre, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent del país d'ubicació.

 

Article 6

Estructura

6.1 La direcció de la Delegació correspon al representant o a la representant del Govern davant la Unió Europea.

6.2 La Delegació del Govern davant la Unió Europea s'organitza de la mateixa manera que les delegacions del Govern a l'exterior.

6.3 La Delegació del Govern davant la Unió Europea pot disposar d'un punt d'informació presencial o virtual.

 

Article 7

Personal

El règim del personal de la Delegació del Govern davant la Unió Europea és el mateix que el que s'estableix en aquest decret per al personal de les delegacions del Govern a l'exterior.

 

Article 8

Funcions

8.1 La Delegació del Govern davant la Unió Europea té les funcions següents:

a) Donar suport a la persona representant del Govern davant la Unió Europea en l'exercici de les seves funcions de representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya i de suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea.

b) Donar suport a la participació de representants del Govern i de la Generalitat en les institucions i òrgans de la Unió Europea.

c) Realitzar les actuacions amb les institucions de la Unió Europea que siguin necessàries quan una proposta, iniciativa o decisió de la Unió Europea incideixi, directament o indirectament, en l'àmbit competencial de la Generalitat o n'afecti els interessos, i vetllar per la defensa de l'interès general de la Generalitat de Catalunya.

d) Fer el seguiment, influir i participar en el procés de presa de decisions, així com recaptar informació en relació amb iniciatives, accions o programes de la Unió Europea que afectin les competències o interessos dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

e) Coordinar les oficines sectorials adscrites als departaments o organismes de la Generalitat establertes a Brussel·les.

f) Promoure la projecció internacional de Catalunya en l'àmbit de la Unió Europea.

g) Donar suport als òrgans de la Generalitat competents en matèria d'acció exterior per facilitar la participació del Govern en les associacions i xarxes de cooperació territorial transfronterera i interregionals, en particular en l'àmbit europeu quan aquests són a Brussel·les.

h) Mantenir la relació amb els actors institucionals, socials o econòmics, que actuïn en l'àmbit de la Unió Europea.

i) Facilitar que els catalans i catalanes establerts a l'àrea territorial i funcional de la Delegació puguin fer efectius els drets que la normativa vigent els reconeix.

j) Exercir funcions de registre, si el departament competent en matèria d'acció exterior considera que l'àrea territorial i funcional ho requereix.

k) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

8.2 En el desenvolupament de les seves funcions, la Delegació del Govern davant la Unió Europea ha d'incorporar la transversalització de la perspectiva de gènere i de les polítiques d'igualtat de gènere.

 

Article 9

Representant del Govern davant la Unió Europea

La persona representant del Govern davant la Unió Europea actua com a representant plenipotenciari del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea.

 

Article 10

Nomenament

La persona representant del Govern davant la Unió Europea és nomenada per decret del Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d'acció exterior.

 

Article 11

Funcions

Corresponen a la persona representant del Govern davant la Unió Europea les funcions següents:

a) Exercir la representació, defensa i promoció dels interessos generals de la Generalitat de Catalunya i donar suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea.

b) Impulsar la política i les actuacions del Govern davant la Unió Europea, i, en particular, coordinar la representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea, analitzar-ne els mecanismes de participació i vetllar per la presència en el sistema de presa de decisions de la Unió, d'acord amb la legislació vigent.

c) Fixar la posició de la Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió, facilitar l'aplicació del dret de la Unió, coordinar la gestió dels procediments d'infracció i mantenir la participació en els mecanismes de cooperació administrativa relatius al dret de la Unió, així com seguir les eventuals iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la posició de la Generalitat en les reformes.

d) Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les implicacions d'aquest envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l'estatut en el si de la Unió.

e) Mantenir contacte amb els mitjans de comunicació, en estreta coordinació amb la persona responsable de comunicació del departament competent en matèria d'acció exterior.

f) Relacionar-se amb les delegacions o òrgans similars d'estats i d'altres territoris amb seu a Brussel·les, així com amb la representació permanent i altres organismes de l'Estat davant la Unió Europea.

g) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

 

Article 12

Facultats

La persona representant del Govern davant la Unió Europea exerceix les facultats següents:

a) L'aprovació de la proposta de pressupost de la Delegació.

b) L'aprovació prèvia de l'informe de gestió, la memòria anual i la liquidació del pressupost.

c) Autoritzar les despeses, ordenar els pagaments i abonar les retribucions del personal de la Delegació, en els termes establerts a l'article 40.

d) Les corresponents a l'òrgan de contractació en els termes establerts a l'article 41 d'aquest decret.

e) La signatura de convenis en els termes establerts a l'article 42 d'aquest decret.

f) Dictar actes de naturalesa organitzativa en relació amb el funcionament de la Delegació. Aquests actes no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de recurs d'alçada davant de la persona titular del departament competent en matèria d'acció exterior.

