Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/04/2017

  • Número del document ENS/0783/2017

  • Número de control 17102056

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17102056-2017

Dades del DOGC
  • Número 7351

  • Data 18/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.


Per la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer (DOGC núm. 7324, de 8.3.2017) s'han aprovat les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

D'acord amb el que disposa l'article 1.3 de la Resolució esmentada, i les normes reguladores dels ensenyaments objecte d'aquesta Resolució, per tal de regular els processos d'admissió d'alumnes als centres per al curs 2017-2018,

 

Resolc:

 

—1 Als annexos que es detallen a continuació, s'estableix el calendari per al curs 2017-2018 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments següents:

Annex 1: Batxillerat.

Annex 2: Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.

Annex 3: Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.

Annex 4: Ensenyaments esportius

Annex 5: Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes.

Annex 6: Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d'adults.

Annex 7: Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

Annex 8: Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Annex 9: Programes de formació i inserció.

Annex 10: Cicles formatius d'animació en circ i tècniques d'actuació teatral (títols propis de la Generalitat de Catalunya).

 

-2 Es deixa sense efectes la Resolució ENS/1245/2016, d'11 de maig, relativa a l'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 120 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 10 d'abril de 2017

 

Jordi Miró Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Batxillerat

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

- Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del qual s'està cursant l'ESO.

- Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat.

- Per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts.

- Per accedir al batxillerat si es prové d'una secció d'institut. En el cas de demanar plaça a l'institut al qual està adscrita la secció, les sol·licituds d'aquests alumnes seran preferents a l'hora de ser admesos al batxillerat de modalitats diferents de la d'arts.

Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el títol de graduat en ESO o un d'equivalent a efectes acadèmics.

Els centres que tenen autoritzats i en funcionament ensenyaments de batxillerat en règim nocturn han d'ajustar les condicions d'inscripció al que preveu la normativa que els regula. Només es poden matricular en règim nocturn les persones que tenen 18 anys o més, o una edat compresa entre els 16 i els 18 anys si acrediten la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn per motius laborals. L'acreditació d'aquesta circumstància es fa presentant el document d'afiliació a la Seguretat Social o, si no es té l'obligació d'estar-hi afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar altres motius d'admissibilitat. En aquest cas, aquesta circumstància s'ha de fer constar, degudament raonada, a l'acta de la sessió corresponent.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primer lloc, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat a l'apartat 3 d'aquest annex. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne, però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Per a l'accés a qualsevol modalitat del batxillerat.

- Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.

- Període de presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al dia 26 de maig de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.

- Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.

- Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017.

- Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017.

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 4 a l'11 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

- Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

3.2 Per a l'accés als estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat

- Publicació al web del Departament d'Ensenyament de la relació de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 18 d'abril de 2017.

- Publicació a cada centre de l'oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 24 d'abril de 2017.

- Període de presentació de sol·licituds al centre: del 2 al 4 de maig de 2017.

- Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos: 12 de maig de 2017.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Criteris específics de prioritat.

Són els mateixos que els previstos a l'apartat 5.1.b) i 5.1.c) de l'annex 1 de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

4.3 Criteris generals de prioritat.

Són els mateixos que els previstos a l'apartat 5.2 de l'annex 1 de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul, afegint-hi el criteri de l'expedient acadèmic.

Pel criteri de l'expedient acadèmic, s'atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.

Documentació acreditativa:

- Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.

Si es tracta d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió: certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica a l'apartat 5.1 de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers, s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 de l'annex 2.

4.4 Criteris complementaris.

Són els mateixos que els previstos a l'apartat 5.3 de l'annex 1 de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

4.5. Altres situacions previstes en la norma

En cas que s'hagi al·legat trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere, caldrà presentar la documentació acreditativa de la circumstància, que serà valorada pel centre i la comissió de garanties d'admissió.

 

5. Assignació

Quan l'oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds de plaça, l'assignació es fa d'acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

L'admissió al batxillerat, llevat de la modalitat d'arts, es fa en un centre. Un cop l'alumne ha estat admès en el centre, s'adscriu a la llengua estrangera triada i a la modalitat de batxillerat elegida, segons les preferències manifestades a la sol·licitud i d'acord amb l'ordre del barem.

Als efectes d'admissió en els ensenyaments en règim nocturn només es tenen en compte les sol·licituds de curs sencer.

 

6. Matrícula i gestió de places vacants

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen a l'apartat 3 d'aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Per formalitzar la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent. En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

- El DNI renovat amb la nova adreça, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

- L'original i la fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne, si se'n disposa.

Els alumnes de primer de batxillerat, llevat del batxillerat de la modalitat d'arts, que hagin participat en el procés de preinscripció del batxillerat, que tinguin plaça assignada i que estiguin pendents dels resultats de l'avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3 d'aquest annex, la voluntat de mantenir la plaça a l'espera dels resultats de l'avaluació de setembre. Un cop feta aquesta avaluació, els alumnes que reuneixin els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer dins el període extraordinari de matrícula de setembre establert a l'apartat 3 d'aquest annex, o perden la plaça assignada.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció del batxillerat de la modalitat d'arts i que no compleixin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3 d'aquest annex, no se'ls manté la plaça assignada.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

 

7. Admissió a diferents especialitats dels ensenyaments de batxillerat

7.1 Currículum mixt que possibilita l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat

a) Els centres autoritzats a impartir-lo poden reservar places en el primer curs de batxillerat per a alumnes que sol·liciten seguir aquest currículum mixt.

b) Els alumnes que vulguin cursar el currículum mixt han d'acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.

c) Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s'han de formalitzar mitjançant el model disponible al web del Departament d'Ensenyament i d'acord amb el calendari detallat a l'apartat 3.2 d'aquest annex. S'han de presentar al centre o centres on es vol cursar el currículum mixt, indicant en totes les sol·licituds els centres demanats. L'admissió d'alumnes en aquestes places reservades, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s'efectua per ordre de qualificació mitjana d'ESO, o dels tres primers cursos en cas que s'estigui cursant quart d'ESO. El càlcul de la qualificació es fa d'acord amb el que es recull al punt 5 de l'annex 2.

d) La relació de centres que impartiran el currículum mixt es fa pública al web del Departament d'Ensenyament abans de l'inici del procés de preinscripció.

