Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/06/2017

  • Número del document ENS/1338/2017

  • Número de control 17160060

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17160060-2017

Dades del DOGC
  • Número 7389

  • Data 13/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1338/2017, de 2 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.


Mitjançant la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012), es va organitzar el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

Mitjançant la Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, es va modificar la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, en el sentit de substituir a tota la Resolució la denominació de “curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior” per la nova denominació de “curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior”.

La Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, permet accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, prevista a l'annex 2 únicament a qui posseeix el títol de tècnic i estableix uns efectes concrets.

S'ha posat de manifest la conveniència de modificar i completar la regulació per possibilitar, als efectes corresponents, l'accés a les persones que posseeixin el títol de tècnic esportiu.

Per tot l'exposat, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

Resolc:

 

Es modifica l'apartat 2.5 de l'annex 2, de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012), per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, que queda redactat de la manera següent:

“2.5 Accés

2.5.1 Poden accedir les persones que posseeixin el títol de tècnic així com aquelles que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació professional inicial.

2.5.2 Poden accedir les persones que posseeixin el títol de tècnic esportiu als efectes previstos a l'apartat 2.6c) de l'annex 2.”.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de juny de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

Amunt