Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/05/2017

  • Número del document ENS/0994/2017

  • Número de control 17130060

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17130060-2017

Dades del DOGC
  • Número 7368

  • Data 12/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/994/2017, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7359, de 28.4.2017).


La Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril, fixa, entre d'altres coses, el calendari de preinscripció i matrícula de diferents ensenyaments.

En aquest sentit, atès que hi ha una errada en el calendari del període de la matrícula dels ensenyaments d'idiomes, es fa necessari modificar-ho.

En conseqüència,


Resolc:


Modificar l'últim paràgraf de l'apartat 5.1.a) de l'annex 5 de la Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril, que queda redactat de la manera següent:

“Matrícula: del 18 al 29 de maig de 2017”.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 5 de maig de 2017


Jordi Miró Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa


Amunt