Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/05/2017

  • Número del document ENS/1244/2017

  • Número de control 17151048

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17151048-2017

Dades del DOGC
  • Número 7383

  • Data 02/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1244/2017, de 24 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2017-2018.


Mitjançant la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig (DOGC núm. 6626, de 20.5.2014), per la qual es va crear el Programa d'innovació i transferència de coneixement "InnovaFP", es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i va donar publicitat dels que en aquella data en formaven part.

La resolució esmentada preveu, a l'annex 1, apartat 4, que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant Resolució publicada al DOGC, obrirà convocatòria pública adreçada als centres que estiguin interessats a ser inclosos en el Programa “InnovaFP”.

Per tant, i per tal de poder fer la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement “InnovaFP”, a partir del curs 2017-2018.

 

Resolc:

 

-1 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius: 6 instituts i 2 centres privats sostinguts amb fons públics, que vulguin formar part del Programa “InnovaFP” a partir del curs 2017-2018.

 

-2 El director/a de l'Institut o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, i còpia a l'adreça de correu electrònic programesfp.ensenyament@gencat.cat. El model i les indicacions per a presentar la sol·licitud es troba al portal de centres del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres, i al portal de centres d'altres titularitat http://educacio.gencat.cat/gestiocentre, segons correspongui.

 

-3 En el cas dels instituts dependents del Departament d'Ensenyament que hi participen, la direcció del centre educatiu ha d'assignar al professorat que coordina el programa una dedicació d'hores d'activitats complementàries suficients per desplegar les actuacions establertes en l'apartat 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig (DOGC núm. 6626, de 20.5.2014) per la qual es va crear el Programa d'innovació i transferència de coneixement "InnovaFP".

 

-4 El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 20 de juny de 2017.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 24 de maig de 2017

 

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt