Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/05/2017

  • Número del document ENS/1028/2017

  • Número de control 17135048

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17135048-2017

Dades del DOGC
  • Número 7371

  • Data 17/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1028/2017, de 10 de maig, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, ordenen, entre d'altres, els ensenyaments artístics.

Diverses normes de rang reglamentari concreten aquests ensenyaments, els seus currículums i la seva avaluació.

Vistes les necessitats de places escolars del Servei d'Educació de Catalunya i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari estructurar l'oferta educativa pública per tal d'adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

Atès que en la instrucció efectuada s'acredita que els centres implicats reuneixen els requisits establerts per impartir aquests ensenyaments.

Atès que d'acord amb l'article 44.4 de la Llei 12/2009 d'educació, correspon al Departament d'Ensenyament determinar periòdicament l'oferta de llocs escolars.

D'acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,

 

Resolc:

 

-1 Implantar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2016-2017, els ensenyaments que es detallen a l'annex.

 

-2 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres docents.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons els que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 de maig de 2017

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Lluís Baulenas i Cases

Director general de Centres Públics

 

 

Annex

 

Codificacions: CFAS: cicles formatius d'arts aplicades i disseny de grau superior; CFAM: cicles formatius d'arts aplicades i disseny de grau mitjà;

 

Ensenyaments que s'implanten amb efectes des de l'inici del curs escolar 2016-2017

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08044156

Denominació: EASD Deià

Ensenyaments que s'implanten:

CFAS: Animació

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08013329

Denominació: EASD Llotja

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Revestiments murals

 

Amunt