Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/05/2017

  • Número del document ENS/1108/2017

  • Número de control 17142034

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17142034-2017

Dades del DOGC
  • Número 7376

  • Data 24/05/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d'efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.


D'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Classes Passives, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, els funcionaris acollits al règim de classes passives es poden jubilar voluntàriament, quan compleixin 60 anys d'edat i tinguin reconeguts 30 anys de serveis efectius a l'Estat.

El procés de jubilació s'inicia a petició de la persona interessada, i els llocs de treball vacants a 1 de setembre com a conseqüència de les jubilacions voluntàries, s'assignen cada any en el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs següent.

Per evitar que els desistiments de les peticions de jubilacions voluntàries afectin al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, és necessari establir la data màxima fins a la qual es pot desistir.

D'altra banda, l'article 20 del Text refós de la Llei de Classes Passives, estableix que les pensions d'aquestes jubilacions tindran efectes el primer dia del mes següent al de la jubilació.

Per tal que el dia que es fa efectiva la jubilació i el dia que es comença a percebre la pensió siguin coincidents, és necessari establir la data de la jubilació voluntària.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

-1 L'últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d'agost de cada curs, és el 30 de juny.

 

-2 La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del mes pel qual es demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys d'edat que tindrà efectes en la mateixa data.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposa l'article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 de maig de 2017

 

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general

 

Amunt