Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 18/04/2017

  • Número del document GOV/0048/2017

  • Número de control 17108133

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-17108133-2017

Dades del DOGC
  • Número 7353

  • Data 20/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.


L'article 31 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, habilita l'aprovació de les ofertes d'ocupació pública d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les limitacions estatals vigents en aquesta matèria i autoritza, alhora, l'acumulació de la taxa de reposició d'efectius als àmbits i sectors que es determinin.

D'ençà de l'exercici 2015 s'han implementat un seguit de mesures que han permès recuperar parcialment determinades condicions de treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que es van restringir per tal de contribuir a la sostenibilitat pressupostària i financera de l'Administració de la Generalitat. Així mateix, l'Acord general de 10 d'octubre de 2005 sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat per als anys 2005-2008 determina que l'Administració de la Generalitat adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de reduir la temporalitat de l'ocupació pública fins assolir la màxima estabilitat possible del personal que hi presta serveis. Aquest mateix Acord preveu que les convocatòries subsegüents a l'oferta incloguin la possibilitat d'incrementar un 10% addicional les places objecte d'oferta.

En aquest escenari esdevé cabdal orientar la política de personal a l'assoliment d'una administració més eficaç i que s'adreci específicament a la cobertura de les necessitats més prioritàries i, alhora, garantir el dret constitucional d'accés a la funció pública juntament amb la voluntat de reduir la taxa de temporalitat en el sector públic i de rejovenir les plantilles; aquesta darrera circumstància s'ha posat clarament de manifest en les conclusions de l'estudi sobre l'envelliment del personal de la Generalitat de Catalunya.

Els articles 56 i 59 del Text únic de la Llei de la funció pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, regulen la possibilitat d'incloure places addicionals així com la garantia de la promoció interna, respectivament. L'article 60 del Text únic habilita les convocatòries de manera que si el nombre d'aspirants que superen els processos selectius és inferior al de places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pugui incorporar del torn de promoció interna al torn lliure i a l'inrevés.

Així mateix, es garanteix una reserva, com a mínim, del set per cent del total de places ofertes perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat i el dos per cent d'aquestes places s'han de reservar per a les que acreditin discapacitat intel·lectual. D'acord amb aquestes previsions normatives, i en atenció al contingut i les funcions de les places objecte d'aquesta oferta, la reserva específica per a persones amb discapacitat intel·lectual es concentra en aquesta oferta en places de personal laboral de les categories corresponents.

D'altra banda, en el present Acord es concreten les mesures de planificació establertes a l'Acord del Govern de 27 desembre de 2016, mitjançant el qual es va fixar en un total de 3.500 efectius les necessitats de personal amb assignació pressupostària que han de proveir-se mitjançant la incorporació de nou personal, de conformitat amb les limitacions relatives a la taxa de reposició d'efectius establertes a la normativa bàsica estatal per a l'exercici 2016. En aquest Acord, es va disposar que, durant els següents tres exercicis i com a mesura de planificació dels recursos humans, les ofertes públiques d'ocupació corresponents podien acumular les places resultants d'aquesta taxa de reposició d'efectius als àmbits, sectors, cossos, escales, categories professionals o especialitats, la cobertura dels quals es considerés prioritària o afectessin el funcionament dels serveis públics essencials, respectant, en qualsevol cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses.

Els departaments de la Generalitat de Catalunya, així com l'Agència Tributària de Catalunya, han efectuat la proposta d'oferta d'ocupació pública corresponent i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha emès l'informe favorable.

Així mateix, s'ha donat compliment a allò que determina l'article 37.1.l) del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que fa al tràmit de negociació sindical, i la Comissió Técnica de la Funció Pública ha emès l'informe favorable en compliment del que disposa l'article 7 del Text únic.

Atesos els articles 5.c) i 6.1.c) del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'article 117.2.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i els articles 7.1.c) i 13 de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya;

A proposta de les persones titulars dels departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, d'Ensenyament, de Salut, i d'Interior, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública de 7.721 places de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, incloses les corresponents al 10% addicional, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i en places en règim de personal laboral fix, conforme a l'annex d'aquest Acord.

 

—2 Dins el total d'aquesta oferta, el Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut aprovarà una oferta d'ocupació pública de fins a un màxim de 2.400 places per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin, i el Departament de Salut disposarà de 100 places per al personal del sector d'emergències mèdiques.

 

—3 En l'annex d'aquest Acord es determinen, per a cada cos i escala, i en els termes previstos en la normativa d'aplicació, les places que han de ser proveïdes mitjançant promoció interna quan escaigui, les places corresponents al 10% addicional i les places reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat/ada. L'annex preveu igualment l'oferta de places adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.


—4 La resolució de les convocatòries referents a aquesta oferta comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d'oferta estigui ocupada interinament, el cessament de la persona que l'ocupa, que s'ha de produir quan el funcionari/ària de nou accés en prengui possessió.


—5 Les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han de publicar dins els terminis legalment previstos i s'ha de fer difusió d'aquesta publicació oficial a través del web corresponent, incloent-hi els actes que se'n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s'ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.


