Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/05/2017

  • Número del document ENS/1109/2017

  • Número de control 17142033

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17142033-2017

Dades del DOGC
  • Número 7376

  • Data 24/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1109/2017, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.


Mitjançant la Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015), es va crear el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, i es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

D'acord amb l'apartat 4 de l'annex 1 de la Resolució indicada,


Resolc:


-1 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

Es selecciona un total de 8 centres educatius: 6 instituts i 2 centres privats sostinguts amb fons públics.


-2 El director/a de l'Institut o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, i còpia a l'adreça de correu electrònic programesfp.ensenyament@gencat.cat. El model i les indicacions per a presentar la sol·licitud es troben al portal de centres del Departament d'Ensenyament i al portal de centres d'altres titularitats, segons correspongui.


-3 En el cas dels instituts dependents del Departament d'Ensenyament la direcció ha d'assignar al professorat que coordina el programa una dedicació d'hores d'activitats complementàries suficients per desplegar les actuacions establertes en l'apartat 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015), per la qual es va crear el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals.


-4 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.


-5 La Resolució de la convocatòria es publica al DOGC i la relació de centres que formaran part del Programa a partir del curs 2016-2017 es publica al portal de centres del Departament i al Portal de centres d'altres titularitats.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 16 de maig de 2017


Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial


Amunt