 

 

CAPÍTOL III

Les delegacions del Govern a l'exterior

 

Article 13

Les delegacions del Govern a l'exterior

13.1 La representació del Govern a l'exterior es du a terme mitjançant les delegacions del Govern a l'exterior.

13.2 Les delegacions del Govern a l'exterior poden tenir un àmbit d'actuació bilateral o multilateral.

13.3 Les delegacions del Govern a l'exterior tenen un àmbit d'actuació bilateral quan la seva activitat principal té per objecte desenvolupar les relacions amb el territori que determina la norma de creació o regulació. La persona al capdavant de la delegació rep la denominació de delegat o delegada del Govern a l'exterior.

13.4 Les delegacions del Govern a l'exterior tenen un àmbit d'actuació multilateral quan la seva activitat principal té per objecte desenvolupar les relacions amb les organitzacions internacionals que determina la norma de creació o regulació.

 

Article 14

Delegacions amb un àmbit d'actuació multilateral

14.1 Les delegacions del Govern a l'exterior amb un àmbit d'actuació principalment multilateral reben la denominació de Delegació del Govern davant les organitzacions internacionals que determina la norma de creació o regulació.

14.2 La persona al capdavant de la delegació rep la denominació de representant del Govern davant les organitzacions internacionals que determina la norma de creació o regulació.

 

Article 15

Creació

15.1 Les delegacions del Govern a l'exterior es creen per decret del Govern, a proposta del departament competent en matèria d'acció exterior.

15.2 En el decret de creació hi ha de constar l'àmbit d'actuació bilateral o multilateral, l'àrea territorial i funcional d'influència, la ciutat d'ubicació, les funcions i l'estructura de la delegació, en el marc del que estableix aquest decret.

 

Article 16

Naturalesa jurídica

16.1 Les delegacions del Govern a l'exterior són unitats administratives adscrites al departament competent en matèria d'acció exterior.

16.2 Als únics efectes de poder operar en el tràfic jurídic i econòmic ordinari del país d'ubicació, les delegacions del Govern a l'exterior es poden constituir com una persona jurídica, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent del país d'ubicació.

16.3 Les delegacions del Govern a l'exterior depenen funcionalment de la secretaria competent en matèria d'acció exterior i orgànicament de la secretaria general del departament competent en matèria d'acció exterior.

 

Article 17

Organització

17.1 Sota la direcció del delegat, delegada o representant del Govern, hi haurà, si escau,

a) un adjunt o adjunta al delegat, delegada o representant del Govern;

b) un àmbit institucional, i

c) un àmbit de secretaria.

17.2 Les delegacions del Govern a l'exterior poden disposar d'un punt d'informació presencial o virtual.

 

Article 18

Funcions

18.1 A les delegacions del Govern a l'exterior els corresponen, en la seva àrea territorial i funcional, les funcions següents:

a) Representar i desplegar les relacions del Govern de la Generalitat davant les autoritats públiques estatals o regionals i altres actors internacionals presents al país d'ubicació.

b) Exercir, quan escaigui, la representació ordinària del Govern de la Generalitat davant les institucions multilaterals i internacionals presents al país d'ubicació, i impulsar-hi la participació de la Generalitat.

c) Promoure i defensar els interessos generals de Catalunya.

d) Executar les accions que derivin del Pla estratègic d'acció exterior.

e) Informar el departament competent en matèria d'acció exterior sobre els esdeveniments polítics, socials, culturals i econòmics o les iniciatives endegades per les autoritats del(s) territori(s) o organisme(s) internacional(s) del seu mandat que puguin afectar els interessos de Catalunya.

f) Coordinar les oficines sectorials del Govern a l'exterior.

g) Donar suport a les actuacions a l'exterior dels òrgans del Govern.

h) Fer el seguiment dels mitjans de comunicació i les relacions amb la premsa.

i) En coordinació amb l'oficina sectorial amb competències en aquest àmbit, donar suport a les entitats i empreses catalanes.

j) Fomentar les activitats i donar suport als objectius de les comunitats catalanes de l'exterior reconegudes.

k) Donar suport a activitats públiques o privades que es duguin a terme per donar a conèixer la llengua i cultura catalanes.

l) Prestar orientació i assessorament per a facilitar l'accés dels catalans i catalanes, residents o de pas que s'hi adrecin, als serveis de l'Administració que es determinin.

m) Gestionar el registre d'entrada i sortida de documents i prestar els serveis que, en l'àmbit de l'ús de mitjans electrònics, es determinin d'acord amb la normativa vigent.

n) Donar suport a la inscripció en el registre de catalans i catalanes a l'exterior.

o) Informar sobre les mesures derivades dels programes de suport al fet emigratori: orientació en la mobilitat internacional, foment del manteniment del vincle amb Catalunya durant l'estada a l'exterior, i suport a l'eventual retorn dels catalans emigrats i els seus descendents.

p) Informar al departament competent en matèria d'acció exterior de les activitats dutes a terme en desenvolupament d'aquestes funcions.

q) Facilitar que els catalans i catalanes establerts a l'àrea territorial i funcional de la delegació puguin fer efectius els drets que la normativa vigent els hi reconeix.

r) Les altres que els atribueixi la normativa vigent.

18.2 A les delegacions del Govern davant les organitzacions internacionals els corresponen també, en la seva àrea territorial i funcional, les funcions següents:

a) Donar suport a qui ostenti la representació del Govern davant les organitzacions internacionals en l'exercici de les seves funcions de representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya i de suport a les entitats i empreses catalanes davant d'aquestes institucions i els seus òrgans.

b) Donar suport a la participació de representants del Govern i de la Generalitat en els debats i activitats de les organitzacions internacionals.

c) Realitzar les actuacions que siguin necessàries quan una proposta, iniciativa o decisió de les organitzacions institucionals incideixi, directament o indirectament, en l'àmbit competencial de la Generalitat o n'afecti els interessos, i vetllar per la defensa de l'interès general de la Generalitat de Catalunya.

d) Impulsar la col·laboració amb els actors públics i privats de Catalunya que incideixin en el seu àmbit d'actuació.

e) Promoure que el personal de l'Administració de la Generalitat pugui ésser destacat en les organitzacions internacionals.

f) Promoure l'establiment d'oficines de les organitzacions internacionals i la celebració de les seves reunions i conferències a Catalunya.

18.3 En el desenvolupament de les seves funcions, les delegacions del Govern a l'exterior han d'incorporar la transversalització de la perspectiva de gènere i de les polítiques d'igualtat de gènere.

 

Article 19

Informació i seguiment

19.1 Les delegacions del Govern a l'exterior han d'executar, en la seva àrea territorial i funcional d'actuació, les directrius de política d'acció exterior que el departament competent en matèria d'acció exterior estableixi.

19.2 El departament competent en matèria d'acció exterior ha de fer el seguiment anual del grau de compliment de les funcions que corresponen a les delegacions i de l'assoliment del programa de treball a través de l'informe de gestió, la memòria anual i altres procediments i mecanismes que es puguin desenvolupar.

 

Article 20

Designació del delegat, delegada o representant del Govern

20.1 La direcció de cada delegació correspon al delegat, delegada o representant del Govern.

20.2 El delegat, delegada o representant del Govern és designat per acord del Govern, a proposta del titular del departament competent en matèria d'acció exterior.

20.3 La relació laboral del delegat, delegada o representant amb l'Administració de la Generalitat es vehicula mitjançant un contracte laboral especial d'alta direcció.

20.4 No es permet cap tipus d'indemnització per rescissió del contracte laboral més enllà de les previstes a la normativa que regula les relacions laborals especials d'alta direcció.

 

Article 21

Especificitats de la relació laboral

21.1 El contracte laboral especial d'alta direcció ha d'establir una durada per un període màxim de 4 anys, ampliable fins a un màxim de 2 anys més.

21.2 Els processos d'avaluació i de renovació de la persona que ocupa la delegació tindran en compte els resultats dels mecanismes d'informació i seguiment previstos per l'article 19 d'aquest decret.

21.3 És aplicable als delegats, delegades o representants el règim d'incompatibilitats i el codi de conducta que s'aplica als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 22

Funcions

22.1 El delegat, delegada o representant representa el Govern i la Generalitat en l'àrea geogràfica i funcional detallada al decret de creació.

22.2 El delegat, delegada o representant actua en representació de la persona jurídica creada d'acord amb la legislació del país d'ubicació, per poder operar en el tràfic jurídic i econòmic ordinari.

22.3 En el marc de les funcions de la delegació, corresponen al delegat, delegada o representant les funcions següents:

a) Aprovar i coordinar el programa de treball necessari per a exercir l'acció exterior del Govern, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria d'acció exterior.

b) Dirigir la coordinació de les oficines sectorials del Govern a l'exterior que actuïn en la seva àrea d'influència, d'acord amb les directrius del departament competent per raó de la matèria.

c) Dirigir, supervisar i impulsar l'activitat de la delegació.

d) Supervisar i coordinar les tasques que es derivin de l'activació dels protocols relatius a situacions d'emergència en l'àrea territorial i funcional d'influència.

22.4 Correspon també al representant del Govern davant les organitzacions internacionals mantenir les relacions amb òrgans similars d'altres territoris o representacions davant les organitzacions internacionals de la seva àrea territorial i funcional.

22.5 Corresponen al delegat, delegada o representant les facultats següents:

a) L'aprovació de la proposta de pressupostos de la delegació.

b) L'aprovació prèvia de l'informe de gestió, la memòria anual i la liquidació del pressupost.

c) L'autorització de les despeses, l'ordenació dels pagaments i l'abonament de les retribucions del personal de la delegació, en els termes establerts a l'article 40.

d) Les corresponents a l'òrgan de contractació, en els termes establerts a l'article 41 d'aquest decret.

e) La signatura de convenis, en els termes establerts a l'article 42 d'aquest decret.

f) Dictar els actes que corresponguin en relació amb les competències que li atribueix aquest decret o les que li siguin atribuïdes per delegació.

g) La presidència de les reunions de seguiment i coordinació amb les oficines sectorials presents al país d'ubicació.

 

Article 23

Supòsits d'absència o vacant

23.1 Per a garantir la continuïtat de l'exercici de les funcions que li són atribuïdes, el delegat, delegada o representant ha de comunicar al departament competent en matèria d'acció exterior la voluntat d'absentar-se de l'àrea que determina la norma de creació o regulació, i ha de detallar la persona que, durant l'absència del delegat, delegada o representant, assumirà les funcions atribuïdes al delegat en matèria de representació institucional i, en especial, aquelles a les que fa referència la lletra d) de l'article 22.3 d'aquest decret.

23.2 En els casos d'absència establerts a l'apartat anterior, així com en els casos de vacant o impossibilitat d'exercir les funcions, l'adjunt o l'adjunta suplirà el delegat, delegada o representant. En absència d'aquesta figura, suplirà al delegat, delegada o representant la persona designada per la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria d'acció exterior.

 

Article 24

Deure d'informació

24.1 El delegat, delegada o representant ha d'informar, de manera periòdica, d'aquelles activitats i qüestions que es desprenguin de l'exercici de les seves funcions, així com de les activitats de la delegació i oficines sectorials vinculades a aquesta.

24.2 Els canals i formats per a la transmissió de dita informació seran els que determini el departament competent en matèria d'acció exterior.

 

Article 25

Delegat adjunt o delegada adjunta

25.1 La delegació es pot dotar amb un delegat o delegada adjunta quan circumstàncies excepcionals de seu múltiple o mandats complexos ho requereixin.

25.2 El delegat o delegada adjunt és designat pel titular del departament competent en matèria d'acció exterior, a proposta de la persona titular de la secretaria competent en matèria d'acció exterior.

25.3 La relació laboral del delegat o delegada adjunt amb l'Administració de la Generalitat es vehicula mitjançant un contracte laboral especial d'alta direcció.

25.4 No es permet cap tipus d'indemnització per rescissió del contracte laboral més enllà de les previstes a la normativa que regula les relacions laborals especials d'alta direcció.

25.5 S'apliquen al delegat o delegada adjunt les especificitats establertes a l'article 21 d'aquest Decret.

 

Article 26

Personal

Les delegacions podran tenir personal funcionari o laboral adscrit i personal local contractat a destí.

 

Article 27

Igualtat de gènere

El Govern procurarà la implementació d'una política d'igualtat de gènere en el nomenament i la contractació del personal de les delegacions.

 

Article 28

Contractació de personal local

28.1 La contractació de personal local, per part de la delegació, per a la realització de tasques de caràcter tècnic o de suport estarà subjecta a la legislació laboral de l'Estat en el qual s'ubiqui la delegació.

28.2 En la contractació de personal local, la delegació actuarà com a persona jurídica de l'Estat en el qual estigui ubicada, de manera que les persones contractades gaudiran dels drets i deures que estableixi la legislació de l'Estat en el qual s'ubiqui la delegació.

28.3 En cap cas aquest personal no pot tenir la consideració de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

 

CAPÍTOL IV

Les oficines sectorials del Govern a l'exterior

 

Article 29

Les oficines sectorials

La promoció i defensa dels interessos de Catalunya, en relació amb un àmbit de competència sectorial concret i en una àrea territorial específica, s'articula mitjançant les oficines sectorials del Govern a l'exterior.

 

Article 30

Àmbits d'actuació

30.1 Les oficines sectorials del Govern a l'exterior tenen un àmbit d'actuació sectorial corresponent al d'un departament de la Generalitat.

30.2 Els àmbits materials d'actuació de les oficines sectorials del Govern a l'exterior són, en tot cas, els següents:

a) Promoció econòmica

b) Recerca i innovació

c) Captació d'inversions

d) Promoció turística

e) Internacionalització de les empreses culturals

f) Projecció internacional de la llengua i cultura catalanes

g) Cooperació i ajut al desenvolupament

30.3 En els termes de l'apartat 30.1, una mateixa oficina sectorial del Govern a l'exterior pot abastar un o més dels àmbits materials esmentats.

 

Article 31

Creació

31.1 Les oficines sectorials del Govern a l'exterior són creades mitjançant resolució del titular del departament competent per raó de la matèria, prèvia autorització del Govern.

31.2 La creació d'una oficina sectorial del Govern a l'exterior requereix l'informe previ del departament d'adscripció i del departament competent en matèria d'acció exterior.

31.3 Les oficines sectorials del Govern a l'exterior s'adscriuen orgànicament i funcionalment al departament competent en l'àmbit sectorial corresponent o a un dels organismes o entitats que en depenen.

 

Article 32

Espais

32.1 Les seus centrals de les oficines sectorials del Govern a l'exterior i la delegació del Govern a l'exterior d'una mateixa àrea d'influència territorial han d'ubicar-se en un mateix espai, llevat que raons justificades no ho permetin.

32.2 La gestió dels espais comuns o compartits correspon a la delegació del Govern a l'exterior.

32.3 Correspon a la delegació del Govern a l'exterior la formalització dels contractes de lloguer, manteniment, neteja i seguretat, o qualsevol altre vinculat a l'ocupació de l'immoble, en els termes establerts en l'article 43.3. Excepcionalment, i sempre que es justifiqui, aquesta formalització pot correspondre a una entitat diferent.

32.4 Les despeses que es derivin de l'ús de l'immoble s'imputaran al pressupost de la delegació del Govern a l'exterior, mitjançant la corresponent transferència de la part proporcional d'ús que correspongui a l'oficina o oficines sectorials, per part del departament o organisme competent.

32.5 Les representacions a l'exterior d'altres administracions públiques de Catalunya també es poden integrar en el mateix espai que la delegació del Govern a l'exterior, prèvia signatura del document corresponent.

 

Article 33

Serveis

Les oficines sectorials del Govern a l'exterior i les delegacions del Govern a l'exterior compartiran el sistema de xarxa telemàtica, la telefonia i els subministraments energètics, així com el registre administratiu, i qualsevol altre servei o mitjà que sigui necessari per a un funcionament eficaç, eficient i coordinat, sens perjudici del repartiment de les despeses de forma proporcional al l'ús que se'n faci.

 

Article 34

Coordinació amb les delegacions del Govern a l'exterior

34.1 Les oficines sectorials i la delegació han d'actuar de forma coordinada, i d'acord amb les directrius del departament competent en matèria d'acció exterior.

34.2 Les oficines sectorials i la delegació han de planificar de forma conjunta l'activitat en l'àrea territorial d'influència, mitjançant la preparació dels corresponents plans estratègics.

34.3 Les oficines sectorials del Govern a l'exterior han de comunicar a la delegació del Govern a l'exterior les activitats de representació que vulguin realitzar.

 

 

CAPÍTOL V

Registre d'unitats d'acció a l'exterior

 

Article 35

Creació

35.1 Es crea el registre d'unitats d'acció a l'exterior.

35.2 El registre té caràcter públic i s'ha de poder consultar a través del lloc web de la Generalitat de Catalunya.

35.3 El registre resta adscrit al departament competent en matèria d'acció exterior.

 

Article 36

Objecte

S'inscriuen en el registre:

a) La Delegació del Govern davant la Unió Europea;

b) les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior;

c) les oficines sectorials, i

d) qualsevol altra entitat pública dependent d'una administració pública catalana amb mandat i actuació en l'àmbit internacional.

 

Article 37

Dades objecte d'inscripció

El registre ha d'incloure les dades següents en relació amb cada una de les unitats inscrites:

a) Ubicació.

b) Àrea territorial i funcional d'influència.

c) Funcions.

d) Nom del delegat o delegada o de la persona titular de l'òrgan de direcció.

e) Dades de contacte de la delegació o oficina.

f) Norma de creació, estatuts o document fundacional.

 

Article 38

Òrgan responsable

38.1 El departament competent en matèria d'acció exterior és l'encarregat de mantenir actualitzat el registre i de donar-ne la publicitat i accessibilitat, a través del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

38.2 A aquests efectes, el departament competent en matèria d'acció exterior impulsarà els mecanismes de col·laboració i cooperació necessaris per a obtenir aquesta informació.

 

 

CAPÍTOL VI

Règim econòmic, financer, pressupostari i jurídic

 

Article 39

Gestió econòmica

39.1 La Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior tenen el règim d'autonomia econòmica i financera o gestió desconcentrada.

39.2 La gestió desconcentrada té per objecte la totalitat dels ingressos obtinguts per la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior, i les transferències provinents de la Generalitat o d'altres entitats.

39.3 En concret, com a ingressos objecte d'aquesta gestió, s'han d'entendre inclosos els següents:

a) Ingressos financers del compte corrent propi.

b) Romanents d'exercicis anteriors, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

Article 40

Pressupost

40.1 La Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior han d'elaborar anualment una proposta de pressupost, que ha de ser únic i reflectir tots els ingressos i despeses.

En l'elaboració d'aquesta proposta de pressupost s'haurà de tenir en compte la perspectiva de gènere, d'acord amb els paràmetres establerts a l'article 17 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

40.2 Correspon a la persona titular de la secretaria competent en matèria d'acció exterior la comprovació de l'alineació de la proposta de pressupost amb les directrius, estratègies i prioritats establertes pel departament competent en matèria d'acció exterior.

40.3 Correspon a la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria d'acció exterior l'assignació pressupostària que correspongui a la Delegació del Govern davant la Unió Europea i a les delegacions del Govern a l'exterior i acordar les modificacions pressupostàries, en funció dels pressupostos anuals de la Generalitat i de les previsions contingudes al projecte de pressupost elaborat per la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior.

40.4 Correspon a la persona delegada o representant del Govern autoritzar les despeses, ordenar els pagaments i abonar les retribucions del personal.

En cap cas no es podran comprometre despeses superiors al pressupost vigent, adquirir compromisos de despesa sense la confirmació prèvia de l'ingrés, ni comprometre despesa en exercicis futurs, llevat de disposar de l'autorització prèvia del Govern.

40.5 La totalitat dels fons econòmics de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern a l'exterior ha de ser ingressada en comptes autoritzats pel departament competent en matèria d'economia. La disposició d'aquests fons correspon a la persona delegada o representant del Govern.

40.6 Dins del primer quadrimestre de l'any, la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior han de trametre a la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria d'acció exterior la liquidació del pressupost de l'any anterior, mitjançant un informe de gestió en el qual es faran constar el total d'ingressos, l'origen, i l'aplicació donada als recursos totals.

A la liquidació s'hauran d'adjuntar els documents que estableixi el departament competent en matèria d'economia.

