Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 24/03/2017

  • Número del document ENS/0052/2017

  • Número de control 17096038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17096038-2017

Dades del DOGC
  • Número 7347

  • Data 10/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/52/2017, de 24 de març, per la qual es convoca la quarta edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2017.


Mitjançant l'Ordre ENS/26/2014, de 15 de gener (DOGC núm. 6559, d'11.2.2014), es van crear els Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, i es va convocar la primera edició, corresponent a l'any 2014.

D'acord amb la base reguladora 4 de l'Ordre de creació dels Premis, a proposta del president del Consell Català de Formació Professional,

 

Ordeno:

 

-1 Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és convocar la quarta edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional, corresponent a l'any 2017, que tenen com a finalitat distingir les actuacions i tasques individuals que destaquin dins l'àmbit dels ensenyaments de formació professional a Catalunya, mitjançant el reconeixement a les persones que hagin dut a terme tasques rellevants en la formació professional catalana.

Per a aquesta edició, s'atorga una dotació màxima de 6 premis.

 

-2 Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre ENS/26/2014, de 15 de gener, per la qual es creen els Premis del Consell Català de Formació Professional.

 

-3 Sol·licituds

Els interessats poden presentar les propostes de persones candidates i la documentació que preveuen les bases reguladores a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i fins al 30 de juny de 2017, d'acord amb la base 4 i sens perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i segons el model d'instància que consta a l'annex 2 de l'Ordre ENS/26/2014, de 15 de gener.

 

-4 Criteris de valoració

4.1 Es valora la realització de tasques rellevants en la formació professional catalana, com poden ser l'aplicació de mètodes i sistemes pedagògics, de gestió, d'assessorament, de qualitat, d'adequació a les necessitats del mercat de treball, de desenvolupament de materials didàctics, d'avaluació i innovació, etc.

4.2 Les candidatures es valoren segons els criteris següents:

a) Trajectòria professional: màxim 70 punts

1. Experiència professional en l'àmbit de la formació professional.

2. Contribucions a la formació professional.

b) Altres actuacions i tasques individuals: màxim 30 punts.

 

-5 Premis

Els premis tenen caràcter honorífic, consisteixen en un diploma nominatiu i un guardó acreditatiu i no comporten dotació econòmica.

 

-6 Publicitat

Es donarà publicitat de les persones premiades al DOGC i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de març de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Amunt