Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 25/04/2017

  • Número del document GOV/0053/2017

  • Número de control 17115129

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-17115129-2017

Dades del DOGC
  • Número 7358

  • Data 27/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/53/2017, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018.


L'article 95 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu que el Govern ha d'aprovar un pla estratègic per a aplicar aquesta Llei i n'ha d'avaluar anualment el grau de compliment, que s'ha d'especificar el calendari i el pressupost que s'imputa a cada objectiu que cal complir, i que tant el pla com l'avaluació del grau de compliment s'han de publicar en el Portal d Transparència. Amb aquest objectiu, el 2015 es va impulsar el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017. En aquest sentit, el present Pla de Govern Obert, tot i que va més enllà de la Llei de transparència, dona continuïtat a les actuacions realitzades en el marc del Pla estratègic de polítiques de transparència anterior, i per tant es continua regint per la norma.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert, com a òrgan competent, ha impulsat l'elaboració del Pla de Govern Obert comptant amb la col·laboració i participació dels departaments de la Generalitat, la Xarxa de Governs Transparents i diversos ens públics competents en àmbits específics del govern obert. Per la seva banda, la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, com a espai de coordinació, a alt nivell, de les actuacions de govern obert, ha informat favorablement de l'adopció del Pla de Govern Obert.

El Pla desplega les línies estratègiques en matèria de govern obert i s'estructura en cinc àmbits: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i qualitat democràtica, i canvi cultural. El primer àmbit engloba les polítiques de publicitat activa i dades obertes; el segon àmbit està orientat a l'obertura de dades públiques i el foment de l'ús d'aquestes; l'àmbit de bon govern comprèn les iniciatives per a promoure la qualitat dels serveis públics i reforçar el comportament ètic de l'Administració i el poder polític; el quart àmbit comporta l'establiment de mesures per a fomentar la participació i col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques; finalment, l'àmbit de canvi cultural agrupa les actuacions destinades a formar, promocionar i sensibilitzar sobre el govern obert. Per cada àmbit el Pla estableix diversos objectius estratègics, objectius operatius i actuacions a dur a terme.

El Pla incorpora mecanismes de seguiment i avaluació. El seguiment del Pla es realitzarà periòdicament, i s'informarà dels resultats a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, mentre que l'avaluació tindrà caràcter anual i els resultats es presentaran al Govern de la Generalitat, i posteriorment es publicaran al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.


A proposta del conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el Govern


Acorda:


- 1 Aprovar el Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018, amb les actuacions que s'hi preveuen, que s'adjunten a l'annex d'aquest Acord.


- 2 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, que es pot consultar al web del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (http://exteriors.gencat.cat) i al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya (http://transparencia.gencat.cat).


Barcelona, 25 d'abril de 2017


Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern


Amunt