7.3 Els centres que disposen de beques per a programes de mecenatge reconeguts pel Departament d'Ensenyament per afavorir el conreu del talent en determinades matèries, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per a alumnes a qui s'hagi atorgat alguna d'aquestes beques.

 

 

Annex 2

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Per poder cursar cicles formatius de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

El procés de preinscripció es fa en un únic període. En el cas dels cicles formatius de grau mitjà, hi ha dues fases d'admissió, la segona de les quals, detallada a l'apartat 9 d'aquest annex, és exclusivament per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça i també per a les persones que, havent obtingut plaça, no es van matricular.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat a l'apartat 3 d'aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional, primer període

- Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.

- Període de presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al dia 26 de maig de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.

- Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.

- Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017.

- Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017.

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

- Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2017.

- Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: 6 i 7 de setembre de 2017.

- Publicació de la llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017/2018.

3.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional

- Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.

- Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al dia 2 de juny de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017

- Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017.

- Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017.

- Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017.

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 13 al 20 de juliol de 2017 (ambdós inclosos).

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne, si se'n disposa.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

4.2 Criteris específics de prioritat.

4.2.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

- Qualificació mitjana dels estudis o curs que en permeten l'accés o qualificació de la prova d'accés.

Documentació acreditativa:

- Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés o de la qualificació de la prova d'accés. Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la qualificació mitjana és qualitativa, s'aplica la taula de conversió que es detalla al punt 5.1 d'aquest annex. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: la certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica a l'apartat 5.1 d'aquest annex.

En el cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'ESO: la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i la fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011: no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s'estableix a l'apartat 3.1 d'aquest annex.

En el cas dels alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys en l'any actual: la còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. En el moment de la matrícula cal presentar el certificat de superació de la prova al centre.

Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a més grans de 40 o 45 anys: el certificat de superació d'aquesta prova.

En el cas que s'al·legui el curs d'orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP): la qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic dels alumnes de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d'abril de 2008).

En el cas que s'al·legui un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2): la qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'estableixen normes per al càlcul de la qualificació mitjana en l'expedient acadèmic dels alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001).

En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers: s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 d'aquest annex.

Si no es presenta la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s'assigna.

4.2.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional.

- Qualificació mitjana dels estudis que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d'accés.

Documentació acreditativa:

- Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés o de la qualificació de la prova d'accés. Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la qualificació mitjana és qualitativa, s'aplicarà la taula de conversió que es detalla al punt 5.1 d'aquest annex. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

En el cas dels alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s'estableix a l'apartat 3.2 d'aquest annex.

Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011: no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s'estableix a l'apartat 3.2 d'aquest annex.

En el cas d'alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys en l'any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. Cal presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys: certificat de superació d'aquesta prova.

En el cas que s'al·legui per accedir el curs d'orientació universitària (COU): la qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic dels alumnes de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d'abril de 2008).

En el cas que s'al·legui un títol de tècnic especialista (FP2): la qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució de 4 de juny de 2001, esmentada a l'apartat 4.2.1 d'aquest annex.

En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers: s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 d'aquest annex.

Si no es presenta la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s'assigna

4.3 Condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell:

Documentació acreditativa: Còpia del BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l'Esport que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne, o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

 

5. Càlcul de la qualificació mitjana per a alumnes que no han finalitzat l'ESO o procedents d'estudis estrangers no universitaris

5.1 El càlcul de la qualificació mitjana (Q) dels tres primers cursos de l'ESO es fa seguint la fórmula següent:

 

(q1+q2+q3)/3=Q

 

en què:

q1 = qualificació mitjana del primer curs d'ESO.

q2 = qualificació mitjana del segon curs d'ESO.

q3 = qualificació mitjana del tercer curs d'ESO.

Q es calcula amb dos decimals.

 

Per calcular la qualificació mitjana d'un curs de l'etapa d'ESO:

En el cas de cursos LOGSE es calcula la mitjana aritmètica de les àrees comunes, sense tenir en compte l'àrea de religió ni el crèdit de síntesi, amb arrodoniment científic a nombre sencer. Els crèdits variables estan avaluats dins l'àrea comuna corresponent. En el cas de recuperacions de matèries pendents, la qualificació que es té en compte és un 5.

En el cas de cursos LOE es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes i el global optatiu amb arrodoniment científic a un decimal. La qualificació del global optatiu s'obté calculant la mitjana aritmètica, amb arrodoniment científic a nombre enter, de la qualificació del treball de síntesi i de la mitjana de les matèries optatives.

En cap dels dos casos no es té en compte la qualificació de religió per calcular la mitjana.

En el cas que en algun curs no hi hagi qualificacions numèriques, cal utilitzar les equivalències següents: insuficient: 3; suficient: 5,5; bé: 6,5; notable: 8; excel·lent: 10.

Per als casos d'incorporació tardana al sistema educatiu, d'educació d'adults per a l'obtenció del títol d'educació secundària o altres situacions no estàndards, a la pàgina web http://educacio.gencat.cat/portaldecentre o http://educacio.gencat.cat/gestiocentre hi ha instruccions per calcular la qualificació mitjana corresponent.

5.2 Qualificació mitjana en estudis estrangers no universitaris

Si a la credencial d'homologació consta la qualificació mitjana, es considera aquesta qualificació i s'acredita amb una fotocòpia compulsada de la credencial.

Si a la credencial d'homologació no consta la qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar-ne el càlcul a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es considera que és un 5.

Si la persona interessada té pendent la resolució de l'homologació pot demanar que en fer la resolució també es faci el càlcul de la qualificació mitjana. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es considera que és un 5.

- Terminis per calcular la qualificació mitjana d'estudis estrangers no universitaris

En els casos que es presenta la credencial d'homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim d'un mes des que s'ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet el càlcul.

Si el que es presenta és la sol·licitud d'homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim de tres mesos des que s'ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet l'homologació o convalidació i el càlcul de la qualificació mitjana.

En ambdós casos els expedients es resolen per ordre d'entrada de les sol·licituds o, si escau, de la documentació complementària en els registres d'entrada del Departament d'Ensenyament.

 

6. Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

6.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Les peticions s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Per a alumnes que hi accedeixin per la via d'ESO o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 60%.

Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels PQPI, es fa una reserva de places del 20%. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

Per a alumnes que hi accedeixen via prova d'accés o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, el curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%. Els alumnes dels Programes de Formació i Inserció que han participat a les proves d'accés i les han superat o n'han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Aquesta qualificació es calcula d'acord amb el que determina la convocatòria anual de proves d'accés (segons la qualificació obtinguda en el PFI, o bé es sumen punts a la qualificació de la prova o bé la qualificació del PFI passa a ser la de la prova).

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7.a) de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional.

6.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional

6.2.1 Les places s'assignen d'acord amb les vies d'accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:

- Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. Un cop aplicada la prioritat, els sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

- Per a alumnes que acrediten un títol de tècnic i també formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior, hi ha una reserva del 20% de les places. Es considera formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior: el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior, el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior, la formació per a les proves d'accés i el curs de preparació per a les proves d'accés. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior al·legada.

- Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d'accés, o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

6.2.2 Finalitzat aquest procés, les places que resultin vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb les prioritats següents:

1. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals definides al punt 11 d'aquest annex.

2. Els que procedeixen d'una família professional no afí.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.

6.2.3 Per desfer les situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7.a) de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates detallades a l'apartat 3 d'aquest annex. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada.

En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional, cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés.

Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent.

En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció i que no tenen els requisits acadèmics per matricular-s'hi durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3 d'aquest annex, no se'ls manté la plaça assignada.

 

8. Gestió de les places vacants.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

Si no hi ha llista d'espera, les comissions de garanties d'admissió corresponents poden establir mecanismes d'orientació i oferta d'aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin obtingut plaça.

La gestió d'aquestes vacants i la matrícula que correspongui i la vigència i gestió de la llista d'espera es duu a terme fins al 27 de juliol de 2017 (per al cicles de grau mitjà) i fins al 6 de setembre de 2017 (per als cicles de grau superior).

Quan, després d'aquest procés, en un crèdit, mòdul o unitat formativa d'un cicle de formació professional restin vacants, el centre ha d'admetre la matrícula parcial en aquest crèdit, mòdul o unitat formativa de persones que compleixen les condicions d'accés al cicle corresponent.

En el cas que hi hagi més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s'apliquen els criteris de prioritat previstos al Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

 

9. Segona fase d'admissió als cicles formatius de grau mitjà

Un cop finalitzada la gestió de la matrícula i de la llista d'espera per als cicles formatius de grau mitjà, i en tot cas abans del 31 de juliol de 2017, els centres educatius han d'informar de les places vacants que els quedin, desglossades per cicles formatius, nivells i torns.

En la data prevista en el calendari que consta al punt 3 d'aquest annex, el Departament d'Ensenyament difon al seu web la informació relativa als centres i cicles amb places vacants.

Poden participar en aquest procés només les persones que van participar en el procés ordinari i no van obtenir plaça i també les que van obtenir plaça i no es van matricular.

Els participants acreditaran els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dona dret a l'accés amb els certificats corresponents. L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari pot fer-se amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

El centre assigna les places amb l'ordre següent:

-Primer. Les persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, acomplien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada.

-Segon. Les persones que tot i que van obtenir plaça, no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.

En cas d'empat, per a ordenar s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que els dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

 

10. Situacions específiques que impliquen reserva de plaça

Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a alumnes que en la convocatòria corresponent obtinguin plaça a la residència del Complex.

L'Institut Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i l'Institut Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat poden reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a alumnes esportistes becats al Centre d'Alt Rendiment i a la Residència Blume, respectivament.

Per a esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment que acreditin els requisits d'accés corresponents, es fa una reserva en l'oferta de places de cicles formatius. En el moment de presentar la documentació de la preinscripció, s'haurà d'acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent que s'estableix a l'apartat 4.3 d'aquest annex.

 

11. Opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat per a l'accés

 

Famílies professionals

Opcions

A

B

C

Activitats físiques i esportives

-

X

-

Administració i gestió

-

-

X

Agrària

-

X

-

Arts gràfiques

X

-

-

Comerç i màrqueting

-

-

X

Edificació i obra civil

X

-

-

Electricitat i electrònica

X

-

-

Energia i aigua

X

-

-

Fabricació mecànica

X

-

-

Fusta, moble i suro

X

-

-

Hoteleria i turisme

-

-

X

Imatge i so

X

-

-

Imatge personal

-

X

-

Indústries alimentàries

-

X

-

Indústries extractives

X

-

-

Informàtica i comunicacions

X

-

X

Instal·lació i manteniment

X

-

-

Maritimopesquera

X

-

-

Química

-

X

-

Sanitat

-

X

-

Seguretat i medi ambient

-

X

X

Serveis socioculturals a la comunitat

-

X

X

Tèxtil, confecció i pell

X

-

-

Transport i manteniment de vehicles

X

-

-

Vidre i ceràmica

X

-

-

Prevenció de riscos professionals

X

X

X

 

 

Annex 3

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen cursar un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà o de grau superior.

- Per accedir als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat en educació secundària o un d'equivalent a efectes acadèmics, una titulació superior o haver superat el curs específic d'accés, i superar la prova específica d'accés o estar-ne exempt.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés o se n'està exempt.

- Per accedir als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller o un d'equivalent a efectes acadèmics, una titulació superior o haver superat el curs específic d'accés, i superar la prova específica d'accés o estar-ne exempt.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés corresponent o se n'està exempt.

Poden accedir a cicles de grau mitjà o de grau superior i sense fer la prova específica d'accés, les persones que es troben en una de les situacions establertes a l'apartat 8 d'aquest annex.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat a l'apartat 3 d'aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i una per a cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior; s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

- Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.

- Període de presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al dia 26 de maig de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.

- Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.

- Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017.

- Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017.

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

3.2 Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

- Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.

- Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al dia 2 de juny de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017.

- Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017.

- Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017.

- Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017.

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 13 al 20 de juliol de 2017 (ambdós inclosos).

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne, si se'n disposa.

Si l'alumne és menor d'edat també cal presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

4.2 Criteris específics de prioritat.

- Qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

Documentació acreditativa:

-Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o de la mitjana dels estudis.

En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011: no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obtindrà de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquest annex segons l'ensenyament que correspongui.

En el cas dels alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers, s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 de l'annex 2.

Si no es presenta la qualificació acreditativa dins els terminis establerts, la sol·licitud no s'assigna.

4.3 Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell: s'estableix a l'apartat 4.3 de l'annex 2.

 

5. Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés, la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic que dona dret a l'exempció de la prova d'accés o a l'accés directe (seguint els criteris exposats a l'apartat 8 d'aquest annex).

Així mateix, es reserva el 20% de les places dels cicles de grau mitjà i el 33% de les places dels cicles de grau superior per a qui accedeix sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d'accés. Si per a una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l'altra via.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació dels criteris, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7.a) de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

 

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen a l'apartat 3 d'aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

En el cas dels cicles formatius de grau superior, cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa que es compleixen els requisits d'accés.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent.

En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà, i que no compleixin els requisits acadèmics per matricular-s'hi durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3.1 d'aquest annex, no se'ls mantindrà la plaça assignada.

 

7. Gestió de places vacants

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants al procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

Si queden vacants després de l'actuació establerta en el paràgraf anterior, el centre pot establir, d'acord amb la convocatòria extraordinària de la prova específica d'accés, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula. Les sol·licituds es presenten en paper al centre on es vulgui accedir i només es pot demanar plaça en aquest centre. L'assignació de places es fa seguint els mateixos criteris que en la preinscripció ordinària.

Quan, després d'aquests dos processos de matrícula, en un crèdit, mòdul o unitat formativa d'un cicle restin vacants, el centre pot admetre la matrícula parcial en aquest crèdit, mòdul o unitat formativa de persones que compleixen les condicions d'accés al cicle corresponent.

En el cas que hi hagi més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s'aplica el criteri de prioritat específic de l'ensenyament.

 

8. Accés directe

8.1 A cicles de grau mitjà:

a) Tenir el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny o certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Tenir el títol de tècnic de formació professional d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés. Les equivalències entre famílies de cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, només a efectes de la prova d'accés, són les de la taula de l'apartat de l'accés directe a grau superior.

c) Tenir un dels títols que donen accés directe a cicles de grau superior detallats a l'apartat de l'accés directe a grau superior.

d) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial obtinguda per acreditar experiència laboral (la qualificació a efectes de barem és 5).

8.2 A cicles de grau superior:

a) Tenir el títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental o batxillerat d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.

b) Tenir el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny.

c) Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; el Reial decret 799/1984, de 28 de març, i el Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

d) Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la taula següent:

Famílies d'arts plàstiques i disseny / famílies de formació professional:

Arts aplicades al llibre / arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària / tèxtil, confecció i pell; imatge personal

Art floral / activitats agràries

Ceràmica artística / vidre i ceràmica

Disseny d'interiors / edificació i obra civil

Disseny gràfic / arts gràfiques; comunicació, imatge i so

Disseny industrial / fabricació mecànica; fusta i moble

Tèxtils artístics / tèxtil, confecció i pell

e) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o un títol declarat equivalent, o el certificat de superació de la prova d'accés.

f) Tenir el títol d'enginyeria tècnica en disseny industrial, d'arquitecte o de llicenciat en belles arts o un títol declarat equivalent o el certificat de superació de la prova d'accés.

g) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Quan la resolució d'exempció s'ha donat per acreditar experiència laboral, la qualificació a efectes de barem és 5.

 

9. Reserva de plaça per a esportistes d'alt nivell o alt rendiment

Per als esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment que acrediten els requisits acadèmics corresponents i superen la prova específica, hi ha una reserva en l'oferta de places de cicles d'arts plàstiques i disseny. En el moment d'adjuntar la documentació de la preinscripció, cal acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent tal com estableix l'apartat 4.3 de l'annex 2.

 

 

Annex 4

Ensenyaments esportius

 

1. Participants en el procés i requisits

1.1 Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir als ensenyaments esportius.

1.2 Grau mitjà

Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà cal: 1) superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts) i 2) tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà de formació professional o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà.

Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà cal: 1) haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i 2) haver superat la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

1.3 Grau superior

Per accedir al grau superior cal: 1) tenir el títol de tècnic de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, 2) tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau superior i, 3) en els casos que s'estableixi, superar la prova específic d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini de presentació de sol·licituds. Es pot presentar més d'una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Primer període:

Els centres fan públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 9 de maig de 2017. Les dates de presentació de sol·licituds són del 16 al 29 de maig del 2017. El procés s'ha d'haver completat abans del dia 8 de setembre de 2017.

