Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 04/04/2017

  • Número de control 17094107

  • Organisme emissor Consell Comarcal de la Selva

    CVE CVE-DOGC-A-17094107-2017

Dades del DOGC
  • Número 7348

  • Data 11/04/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació inicial de bases i convocatòria d'ajuts (exp. 2017/183, 2017/185 i 2017/186).


El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 28 de març de 2017, va acordar aprovar inicialment les ordenances següents:

 

- L'ordenança que regula l'aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2017/2018

- L'ordenança que regula l'aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de transport escolar col·lectiu per al curs 2017/2018

- L'ordenança que regula l'aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de desplaçament (AID) per al curs 2017/2018

 

De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), s'exposen al públic pel termini de trenta dies, comptats des de l'endemà de la publicació, mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la corporació a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar al·legacions, suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no es presenten aquests acords esdevindran definitius sense necessitat de cap altre.

Un cop hagin esdevingut definitius aquests acord, publicar el text íntegre de les ordenances al Butlletí Oficial de la Província.

 

Santa Coloma de Farners, 4 d'abril de 2017

 

Salvador Balliu Torroella

President

 

Amunt