—6 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 18 d'abril de 2017


Joan Vidal de Ciurana

Secretari del GovernAnnex

Oferta d'ocupació pública 2017


A) Personal funcionari


Escala d'inspecció financera del cos superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1):

–4 places

Total de places: 4

Torn lliure: 2 places

Torn de promoció interna: 2 places


Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1):

–9 places

–places addicionals (10%): 1

Total de places: 10

Torn lliure: 10 places

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça


Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, arxivística (grup A, subgrup A1):

–18 places

–places addicionals (10%): 2 places

Total de places: 20

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça


Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial (grup A, subgrup A1):

–18 places

–places addicionals (10%): 2 places

Total de places: 20

Torn lliure: 13

Torn de promoció interna: 7

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma, de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1):

–19 places

–places addicionals (10%): 2 places

Total de places: 21

Torn lliure: 13 places

Torn de promoció interna: 8 places

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1):

–9 places

–places addicionals (10%): 1 plaça

Total de places: 10

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, inspecció, seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1):

–3 places

 

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica industrial (inclou l'opció de prevenció de riscos laborals) (grup A, subgrup A2):

–45 places

–places addicionals (10%): 5 places

Total de places: 50

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 3 places

 

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica agrícola (grup A, subgrup A2):

–55 places

–places addicionals (10%): 6 places

Total de places: 61

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 3 places

 

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, biblioteconomia (grup A, subgrup A2):

–14 places

–places addicionals (10%): 1 plaça

Total de places: 15

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Escala superior d'administració general del cos superior d'administració (totes les opcions) de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1):

–364 places

–places addicionals (10%): 36 places

Total de places: 400

Torn lliure: 220 places

Torn de promoció interna: 180 places

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 45 places

 

Escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C1):

–355 places

–places addicionals (10%): 35 places

Total de places: 390

Torn lliure: 214 places

Torn de promoció interna: 176 places

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 47 places

 

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit d'execució penal (grup A, subgrup A2):

–274 places

–places addicionals (10%): 27 places

Total de places: 301

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 15 places

 

Cos de mestres:

–336 places

–places addicionals (10%): 37 places

Total de places: 373

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places

 

Cos de professors d'ensenyament secundari:

–1.442 places

–places addicionals (10%): 160 places

Total de places: 1.602

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes:

–13 places

–places addicionals (10%): 1 plaça

Total de places: 14

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny:

–10 places

–places addicionals (10%): 1 plaça

Total de places: 11

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Cos de Mossos d'Esquadra, escala bàsica-mosso/a de la Generalitat de Catalunya:

–455 places

–places addicionals (10%): 45 places

Total de places: 500

 

Cos de Mossos d'Esquadra, personal facultatiu, periodisme, de la Generalitat de Catalunya:

–5 places

Total de places: 5

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Cos de Bombers, escala bàsica, de la Generalitat de Catalunya:

–136 places

–places addicionals (10%): 14 places

Total de places: 150

 

Cos d'Agents Rurals, escala executiva, sotsinspector de la Generalitat de Catalunya:

–45 places

–places addicionals (10%): 5 places

Total de places: 50

Torn lliure: 17 places

Torn de promoció interna: 33 places

 

Cos d'Agents Rurals, escala bàsica, agent de la Generalitat de Catalunya:

–45 places

–places addicionals (10%): 5 places

Total de places: 50

 

Cos superior d'inspectors tributaris de l'Agència Tributària de Catalunya (grup A, subgrup A1):

–22 places

–places addicionals (10%): 2 places

Total de places: 24

Torn lliure: 12 places

Torn de promoció interna: 12 places

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Cos tècnic de gestors tributaris de l'Agència Tributària de Catalunya (grup A, subgrup A2):

–36 places

–places addicionals (10%): 4 places

Total de places: 40

Torn lliure: 20 places

Torn de promoció interna: 20 places

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 2 places

 

 

B) Personal laboral

 

Departament de la Presidència

 

Categoria de professor/a de l'INEF, grup A1: 10 places

–Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Departament d'Ensenyament

 

Categoria de tècnic/a especialista d'educació infantil, grup C1: 380 places

–Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Categoria de tècnic/a especialista d'animació sociocultural, grup C1: 10 places

–Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

 

Categoria de governant/a, grup C1: 1 plaça

 

Categoria de tècnic/a especialista informàtic/a, grup C1: 1 plaça

 

Categoria de responsable de magatzem, grup C2: 2 places


Categoria de tècnic/a de centres de disminuïts psíquics, grup C2: 28 places

–Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 2 places


Categoria d'auxiliar de geriatria, grup D1: 458 places

–Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 23 places


Categoria d'oficial/a de 1a cuiner/a, grup D1: 3 places


Categoria de telefonista, grup D1: 1 plaça


Categoria de conductor/a (carnet B), grup D1: 4 places


Categoria d'oficial/a de 1a bugader/a, grup D1: 1 plaça


Categoria d'oficial/a de 1a manteniment, grup D1: 9 places


Categoria de recepcionista, grup D1: 4 places


Categoria d'ajudant/a d'ofici cuiner/a, grup D2: 5 places


Categoria de cambrer/a netejador/a, grup D2: 29 places

–Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 2 places


Places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual: 151 places.


Amunt