3.2 Segon període:

Els centres fan públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 8 de setembre de 2017. El procés no es pot iniciar abans del dia 8 de setembre de 2017, inclou un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del dia 25 d'octubre de 2017.

3.3 Tercer període:

Els centres fan públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 11 de desembre de 2017. El procés no es pot iniciar abans del dia 11 de desembre de 2017, inclou un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del dia 22 de febrer de 2018.

3.4 Quart període:

Els centres fan públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 28 de febrer de 2018. El procés no es pot iniciar abans del dia 28 de febrer de 2018, inclou un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del dia 16 d'abril de 2018.

3.5 El calendari del procés de preinscripció i matrícula de cada període ha de detallar: l'oferta de places, el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, la data, l'hora i el lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, la data de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini de reclamacions, la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la data de publicació de la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg a algun dels descrits en el punt 7 de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul. En aquest darrer cas, si s'opta pel segon dels descrits, el nombre de xifres a extreure ha de ser, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

5.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

a) Qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a aquests ensenyaments. Per al grau superior, la qualificació a considerar és la mitjana entre la del títol de tècnic esportiu i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat.

Documentació acreditativa:

-Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés.

En el cas dels alumnes que han completat l'etapa d'ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió: certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica a l'apartat 5.1 de l'annex 2.

En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers, s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 de l'annex 2.

b) Si el domicili de la persona sol·licitant està a l'àrea d'influència del centre: 2 punts.

En el cas dels cicles d'ensenyaments esportius, l'àrea d'influència dels centres que els imparteixen és tot Catalunya.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

c) Si s'ha fet la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya, o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 1 punt.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica o certificat d'acreditació dels requisits esportius.

5.3 Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell: s'estableix a l'apartat 4.3 de l'annex 2.

 

6. Assignació

Per assignar les sol·licituds s'ordenen de manera descendent d'acord amb la puntuació obtinguda en sumar la qualificació mitjana del requisit d'accés i la puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats.

Si es produeix un empat, s'aplica el sorteig que es preveu en el punt 4 d'aquest annex.

 

7. Matrícula i gestió de places vacants

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula, i fer efectiu l'import del preu públic corresponent.

Quan, després del procés ordinari de matrícula als cicles d'ensenyaments esportius restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d'admetre la matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d'accés a aquests ensenyaments. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s'apliquen els criteris de prioritat que estableix l'apartat 5.2 d'aquest annex.

 

8. Situacions específiques que impliquen reserva de plaça

Reserva del 5% de les places per a qui acrediti algun grau de discapacitat.

Reserva del 10% de les places per a esportistes d'alt rendiment.

Reserva del 10% de les places per a qui accedeix per la prova general d'accés que substitueix els requisits acadèmics d'accés.

Reserva del 10% de les places per a qui acrediti l'homologació del diploma federatiu o la correspondència establerta en la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 de octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en els cicles d'ensenyaments esportius per a alumnes que en la convocatòria corresponent obtinguin plaça a la residència del Complex.

L'Institut Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat pot reservar places en els cicles d'ensenyaments esportius per a alumnes esportistes becats al Centre d'Alt Rendiment.

L'Institut de Tecnificació d'Amposta pot reservar places en els cicles d'ensenyaments esportius per als alumnes esportistes becats al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre.

 

 

Annex 5

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes

 

a) Admissió als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'alemany, d'anglès, de francès i d'italià.

 

1. Requisits d'accés

1.1 Per accedir als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'alemany, d'anglès, de francès i d'italià, cal haver obtingut el certificat de nivell avançat de l'idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

1.2 Qui ha obtingut el certificat de nivell avançat en convocatòries diferents de les de febrer o juny del mateix any o bé disposa d'un certificat equivalent al nivell B2 ha de fer una prova d'ordre d'accés el resultat de la qual determina l'ordre per a l'assignació de places.

 

2. Preinscripció

2.1 La sol·licitud de preinscripció es formalitza a l'aplicació informàtica en el termini establert. Es poden fer un màxim de dues preinscripcions per idioma a dos centres diferents i fins a quatre horaris.

2.2 Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. El número de la preinscripció és vàlid tant per al sorteig per fer la prova d'ordre d'accés, si escau, com per al sorteig d'assignació de places en cas que hi hagi un empat de qualificació.

2.3 En els idiomes i centres on la demanda per fer la prova d'ordre d'accés supera l'oferta de places, es fa un sorteig per assignar plaça per a la prova.

2.4 Els alumnes oficials del mateix centre del curs escolar immediatament anterior que repeteixen curs o que tenen una situació de no presentat, no qualificat o renúncia de matrícula han de preinscriure's per poder accedir a la llista d'ordre de matrícula. Aquests alumnes tenen la continuïtat garantida, però no l'horari per al nou curs.

 

3. Calendari

- Publicació de l'oferta i dels horaris als webs dels centres: a inicis de juliol de 2017.

- Publicació de l'oferta de places: 27 de juliol de 2017.

- Presentació telemàtica de sol·licituds dels candidats que compleixen el requisit d'accés de l'apartat 1: de l'1 de setembre fins a les 15 hores del 5 de setembre de 2017.

- Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2017 fins a les 14 hores.

- Sorteig per fer la prova d'ordre: 6 de setembre de 2017, a les 10 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 hores, a l'aplicació informàtica de la preinscripció.

- Prova d'ordre d'accés i lliurament del certificat del B2: el 7 de setembre de 2017 (cal consultar el dia i l'hora al web de cada centre).

- Sorteig per a l'assignació de places: 18 de setembre de 2017, a les 14 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona). Consulta pública dels resultats a partir de les 18 hores, a l'aplicació informàtica de la preinscripció.

- Període de matriculació en línia (alumnes admesos): de les 18 hores del 18 de setembre fins al 20 de setembre de 2017.

- Període de matriculació en línia de les places vacants (candidats de la llista d'espera): 26 i 27 de setembre de 2017.

 

4. Criteris de prioritat

Els criteris de prioritat en l'admissió de nous alumnes són els següents:

En primer lloc, els candidats ordenats segons la qualificació obtinguda al certificat de nivell avançat (sempre que l'hagin aprovat en les convocatòries de febrer o juny del curs escolar immeditadament anterior) o a la prova d'ordre d'accés. L'ordre de les notes és en sentit decreixent.

En segon lloc, els alumnes repetidors del mateix centre seguint l'ordre establert a partir del resultat del sorteig.

En tercer lloc, els alumnes oficials del mateix centre amb una situació de no presentat, no qualificat o que han fet renúncia de matrícula seguint l'ordre establert a partir del resultat del sorteig.

 

5. Sorteig públic

En les dates establertes al calendari, es fa un sorteig públic per determinar el número a partir del qual es desempaten les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació o l'ordre de matrícula dels alumnes del curs escolar immediatament anterior que tenen la situació de no aptes, no presentats, no qualificats o que han fet renúncia.

 

 

b) Admissió a la resta d'ensenyaments d'idiomes.

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar ensenyaments d'idiomes a escoles oficials d'idiomes, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que s'està cursant actualment.

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les escoles oficials és un requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'ESO.

 

2. Presentació de sol·licituds

Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

En fer la preinscripció es pot demanar accedir a primer curs o a un curs superior al primer.

Per accedir a primer curs no s'ha de fer el test de nivell, llevat d'espanyol per a estrangers i català per a no catalanoparlants (en què s'ha de fer test de nivell en tots els casos, independentment del curs al qual es vol accedir).

Per accedir a un curs superior al primer hi ha dues opcions:

- Fer la preinscripció al curs demanat sense fer el test de nivell sempre que es disposi de la certificació o documentació acreditativa del nivell assolit corresponent, que es podrà consultar al web del Departament d'Ensenyament.

- Fer la preinscripció demanant fer el test de nivell.

En els idiomes i centres on la demanda per fer el test de nivell supera l'oferta de places per fer-lo, es fa un sorteig per assignar plaça per al test de nivell.

Les persones que hagin fet la petició de test de nivell per a un curs superior al primer i no obtinguin plaça per fer-lo queden excloses del procés i no participen en l'assignació de plaça.

La preinscripció, unificada per a totes les escoles oficials d'idiomes de Catalunya, es fa de forma telemàtica.

Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. El número de la preinscripció és vàlid tant per al sorteig per fer el test de nivell, quan s'escaigui, com per al sorteig d'assignació de places.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Preinscripció i matrícula de cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

- Publicació de l'oferta dels idiomes i horaris, que es pot consultar als webs dels centres: al començament de juliol de 2017.

- Publicació de l'oferta de places: 27 de juliol de 2017.

- Presentació telemàtica de sol·licituds: de l'1 de setembre fins a les 15 hores del 5 de setembre de 2017.

- Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2017 fins a les 14 hores.

- Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l'exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: de l'1 al 5 de setembre de 2017.

- Sorteig per a l'assignació de places de test de nivell: 6 de setembre de 2017, a les 10 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 hores, a l'aplicació de la preinscripció.

- Test de nivell: del 7 al 14 de setembre de 2017 (cal consultar el dia i l'hora al web de cada centre).

- Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): de les 10 hores del 15 de setembre de 2017 fins a les 13 hores del 18 de setembre de 2017.

- Sorteig per a l'assignació de places: 18 de setembre de 2017, a les 14 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 hores, a l'aplicació de la preinscripció.

- Període de matriculació en línia (alumnes d'admesos): des de les 18 hores del 18 de setembre fins al 20 de setembre de 2017.

- Període de matriculació en línia de les places vacants (candidats de la llista d'espera): 26 i 27 de setembre de 2017.

3.2 Preinscripció i matrícula de cursos intensius i flexibilitzats, segon període:

Es publicarà al web del Departament d'Ensenyament no més tard del 15 de desembre del 2017.

 

4. Informació del procés que han de fer pública les EOI

Cada escola oficial fa públic al tauler d'anuncis del centre i al seu web el calendari d'actuacions.

El dia del sorteig per obtenir plaça per fer el test de nivell, cada EOI publica, a partir de les 18 hores, al seu web, la informació dels dies i les hores en què es faran els tests de nivell per a cada idioma.

El dia del sorteig per a l'assignació de places, cada EOI publica, a partir de les 18 hores, al seu web, la llista de sol·licituds admeses, la llista d'espera i els dies i hores en què, en cas de places vacants, es formalitzarà la matrícula de les persones en llista d'espera per a cada idioma i nivell.

 

5. Assignació

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció per a un determinat idioma i curs sigui superior al nombre de vacants ofertes, l'ordre d'admissions s'estableix per sorteig públic d'acord amb el que preveu el punt 6 de l'apartat b) d'aquest annex.

L'assignació es fa, per a cada idioma, a partir del número que ha sortit en el sorteig tenint en compte les places ofertes per a cada idioma i nivell.

 

6. Sorteig

Per al sorteig s'utilitza una aplicació informàtica que, per a cada idioma, genera un número aleatori comprès entre els números més baix i més alt assignats en la preinscripció d'aquell idioma.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula telemàticament en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

En cas que quedin places vacants, els candidats de la llista d'espera han de formalitzar la matrícula telemàticament en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

Les escoles oficials d'idiomes fan pública, al tauler d'anuncis i al seu web, la documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula i la manera com fer-la arribar a l'escola. Per formalitzar la matrícula els alumnes han de fer efectiu l'import de la taxa o preu públic.

 

8. Reserva de places

Les escoles oficials que imparteixen ensenyaments d'idiomes de nivell avançat poden reservar places en el primer curs d'aquest nivell per a alumnes que hagin superat el nivell intermedi i provinguin d'escoles oficials d'idiomes que només imparteixin els nivells bàsic i intermedi de l'idioma corresponent. La reserva s'estableix segons les instruccions del director o directora dels serveis territorials.

 

 

Annex 6

Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d'adults

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a centres i aules de formació d'adults.

Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'adults les persones que hagin complert 18 anys o bé els compleixin durant l'any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, si es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball, si són esportistes d'alt rendiment, si cursen o han cursat un programa de formació i inserció, si volen cursar la formació per a proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o si participen al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació”.

Excepcionalment, el director o directora dels Serveis Territorials corresponents o la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'educació.

Per accedir als cursos de formació per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, als ensenyaments de llengües estrangeres i als cursos de Competic cal participar en el procés d'informació i orientació del centre que es demana en primera opció per cursar aquells ensenyaments, que ha d'evidenciar que la persona té les competències i els coneixements necessaris per cursar aquests ensenyaments amb èxit.

En el cas del curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà, poden accedir-hi les persones que tinguin 17 anys en l'any d'inici del curs. Aquest curs segueix el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d'adults.

L'alumne que hagi obtingut qualificació positiva en la preparació per a les proves d'accés però no superi la prova i vulgui tornar a fer el curs, no podrà ser considerat antic alumne a efectes de preinscripció i matrícula, però podrà fer novament el curs en el supòsit que el centre o aula disposi de places lliures i després de prioritzar els alumnes que hi accedeixen per primera vegada.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primer lloc, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat a l'apartat 3 d'aquest annex.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Per a tots els ensenyaments:

- Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 22 de maig de 2017.

- Publicació de l'oferta de places: 15 de juny de 2017.

- Període preferent d'informació i orientació dels nous alumnes: durant el mes de juny de 2017.

- Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 27 de juny de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juliol de 2017.

- Sorteig: 5 de juliol del 2017 a les 11 hores als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Termini per presentar una reclamació: del 4 al 6 de juliol de 2017.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 7 de juliol de 2017.

- Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 12 de juliol de 2017.

- Matrícula dels alumnes admesos: de l'1 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

- Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2017.

Els centres podran establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert, i que hauran de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1 Documentació que cal presentar:

- En tots els casos, original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o la documentació alternativa del país d'origen que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.

Els alumnes amb contracte laboral: document acreditatiu d'afiliació a la Seguretat Social o, si no tenen obligació d'estar afiliats, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals.

Els alumnes que estan en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.

Els alumnes que són esportistes d'alt rendiment i comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.

Els alumnes que cursen o han cursat els programes de qualificació professional inicial o els programes de formació i inserció: certificat en què consti que l'han cursat o l'estan cursant.

Els alumnes que participen al programa "Joves per l'ocupació": documentació acreditativa expedida per l'entitat on han desenvolupat el programa.

4.2 Criteris específics.

Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

a) Qui visqui o treballi al mateix municipi on està situat el centre o l'aula.

b) Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.

c) Qui cursi o hagi cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció.

d) Qui participi en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació”.

 

5. Assignació

Quan l'oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds, l'assignació de places es fa d'acord amb els criteris de prioritat específics esmentats al punt anterior.

Per desfer les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris de prioritat, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7.b) de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

 

6. Matrícula i gestió de places vacants

6.1 Els alumnes que repeteixen o passen al nivell següent de l'ensenyament, o d'un ensenyament vinculat, es matriculen segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula. Aquest calendari no pot començar abans del 3 de juliol de 2017 ni finalitzar més tard del 14 de juliol de 2017, sens perjudici que el centre que ho consideri necessari pugui condicionar la matrícula al fet que la persona afectada confirmi, durant un període del mes de setembre anunciat en el calendari de matrícula, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada. Els alumnes només tindran dret a reserva de plaça per repetició una única vegada per ensenyament i nivell.

6.2 Els nous alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen a l'apartat 3 d'aquest annex.

6.3 Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que consten a la llista d'espera, respectant l'ordre obtingut. Exhaurida la llista d'espera o si no n'hi ha, es poden matricular les persones que ho sol·licitin.

6.4 Per a les activitats que s'ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anuncia al seu tauler d'anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l'inici del procés, el corresponent calendari d'actuacions i el procediment d'admissió, que ha d'explicar com s'actua en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.

 

 

Annex 7

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir al curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Poden accedir-hi les persones que no compleixen els requisits d'accés als cicles formatius de grau mitjà i, com a mínim, tenen 17 anys l'any d'inici d'aquest curs.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat a l'apartat 3 d'aquest annex. La presentació de més d'una sol·licitud a centres diferents no implica duplicitat.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 3 al 7 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Abans del 23 de juny de 2017, cada centre publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula, que haurà de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg a algun dels descrits en el punt 7 de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul. En aquest darrer cas, si s'opta pel segon dels descrits, el nombre de xifres a extreure ha de ser, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació acreditativa i criteris de prioritat

5.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

- Qualificació obtinguda dels tres primers cursos de l'ESO

Documentació acreditativa:

Certificació de la qualificació mitjana obtinguda dels tres primers cursos de l'ESO, calculada d'acord amb l'apartat 5.1 de l'annex 2.

 

6. Assignació

Les sol·licituds s'ordenen seguint l'ordre decreixent de la qualificació. Es pot determinar una reserva de places, no superior al 20%, per a les persones procedents de plans d'estudi anteriors a l'ESO. Quan es produeixi empat es resol per sorteig, d'acord amb el previst a l'apartat 4 d'aquest annex.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que els centres han de fer públic.

 

8. Cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà impartits en centres i aules de formació d'adults

Aquests cursos segueixen el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts per als ensenyaments de formació d'adults a l'annex 6.

