Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/05/2017

  • Número del document ENS/1270/2017

  • Número de control 17153066

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17153066-2017

Dades del DOGC
  • Número 7385

  • Data 07/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1270/2017, de 29 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1005/2017, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.


La Resolució ENS/1005/2017, de 8 de maig, publicada al DOGC núm. 7369, de 15.5.2017, estableix les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017, per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Atès que amb posterioritat al termini establert per a les sol·licituds de destinació del personal interí s'ha nomenat nou personal interí en substitucions o interinitats en centres docents públics, el qual ha de participar en el procediment general d'adjudicació regulat a l'annex 1 de la Resolució, cal efectuar les previsions necessàries per a la seva participació en el procediment esmentat.

D'altra banda, atès que s'hi ha constatat una inexactitud en el text de la base 11 de l'annex 1 de bases del procediment general, respecte a les consideracions acordades en el tràmit de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, referides a la presa de possessió del personal interí, cal fer l'esmena corresponent.

Finalment, atès que s'hi ha constatat un error material a l'annex 5 en els codis de centres que tenen la consideració de centres de màxima complexitat als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres, és procedent la seva rectificació d'acord amb el que preveuen l'article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics existents en els actes administratius.

Per tot l'exposat,

 

Resolc:

 

-1 Modificar la base 10 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1005/2017, en el sentit d'afegir el paràgraf següent:

“El personal interí que ha estat nomenat per primera vegada el curs 2016-2017 amb posterioritat al 19 de maig de 2017 i no ha pogut formalitzar telemàticament la seva sol·licitud de destinació ha d'emplenar a mà l'imprès de sol·licitud de destinació per al curs 2017-2018 que li facilitaran als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona. El termini per formalitzar la sol·licitud finalitza el 19 de juny de 2017.”.

 

-2 Modificar el paràgraf segon de la base 11 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1005/2017, que queda redactat de la manera següent:

“El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2017 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2016-2017 un nomenament d'interí fins el 31 d'agost de 2017 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'adjudicat per al curs 2017-2018 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars.”.

 

-3 Rectificar l'annex 5 de la Resolució ENS/1005/2017, com s'indica a continuació:

 

A la pàgina 119, en la relació de centres del municipi de Maçanet de la Selva, on diu:

“17008951 Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (1)”,

ha de dir:

“17008951 Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (CMC) (1)”.

 

A la pàgina 121, en la relació de centres del municipi de Llagostera, on diu:

“17002031 Escola Lacustària (CMC) (2)”,

ha de dir:

“17002031 Escola Lacustària (2)”.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 29 de maig de 2017

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Amunt