Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/05/2017

  • Número del document EMC/1256/2017

  • Número de control 17152049

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-17152049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7384

  • Data 06/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1256/2017, de 31 de maig, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2017-2018 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.


La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que l'accés al sistema universitari públic de Catalunya ha de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Si bé correspon a les universitats l'admissió dels estudiants, el departament competent en matèria d'universitats ha d'adoptar les mesures pertinents perquè les universitats puguin actuar coordinadament en matèria d'accés amb igualtat d'oportunitats. Amb aquesta finalitat, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha d'oferir processos d'accés per a les universitats que s'hi acullin, els quals han de ser respectuosos amb l'autonomia universitària.

La Resolució UNI/1272/2002, de 9 de maig, que regula la preinscripció i la matrícula universitàries i autoritza l'accés al procediment de preinscripció universitària mitjançant Internet, estableix que per a cada curs acadèmic s'han d'actualitzar les dates de la preinscripció i la matrícula universitàries.

Per tot això, i de conformitat amb l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 31 de març de 2017,

 

Resolc:

 

Article 1

1.1 Fer públic a l'annex 1 d'aquesta Resolució l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 31 de març de 2017, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula universitàries per al curs acadèmic 2017-2018.

1.2 Fer públic a l'annex 2 d'aquesta Resolució l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 31 de març de 2017, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula al màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes per al curs acadèmic 2017-2018.

1.3 Fer públiques a l'annex 3 d'aquesta Resolució les adreces telemàtiques del procés de preinscripció, així com les adreces i els horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Accés a la Universitat i les seves seus.

 

Article 2

Establir que el resultat de les assignacions i les reassignacions de les places universitàries pot ser objecte de reclamació prèvia davant l'Oficina d'Accés a la Universitat o les seves seus en el termini de cinc dies des de la seva notificació. La resolució de la reclamació posa fi a la via administrativa.

 

Barcelona, 31 de maig de 2017

 

Jordi Baiget i Cantons

President del Consell Interuniversitari de Catalunya

 

 

Annex 1

Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 31 de març de 2017, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula universitàries per al curs acadèmic 2017-2018.

 

─1 La preinscripció universitària es farà per via telemàtica a la pàgina web https://accesnet.gencat.cat, a l'apartat Preinscripció universitària.

 

─2 Presentació de preinscripcions en la convocatòria de juny: del 6 de juny al 3 de juliol de 2017.

Dins del mateix termini, els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus la documentació acreditativa dels estudis que els donen accés a la universitat. No caldrà presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi a la preinscripció una altra via d'accés a la universitat, haurà de presentar la documentació que acrediti els estudis realitzats.

 

─3 Presentació de preinscripcions en la convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre de 2017.

Dins del mateix termini, els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus la documentació acreditativa dels estudis que els donen accés a la universitat. No caldrà presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi una altra via d'accés a la universitat, haurà de presentar la documentació que acrediti els estudis realitzats.

 

─4 Presentació de preinscripcions per als centres universitaris que ofereixin places en la convocatòria de febrer: del 6 al 8 de febrer de 2018.

Dins del mateix termini, els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus la documentació acreditativa dels estudis que els donen accés a la universitat. No caldrà presentar cap documentació si l'aplicació informàtica recupera automàticament les dades acadèmiques de l'estudiant i aquest verifica que són correctes; en cas que l'estudiant afegeixi una altra via d'accés a la universitat, haurà de presentar la documentació que acrediti els estudis realitzats.

 

─5 Modificació de les preferències un cop feta la preinscripció. Convocatòria de juny: fins al 3 de juliol de 2017; convocatòria de setembre: fins al 21 de setembre de 2017. El canvi de preferències es farà telemàticament a la pàgina web https://accesnet.gencat.cat.

 

─6 Publicació de l'assignació de les places universitàries

6.1 Convocatòria de juny

6.1.1 Primera assignació de la convocatòria de juny: 11 de juliol de 2017.

6.1.2 Segona assignació de la convocatòria de juny: 24 de juliol de 2017.

6.1.3 Primera reassignació de la convocatòria de juny: 5 de setembre de 2017.

6.1.4 Segona reassignació de la convocatòria de juny: 14 de setembre de 2017.

6.1.5 Tercera reassignació de la convocatòria de juny: 20 de setembre de 2017.

6.1.6 Quarta reassignació de la convocatòria de juny: 27 de setembre de 2017.

6.1.7 Reassignacions successives de la convocatòria de juny: aproximadament cada deu dies des de la quarta reassignació fins al 24 d'octubre de 2017, data de tancament de la preinscripció universitària 2017.

6.2 Convocatòria de setembre

6.2.1. Assignació de la convocatòria de setembre: 27 de setembre de 2017.

6.2.2 Primera reassignació de la convocatòria de setembre: 2 d'octubre de 2017.

 

─7 Matrícula universitària

7.1 Estudiants que siguin assignats en la primera preferència en la primera assignació de la convocatòria de juny: del 13 al 18 de juliol de 2017.

