Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/05/2017

  • Número del document ENS/1222/2017

  • Número de control 17150041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17150041-2017

Dades del DOGC
  • Número 7382

  • Data 01/06/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1222/2017, de 25 de maig, de nomenament de la comissió de selecció del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març.


 

D'acord amb el que estableix la base 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, per la qual es convoca concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació,

 

Resolc:

 

—1 Nomenar la comissió de selecció del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per la Resolució ENS/712/2017, amb la composició que es detalla a l'annex.

 

—2 Els membres de la comissió tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

 

—3 Els membres de la comissió estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic

 

 

Barcelona, 25 de maig de 2017

 

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Cos: Inspectors d'educació

 

Comissió de selecció

 

President: Manel Busom Torres

Vocal 1: Ramon Masriera Turró

Vocal 2: José M. Vera Mur

Vocal 3: Pepita Corominas Baulenas

Vocal 4: Lucía Hernández Simancas

Amunt