Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/05/2017

  • Número del document ENS/1310/2017

  • Número de control 17159047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17159047-2017

Dades del DOGC
  • Número 7390

  • Data 14/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1310/2017, de 31 de maig, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari, per a l'any 2017 (ref. BDNS 349786).


 

El Departament d'Ensenyament preveu un conjunt d'accions encaminades a facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent.

A Catalunya hi ha entitats que tenen entre els seus objectius la formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari. Aquestes entitats, al final del curs escolar, organitzen activitats de formació que són d'interès per a l'actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris, i complementen l'oferta formativa del Departament d'Ensenyament.

L'Escola d'Estiu és una institució pedagògica catalana amb una tradició centenària. En el decurs de la seva història s'ha adaptat a formes organitzatives diverses, i avui constitueix una xarxa present en moltes comarques de Catalunya i en les diferents etapes educatives.

L'Escola d'Estiu ha contribuït a una millora en la qualitat de l'ensenyament i al desenvolupament de la pràctica professional dels docents, ha donat als docents la possibilitat de perfeccionar els seus coneixements i difondre els últims avenços pedagògics i s'ha constituït en un centre de relació i un nucli capaç de potenciar i estimular la tasca d'actualització i de formació del professorat.

El Departament d'Ensenyament vol promoure la realització de les escoles d'estiu mitjançant l'atorgament de subvencions que permetin les disponibilitats pressupostàries a les entitats, organitzacions així com col·legis professionals que les realitzin, per tal de facilitar la participació del professorat en aquestes activitats, d'acord amb les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/87/2017, de 12 de maig (DOGC núm. 7372, de 18.5.2017).

Per això, i de conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General d'Educació Infantil i Primària,

 

Resolc:

 

-1 Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència no competitiva, a les associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, per contribuir al sosteniment de les despeses ocasionades per la realització de les escoles d'estiu 2017.

 

-2 Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/87/2017, de 12 de maig, publicada al DOGC núm. 7372 de 18.05.2017, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants, i col·legis professionals destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari.

 

-3 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants sense ànim de lucre legalment constituïdes, que estiguin integrades únicament per ensenyants, així com col.legis professionals que organitzen activitats de formació permanent del professorat de nivell no universitari.

Queden excloses les entitats titulars de centres educatius.

 

-4 Les activitats objecte de subvenció han de tractar sobre alguna de les temàtiques establertes a l'apartat 10.1 de les bases reguladores, i s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de juliol de 2017 i el 31 d'agost de 2017.

 

-5 D'acord amb l'apartat 4 de les bases reguladores, les activitats formatives per les quals es demana subvenció, han d'estar prèviament reconegudes d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

 

-6 Les sol·licituds es valoren en funció dels criteris establerts a l'apartat 10 de les bases reguladores, i d'acord amb la ponderació següent:

a) Metodologia de l'ensenyament i aprenentatge en llengües: treball integrat de les llengües; treball integrat de contingut i llengua; metodologia de l'aprenentatge de llengües estrangeres, etc.: 20 punts.

b) Metodologia i didàctica amb relació amb els diferents àmbits competencials del nous decrets curriculars: 20 punts.

c) Tutoria i orientació: 20 punts.

d) Atenció a la diversitat en el marc d'una escola inclusiva: 20 punts.

e) Activitats complementàries de l'oferta programada pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb les línies de formació aprovades pel Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament: 10 punts.

f) Per a aquelles escoles d'estiu que realitzin activitats en zones on no hi ha possibilitat de més oferta formativa o en comarques allunyades dels gras nuclis urbans en què el professorat té especial dificultat de desplaçament: 10 punts.

 

-7 D'acord amb l'apartat 5 de les bases reguladores, per establir la quantia de les subvencions es reparteix l'import total de la convocatòria entre totes les entitats sol·licitants, en funció del nombre d'hores de les activitats formatives sol·licitades i de la ponderació establerta en el punt 6 d'aquesta convocatòria per a cadascuna de les tipologies d'activitats.

 

-8 El període per presentar sol·licituds és de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

-9 D'acord amb l'apartat 7 de les bases reguladores, la presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent s'efectua i es tramet, únicament, per via electrònica.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també s'hi podrà accedir des del web del Departament d'Ensenyament.

 

-10 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat/) d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat vàlid i vigent. En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat, podran obtenir-ne un en els centres emissors, segons el tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es poden identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

 

-11 L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 200.000,00 euros, dels quals 175.000,00 euros van amb càrrec a la partida pressupostària D/482000100/4260/2016 i 25.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/482000100/4260/0000 ambdues del centre gestor EN07, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

 

-12 La Subdirecció General d'Ordenació i Atenció a la Diversitat, com a òrgan instructor del procediment, formula la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, d'acord amb l'informe de la Comissió de valoració. Aquesta Subdirecció, seguint la tramitació establerta a les bases reguladores, eleva la proposta definitiva de resolució a la directora general d'Educació Infantil i Primària, la qual resol per delegació en un termini màxim de 6 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb allò establert al punt 14 de les bases reguladores.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol.licitud s'entén desestimada per silenci administratiu d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-13 Les despeses subvencionables són les que es determinen a l'apartat 6.1 de les bases reguladores. Aquestes despeses han d'estar realitzades i pagades en el període comprés entre l'1 de maig i el 29 de setembre de 2017, llevat per al cas de les despeses de docència, en què són subvencionables les pagades durant el període comprés entre l'1 de juliol i el 29 de setembre de 2017.

En el cas que l'entitat beneficiària imputi despeses corresponents a l'IRPF o la Seguretat Social de sous o minutes, s'acceptarà com a despesa subvencionable el pagament d'aquestes despeses dins del seu període de liquidació corresponent.

En el cas que, excepcionalment, l'entitat hagi de dur a terme abans de l'1 de maig de 2017 despeses d'organització de les activitats, les ha d'indicar expressament en el pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció. En aquest cas, la concessió de la subvenció implica l'acceptació d'aquestes despeses.

 

-14 Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació corresponent per mitjans electrònics a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), no més tard del 29 de setembre de 2017.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 31 de maig de 2017

 

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

Amunt