Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/04/2017

  • Número del document ARP/0905/2017

  • Número de control 17117032

  • Organisme emissor Centre de la Propietat Forestal

    CVE CVE-DOGC-A-17117032-2017

Dades del DOGC
  • Número 7360

  • Data 02/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/905/2017, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals.


Ateses les funcions que desenvolupa el Centre de la Propietat Forestal d'acord amb la Llei 7/1999, de 30 de juliol;

Atesa la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests;

Atesa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya;

Atesos els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D'acord amb els articles 92 i 93 c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 9 de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal;

El règim d'aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola (DOUE L-352, de 24.12.2013).

D'acord amb la normativa esmentada i amb les finalitats de fomentar l'autoprotecció de les masses forestals davant dels incendis i altres riscos, amb el foment de les cobertures econòmiques i d'incentivar la contractació d'assegurances forestals mitjançant l'establiment d'ajuts que disminueixin els costos globals que suporten els propietaris forestals.

Atès l'acord adoptat pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, reunit el dia 30 de gener de 2017, sobre els ajuts per al foment de la contractació d'assegurança forestal en finques de titularitat privada per a l'any 2017,


Resolc:


Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la contractació d'assegurança forestal en finques de titularitat privada que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.


Santa Perpètua de Mogoda, 26 d'abril de 2017


Juan Luis Abián Perruca

Director gerent del Centre de la Propietat ForestalAnnex 1

Bases reguladores


–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Resolució és subvencionar la contractació d'assegurances per cobrir les pèrdues produïdes per incendi, llamp, explosió i caiguda d'aeronau en terrenys forestals arbrats de titularitat privada que tinguin aprovat i vigent un instrument d'ordenació forestal (IOF).

 

–2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques privades propietàries de terrenys forestals subscriptores de pòlisses d'assegurança forestal, d'acord amb el que preveu la base 1.

 

-3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

b) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, que l'ajut global de minimis rebut no superi els límits establerts.

c) En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

d) En empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

f) Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

h) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

i) En cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

j) En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

k) En el cas de línies d'ajuts en què les persones beneficiàries puguin ser fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

l) En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

m) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

n) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 2.

3.2 Pel que fa a la concurrència amb altres ajuts, i sense perjudici del límit quantitatiu que disposa l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, el règim d'acumulació amb altres ajuts de minimis es regeix per l'establert en l'article 5 de l'esmentat Reglament. Els ajuts que estableix aquesta Resolució es podran acumular a altres ajuts públics per les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a l'establerta per a les circumstàncies concretes de cada cas per la normativa comunitària.

 

–4 Tipus i quantia dels ajuts

4.1 L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades pel cost de la contractació d'una assegurança forestal.

4.2 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que es determina a la convocatòria corresponent.

4.3 L'import de l'ajut no pot ser superior al 65% del cost de la prima neta de l'assegurança, amb un import màxim subvencionable per hectàrea arbrada assegurada de 10,14 euros.

4.4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb el criteri d'atribució establert a l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

4.5 Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i, per tant, el total d'ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000,00 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

 

-5 Despeses subvencionables

Als efectes d'aquestes bases, es considera despesa subvencionable el cost de la prima neta de l'assegurança contractada.

 

-6 Sol·licituds

Les sol·licituds s'han d'adreçar al Centre de la Propietat Forestal en un imprès normalitzat que es podrà descarregar de l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits i presentar, preferentment per via telemàtica en l'adreça https://seu.gencat.cat en el canal que correspongui, o bé presencialment a les oficines del Centre de la Propietat Forestal, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

 

-7 Documentació a presentar amb la sol·licitud

7.1 A les sol·licituds, cal adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no cal aportar els documents indicats en les lletres següents en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

a) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb el que estableix l'apartat 7.4.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques, es verificarà d'ofici.

d) En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

e) Còpia del document que formalitzi el contracte d'assegurança.

f) Còpia del document acreditatiu del pagament de la pòlissa d'assegurança, desglossat on es vegi clarament el concepte del cost de la prima neta.

g) Còpia de la documentació acreditativa de la titularitat de la finca o finques (nota simple actualitzada del Registre de la Propietat corresponent).

