Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 25/05/2017

  • Número del document TSF/0101/2017

  • Número de control 17149046

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17149046-2017

Dades del DOGC
  • Número 7381

  • Data 31/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018.


Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2018 les següents:

1 de gener (Cap d'Any).

6 de gener (Reis).

30 de març (Divendres Sant).

2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve).

b) De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

c) Al territori d'Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d'Aran) l'any 2018 coincideix en diumenge, no cal aplicar el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa el dia 26 de desembre (Sant Esteve).

 

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

 

Barcelona, 25 de maig de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Amunt