Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 11/04/2017

 • Número del document EMC/0795/2017

 • Número de control 17103031

 • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

  CVE CVE-DOGC-A-17103031-2017

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7352

 • Data 19/04/2017

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/795/2017, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) en data de 5 de desembre de 2002.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin iniciat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües, les condicions dels quals figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar els recursos següents: un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 11 d'abril de 2017

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

 

Annex

 

Preàmbul

El coneixement d'una de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià) és un element cabdal en la formació dels estudiants. A fi de fomentar la millora del nivell de llengües dels graduats i graduades universitaris, cada universitat, amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR), posarà a la disposició dels estudiants de nou accés als graus de les universitats catalanes una oferta formativa que els permeti assolir el nivell B2 quan acabin els seus estudis.

En aquest sentit, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la sessió que va tenir lloc el dia 25 de setembre de 2014, va aprovar el Programa 2014-2015 de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües per assolir uns nivells més alts de coneixement d'una tercera llengua. Aquest pla ha tingut continuïtat en els cursos següents.

El Programa preveu ajuts als estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, en aquelles mesures i actuacions adreçades a la consecució de l'objectiu d'augmentar els coneixements de llengües estrangeres dels futurs graduats i graduades del sistema universitari de Catalunya i afavorir-ne la formació i, en conseqüència, incidir en la millora de la seva ocupabilitat.

Les llengües que es poden acreditar i cursar com a oferta formativa són les del sistema educatiu de Catalunya, les quals són objecte de les proves per a l'accés a la universitat (anglès, francès, alemany i italià).

Aquestes bases regulen el procediment per a la concessió de diferents modalitats d'ajuts per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües en l'àmbit universitari, que consten, respectivament, en l'annex d'aquesta Resolució, i que són les següents:

—Modalitat A: ajuts per sufragar les despeses de la matrícula per a la prova d'acreditació a aquells estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, s'hagin presentat a la prova comuna d'acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (CLUC), les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes acreditades per l'ACLES o les proves per a l'obtenció dels certificats de les escoles oficials d'idiomes de Catalunya durant el curs que prevegi la convocatòria, i les hagin superat amb un nivell de coneixements de B2, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

—Modalitat B: ajuts per fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català i haver assolit el nivell A2 o B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, durant el curs que prevegi la convocatòria, certificats per les universitats catalanes, les escoles oficials d'idiomes (EOI) o l'Institut Obert de Catalunya (IOC), per a aquells estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015 i no tinguin acreditat el nivell B2 (entès com a B2.2).

—Modalitat C: ajuts per fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català durant el curs que prevegi la convocatòria, que permetin assolir els nivells A2 o B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, certificats per les universitats catalanes, les EOI o l'IOC, a aquells estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015 i no tinguin acreditat el nivell B2 (entès com a B2.2), i que tinguin concedida una beca general o Equitat dels cursos que prevegi la convocatòria.

 

Bases reguladores

 

I.- Modalitat A

 

—1 Objecte

Concedir ajuts per sufragar les despeses de la matrícula per a la prova d'acreditació als estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, que hagin fet la prova comuna de llengües que duen a terme les universitats catalanes (CLUC), les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes acreditades per l'ACLES o les proves per a l'obtenció dels certificats de les escoles oficials d'idiomes de Catalunya durant el curs que prevegi la convocatòria i que acreditin, per mitjà d'aquestes proves, l'obtenció del nivell B2 en el coneixement d'una tercera llengua del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià), d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser-ne beneficiàries les persones que compleixin els requisits següents:

a) Haver començat per primera vegada estudis de grau en una universitat catalana o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l'expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat, a partir del curs 2014-2015.

b) Estar matriculat en una universitat catalana en estudis de grau per al curs que prevegi la convocatòria.

c) No haver rebut en les convocatòries anteriors l'ajut corresponent a aquesta modalitat o per a un curs de nivell B2.2 de les modalitats B o C.

d) Acreditar la superació de la prova d'acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (CLUC), de les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes acreditades per l'ACLES o de les proves per a l'obtenció dels certificats de les escoles oficials d'idiomes de Catalunya, amb un nivell B2 del MECR, en una de les llengües del sistema universitari català (anglès, francès, alemany o italià). Aquesta prova d'acreditació cal que s'hagi fet en el període indicat en la base 3.

e) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

2.2 A més, les persones beneficiàries, si s'escau, han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar una declaració en què consti si s'han demanat o si s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l'entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Complir la finalitat de la subvenció portant a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

f) Declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

2.3 Resten exclosos d'aquesta modalitat els estudiants que:

a) Cursin estudis universitaris diferents dels de grau.

b) Tinguin alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).

c) Estiguin en possessió d'un certificat o títol de coneixements de nivell B2.2 del MECR, en qualsevol de les terceres llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

d) Hagin obtingut un ajut per a un certificat de nivell B2 per a la mateixa convocatòria o una convocatòria anterior o per una altra modalitat de l'ajut.

 

—3 Període

Les proves d'acreditació s'han de dur a terme en el període que prevegi la convocatòria.

 

—4 Quantia de l'ajut

4.1 L'import de l'ajut és d'un màxim de 50 euros. Aquest ajut no podrà superar, en cap cas, l'import de la matrícula a la prova d'acreditació corresponent.

Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

4.2 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 Les sol·licituds s'han de presentar de conformitat amb el que preveu la base 1 de l'apartat IV d'aquestes bases reguladores.

5.2 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general, que incorpora la declaració responsable o acreditativa del compliment dels requisits previstos a la base 2.2 d'aquest apartat, i els documents annexos següents:

a) El justificant de la matrícula universitària de grau del curs que prevegi la convocatòria de la persona sol·licitant de l'ajut.

b) El certificat d'acreditació de la prova CLUC, de les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes acreditades per l'ACLES o de les proves per a l'obtenció dels certificats de les escoles oficials d'idiomes de Catalunya, expedit per la universitat o l'escola oficial d'idiomes corresponent, amb un nivell B2 del MECR.

c) La prova d'accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d'expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015.

d) En relació amb les persones no comunitàries, cal l'autorització legal corresponent, d'acord amb la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social; per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys aporti l'autorització de residència.

 

—6 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que prevegi la convocatòria corresponent.

 

—7 Pagament

7.1 El pagament de l'ajut es farà efectiu directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària un cop publicada la resolució de concessió.

7.2 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les persones beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

—8 Justificació

Aquesta subvenció s'entendrà justificada amb l'acreditació, prèvia a la concessió, que la persona beneficiària compleix els requisits previstos en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent per obtenir l'ajut.

 

—9 Revocació

9.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

9.2 L'incompliment total o parcial de les obligacions i els requisits establerts en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent i en la resta de normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

 

II.- Modalitat B

 

—1 Objecte

1.1 Concedir ajuts als estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015 i que hagin assolit algun dels nivells de coneixements de llengües descrits a la base 2.1.d) d'aquest apartat durant el curs que prevegi la convocatòria, mitjançant els cursos oferts per les universitats catalanes, les escoles oficials d'idiomes (EOI) o l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

1.2 L'obtenció d'un certificat de superació d'aquests cursos a partir de l'assoliment de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) ja té caràcter acreditatiu i, per tant, el certificat corresponent al nivell B2.2 és equivalent a l'acreditació d'aquest nivell.

1.3 Les matèries d'aprenentatge de llengües estrangeres que incorporen alguns plans d'estudi de grau no tenen la consideració de cursos de llengües. En aquest sentit, aquestes matèries no són objecte de l'ajut i, consegüentment, el fet de superar-les en cap cas comporta que se subvencioni una part o el total de l'import de la matrícula.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden beneficiar-se d'aquesta modalitat els estudiants que compleixin els requisits següents:

a) Haver començat per primera vegada estudis de grau en una universitat catalana o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l'expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat, a partir del curs 2014-2015.

b) Estar matriculat en una universitat catalana en estudis de grau per al curs que prevegi la convocatòria.

c) No tenir acreditat el nivell B2.2 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).

d) Haver fet i superat un curs d'una de les terceres llengües del sistema educatiu català de nivells A2 o B1 o subnivells B2.1 o B2.2, en una universitat catalana, en una EOI o a l'IOC, durant el curs que prevegi la convocatòria.

e) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

2.2 A més, les persones beneficiàries, si s'escau, han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i també de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l'entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

f) Presentar una declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

L'acreditació d'aquests requisits s'efectuarà mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que s'incorporarà al formulari de sol·licitud.

2.3 Resten exclosos d'aquesta modalitat els estudiants que:

a) Cursin estudis universitaris diferents dels de grau.

b) Tinguin alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).

c) Estiguin en possessió d'un certificat o títol de coneixements de nivell B2.2 del MECR, en qualsevol de les terceres llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

d) Hagin obtingut un ajut per a un mateix nivell o superior al sol·licitat, per a la mateixa convocatòria o una convocatòria anterior o per a una altra modalitat de l'ajut.

 

—3 Període

Els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s'han de dur a terme en el període que prevegi la convocatòria.

 

—4 Quantitat

4.1 L'import de l'ajut serà d'un màxim de 350 euros per nivell o subnivell, entesos com a nivells l'A2 i el B1 i com a subnivells el B2.1 i el B2.2. Aquest ajut s'establirà segons l'import dels cursos i no podrà superar, en cap cas, l'import total dels cursos o mòduls duts a terme que comprenen un nivell o subnivell.

4.2 Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

4.3 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 Les sol·licituds es presentaran de conformitat amb el que preveu la base 1 de l'apartat IV d'aquestes bases reguladores.

5.2 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general, que incorpora la declaració responsable o acreditativa del compliment dels requisits previstos a la base 2.2 d'aquest apartat, i els documents annexos següents:

a) El justificant de la matrícula universitària de grau del curs que prevegi la convocatòria de la persona sol·licitant de l'ajut.

b) El certificat acreditatiu del nivell d'idioma cursat i superat, emès pel centre responsable, dut a terme durant el curs que prevegi la convocatòria.

c) El rebut del pagament del curs sencer o els rebuts del pagament dels diversos mòduls del curs que comprenen els nivells A2 i B1 o subnivells (en el cas del B2.1 i el B2.2).

d) La prova d'accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d'expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs acadèmic 2014-2015.

e) En relació amb les persones no comunitàries, cal l'autorització legal corresponent, d'acord amb la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social; per tant, es requereix que l'estudiant més gran de 18 anys aporti l'autorització de residència.

 

—6 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que preveu la convocatòria.

 

—7 Pagament

7.1 El pagament de l'ajut es farà efectiu directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària un cop publicada la resolució de concessió.

7.2 L'import de l'ajut en cap cas no superarà els 350 euros per nivell (A2 o B1) o subnivell (B2.1 o B2.2) assolit. En el cas que el cost del curs o dels mòduls duts a terme sigui inferior a 350 euros, com a màxim es pagarà l'import total del nivell o subnivell.

7.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per tal de procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les persones beneficiàries que aportin les certificacions que acreditin que n'estan al corrent.

 

—8 Justificació

Aquesta subvenció s'entendrà justificada amb l'acreditació, prèvia a la concessió, que la persona beneficiària compleix els requisits previstos en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent per obtenir l'ajut.

 

—9 Revocació

9.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

9.2 L'incompliment total o parcial de les obligacions i els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, la convocatòria corresponent i la resta de normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

 

III.- Modalitat C

 

—1 Objecte

1.1 Ajuts als estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, que es matriculin en un curs de terceres llengües d'algun dels nivells descrits a la base 2.1.d) d'aquest apartat durant el curs que prevegi la convocatòria, mitjançant els cursos oferts per les universitats catalanes, les escoles oficials d'idiomes (EOI) o l'Institut Obert de Catalunya (IOC), i que tinguin concedida una beca general o Equitat dels cursos que prevegi la convocatòria.

1.2 L'obtenció d'un certificat de superació d'aquests cursos a partir de l'assoliment de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) ja té caràcter acreditatiu i, per tant, el certificat corresponent al nivell B2.2 és equivalent a l'acreditació d'aquest nivell.

1.3 Les matèries d'aprenentatge de llengües estrangeres que incorporen alguns plans d'estudi de grau no tenen la consideració de cursos de llengües. En aquest sentit, aquestes matèries no són objecte de l'ajut i, consegüentment, el fet de superar-les en cap cas comporta que se subvencioni una part o el total de l'import de la matrícula.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden beneficiar-se d'aquesta modalitat els estudiants que compleixin els requisits següents:

a) Haver començat per primera vegada estudis de grau en una universitat catalana o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l'expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat, a partir del curs 2014-2015.

b) Estar matriculat en una universitat catalana en estudis de grau per al curs que prevegi la convocatòria.

c) No tenir acreditat el nivell B2.2 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).

d) Haver-se matriculat en un curs d'una de les terceres llengües del sistema educatiu català de nivells A2 o B1 o subnivells B2.1 o B2.2, en una universitat catalana, en una EOI o a l'IOC, durant el curs que prevegi la convocatòria.

e) Tenir concedida una beca Equitat en un tram 1 o una beca general dels cursos que prevegi la convocatòria.

f) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

2.2 A més, les persones beneficiàries, si s'escau, han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i també de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

f) Presentar una declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

L'acreditació d'aquests requisits s'efectuarà mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que s'incorporarà al formulari de sol·licitud.

2.3 Resten exclosos d'aquesta modalitat els estudiants que:

a) Cursin estudis universitaris diferents dels de grau.

b) Tinguin alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).

c) Estiguin en possessió d'un certificat o títol de coneixements de nivell B2.2 del MECR, en qualsevol de les terceres llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

d) No tinguin atorgada una beca Equitat en un tram 1 o una beca general dels cursos que prevegi la convocatòria.

e) Hagin obtingut un ajut per a un mateix nivell o per a un de superior al sol·licitat, per a la mateixa convocatòria o una convocatòria anterior o per a una altra modalitat de l'ajut.

 

—3 Període

Els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s'han de dur a terme en el període que prevegi la convocatòria.

 

—4 Quantitat

4.1 L'import de l'ajut serà d'un màxim de 350 euros per nivell o subnivell (entesos com a nivells l'A2 i el B1, i com a subnivells el B2.1 i el B2.2), que s'abonarà a l'estudiant un cop resolta la convocatòria. Aquest ajut s'establirà segons l'import dels cursos i no podrà superar, en cap cas, l'import total dels cursos o mòduls duts a terme que comprenen un nivell o subnivell.

4.2 Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

4.3 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment abans no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 Les sol·licituds es presentaran de conformitat amb el que preveu la base 1 de l'apartat IV d'aquestes bases reguladores.

5.2 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general, que incorpora la declaració responsable o acreditativa del compliment dels requisits previstos a la base 2.2 d'aquest apartat, i els documents annexos següents:

a) El justificant de la matrícula universitària de grau del curs que prevegi la convocatòria de la persona sol·licitant de l'ajut.

b) El justificant de la matrícula al curs de llengües estrangeres corresponent, emès pel centre responsable, del curs que prevegi la convocatòria.

c) El rebut del pagament del curs sencer o els rebuts del pagament dels diversos mòduls del curs de llengües que comprenen els nivells A2 i B1 o subnivells (en el cas del B2.1 i B2.2) durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria.

d) La prova d'accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d'expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015.

e) En relació amb les persones no comunitàries, cal l'autorització legal corresponent, d'acord amb la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social; per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys aporti l'autorització de residència.

 

—6 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que prevegi la convocatòria.

 

—7 Pagament

7.1 El pagament de l'ajut es farà efectiu directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària un cop publicada la resolució de concessió.

7.2 L'import de l'ajut no superarà, en cap cas, els 350 euros per nivell (A2 o B1) o subnivell (B2.1 o B2.2) assolit. En cas que el cost del curs o dels mòduls efectuats sigui inferior a 350 euros, com a màxim es pagarà l'import total del nivell o subnivell.

7.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les persones beneficiàries que aportin les certificacions acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

—8 Termini i forma de justificació

8.1 Les persones que han rebut aquest ajut han de presentar el certificat acreditatiu del nivell d'idioma cursat i obtingut.

8.2 Aquest certificat s'ha de presentar en el termini que prevegi la convocatòria directament al registre de l'AGAUR, o d'acord amb el que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.3 En cas que no es presenti aquesta acreditació del nivell en el període previst, es revocarà l'ajut concedit.

 

—9 Revocació

9.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

9.2 L'incompliment total o parcial de les obligacions i els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, la convocatòria corresponent i la resta de normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

9.3 En cas que les persones beneficiàries de l'ajut no acreditin la superació del nivell o subnivell (B2.1 i B2.2) corresponent, se'ls revocarà l'ajut. Així mateix, en cas que l'import del curs o dels mòduls que comprenen el nivell (A2 i B1) o el subnivell (B2.1 i B2.2) sigui inferior a 350 euros, se'ls revocarà la diferència del cost real del nivell o subnivell respecte als 350 euros atorgats.

