Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 13/03/2017

  • Número de control 17076060

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17076060-2017

Dades del DOGC
  • Número 7349

  • Data 12/04/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a blocs de serveis 2, 3 i 4 al passeig S'Abanell, al terme municipal de Blanes (exp. CON2017-00036-G).


L'Ajuntament de Blanes ha sol·licitat la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre segons el “Projecte bàsic de reforma dels blocs de serveis 2, 3 i 4 al Passeig de s'Abanell de Blanes, redactat en febrer de 2017. Aquesta ocupació consisteix en l'adequació i reforma dels tres blocs de serveis de bar-restaurant ja existents, per actualitzar-los d'acord amb les superfícies establertes en el Reglament de costes.

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE núm. 181, de 29 de juliol de 1988), dins la tramitació de la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre, s'obre un període d'informació pública per tal que, durant un termini de 20 dies, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qualsevol persona, física o jurídica, pugui examinar el Projecte esmentat a l'adreça electrònica http://territori.gencat.cat/informaciopublica o a les dependències del Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona), i pugui presentar en el termini indicat, mitjançant escrit adreçat al Servei de Gestió del Litoral, les observacions que consideri pertinents.

 

Barcelona, 13 de març de 2017

 

Juantxu Barroso i Calicó

Cap del Servei de Gestió del Litoral

 

Amunt