 

 

Annex 8

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Per accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent, encara que es cursin altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi les persones que tenen el títol de tècnic i les que s'hagin matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs 2017/2018.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat a l'apartat 3 d'aquest annex. La presentació de més d'una sol·licitud a centres diferents no implica duplicitat.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 3 al 7 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Abans del 23 de juny de 2017, cada centre publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula, que haurà de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg a algun dels descrits en el punt 7 de la de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul. En aquest darrer cas, si s'opta pel segon dels descrits, el nombre de xifres a extreure ha de ser, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació acreditativa i criteris de prioritat

5.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

- Qualificació obtinguda en el títol de tècnic o en els estudis previs al·legats per a l'accés.

Documentació acreditativa:

Per als que tinguin el títol de tècnic: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle.

Per als que estiguin matriculats en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs acadèmic: la còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del quart curs d'ESO o del primer curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el certificat de superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d'accés als cicles de grau mitjà.

 

6. Assignació

Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els blocs de prioritat següents:

1) Alumnes que tenen el títol de tècnic, ordenats per la qualificació de manera decreixent.

2) Relació única que inclou, ordenats per la qualificació de manera decreixent, els alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats: al segon curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el primer curs del cicle), o bé a un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el quart curs de l'ESO o, en el seu defecte, en la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà).

3) Alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats al primer curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de manera decreixent per la qualificació obtinguda en el quart curs de l'ESO o, en el seu defecte, en la prova d'accés o en el curs específic d'accés.

En cas d'empat es resol pel sorteig previst a l'apartat 4.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari que els centres fan públic.

 

 

Annex 9

Programes de formació i inserció

 

1. Participació en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a programes de formació i inserció.

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat a l'apartat 3 d'aquest annex.

La sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i especialitats, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.

- Període de presentació de sol·licituds: del 15 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos.

- Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 15 de maig al 5 de juny de 2017, segons la convocatòria individual feta pel centre.

- Publicació de les relacions baremades: 6 de juny de 2017.

- Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2017, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

- Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: del 7 al 9 de juny de 2017.

- Publicació de les relacions baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2017.

- Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2017.

- Publicació de les relacions d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017.

- Període de matrícula: de l'1 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

 

4. Criteris de prioritat i documentació a presentar.

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent.

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.

4.2 Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa, d'acord amb les àrees d'influència que es determinen per resolució de la direcció dels Serveis Territorials o de la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona:

- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts.

- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre, però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres d'equivalents.

Quan la persona sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Documentació acreditativa:

- L'acreditació de no haver cursat ni un programa de qualificació professional inicial, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

c) Anys d'escolarització a l'ESO.

Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts.

Documentació acreditativa:

- Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

d) Últim curs fet a l'ESO.

Si l'últim curs fet és 4rt d'ESO: 20 punts.

Si l'últim curs fet és 3r d'ESO: 10 punts.

Si l'últim curs fet és 2n d'ESO: 5 punts.

Documentació acreditativa:

- Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

e) Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, interessos, motivació i aptituds de l'alumne, així com la seva manca d'experiència laboral.

Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, interessos, motivació i aptituds de l'alumne i a la manca d'experiència laboral: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 

5. Assignació

Per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'ordenen les sol·licituds per la puntuació atorgada en funció dels criteris de prioritat, per ordre decreixent.

Per desfer les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris de prioritat, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7.b) de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul.

La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

6. Matrícula i gestió de places vacants

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el punt 3 d'aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

 

 

Annex 10

Cicles formatius d'animació en circ i tècniques d'actuació teatral (títols propis de la Generalitat de Catalunya).

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle formatiu de grau mitjà d'animació en circ o de grau superior de tècniques d'actuació teatral.

Per accedir a aquests ensenyaments cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa vigent i superar la prova específica d'accés el mateix any de l'inici del curs acadèmic.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini que cada centre especifiqui, d'acord amb el que indica l'apartat 3 d'aquest annex, al centre docent on es vulguin cursar els ensenyaments.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària poden presentar sol·licitud de preinscripció al cicle de tècniques d'actuació teatral de grau superior. Si aquests alumnes aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten la qualificació obtinguda en el termini establert pel centre, d'acord amb el que indica l'apartat 3 d'aquest annex, se'ls assignarà una de les places que hagin quedat vacants després d'assignar plaça als que complien el requisit d'accés en el moment de la preinscripció.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Amb la sol·licitud per fer la prova específica d'accés a aquests ensenyaments en un centre es formalitza la sol·licitud de preinscripció a aquest centre per al curs acadèmic que s'inicia l'any en què es fa la prova. El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de maig al 5 de juny de 2017.

Cada centre ha de publicar al seu tauler d'anuncis i al web, abans del 2 de maig de 2017, el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre. El calendari detalla l'oferta de places, el període de presentació de sol·licituds, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne, si se'n disposa.

Si l'alumne és menor d'edat també cal presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

4.2 Criteris específics de prioritat: qualificació de la prova específica d'accés.

Documentació:

-Certificació acadèmica de la qualificació de la prova.

 

5. Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es fan tenint en compte el torn.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés. Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació dels criteris, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 6 d'aquest annex.

 

6. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg a algun dels descrits en el punt 7 de la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, citada al preàmbul. En aquest darrer cas, si s'opta pel segon dels descrits, el nombre de xifres a extreure ha de ser, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

7. Matrícula i gestió de places vacants

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari publicat pels centres. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa que es compleixen els requisits d'accés.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent. En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants al procés de preinscripció que no hagin estat assignats respectant l'ordre de la llista d'espera.

Si queden vacants després de l'actuació establerta en el paràgraf anterior, el centre podrà establir, d'acord amb la convocatòria extraordinària de la prova d'accés específica, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula. L'assignació de places es farà seguint els mateixos criteris que en la preinscripció ordinària.

 

Amunt