 

IV. Disposicions comunes a les modalitats A, B i C

 

—1 Presentació de les sol·licituds

1.1 Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

1.2 La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada per via electrònica per mitjà de l'Apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que s'hi preveuen.

1.3 Les persones que signin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

1.4 En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud electrònicament i adjuntada per via electrònica la documentació exigida, l'AGAUR comprovarà mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

1.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

1.6 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

1.7 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

1.8 L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits que preveuen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent. La manca d'aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de l'ajut.

1.9 En general, les actuacions que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, a títol informatiu, al web de l'AGAUR. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

1.10 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'AGAUR per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut, a emetre per altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

1.11 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixa sense efecte aquest tràmit i, després de donar audiència a la persona interessada, comporta la inadmissió de la sol·licitud o la revocació de l'ajut si això es coneix posteriorment a la resolució de concessió.

 

—2 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que exposen les bases reguladores i la convocatòria corresponent. Aquesta gestió de vegades pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona) o al correu electrònic lopd.agaur@gencat.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—3 Unitat competent per a la gestió

La gestió d'aquesta convocatòria correspon a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 

—4 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupa la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—5 Selecció

5.1 La selecció de candidatures la fa una comissió de selecció, que té en compte les bases generals de l'AGAUR, les bases reguladores, la convocatòria i la disponibilitat pressupostària.

5.2 La Comissió de Selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) i el director o directora general d'Universitats. És presidida pel president o presidenta, o bé la persona en la qual delegui les seves funcions, i la formen un màxim de quatre vocals. El director executiu o directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui aquesta tasca, actua com a secretari o secretària, i té veu però no té vot.

L'AGAUR vetllarà per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció.

5.3 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Selecció determinarà l'assignació dels fons per estricte ordre de presentació de sol·licituds.

5.4 La Comissió de Selecció pot ser assessorada per òrgans externs i experts, i hi pot assistir personal tècnic de l'AGAUR.

5.5 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per aquelles sol·licituds que no hagin estat estimades per manca de pressupost suficient.

 

—6 Notificació de la resolució

La resolució de la concessió dels ajuts es notifica mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució al web de l'AGAUR i al de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

 

—7 Termini de resolució

7.1 Es preveu dictar resolucions parcials definitives en les dates que es faran constar a la convocatòria corresponent.

7.2 El termini legal màxim de resolució és de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

 

—8 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR podrà autoritzar, a petició de l'interessat, qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió, alguna variació en el període de gaudi de l'ajut, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en els termes de les bases reguladores i de la convocatòria i en les condicions i finalitat de l'ajut.

 

—9 Incompatibilitats

9.1 Les persones beneficiàries tenen l'obligació de comunicar a la direcció executiva de l'AGAUR les altres beques i subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat i també qualsevol alteració de les que ja s'havien comunicat a la sol·licitud, a fi que se'n pugui avaluar la compatibilitat.

9.2 Només es pot gaudir de l'ajut per a una sola llengua estrangera, un cop per nivell i per a una sola modalitat de l'ajut per a un mateix nivell.

 

—10 Publicitat

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquestes bases reguladores, cal fer-hi esment del suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat al web: <http://www.gencat.cat/piv/>.

 

—11 Publicitat de les subvencions atorgades

11.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 (tres mil) euros, també es publicaran de manera trimestral al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

11.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència del web de l'AGAUR.

 

—12 Notificacions

12.1 La diligència d'esmenes (base 1.9, apartat IV) i la resolució de la concessió dels ajuts (base 6, apartat IV) es notificaran mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta notificació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Per tal de fer-ne més difusió, i a efectes informatius, es podrà consultar el resultat de la resolució al web de l'AGAUR i al de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

12.2 Pel que fa a la resta d'actes administratius que es dictin amb relació a aquest procediment i d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones que estiguin interessades poden sol·licitar la notificació electrònica d'aquests actes. Les persones interessades a rebre les notificacions electròniques ho hauran d'autoritzar expressament mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud que incorpora l'autorització esmentada.

 

—13 Comprovació i control

13.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial la possibilitat de modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

13.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

13.3 En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'expedient sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

—14 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

14.1 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de retornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14.2 També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

—15 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases reguladores es regeix per les bases generals de l'AGAUR vigents i per la resta de normativa aplicable.

 

Amunt