Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/04/2017

  • Número del document ENS/0782/2017

  • Número de control 17102055

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17102055-2017

Dades del DOGC
  • Número 7351

  • Data 18/04/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/782/2017, de 10 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.


La Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, fa pública la convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

La base 3.3.1 de l'annex 1, relativa a l'import dels drets de participació en el procediment estableix les quantitats a abonar d'acord amb l'Ordre GRI/99/2015, de 15 d'abril.

L'article 42 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s'eleven, per a l'any 2017, fins a la quantitat que resulti de l'aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l'any 2016.

Aquest increment en les taxes de quantia fixa establerta per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 implica que s'han de modificar els imports dels drets de participació establerts a la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i de la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació,

 

Resolc:

 

Modificar els tres primers paràgrafs de la base 3.3.1 de l'annex 1 de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, que queden redactats de la manera següent:

“L'import dels drets de participació en el procediment són 69,25 euros, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre GRI/99/2015, de 15 d'abril i amb l'actualització dels imports de l'article 42 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes. D'acord amb aquesta bonificació, l'import dels drets de participació són 55,40 euros.

A més, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de categoria especial) tenen una bonificació addicional del 30% sobre les taxes, i els membres de famílies nombroses de categoria especial, una bonificació addicional del 50%. D'aquesta manera, les taxes que corresponen a sol·licituds telemàtiques amb aquestes bonificacions són de 34,65 euros i de 20,80 euros, respectivament.”

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 d'abril de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt