Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/05/2017

  • Número del document ENS/1170/2017

  • Número de control 17145074

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17145074-2017

Dades del DOGC
  • Número 7379

  • Data 29/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1170/2017, de 15 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.


Per l'Ordre ENS/197/2016, de 15 de juliol (DOGC núm. 7168, de 22.7.2016), es van aprovar les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

Per Resolució ENS/1986/2016, de 25 de juliol (DOGC núm. 7190, de 24.8.2016), es va obrir el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides per al curs escolar 2016-2017.

D'acord amb l'article 7 de la Resolució esmentada correspon al director general de Centres Concertats i Centres privats resoldre la convocatòria.

Per això, un cop examinades les sol·licituds presentades pels centres i d'acord amb la proposta formulada per l'òrgan instructor,

 

Resolc:

 

-1 Atorgar les subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que tenen subscrit concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària i/o educació secundària obligatòria que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució pel mòdul i import que s'indica.

 

-2 Atorgar les subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats d'educació especial que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides que consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució pel mòdul i import que s'indica.

 

-3 Denegar la subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que tenen subscrit concert educatiu per als ensenyaments d'educció infantil de segon cicle, educació primària i/o educació secundària obligatòria que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides que consten a l'annex 3 d'aquesta Resolució per les causes que en cada cas s'hi especifica.

 

-4 Denegar la subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats d'educació especial que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides que consten a l'annex 4 d'aquesta Resolució per les causes que en cada cas s'hi especifica.

 

-5 L'import d'aquesta Resolució és de 6.578.000,00 euros, i anirà amb càrrec de l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000200/4210/0000, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 15 de maig de 2017

 

P. d. (Ordre ENS/1986/2016, DOGC de 24.8.2016)

Miquel García Casaponsa

Director general de Centres Concertats i Centres Privats

 

 

Annex 1

Relació de centres amb subvenció concedida (EINF/EPRI/ESO).

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Barcelona

08006945

Acis-Artur Martorell

4.000,00

52.000,00

Barcelona

08008401

Bon Pastor

4.000,00

104.000,00

Barcelona

08059411

Cintra

8.000,00

32.000,00

Barcelona

08005746

Escola Pia Sant Antoni

4.000,00

200.000,00

Barcelona

08007445

Escola Pia-Luz Casanova

6.000,00

78.000,00

Barcelona

08008701

Grey

4.000,00

36.000,00

Barcelona

08005734

Griselda

4.000,00

36.000,00

Barcelona

08006143

Josep Tous

4.000,00

104.000,00

Barcelona

08005102

La Salle Comtal

4.000,00

104.000,00

Barcelona

08005643

Labouré

4.000,00

52.000,00

Barcelona

08008267

L'Esperança

6.000,00

78.000,00

Barcelona

08006477

Lloret

4.000,00

36.000,00

Barcelona

08014449

Mare de Déu del Roser Les Planes

8.000,00

48.000,00

Barcelona

08005114

Mare del Diví Pastor

4.000,00

52.000,00

Barcelona

08008826

Miró

6.000,00

54.000,00

Barcelona

08010882

Molina

4.000,00

16.000,00

Barcelona

08007524

Prínceps 23 d'Abril

8.000,00

72.000,00

Barcelona

08003041

Sagrada Família

4.000,00

36.000,00

Barcelona

08008981

Sagrat Cor Besòs

4.000,00

104.000,00

Barcelona

08005965

Sant Francesc d'Assís

4.000,00

36.000,00

Barcelona

08005151

Sant Francesc Xavier

4.000,00

48.000,00

Barcelona

08003671

Sant Pere Claver

4.000,00

36.000,00

Barcelona

08006313

Sant Vicenç de Paül

4.000,00

20.000,00

Barcelona

08036469

Urgell

4.000,00

52.000,00

Barcelona

08005618

Vedruna Àngels

4.000,00

52.000,00

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Badalona

08001145

Lestonnac

8.000,00

208.000,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018340

Alegre

4.000,00

52.000,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018376

La Florida

4.000,00

52.000,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018273

Lope de Vega

4.000,00

52.000,00

L'Hospitalet de Llobregat

08019150

San Jaime

4.000,00

36.000,00

Vilanova i la Geltrú

08043565

La Pau

6.000,00

48.000,00

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Artés

08000220

Vedruna

4.000,00

44.000,00

Berga

08014644

La Salle-Berga

4.000,00

32.000,00

Berga

08014656

Vedruna-Berga

4.000,00

68.000,00

Berga

08070520

Xarxa

4.000,00

52.000,00

Gironella

08017657

FEDAC-Gironella

6.000,00

42.000,00

Igualada

08019514

Jesús Maria

4.000,00

36.000,00

Manlleu

08039215

Casals-Gràcia

4.000,00

52.000,00

Manlleu

08019976

El Carme-Vedruna

4.000,00

104.000,00

Manlleu

08019952

La Salle Manlleu

4.000,00

48.000,00

Manresa

08020036

Joviat

4.000,00

156.000,00

Prats de Lluçanès

08023189

FEDAC-Prats

4.000,00

28.000,00

Sant Julià de Vilatorta

08026798

El Roser

4.000,00

52.000,00

Solsona

25004279

Arrels I

4.000,00

72.000,00

Súria

08029258

FEDAC-Súria

4.000,00

28.000,00

Torelló

08030534

Rocaprevera

6.000,00

78.000,00

Vic

08030947

Escorial

4.000,00

148.000,00

Vic

08030960

FEDAC-Vic

6.000,00

162.000,00

Vic

08030911

Sagrat Cor de Jesús

6.000,00

156.000,00

Vic

08030959

Sant Miquel dels Sants

4.000,00

156.000,00

Vic

08030881

Santa Caterina de Siena

8.000,00

72.000,00

 

Serveis Territorials a Girona

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Anglès

17000147

FEDAC - Anglès

6.000,00

48.000,00

Arbúcies

17000184

Vedruna

6.000,00

54.000,00

Figueres

17001164

Cor de Maria

4.000,00

36.000,00

Girona

17001905

FEDAC - Pont Major

6.000,00

42.000,00

La Bisbal d'Empordà

17000421

Cor de Maria

4.000,00

52.000,00

Olot

17002417

Cor de Maria

4.000,00

100.000,00

Olot

17002341

Escola Pia d'Olot

4.000,00

104.000,00

Palafrugell

17002508

Prats de la Carrera

4.000,00

32.000,00

Palafrugell

17002521

Sant Jordi

4.000,00

52.000,00

Palafrugell

17002511

Vedruna

4.000,00

72.000,00

Ripoll

17003011

Salesians Ripoll

4.000,00

36.000,00

Ripoll

17003021

Vedruna

4.000,00

68.000,00

Salt

17010281

Escola Pia de Salt

6.000,00

12.000,00

Sant Feliu de Guíxols

17003291

Cor de Maria

4.000,00

48.000,00

Sant Feliu de Guíxols

17003288

Sant Josep

4.000,00

56.000,00

Sant Hilari Sacalm

17006642

Les Cent Fonts

4.000,00

12.000,00

Santa Coloma de Farners

17003653

La Salle

4.000,00

104.000,00

 

Serveis Territorials a Lleida

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Balaguer

25000811

Escola Pia de Balaguer

4.000,00

56.000,00

Balaguer

25000821

Vedruna Balaguer

4.000,00

104.000,00

Bellpuig

25001023

Vedruna Bellpuig

4.000,00

36.000,00

Lleida

25002222

FEDAC-Lleida

4.000,00

88.000,00

Mollerussa

25003196

El Carme

4.000,00

108.000,00

Tàrrega

25004474

Escola Pia de Tàrrega

4.000,00

52.000,00

Tàrrega

25004486

Vedruna Tàrrega

4.000,00

104.000,00

Tremp

25004802

María Inmaculada

4.000,00

52.000,00

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Calella

08015120

Escola Pia de Calella

4.000,00

152.000,00

Granollers

08017840

Educem

4.000,00

52.000,00

Granollers

08017815

L'Estel

4.000,00

52.000,00

Mataró

08021016

Balmes

4.000,00

36.000,00

Mataró

08021193

El Turó

4.000,00

52.000,00

Mataró

08021028

Sagrat Cor de Jesús

4.000,00

52.000,00

Mataró

08021089

Sant Antoni de Pàdua

4.000,00

124.000,00

Mataró

08021181

Sant Josep

4.000,00

108.000,00

Mataró

08035374

Sol-Ixent

4.000,00

52.000,00

 

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

La Selva del Camp

43003112

Sant Rafael

4.000,00

36.000,00

Reus

43002478

Sant Pau

4.000,00

36.000,00

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Terrassa

08029908

Andersen

4.000,00

52.000,00

Terrassa

08030091

Ramon Pont

6.000,00

78.000,00

 

 

Annex 2

Relació de centres d'educació especial amb subvenció concedida.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Barcelona

08011451

Aspasim

2.000,00

12.000,00

Barcelona

08037681

Esclat

2.000,00

10.000,00

Barcelona

08014051

Estimia

3.000,00

24.000,00

Barcelona

08035027

Fundació EIR-el Niu

2.000,00

10.000,00

Barcelona

08035091

Gavina

2.000,00

18.000,00

Barcelona

08013071

Ntra. Sra. de Montserrat

3.000,00

30.000,00

Barcelona

08004523

Paideia

2.000,00

32.000,00

Barcelona

08059226

Vida Montserrat

2.000,00

18.000,00

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Sant Boi de Llobregat

08037735

Balmes I

2.000,00

20.000,00

Sant Boi de Llobregat

08045069

Balmes II

2.000,00

26.000,00

Sant Just Desvern

08034163

Centre Pilot Sant Just Desvern

2.000,00

16.000,00

Sant Vicenç dels Horts

08037000

Iris

2.000,00

18.000,00

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Sant Adrià de Besòs

08025228

Ntra. Sra. de la Esperanza

2.000,00

10.000,00

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Berga

08037085

Santa Maria de Queralt

2.000,00

10.000,00

Santpedor

08036305

Jeroni de Moragas

2.000,00

54.000,00

Vic

08015201

L'Estel

2.000,00

24.000,00

 

Serveis Territorials a Girona

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Olot

17004441

Joan XXIII

2.000,00

16.000,00

Sant Gregori

17005406

Joan Riu

3.000,00

18.000,00

Sarrià de Ter

17004700

Mare de Déu del Carme

2.000,00

12.000,00

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Mataró

08034308

L'Arboç

3.000,00

36.000,00

 

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Reus

43005741

Ntra. Sra. del Mar

2.000,00

12.000,00

Tarragona

43005731

La Muntanyeta

3.000,00

21.000,00

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Tortosa

43005182

Verge de la Cinta

2.000,00

20.000,00

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi

Codi

Denominació

Mòdul de subvenció

Subvenció

Cerdanyola del Vallès

08036317

Bellaire

2.000,00

12.000,00

Sabadell

08046396

Xalest

2.000,00

18.000,00

Sabadell

08032531

Xaloc

2.000,00

24.000,00

Santa Perpètua de Mogoda

08045768

Barcanova

2.000,00

18.000,00

Terrassa

08037097

Crespinell

3.000,00

21.000,00

Terrassa

08034801

L'Heura

2.000,00

36.000,00

 

 

Annex 3

Relació de centres amb subvenció denegada (EINF/EPRI/ESO).

 

Causes de denegació (CD):

(1) D'acord amb els criteris de valoració establerts a la base reguladora 5.1 de l'Ordre de convocatòria ENS/197/2016, de 15 de juliol, i d'acord amb la limitació pressupostària establerta a l'article 5 de la Resolució ENS/1986/2016, de 25 de juliol, no s'han pogut atendre totes les sol·licituds presentades.

(2) El centre no compleix els requisits establerts a la base reguladora 2.b) ja que no disposa d'un percentatge superior al 10% d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides amb Resolució d'escolarització.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi

Codi

Denominació

CD

Barcelona

08010641

Abat Oliba-Spínola

(2)

Barcelona

08008361

Cor de Maria-Sabastida

(1)

Barcelona

08005485

Marillac

(1)

Barcelona

08006532

Maristes Sants - les Corts

(2)

Barcelona

08004328

Nostra Senyora de Lurdes

(1)

Barcelona

08011096

Piaget

(1)

Barcelona

08009156

Sagrado Corazón

(2)

Barcelona

08003336

Sagrat Cor

(2)

Barcelona

08008784

Sant Gabriel

(1)

Barcelona

08003087

Sant Joan Baptista

(2)

Barcelona

08009454

Sant Ramon Nonat

(2)

Barcelona

08008191

Santa Maria dels Apòstols

(1)

Barcelona

08014310

Santíssima Trinitat

(2)

Barcelona

08014255

Sopeña Barcelona

(2)

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Municipi

Codi

Denominació

CD

Gavà

08017402

Inmaculada Concepción

(2)

Gavà

08017517

Sagrat Cor

(2)

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Municipi

Codi

Denominació

CD

Badalona

08000979

López Torrejón

(2)

Badalona

08001108

Mare de Déu de l'Assumpció

(2)

Badalona

08000700

Maristes Champagnat

(2)