7.2 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l'ajut.

b) No està sotmesa a les causes que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que estableixen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

c) Declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, l'ajut global de minimis que s'ha rebut no supera els límits establerts.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

f) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

g) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d'ofici al registre corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans d'Igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement, i, en el cas que el pla no constés en el registre esmentat, la persona beneficiària l'haurà d'aportar.

j) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

k) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

l) Als centres laborals, complir la normativa sobre política lingüística: fer constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

m) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, complir la normativa sobre política lingüística: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

o) En el cas de les fundacions, complir la normativa en relació amb els comptes: haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7.3 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al Centre de la Propietat Forestal per obtenir els certificats o verificacions necessaris per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

7.4 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el Centre de la Propietat Forestal per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

 

-8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.

 

-9 Criteris d'atribució

En el cas que els ajuts sol·licitats superin l'import màxim que estableix la convocatòria, es procedirà al prorrateig entre les persones beneficiàries de la subvenció fins que s'ajusti al crèdit existent.

 

-10 Procediment de concessió

10.1 L'òrgan instructor és l'Àrea d'Ajuts Forestals del Centre de la Propietat Forestal.

10.2 Es nomena una Comissió de Valoració formada pel/per la cap de l'Àrea de Serveis, el/la cap de l'Àrea de Planificació Forestal i el/la cap de Gestió Forestal. La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

10.3 Quan les sol·licituds qualificades d'auxiliables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Valoració determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores.

10.4 D'acord amb la documentació presentada i l'informe de la Comissió de Valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

10.5 La concessió de les subvencions es fa per resolució del director gerent del Centre de la Propietat Forestal segons la proposta elaborada per la Comissió de Valoració prevista a la base anterior que li és presentada pel/per la cap de l'òrgan instructor que tramita el procediment.

10.6 En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits establerts d'acord amb l'activitat de la persona beneficiària de l'apartat 3, requerirà a la persona beneficiària perquè aporti la documentació escaient en els termes previstos a l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores.

10.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

-11 Inadmissió i desistiment

11.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 Comportarà el desistiment de la sol·licitud:

La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

11.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades.

11.4 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.

 

-12 Resolució

12.1 D'acord amb la documentació presentada, les comprovacions d'ofici efectuades i l'informe de la Comissió de Valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

12.2 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el caràcter d'ajut de minimis d'acord amb Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola (DOUE L-352, de 24.12.2013), i la via de recurs que correspongui. Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que és al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

12.3 La resolució s'efectuarà mitjançant notificació individual de la resolució de concessió a la persona sol·licitant.

 

-13 Publicitat

En relació amb la publicitat dels ajuts concedits s'estarà al que estableixi la convocatòria corresponent.

 

-14 Justificació

14.1 Els òrgans competents del Centre de la Propietat Forestal comprovaran d'ofici els imports justificatius presentats juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

14.2 Els òrgans competents del Centre de la Propietat Forestal comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud i la informació disponible en les bases de dades i registres.

 

-15 Pagament

15.1 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del Centre de la Propietat Forestal segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades.

15.2 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment que el Centre de la Propietat Forestal realitzi les comprovacions corresponents amb l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no han de tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al Centre de la Propietat Forestal a què es refereix l'apartat 7.3.

15.3 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb l'establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

15.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

 

-16 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció i executar l'actuació que fomenta la concessió de la subvenció.

b) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

c) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció (aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts).

d) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

g) En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar al Centre de la Propietat Forestal la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

 

-17 Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

17.1 L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.

17.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.3 El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament.

 

–18 Inspecció i control

Els òrgans competents del Centre de la Propietat Forestal tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre bases de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa dels beneficiaris o tercers a complir l'obligació de prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

-19 Sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

-20 Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per obtenir la subvenció sol·licitada s'inclouen al fitxer ISI-CPF del Centre de la Propietat Forestal regulat a l'Ordre MAH/272/2006, de 18 de maig, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, La seva finalitat és la gestió, el control i l'actualització de les dades de les persones membres del Centre de la Propietat Forestal. Gestió dels expedients administratius. Llistat, classificació i seguiment de les finques privades amb pla tècnic de gestió i millora forestals. Seguiment, control i gestió dels expedients d'ajuts a la gestió forestal sostenible. Les persones interessades poden exercir els seus drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant escrit adreçat al/a la responsable de Seguretat, Àrea de Serveis, a l'adreça postal Finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona (apartat de correus) o mitjançant l'adreça electrònica lopd.cpf@gencat.cat.Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.


D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquestes subvencions han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis i regles.


Principis ètics i regles de conducta:

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a si mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.


Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i les regles de conducta:

En el cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.


Amunt