Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/03/2017

  • Número del document ENS/0730/2017

  • Número de control 17095051

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17095051-2017

Dades del DOGC
  • Número 7346

  • Data 07/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/730/2017, de 29 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018, en el Projecte de qualitat i millora contínua.


El propòsit de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LE), és facilitar el marc institucional estable i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català.

L'article 93 LE, determina que les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i d'equitat que aquesta llei determina.

El decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, reconeix entre els principals reptes de la formació professional l'equitat, la qualitat i l'excel·lència dels seus ensenyaments, la conveniència d'incrementar la proporció d'alumnat que els cursa, l'assoliment d'una major implicació de les empreses, i la construcció del sistema integrat de qualificacions i formació professional.

Aquesta normativa incorpora l'experiència assolida en l'àmbit de la formació professional inicial, entre d'altres amb l'Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua i se n'aproven les bases reguladores, que té per objectiu aconseguir l'excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l'alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat, per tal d'ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d'acord amb models basats en normes internacionals.

Actualment cent seixanta centres públics, d'arreu de Catalunya, participen en aquest Projecte; agrupats en xarxes de treball on desenvolupen eines de gestió a través de metodologies d'aprenentatge entre iguals i treball cooperatiu. Del total de centres participants, cent vint tenen implantat i acreditat un sistema de gestió basat en la norma de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001, i dinou centres han acreditat, a més, els seus sistemes de gestió d'acord amb el model d'excel·lència e2cat, establert pel Departament d'Ensenyament. La resta de centres es troben en diferents fases del procés.

Mitjançant aquests sistemes de gestió, el Projecte de qualitat i millora contínua ajuda als centres participants a orientar les seves actuacions per tal de donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat, les famílies, les empreses i l'entorn social, d'acord amb els requeriments establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que s'hi desenvolupen; fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promoure el compromís col·lectiu i la coherència d'objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre; impulsar la definició i la gestió de nous àmbits d'autonomia que contribueixin a la millora global del centre per tal d'assolir l'excel·lència en els resultats.

D'acord amb tot l'esmentat, es considera oportú obrir la possibilitat d'ampliar la participació en el Projecte de qualitat i millora contínua, amb la incorporació de nous centres educatius públics.


Per tot el que s'ha exposat,


Resolc:


-1 Convocar concurs públic per a la selecció de centres dependents del Departament d'Ensenyament de formació professional, que imparteixin dos o més cicles formatius, i per a la selecció de fins a tres centres d'ensenyaments de règim especial dependents del Departament d'Ensenyament, i d'altres centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal de ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua durant el curs 2017-2018, d'acord amb el procediment que es detalla a l'annex 1 i el contingut de la sol·licitud que es detalla a l'annex 2.

Els compromisos de participació que es recullen en aquesta Resolució per als centres que siguin seleccionats, són també d'aplicació a tots els centres que actualment es troben inclosos en el Projecte de Qualitat i Millora Contínua.


-2 Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n'aproven les bases reguladores (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006).


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 29 de març de 2017


Melcior Arcarons i Rua

Director general de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim EspecialAnnex 1

Participació de centres


1. Requisits de participació

Poden participar en aquesta convocatòria els centres dependents del Departament d'Ensenyament de formació professional, que imparteixin dos o més cicles formatius, i els centres d'ensenyaments de règim especial dependents del Departament d'Ensenyament, i d'altres centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que compleixin els requisits establerts a la base reguladora 5 de l'Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, així com les especificitats establertes en aquesta convocatòria.

 

2. Tramitació de la sol·licitud

2.1 Les sol·licituds s'han d'adreçar al director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, segons els continguts que es determinen a l'annex 2 d'aquesta Resolució i que es troba a l'adreça http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres. Es poden presentar directament al Departament d'Ensenyament, als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 31 de maig de 2017.

2.2 A la sol·licitud, cal adjuntar la següent informació:

a) Una declaració on s'especifiquin els motius que porten al centre a participar en el Projecte, els objectius i els recursos que el centre hi destinarà, l'aprovació per part del Claustre i del Consell Escolar, o bé el Projecte de direcció on ha d'haver estat definit, com a concreció organitzativa, la implementació d'un sistema de gestió de la qualitat, i una declaració de la direcció del centre sobre la responsabilitat de liderar el Projecte.

b) Còpia del Pla amb les estratègies del centre o, en el seu defecte, un avantprojecte del Pla i el compromís d'elaborar-lo durant el primer any de participació.

c) Compromís de disposar de la documentació obligatòria del centre d'acord amb l'establert amb la normativa vigent.

d) Persona o persones que assumiran la responsabilitat de la coordinació i implementació del projecte de qualitat i millora contínua en el centre, i l'assistència a la formació específica que organitza la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

e) Altra informació rellevant relacionada amb els criteris de valoració establerts en el punt 3 d'aquesta Resolució.

 

3. Criteris de valoració

3.1 Per a la valoració del projecte presentat pels centres candidats s'ha de tenir en compte:

a) La consideració que té el centre de la gestió de la qualitat com a estratègia global de centre. Els vincles de l'Institut amb el seu entorn socioeconòmic: la relació i implicació del centre amb altres institucions o entitats empresarials, sindicals, locals o socials, en matèria d'ensenyament professional.

b) La declaració on s'especifiqui el motiu per participar en el projecte.

c) Que participi en processos de serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic de l'experiència laboral, emprenedoria, FP dual, mobilitat i/o d'altres programes impulsats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

d) El grau de formació del professorat en les metodologies de qualitat i millora contínua i el nombre de professorat format.

e) Que s'hagi iniciat un procés de desplegament del sistema de gestió de la qualitat en el centre.

f) La implicació prevista de les parts interessades del centre –professorat, alumnat, famílies, empreses i institucions– en l'elaboració de l'avantprojecte del Pla estratègic o actuació del centre.

3.2 La documentació obligatòria actualitzada: el projecte educatiu de centre, el projecte de direcció, les normes d'organització i funcionament, les programacions, i la programació general anual del centre. Aquesta documentació ha d'estar a disposició de la comissió avaluadora.

 

4. Selecció dels projectes

4.1 El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de resoldre aquesta convocatòria, un cop vista la proposta de la comissió avaluadora, que estarà integrada per:

El subdirector general de Programes, Formació i Innovació, que actuarà de president.

El subdirector general de la Inspecció d'Educació o la persona que designi.

El cap de servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals.

Un tècnic del Servei Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que actuarà com a secretari.

La comissió avaluadora podrà demanar informació complementària als serveis territorials d'Ensenyament, a la coordinació territorial de la formació professional i al Consorci d'Educació de Barcelona.

4.2 La resolució que aprovi els projectes seleccionats s'ha de fer pública abans d'un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

 

5. Obligacions dels centres seleccionats

5.1 La selecció d'un centre suposa participar en el Projecte de qualitat i millora contínua a partir del curs acadèmic 2017-2018, formant part de la xarxa de treball assignada, d'acord amb la planificació feta per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. També suposa l'acceptació de les obligacions recollides a la base reguladora 6, i de les següents:

a) Disposar d'un pla amb les estratègies del centre a mitjà termini que, d'acord amb el projecte educatiu de centre, reculli els objectius del projecte de direcció. Entre d'altres, el Pla ha de tenir en compte els objectius de millorar els resultats educatius, millorar la cohesió social, augmentar la confiança dels grups d'interès i reduir l'abandonament escolar prematur.

El centre pot presentar, si ho creu oportú, una part o la totalitat del seu Pla al Departament d'Ensenyament, per tal de signar acords de coresponsabilitat en cas que se'n convoquin. El seguiment i control del Pla es durà a terme mitjançant les corresponents revisions periòdiques, les auditories i el retiment de comptes a la comunitat educativa.

En cas de no disposar d'un pla estratègic o d'actuació, el centre ha de presentar un avantprojecte i el compromís d'elaboració del disseny del Pla en el primer curs de participació.

b) Treballar en equips de millora com a metodologia bàsica per a desenvolupar el pla estratègic del centre, així com, si escau, per a la resolució de no conformitats o accions de millora.

c) Per als centres que encara no han assolit l'acreditació de la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat, implementar progressivament, d'acord amb el programa de formació de la xarxa, les noves metodologies de gestió fins a desplegar-les completament. El període previst és de tres cursos des de l'inici del Projecte, passat el qual el centre ha d'estar en condicions d'assolir la certificació de qualitat, si el centre així ho decideix, o de treballar-hi plenament amb les seves metodologies, objectius i amb el programa comú de la resta de centres certificats.

d) Posar a disposició de l'equip auditor les actes de supervisió i els informes d'avaluació anual de centre (AVAC) que realitza la Inspecció d'Educació. Incorporar formalment al sistema de gestió les propostes de millora, les incidències o requeriments, com a resultat de les accions realitzades per la Inspecció d'Educació, així com qualsevol oportunitat de millora o acció correctiva, recollida a través del previst en la pròpia de gestió del centre.

e) Un cop assolida la certificació, tots els centres han de mantenir-la durant, com a mínim, dos cicles consecutius complerts de certificacions. Posteriorment, el centre podrà desenvolupar un sistema de qualitat que s'orienti cap a l'excel·lència en la gestió, per exemple, sobre la base del model d'excel·lència educativa e2cat o d'altres.

5.2 Qualsevol variació o desviació dels punts anteriors haurà de ser acordada amb els tècnics del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

6. Dotació de recursos

6.1 Els centres participants en el Projecte, atès que construeixen el seu propi model de gestió basat en les metodologies de la qualitat, rebran per part de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a més del suport previst a la base reguladora 7, col·laboració relativa a:

a) La participació en la xarxa telemàtica de formació i intercanvi d'experiències.

b) La participació de tècnics de la Direcció General esmentada i professorat degudament formats, en les auditories internes prèvies a la primera auditoria de certificació.

c) La participació com a experts tècnics, si escau, de tècnics de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial o de professorat degudament format, en les auditories del sistema de gestió de la qualitat, i en les reunions de contrast que facin els centres sobre el model e2cat.

6.2 Aquesta convocatòria, en relació amb els centres que imparteixen formació professional inicial, està finançada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i cofinançada pel Fons Social Europeu, per a les activitats destinades a la qualitat de la formació professional, per la qual cosa es farà constar aquest finançament en les actuacions que se'n derivin.

 

7. Desenvolupament del projecte

El desenvolupament del projecte s'ha de dur a terme d'acord amb la base reguladora 8.

 

8. Seguiment i avaluació del projecte

Un cop finalitzat el curs acadèmic, i abans del 31 de juliol, els centres trametran un informe del desplegament del projecte, d'acord amb el model establert, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, avaluant la seva participació en el projecte i fent-hi constar: el grau de desplegament, l'assoliment o l'estat dels objectius fixats, la situació dins el centre i la seva valoració. A més, l'informe aportarà les dades dels indicadors que han de servir per realitzar una valoració global del Projecte de Qualitat i Millora Contínua per part del Departament d'Ensenyament.

Del resultat d'aquest informe i de la valoració que en faci la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial derivarà la decisió de romandre en el mateix nivell, de passar al següent o de finalitzar la participació en aquest Projecte.

Els centres del Projecte de qualitat i millora contínua que assoleixen 300 o més punts del seu sistema de gestió, d'acord amb el model d'excel·lència e2cat, rebran un distintiu de reconeixement per part del Departament d'Ensenyament.


9. Certificació de les activitats

La certificació d'activitats s'ha de dur a terme d'acord amb la base reguladora 9.Annex 2

Contingut de la sol·licitud:


Dades del centre: nom, adreça, codi del centre, telèfon i correu electrònic.

Dades de la persona coordinadora del projecte: nom i cognoms, NIF, especialitat docent, situació administrativa en el centre i correu electrònic.

Declaració on s'especifiquin els motius per participar en el projecte.

Data de l'aprovació i resultat de la votació per part del claustre i del consell escolar del centre, de la participació en el projecte, o bé Projecte de direcció on s'inclou com a concreció organitzativa, la implementació d'un sistema de gestió de la qualitat.

Nom i cognoms del director o directora. Nom i cognoms del secretari o secretària.

Segell del centre.


Amunt