Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/05/2017

  • Número del document EXI/1266/2017

  • Número de control 17153064

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-17153064-2017

Dades del DOGC
  • Número 7385

  • Data 07/06/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/1266/2017, de 29 de maig, per la qual es resol la convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de treball de comandament del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (convocatòria de provisió núm. EXI/01/17).


 

Atesa la Resolució EXI/536/2017, de 7 de març, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de treball de comandament del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (convocatòria de provisió núm. EXI/01/17), publicada en el DOGC núm. 7332, de 20.3.2017;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria, i de conformitat amb els informes emesos pels òrgans directius corresponents, en relació amb els candidats que es consideren més adients;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Nomenar la funcionària Anna Ciutat Coronado sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública.

 

-2 Nomenar la funcionària Mireia Plana Franch sub-directora general de Memòria, Pau i Drets Humans.

 

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la notificació, d'acord amb l'establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com també a l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la notificació, davant els jutjats contenciosos administratius, de conformitat amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

 

Barcelona, 29 de maig de 2017

 

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller

Amunt