7.2 Estudiants que facin el tràmit d'assignació definitiva: 18 de juliol de 2017.

7.3 Estudiants assignats en qualsevol de les preferències sol·licitades en la segona assignació de places de la convocatòria de juny: del 25 al 27 de juliol de 2017.

7.4 Estudiants que obtinguin plaça en la primera reassignació de la convocatòria de juny: 7 i 8 de setembre de 2017.

7.5 Estudiants que obtinguin plaça en la segona reassignació de la convocatòria de juny: 15 de setembre de 2017.

7.6 Estudiants que obtinguin plaça en la tercera reassignació de la convocatòria de juny: 21 de setembre de 2017.

7.7 Estudiants que obtinguin plaça en la quarta reassignació i successives de la convocatòria de juny: en la data que se'ls comuniqui en el moment de fer-se pública la reassignació.

7.8 Estudiants que obtinguin plaça en l'assignació de la convocatòria de setembre: 28 de setembre de 2017 (a la Universitat de Lleida serà el dia 2 d'octubre de 2017).

 

─8 Altres tràmits

8.1 Assignació definitiva. Entre el 12 i el 14 de juliol de 2017 s'activarà al portal Accesnet el tràmit d'assignació definitiva per als estudiants assignats entre la segona i la vuitena preferència en la primera assignació de places de la convocatòria de juny.

8.2 Continuar en el procés de reassignació de places. Després de la publicació de la segona assignació de places, s'activarà entre el 24 de juliol i l'1 de setembre de 2017 al portal Accesnet el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places; l'estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència, o sense cap preferència assignada, haurà de fer aquest tràmit si vol continuar en el procés de reassignació de places. En cas de no fer-lo, el seu procés de preinscripció haurà finalitzat i la seva assignació serà definitiva.

 

─9 Tancament de la preinscripció universitària 2017

La preinscripció universitària per al curs 2017-2018 finalitza el 24 d'octubre de 2017.

 

 

Annex 2

Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 31 de març de 2017, pel qual es fixa el calendari de preinscripció i matrícula al màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes per al curs acadèmic 2017-2018.

 

─1 La preinscripció al màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes es farà per via telemàtica a la pàgina web https://accesnet.gencat.cat, a l'apartat Preinscripció universitària.

 

─2 Presentació de preinscripcions: del 12 al 15 de setembre de 2017.

Dins del mateix termini, els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, si és necessària, la documentació requerida per fer la preinscripció al màster.

 

─3 Publicació de l'assignació de places: 27 de setembre de 2017.

 

─4 Matrícula: del 28 de setembre al 2 d'octubre de 2017 (a la Universitat de Lleida serà els dies 2 i 3 d'octubre de 2017).

 

 

Annex 3

Webs i adreces telemàtiques del procés de preinscripció universitària.

 

La preinscripció per accedir a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya, per a totes les convocatòries, es podrà fer per Internet a la pàgina web https://accesnet.gencat.cat. La informació general universitària, així com del procés de preinscripció, es pot trobar a la pàgina web http://universitats.gencat.cat.

 

Adreces i horaris d'atenció al públic de l'Oficina d'Accés a la Universitat i les seves seus:

 

Oficina d'Accés a la Universitat

Via Laietana, 2.

08003 Barcelona.

Telèfons: 93.223.03.23/93.223.25.91.

Horari: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Girona

Universitat de Girona.

Edifici CIAE (Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants).

Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés.

C. de Maria Aurèlia Capmany, 38.

Campus de Montilivi.

17071 Girona.

Telèfon: 972.41.98.54.

Horari: de 9.30 a 13.45 hores, de dilluns a divendres. Durant el mes de juliol, de 9.30 a 13.15 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Lleida

Universitat de Lleida.

Plaça de Víctor Siurana, 1.

25003 Lleida.

Telèfon: 973.70.21.25.

Horari: de 9.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Manresa

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.

Avinguda de les Bases de Manresa, 61-73.

08242 Manresa.

Telèfon: 93.877.72.18.

Horari: de 10.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Mataró

Fundació TecnoCampus Mataró – Maresme.

Edifici Universitari.

Avinguda d'Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana).

08302 Mataró.

Telèfon: 93.702.32.02.

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Tarragona

Universitat Rovira i Virgili.

Campus Catalunya.

Avinguda de Catalunya, 35.

43002 Tarragona.

Telèfon: 977.55.95.12.

Horari: de 9.30 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

 

Seu a Tortosa

Universitat Rovira i Virgili.

Avinguda de Remolins, 13-15.

43500 Tortosa.

Telèfon: 977.46.40.30.

Horari: matins de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 hores, i tardes de dilluns a dijous, de 15.30 a 17.30 hores. A partir del 26 de juny, matins de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 hores.

 

Seu a Vic

Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya.

C. de la Sagrada Família, 7.

08500 Vic.

Telèfon: 93.886.12.22.

Horari: de dilluns a dijous, de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores; divendres, de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores. Durant el mes de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.

Amunt