40.7 L'aprovació de la liquidació del pressupost de la delegació correspon a la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria d'acció exterior, amb el vistiplau previ del titular de la secretaria competent en matèria d'acció exterior. Un cop aprovada es trametrà còpia de la liquidació a la Intervenció General.

40.8 Els justificants de despesa s'han de mantenir sota la custòdia de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern a l'exterior durant un període mínim de cinc anys. Aquests justificants queden a disposició de la Intervenció General de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i, si escau, del Tribunal de Comptes, per a les comprovacions que considerin adients.

 

Article 41

Contractació

41.1 La persona delegada o representant del Govern actua com a òrgan de contractació dels contractes públics que es formalitzin i s'executin en el país d'ubicació o en l'àrea territorial i funcional d'influència de les delegacions del Govern a l'exterior o de la Delegació del Govern davant la Unió Europea.

41.2 Aquests contractes únicament podran tenir per objecte allò necessari per al funcionament de les delegacions del Govern a l'exterior o de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i per a la realització de les seves activitats.

41.3 Els contractes d'import superior al llindar establert per als contractes menors requeriran l'autorització prèvia del titular del departament o de l'òrgan que tingui atribuïda la competència d'òrgan de contractació del departament competent en matèria d'acció exterior.

41.4 La contractació per part de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern a l'exterior es regeix per allò que disposa la normativa de contractes del sector públic referent a la contractació a l'estranger.

 

Article 42

Realització d'activitats per part de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior

42.1 La Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior poden realitzar activitats relacionades amb el seu àmbit d'actuació.

42.2 En cas que, per a la realització de l'activitat, calgui formalitzar un conveni de col·laboració o cooperació amb entitats públiques o privades, la tramitació d'aquest resta subjecta a allò que disposa la normativa aplicable al règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya.

42.3 La signatura d'aquests convenis requereix l'autorització prèvia per part de la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria d'acció exterior.

 

Article 43

Tramitació d'expedients patrimonials

43.1 Els expedients patrimonials relatius a l'adquisició o arrendament de béns immobles en l'àrea territorial de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior es poden acollir a les excepcions de procediment i tramitació que estableix la normativa que regula el patrimoni de la Generalitat de Catalunya per a les actuacions relatives a béns i drets immobles situats a l'estranger.

43.2 La tramitació d'aquests expedients correspon a l'òrgan competent en matèria de patrimoni / gestió econòmica del departament competent en matèria d'acció exterior, amb l'elaboració prèvia, per part de la secretaria competent en matèria d'acció exterior, de l'informe proposta que justifica l'existència de pressupost i l'oportunitat de l'actuació en relació amb els béns i drets immobles escollits.

43.3 Correspon al titular de la secretaria general del departament competent en matèria d'acció exterior la signatura dels contractes i documents que corresponguin, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, amb l'informe del departament competent en matèria d'economia; sens perjudici de la possible autorització de signatura a favor de la persona delegada o representant del Govern.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

La regulació de l'article 21.1 sobre les especificitats dels contractes laborals especials d'alta direcció és únicament aplicable a aquelles designacions que s'efectuïn des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

 

Segona

Les referències a l'article 8.1 del Decret 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, s'han d'entendre fetes a l'article 18 d'aquest Decret.

 

Tercera

La secretaria general del departament competent en matèria d'acció exterior, a més de les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, també exerceix les funcions derivades de la dependència orgànica de les delegacions del Govern a l'exterior.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades les normes següents:

a) Els articles 3 a 8 dels decrets següents:

- Decret 49/2008, d'11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França.

- Decret 50/2008, d'11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit.

- Decret 51/2008, d'11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya.

- Decret 179/2008, de 9 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d'Amèrica.

- Decret 167/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria.

- Decret 168/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia.

- Decret 103/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Marroc.

- Decret 104/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Santa Seu.

- Decret 105/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal.

- Decret 290/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Dinamarca.

- Decret 291/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Polònia.

- Decret 292/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Croàcia.

- Decret 293/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Ginebra.

b) El Decret 264/2013, de 10 de desembre, d'establiment del règim d'autonomia econòmica i financera a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea.

c) Els articles 6 a 8 del Decret 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

d) La Disposició transitòria del Decret 207/2015, de 22 de setembre, de desplegament de la coordinació i dels òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 de juny de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Amunt