Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/05/2017

  • Número del document GAH/1021/2017

  • Número de control 17132039

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17132039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7370

  • Data 16/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/1021/2017, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a persones grans.


L'article 29 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari i residencial és objecte de l'actuació prioritària de la Generalitat de Catalunya i els ens locals per garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

L'article 3 de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de creació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, disposa que, entre altres funcions, li correspon la de gestionar, executar, coordinar i difondre els ajuts destinats a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges.

L'article 2 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, regula l'organització de l'Administració de la Generalitat en els departaments corresponents, entre els quals s'inclou el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

L'article 1.2.b) del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, s'adscriu a aquest Departament.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, regula el programa de foment de la rehabilitació que inclou subvencions destinades a diferents actuacions de rehabilitació, entre les quals, hi figuren les obres en els interiors dels habitatges per adequar-los a les condicions d'habitabilitat que exigeix la normativa vigent.

L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, estableix que correspon al president o presidenta de l'Agència l'aprovació de les bases reguladores i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència.

La Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l'Agència, disposa que la concessió de subvencions o prestacions en matèria de rehabilitació d'habitatges correspon a la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, i a la persona titular de la direcció de l'Agència, en funció del seu import.

L'article 14 del Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, regula les funcions de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, entre les quals destaquen les següents: seguir i controlar la política de rehabilitació d'habitatges, proposar les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències, i gestionar els plans de rehabilitació de la Generalitat de Catalunya.

La necessitat social derivada de l'envelliment de la població, juntament amb un nou marc normatiu que fomenta el suport a l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, requereix l'aprovació d'unes bases reguladores de subvencions adreçades al col·lectiu de les persones grans.

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,


Resolc:


—1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a les persones grans, en règim de concurrència pública competitiva, que consten en l'annex 1.

A l'annex 2 es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

A l'annex 3 es determina l'indicador de renda de suficiencia de Catalunya (IRSC) ponderat.


—2 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

 

Barcelona, 11 de maig de 2017

 

Carles Sala i Roca

President

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions que, en matèria d'obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a les persones grans, són susceptibles de rebre subvencions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure l'arranjament interior dels habitatges situats al territori de Catalunya, als àmbits dels Serveis Territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre.

 

2. Actuacions subvencionables

2.1 Són subvencionables les obres d'arranjament de l'interior dels habitatges que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge amb els objectius que s'especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar l'accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments, i la col·locació d'ajudes tècniques.

2n. Cuina. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajudes tècniques.

3r. Altres peces. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l'entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com per exemple l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres.

2.2 No són subvencionables les obres d'arranjament de l'interior d'habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que tinguin com a activitat qualsevol de les descrites a la secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials) de la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE - 2009).

 

3. Persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

3.2 Per poder obtenir la subvenció s'han de complir els requisits següents:

a) Autoritzar l'Agència o les oficines locals d'habitatge que actuen com a entitats col·laboradores per realitzar la inspecció a l'habitatge, obtenir dades del seu estat general, avaluar les actuacions sol·licitades i documentar fotogràficament les deficiències, amb la finalitat d'elaborar l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres, regulat en l'article 30.1.c) del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, que disposa que en el cas de les actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatges o habitatges és requisit, per acollir-se als ajuts, disposar d'un informe tècnic que acrediti la necessitat de dur a terme les actuacions de rehabilitació. L'informe, un cop elaborat, s'incorporarà d'ofici en l'expedient per l'òrgan instructor.

b) Les obres no poden estar iniciades abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció de l'habitatge per part de l'Agència, mitjançant les oficines locals d'habitatge, per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.

c) El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud de subvencions no pot superar l'import màxim de 5.000 euros per habitatge.

d) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge objecte de l'arranjament, i ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi. En cas que la persona sol·licitant sigui l'arrendatària o la usufructuària, caldrà aportar l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de les obres d'arranjament.

e) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

g) La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir a més alguna de les condicions següents:

1r. No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.

2n. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%; o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

h) Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l'IRSC, d'acord amb l'annex 3. A l'efecte del còmput dels membres de la unitat de convivència, es tindran en compte totes les persones que constin empadronades en l'habitatge.

 

4.Termini d'execució i pròrroga

4.1 Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de tres mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

La persona sol·licitant ha de comunicar a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, excepte en el supòsit regulat en la base 9.1, en cas que hagi encarregat l'execució de les obres a l'Agència, l'inici de les obres, en un termini màxim d'un mes des que s'hagin començat, amb la presentació del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació, segons el model normalitzat que es pot obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat, de la comunicació prèvia d'execució d'obres a l'ajuntament i de la llicència municipal definitiva d'obres.

4.2 El termini per a l'execució de les obres no pot excedir de tres mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d'inici de les obres.

4.3 La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar a l'òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud presentada i elevarà la proposta que correspongui a l'òrgan competent per resoldre, d'acord amb la base 14.1. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

 

5. Pressupost protegible

5.1 El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material de l'empresa que realitza les obres d'arranjament interior definides en la base 2; pel cost de les llicències o autoritzacions administratives; pels tributs que gravin les actuacions; per les despeses generals i el benefici industrial; pels costos de les diagnosis o els estudis tècnics previs, i els honoraris dels tècnics facultatius.

5.2 El pressupost d'execució material és el de l'empresa o les empreses que realitzen les obres d'arranjament interior i s'ha d'ajustar a l'autorització municipal de les obres.

5.3 L'Agència pot adequar el pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción per trimestre durant l'any 2017, o en el butlletí d'informació de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l'any 2017 (ITEC).

 

6. Import de la subvenció i límits

L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible definit en la base 5.1, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

 

7. Sol·licituds

7.1 La sol·licitud s'ha de formalitzar amb l'imprès normalitzat, degudament signat per la persona sol·licitant i amb la documentació detallada en la base 10. Es pot presentar en les adreces de les oficines locals d'habitatge que s'indiquen en l'annex 2, pels mitjans que estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

7.2 Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir en les dependències que s'indiquen en l'annex 2 i en la pàgina web http:// tramits.gencat.cat.

7.3 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores de la convocatòria i faculta l'Agència per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o que es declaren.

7.4 El personal tècnic mediador de les oficines locals d'habitatge, el personal adscrit als serveis socials municipals i comarcals i la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), poden assessorar les persones interessades en la presentació de les sol·licituds.

7.5 Amb la presentació de la sol·licitud s'autoritza l'Agència perquè dugui a terme la inspecció de l'habitatge amb la finalitat de valorar la idoneïtat tècnica de les obres sol·licitades, directament o mitjançant les oficines locals d'habitatge amb les que l'Agència ha signat un conveni de gestió d'ajuts de rehabilitació.

 

8. Inadmissió i desistiment de la sol·licitud

8.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud la seva presentació fora del termini que estableix la convocatòria, i l'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

8.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits assenyalats en aquestes bases, s'ha de requerir a la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació, esmeni els requisits esmenables o presenti els documents detallats en aquestes bases, amb indicació que si no ho fa, se la tindrà per desistida de la sol·licitud presentada mitjançant la resolució de l'òrgan instructor.

8.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

8.4 Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, cosa que ha de notificar a les persones interessades.

 

9. Col·laboració de les administracions públiques

9.1 D'acord amb el que estableix l'article 87.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Agència pot encarregar-se de l'execució de les obres d'arranjament.

En aquest cas, s'ha d'adjuntar a la notificació de la resolució de concessió de la subvenció un document d'acceptació de la subvenció i de compromís de la persona beneficiària, que ha d'incloure els aspectes següents:

–L'import de la subvenció concedida, l'acceptació per part de la persona beneficiària i la seva conformitat perquè l'Agència destini l'import de la subvenció a cobrir la totalitat o una part de la despesa de les obres d'arranjament, en funció del cost final d'aquestes.

–L'habilitació a l'Agència per gestionar les obres de rehabilitació subvencionades, amb la licitació, el seguiment i el control de la seva execució.

9.2 Per fomentar les obres d'arranjament en els interiors dels habitatges, els ajuntaments o els consells comarcals dels àmbits territorials detallats en la base 1 poden assessorar les persones interessades en la presentació de les sol·licituds. En el cas que els ajuntaments disposin d'una oficina local d'habitatge faran el seguiment i control de l'execució de les obres en coordinació amb el personal tècnic de l'Agència d'acord amb el conveni signat.

9.3 Les oficines locals d'habitatge de les localitats on estan situats els habitatges col·laboren amb l'Agència en la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica dels habitatges objecte de l'arranjament, descrit en la base 3.2.a), que acredita les mancances o el deteriorament dels serveis, les instal·lacions o altres elements que configuren l'habitatge, així com en la tramitació de les sol·licituds, preferentment mitjançant els procediments de l'administració electrònica.

 

10. Documentació

10.1 Documentació juridicoadministrativa

La persona sol·licitant ha de presentar la documentació següent:

a) Declaració responsable, segons el model normalitzat que es pot obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat, relativa al compliment dels requisits establerts en la base 3 de la Resolució. En aquest document s'incorpora l'autorització a favor de l'Agència i de les oficines locals d'habitatge que actuen com a entitats col·laboradores per realitzar la inspecció a l'habitatge, obtenir dades del seu estat general, avaluar les actuacions sol·licitades i documentar fotogràficament les deficiències, amb la finalitat d'elaborar l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres objecte d'arranjament.

b) Imprès normalitzat que es pot obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció, excepte en el supòsit de la base 9.1.

c) Autorització, en el model normalitzat que es pot obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat, de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir per mitjans telemàtics dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat. Quan s'aporti aquesta autorització no serà necessari aportar la documentació establerta en els apartats d), e), f) i g) i el primer punt de l'apartat h) següents.

d) DNI/NIF o NIE de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència.

e) Les persones propietàries dels habitatges: la nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat sobre l'immoble objecte de les actuacions.

f) Les persones amb discapacitat, dependència o situacions similars, han d'aportar el corresponent certificat de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP), anteriorment ICASS, acreditatiu del grau de limitació, o un document equivalent.

g) Certificat d'empadronament i volant de convivència, si la persona sol·licitant conviu amb altres persones.

h) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència. Els ingressos s'han d'acreditar de la manera següent:

1r. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb el termini de presentació vençut a la data de presentació de la sol·licitud, de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència en edat laboral.

2n. En el cas que la persona sol·licitant o els altres membres de la unitat de convivència no estiguin obligades a presentar la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF), cal aportar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

3r. Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol·licitant o algun dels membres que formen la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos, respecte del període general que ha d'acreditar segons la convocatòria, es podran tenir en compte els ingressos corresponents a l'any en curs per resoldre la sol·licitud. En aquest cas, la persona sol·licitant ha d'indicar quina reducció significativa ha tingut, amb especificació dels ingressos del període impositiu general establert en el primer punt de l'apartat h) i del motiu pel qual sol·licita que es tinguin en compte els ingressos de l'any en curs.

i) Quan la persona sol·licitant sigui la titular del contracte d'arrendament sobre l'habitatge, el contracte i l'autorització de la propietat per poder fer l'arranjament. En el cas que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013, ha d'incloure el compliment de l'obligació de la persona arrendatària del pagament de la fiança a la persona arrendadora, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament i altres disposicions concordants.

Quan la persona sol·licitant sigui la titular d'un dret d'usdefruit sobre l'habitatge, el títol i l'autorització del nu propietari per poder fer les obres d'arranjament.

j) En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició d'arrendatària de la persona sol·licitant, serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

10.2 Documentació tècnica

Excepte en el supòsits en què la persona sol·licitant vulgui acollir-se a l'opció regulada en la base 9.1, juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar la documentació següent:

10.2.1 Documentació tècnica que s'ha d'aportar juntament amb la sol·licitud:

a) Document original del pressupost de contracte de l'empresa que inclogui una descripció detallada de les obres d'arranjament a realitzar, que ha d'estar degudament desglossat per a cada actuació, amb estat d'amidaments i preus unitaris. En cas d'haver-hi més d'una actuació, cal aportar el full resum del cost total de les obres, segons el model normalitzat que es pot obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat.

b) Original de l'autorització municipal d'obres o document acreditatiu d'haver-la sol·licitat.

c) Fotografies en color de l'estat general de l'habitatge i dels elements objecte de l'arranjament.

10.2.2 Documentació tècnica complementària que s'ha aportar a l'inici de les obres:

a) Comunicat d'inici de les obres d'arranjament segons el model normalitzat que es pot obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat.

b) Comunicació prèvia d'execució d'obres a l'ajuntament o document original de la llicència municipal d'obres, que ha d'estar vigent durant tota l'execució.

10.2.3 Documentació tècnica complementària que s'ha d'aportar al final de les obres:

a) Comunicat de final de les obres d'arranjament segons el model normalitzat que es pot obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat.

b) En cas d'arranjament de la instal·lació elèctrica, de l'aigua o del gas, cal aportar el butlletí de l'instal·lador degudament formalitzat per l'òrgan corresponent.

c) En cas d'instal·lació de dispositius d'accessibilitat, cal aportar el certificat acreditatiu que la instal·lació compleix la normativa vigent, conjuntament amb el contracte de gestió i manteniment de la instal·lació.

d) En cas de renovació o substitució de finestres i altres obertures exteriors, cal aportar el document de marcatge CE de l'empresa subministradora o instal·ladora, en què s'indiqui la transmitància tèrmica del conjunt i, en cas que la zona climàtica ho comporti, el valor del factor solar modificat.

e) Justificació de la despesa realitzada, segons el que es descriu en la base 19.3.

f) Fotografies en color de les obres d'arranjament realitzades.

10.3 Els models, els formularis i les declaracions responsables es poden obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat.

10.4 L'Agència, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, pot demanar documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l'activitat subvencionada.

 

11. Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmès als principis generals establerts en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es regeix per aquestes bases.

11.2 Els òrgans instructors són els Serveis Territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge dels respectius territoris que subscriuen un conveni amb l'Agència a aquests efectes.

Els òrgans instructors examinaran les sol·licituds presentades, incorporaran d'ofici a l'expedient l'informe intern d'idoneïtat i requeriran les persones interessades que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment.

El caràcter desfavorable de l'informe intern d'idoneïtat és causa de denegació de la subvenció sol·licitada, d'acord amb l'article 30.1.c) del Decret 75/2014, de 27 de maig.

Amb caràcter previ a la valoració de la Comissió, els òrgans instructors han de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ho han de notificar a les persones interessades.

11.3 Un cop complert el tràmit anterior, i a la vista de l'informe de la Comissió de Valoració regulada en la base 12, els òrgans instructors formulen la proposta de resolució de concessió o denegació de les subvencions a l'òrgan competent per resoldre, que s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

 

12. Comissió de Valoració

12.1 Les sol·licituds són valorades per una Comissió de Valoració, que té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, que actua com a president/a, i pot sol·licitar assessorament a òrgans especialitzats en matèria d'accessibilitat o altres qüestions tècniques que es considerin convenients.

b) Les persones titulars dels Serveis Territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, en funció de l'àmbit territorial on estigui situat l'habitatge.

c) Una persona en representació dels serveis jurídics.

d) La persona responsable de suport jurídic de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.

e) Una persona en representació de l'òrgan de control econòmic i financer.

f) La persona titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges, que exerceix les funcions de secretari/ària de la Comissió.

12.2 La Comissió valorarà separadament les sol·licituds dels àmbits dels Serveis Territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre amb la finalitat de resoldre en funció de la distribució de la dotació pressupostària que s'assigna a cada territori, d'acord amb els percentatges següents:

Per a l'àmbit territorial de Girona, un 30%.

Per a l'àmbit territorial de Tarragona, un 30%.

Per a l'àmbit territorial de Lleida, un 30%.

Per a l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre, un 10%.

En el cas que no s'exhaureixi el percentatge de la dotació assignada en un determinat àmbit territorial, l'Agència pot incorporar el romanent a la dotació assignada a un altre àmbit, en funció del nombre de sol·licituds presentada en cadascun d'ells.

12.3 La Comissió ha d'analitzar i valorar les sol·licituds de subvenció amb la documentació que determinen les bases, d'acord amb els criteris de valoració establerts en la base 13, i emetre un informe sobre les propostes de les resolucions.

12.4 La Comissió es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa bàsica vigent en aquesta matèria.

 

13. Regim de concessió i criteris de valoració

13.1 Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, d'acord amb l'ordre de prelació que resulti d'aplicar els criteris de valoració següents:

a) 5 punts: unitats de convivència amb menors d'edat.

b) 4 punts: unitats de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 1,5 vegades l'IRSC, d'acord amb les dades de l'annex 3.

c) 3 punts: actuacions per a l'adaptació interior amb vista a la millora de l'accessibilitat.

d) 2 punts: actuacions per l'adequació a la normativa vigent de les instal·lacions.

e) 1 punt: actuacions per a l'assoliment de les condicions d'habitabilitat.

Aquesta puntuació és acumulable per a una mateixa sol·licitud.

13.2 En cas d'empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa que es detalla en la base 10.

 

14. Resolució

14.1 La competència per a l'atorgament de les subvencions correspon a la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge per delegació del president de l'Agència, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer.

14.2 El termini màxim per dictar la resolució de concessió de la subvenció és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

14.3 La resolució de concessió de la subvenció ha d'indicar l'import que es concedeix i el concepte subvencionat.

14.4 S'entén que les persones beneficiàries accepten la subvenció si, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

14.5 En el supòsit regulat en la base 9.1, el document d'acceptació de la subvenció i de compromís de la persona beneficiària que s'hi regula, s'ha de presentar, degudament complimentat, a l'oficina local d'habitatge corresponent, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

14.6 D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Agència pot acordar la reducció parcial o total de l'import de la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

15. Notificació i règim de recursos

15.1 Les notificacions dels actes administratius s'han d'efectuar de manera individualitzada a les persones sol·licitants, d'acord amb el que estableixen l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb caràcter complementari, també es publicaran les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats, a través del tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

15.2 En la notificació de la resolució s'hi ha de fer constar que la resolució exhaureix la via administrativa i que contra la resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la presidència de l'Agència en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la notificació.

 

16. Publicitat

S'ha de donar publicitat, al portal Transparència gencat, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

17. Obligacions de les persones beneficiàries

17.1 Excepte en el supòsit de sol·licitants que s'acullin al que estableix la base 9.1, les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Realitzar les actuacions subvencionades d'acord amb el pressupost d'arranjament presentat i aprovat pels òrgans instructors.

b) Comunicar a l'Agència qualsevol modificació del/de la representant de les persones sol·licitants, de l'adreça de les notificacions, i de les dades bancàries, com també de les actuacions i la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats a l'òrgan instructor, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, sense que les possibles modificacions d'imports puguin suposar un increment de l'import de la subvenció.

Les modificacions, degudament motivades, s'han de sol·licitar i concedir de forma expressa per l'òrgan instructor corresponent. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i d'altres òrgans competents, d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar l'inici de les obres en el termini establert en la base 4.1.

e) Comunicar el final de les obres i la justificació de la seva despesa dins dels 30 dies naturals següents a l'acabament de les obres o, si s'escau, presentar la documentació acreditativa de la causa que n'impedeixi la seva finalització.

f) Comunicar a l'òrgan instructor l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat i el seu import, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o comunitàries, a més de les ja consignades en la sol·licitud de subvenció. Si la persona o entitat beneficiària obté una altra subvenció, l'Agència pot reduir l'import de la subvenció atorgada per evitar que la suma dels imports concedits superi l'import del pressupost de les obres d'arranjament.

g) Complir les obligacions que regulen els articles 90.bis i 92.bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) Justificar les actuacions subvencionades, d'acord amb el que estableix la base 19.

j) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

17.2 Obligacions relacionades amb els principis ètics i les regles de conducta

D'acord amb l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, afecti o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

 

18. Compatibilitat

Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts d'altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi l'import del pressupost de les obres d'arranjament de l'interior de l'habitatge.

 

19. Justificació de les actuacions subvencionades

19.1 Excepte en el cas de les persones sol·licitants que s'acullin al que estableix la base 9.1, la justificació de les actuacions subvencionades s'ha de fer, un cop acabades les obres, en el termini previst en l'apartat següent, el qual s'ha de fer constar en la resolució de concessió de la subvenció.

En el cas que s'hagi concedit una pròrroga, aquesta s'afegirà al termini anterior.

19.2 La justificació es fa mitjançant la presentació del compte justificatiu regulat en el punt 3 d'aquesta base i de la documentació de final d'obres indicada a la base 10.2.3.

El comunicat de final d'obres i el compte justificatiu s'han de presentar dins els 30 dies naturals següents a l'acabament de les obres, acompanyat de les factures i els rebuts originals, degudament emesos per l'empresa que ha fet les obres, que n'acreditin els imports i el pagament.

19.3 D'acord amb el que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, la modalitat per a les regulades en aquestes bases és la de compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa regulada en l'article 4 de l'Ordre esmentada, que ha de contenir la informació següent:

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor/a, el número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en transferència bancària o, en el cas de pagament en efectiu, la documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor/a.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

19.4 Es considera efectivament pagada la despesa, als efectes de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

19.5 Un cop finalitzades les obres, i presentada la documentació justificativa, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció, pot reduir l'import de la subvenció concedida, en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l'actuació subvencionable.

 

20. Pagament de la subvenció

20.1 El pagament de l'import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es tramita un cop l'òrgan concedent ha comprovat la justificació adequada de les despeses.

20.2 Els imports de les factures i rebuts presentats a l'Administració determinen la quantia per al pagament de la subvenció.

L'import de la subvenció concedida no s'incrementa quan els costos de les obres són superiors al pressupost inicialment protegit.

20.3 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que inclou el compliment dels requisits de la base 3. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

20.4 El pagament de la subvenció es pot fer directament als professionals o a les empreses que executen les obres subvencionades, sempre que les persones o entitats beneficiàries hagin formalitzat el document de cessió de crèdit amb caràcter irrevocable, degudament validat i amb la nota d'intervenció de l'òrgan competent de l'Agència, segons model normalitzat que es pot obtenir en la pàgina web http://tramits.gencat.cat.

 

21. Supervisió i control

21.1 Els òrgans instructors, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, poden demanar la documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

21.2 Les persones o entitats beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control que regula el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

 

22. Revocació

Són causes de revocació de la subvenció l'incompliment de les obligacions descrites en la base 17, a més de les que s'estableixen en l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits abans esmentats.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, són també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

 

23. Infraccions i sancions

En el cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, s'aplicarà el règim sancionador que regulen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la subvenció i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

 

24. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer “Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació” de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que regula l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La finalitat del fitxer és la gestió relativa a l'atorgament dels ajuts per a instal·lacions i per a l'adequació i rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.

Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten, de manera expressa, el tractament de les seves dades per part de l'Agència.

 

25. Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aplicable a l'exercici pressupostari corresponent.

També són aplicables el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per el dret a l'habitatge; els criteris tècnics bàsics del Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis; el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i els seus documents bàsics; el Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat; la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat; el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat; el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió, i la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.Annex 2

Llocs de presentació de sol·licituds (oficines locals d'habitatge)


Ajuntament/Consell comarcal

Adreça

Població

Girona

Ajuntament de Banyoles

Passeig de la Indústria, 19

Banyoles

Ajuntament de Castelló d'Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1

Castelló d'Empúries

Ajuntament de Girona

C. Pou Rodó, 4

Girona

Ajuntament de Palafrugell

C. Botines, 26, baixos

Palafrugell

Ajuntament de Puigcerdà

Pl. de l'Ajuntament, 1

Puigcerdà

Ajuntament de Ripoll

Pl. de l'Ajuntament, 3

Ripoll

Ajuntament de Salt

C. Doctor Ferran, 7, baixos

Salt

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

C. Gravina, 39-41

Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament d'Olot

Pg. Bisbe Guillamet, 10

Olot

Consell Comarcal de la Selva

Pg. Sant Salvador, 25-27

Santa Coloma de Farners

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

C. Nou, 48

Figueres

Consell Comarcal del Baix Empordà

C. Tarongers, 12, Can Salamó

Bisbal d'Empordà, la

Consell Comarcal de la Cerdanya

Pl. del Rec ,5

Puigcerdà

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22

Olot

Consell Comarcal del Gironès

Riera de Mus, 1-A

Girona

Lleida

Ajuntament de Lleida

C. Cavallers, 14-20

Lleida

Ajuntament de Tàrrega

Pl. Major, 1

Tàrrega

Consell General d'Aran

Passeg dera Libertat, 16

Vielha e Mijaran

Consell Comarcal de la Noguera

Pg. d'Àngel Guimerà, 28-30

Balaguer

Consell Comarcal de la Segarra

Pg. de Jaume Balmes, 3

Cervera

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

P. Joan Brudieu, 15

Seu d'Urgell, la

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

C. Victoriano Muñoz, 48

Pont de Suert, el

Consell Comarcal de les Garrigues

Av. Francesc Macià, 54

Borges Blanques, les

Consell Comarcal del Pallars Jussà

C. Soldevila, 18

Tremp

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

C. del Mig, 9

Sort

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Av. Prat de la Riba, 1

Mollerussa

Consell Comarcal del Segrià

C. Canyeret, 12

Lleida

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 (Pl. del Consell)

Solsona

Consell Comarcal de l'Urgell

C. Agoders, 16

Tàrrega

Tarragona

Ajuntament de Reus

C. Rosselló, 3

Reus

Ajuntament de Tarragona

C. Descalços, 11

Tarragona

Ajuntament de Valls

Pl. de Sant Jordi, 4, baixos

Valls

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

C. de Daroca, 1

Montblanc

Consell Comarcal de l'Alt Camp

C. Mossèn Martí, 3

Valls

Consell Comarcal del Baix Camp

C. Doctor Ferran, 8

Reus

Consell Comarcal del Baix Penedès

Pl. del Centre, 3, 3a pl.

Vendrell, el

Consell Comarcal del Priorat

Pl. de la Quartera, 1

Falset

Consell Comarcal del Tarragonès

C. de les Coques, 3

Tarragona

Terres de l'Ebre, les

Ajuntament de Tortosa

Pl. d'Espanya, 1

Tortosa

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Pl. Sant Roc, 2

Móra d'Ebre

Consell Comarcal de la Terra Alta

C. Bassa d'en Gaire, 1

Gandesa

Consell Comarcal del Baix Ebre

C. Barcelona, 152

Tortosa

Consell Comarcal del Montsià

Pl. Lluís Companys, s/n

Amposta

 

En el cas que no hi hagi una oficina local d'habitatge propera a l'habitatge objecte de les actuacions de rehabilitació, la sol·licitud es pot presentar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya [plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; carrer del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida; carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona, i carrer Maria Rosa Molas, 41 (accés pel passeig Joan Moreira), 43500 Tortosa].

 

 

Annex 3

 

IRSC 2015 i 2016 ponderat d'acord amb els coeficients establerts en l'article 4 i les zones geogràfiques establertes a l'article 3 del Decret 75/2014, de 27 de maig.

 

2,00 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

Zona A

21.247,28

21.904,41

22.846,54

22.927,89

Zona B

19.919,33

20.535,39

21.418,63

21.494,90

Zona C

18.747,60

19.327,42

20.158,71

20.230,50

Zona D

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.195,92

 

1,50 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

Zona A

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.706,07

Zona B

14.939,49

15.401,54

16.063,97

16.599,44

Zona C

14.060,70

14.495,57

15.119,03

15.623,00

Zona D

11.951,60

12.321,23

12.851,18

13.279,55


En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'aplicarà el tram següent de la composició familiar.


Amunt