Badalona

08000499

Sant Domènec Savio

(2)

L'Hospitalet de Llobregat

08018777

Balaguer

(2)

L'Hospitalet de Llobregat

08018455

Sanfeliu

(1)

Sant Adrià de Besòs

08025186

Amor de Déu

(1)

Sant Adrià de Besòs

08025137

Túrbula

(1)

Santa Coloma de Gramenet

08032051

Català Comercial

(2)

Vilafranca del Penedès

08031371

Sant Josep

(1)

Vilanova i la Geltrú

08031502

Santa Teresa de Jesús

(2)

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi

Codi

Denominació

CD

Cardona

08015545

Vedruna Carme Cardona

(2)

Igualada

08056432

Anoia

(1)

Igualada

08036962

Ateneu Igualadí

(1)

Igualada

08019502

Escola Pia d'Igualada

(2)

Igualada

08019551

Igualada

(2)

Igualada

08019599

Mare del Diví Pastor

(1)

Manresa

08020140

FEDAC-Manresa

(1)

Navàs

08022288

Sant Josep

(1)

Puig-reig

08023384

Sant Martí

(1)

Solsona

25004309

Arrels II

(2)

Torelló

08030546

Sagrats Cors

(1)

 

Serveis Territorials a Girona

Municipi

Codi

Denominació

CD

Lloret de Mar

17002119

Immaculada Concepció

(2)

Palamós

17002570

La Salle

(1)

Sant Hilari Sacalm

17003446

Sant Josep

(1)

 

Serveis Territorials a Lleida

Municipi

Codi

Denominació

CD

Agramunt

25000080

Mare de Déu del Socós

(1)

Les Borges Blanques

25001151

Mare de Déu de Montserrat

(1)

Lleida

25010188

Les Heures

(2)

Lleida

25002313

Maristes Montserrat

(2)

Lleida

25002431

Sagrada Família

(2)

Lleida

25002623

Sant Jaume

(2)

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Municipi

Codi

Denominació

CD

El Masnou

08020759

Sagrada Família

(2)

Mataró

08021119

Cor de Maria

(1)

Mataró

08021235

Divina Providència

(1)

Mataró

08021107

Escola Pia de Mataró

(1)

Mataró

08021168

Gem

(1)

Mataró

08021065

Mare de Déu de Lourdes

(1)

Mataró

08021144

Maristes Valldemia

(1)

Pineda de Mar

08022811

FEDAC-Pineda

(1)

Sant Celoni

08025769

Cor de Maria

(1)

Sant Celoni

08025745

La Salle Sant Celoni

(1)

Sant Celoni

08032622

L'Avet Roig

(1)

 

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi

Codi

Denominació

CD

Tarragona

43003410

Joan Roig

(2)

Tarragona

43003151

Joan XXIII

(2)

Valls

43004581

Claret

(2)

Valls

43004554

Cor de Maria

(1)

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Municipi

Codi

Denominació

CD

Tortosa

43004311

Nuestra Señora de la Consolación

(2)

Tortosa

43004372

Teresià

(2)

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi

Codi

Denominació

CD

Rubí

08023761

Nuestra Señora de Montserrat

(2)

Rubí

08023803

Regina Carmeli

(2)

Rubí

08023751

Ribas

(2)

Sabadell

08024613

Escolàpies Sabadell

(1)

Sabadell

08024686

Mare del Diví Pastor

(2)

Sabadell

08024510

Serra

(2)

Sant Cugat del Vallès

08025988

Santa Isabel

(2)

Terrassa

08029775

Maria Auxiliadora

(1)

Terrassa

08029763

Sant Domènec Savio

(1)

 

 

Annex 4

Relació de centres d'educació especial amb subvenció denegada.

 

Causes de denegació (CD):

(1) D'acord amb els criteris de valoració establerts a la base reguladora 5.2 de l'Ordre de convocatòria ENS/197/2016, de 15 de juliol, i d'acord amb la limitació pressupostària establerta a l'article 5 de la Resolució ENS/1986/2016, de 25 de juliol, no s'han pogut atendre totes les sol·licituds presentades.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi

Codi

Denominació

CD

Barcelona

08052591

Guimbarda

(1)

Barcelona

08014140

Guru

(1)

Barcelona

08011424

Sants Innocents

(1)

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi

Codi

Denominació

 

Igualada

08019472

Àuria

(1)

 

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi

Codi

Denominació

 

Montblanc

43001565

Tilmar

(1)

Tarragona

43003631

Estela

(1)

 

 

Amunt