Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/05/2017

  • Número del document ENS/1245/2017

  • Número de control 17151047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17151047-2017

Dades del DOGC
  • Número 7383

  • Data 02/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1245/2017, de 26 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.


Mitjançant la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, es va crear el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals (DOGC núm. 7707, de 27.11.2015).

La Resolució esmentada preveu, a l'annex 1, apartat 4, que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant Resolució publicada al DOGC, obrirà periòdicament convocatòria pública adreçada als centres que estiguin interessats a ser inclosos al Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals.

Per tant, i per tal de poder fer la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

 

Resolc:

 

-1 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

Se selecciona un total de 16 centres educatius: 12 centres públics i 4 centres privats sostinguts amb fons públics.

 

-2 El director o la directora de l'Institut o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, i còpia a l'adreça de correu electrònic programesfp.ensenyament@gencat.cat.

El model i les indicacions per a presentar la sol·licitud es troben al portal de centres del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres, i al portal de centres d'altres titularitat http://educacio.gencat.cat/gestiocentre, segons correspongui.

 

-3 La sol·licitud ha d'indicar les actuacions en què el centre vol participar, per ordre de prioritat, d'entre les actuacions del programa a, b i d, de l'apartat 1.3 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, de creació del programa (en aquesta resolució no es convoquen places per a l'actuació c).

 

-4 En el cas dels instituts dependents del Departament d'Ensenyament la direcció ha d'assignar al professorat que coordina el programa una dedicació d'hores d'activitats complementàries suficients per desplegar les actuacions establertes a l'apartat 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, de creació del programa.

 

-5 El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 23 de juny de 2017.

 

-6 La Resolució de la convocatòria es publica al DOGC i la relació de centres que formaran part del Programa a partir del curs 2016-2017 es publica al Portal de centres del Departament i al Portal de centres d'altres titularitats.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 26 de maig de 2017

 

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt