Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/03/2017

  • Número del document ENS/0712/2017

  • Número de control 17094042

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17094042-2017

Dades del DOGC
  • Número 7345

  • Data 06/04/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableixen les funcions i atribucions que corresponen a la Inspecció d'Educació, així com els requisits bàsics per a l'accés al cos d'inspectors d'educació, que s'arbitrarà mitjançant concurs oposició destinat al personal docent funcionari de carrera.

Per la seva banda, el Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, determina amb caràcter bàsic el procediment a seguir per materialitzar l'accés al cos d'inspectors d'educació.

Atès que per accedir al cos d'inspectors d'educació és requisit pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent, aquest procediment és de promoció interna i no suposa increment de l'oferta d'ocupació pública.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i de la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació,


Resolc:


Obrir convocatòria pública de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació, per cobrir places vacants en l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.


Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 31 de març de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Índex

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

1. Normes generals.

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

2. Requisits dels aspirants.

2.1 Requisits generals.

2.2 Requisits específics:

2.3 Data del compliment dels requisits.

3. Sol·licituds i termini de presentació.

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.4 Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar pels aspirants.

4. Admissió d'aspirants.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

5. Òrgans de selecció.

5.1 Tribunals i comissió de selecció.

5.2 Composició dels tribunals.

5.3 Composició de la comissió de selecció.

5.4 Abstenció i recusació.

5.5 Constitució de tribunals i comissió de selecció.

5.6 Funcions del tribunal o tribunals.

5.7 Funcions de la comissió de selecció.

5.8 Publicitat dels criteris de correcció.

5.9 Mesures en relació amb els aspirants amb discapacitat.

5.10 Assistència als òrgans de selecció.

5.11 Indemnitzacions i dietes.

6. Sistema de selecció.

6.1 Procediment selectiu.

6.2 Inici del procediment i acte de presentació.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.4 Fase d'oposició.

6.5 Fase de concurs.

7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques.

7.1 Superació del concurs oposició.

7.2 Elaboració i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats en les fases d'oposició i concurs.

8. Nomenament com a funcionaris en pràctiques.

9. Presentació de documents dels aspirants seleccionats.

9.1 Termini i documents a presentar.

9.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera.

9.3 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

10. Destinació provisional.

10.1 Adjudicació de destinació provisional.

10.2 Exempts de la realització de la fase de pràctiques.

10.3 Règim jurídic.

10.4 Caràcter provisional de les destinacions.

11. Fase de pràctiques.

11.1 Lloc i duració.

11.2 Inspectors tutors.

11.3 Avaluació.

11.4 Ajornament de la fase de pràctiques.

12. Renúncies i llista complementària d'aspirants seleccionats.

13. Nomenament de funcionaris de carrera.

14. Llista de reserva per al nomenament de funcionaris docents que exerceixin la funció inspectora en comissió de serveis.

14.1 Formació de la llista.

14.2 Assignació temporal de llocs vacants a la Inspecció als integrants de la llista.

 

Annex 2

Barem de mèrits de la fase de concurs (d'acord amb allò establert a l'annex III del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer)

1. Trajectòria professional.

2. Exercici com a inspector accidental.

3. Exercici de càrrecs directius i de coordinació didàctica.

4. Preparació científica i didàctica i altres mèrits.

 

Annex 3

Model de declaració jurada o promesa

 

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

1. Normes generals.

1.1 Places convocades.

Es convoca concurs oposició per cobrir 40 places del cos d'inspectors d'educació.

1.2 Normativa aplicable.

En aquest procediment selectiu és aplicable la normativa següent:

Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'educació.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació.

Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya dependents del Departament d'Ensenyament.

Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament a Catalunya.

Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es desplega l'organització i el funcionament de la Inspecció d'Ensenyament a Catalunya.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i altres disposicions d'aplicació general, així com el que s'estableix en aquesta convocatòria.


2. Requisits dels aspirants.

Per tal de ser admès al procediment selectiu, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:

2.1 Requisits generals.

a) Ser espanyol o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) No excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos d'inspectors d'educació.

d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial.

Les persones aspirants amb nacionalitat no espanyola que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

f) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es refereix aquesta convocatòria.

2.2 Requisits específics:

a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau corresponent o títol equivalent.

b) Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent.

c) Acreditar una antiguitat mínima de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent de la mateixa durada. A aquests efectes, s'entén com experiència docent la prestació de serveis de docència directa amb l'alumnat d'un centre i les activitats desenvolupades per personal docent en serveis i programes educatius i en altres unitats de l'Administració educativa.

d) Acreditar el coneixement de la llengua catalana, d'acord amb l'establert al Decret 244/1991, de 28 d'octubre.

2.3 Data del compliment dels requisits.

El compliment dels requisits esmentats en aquesta base s'ha d'haver produït com a molt tard en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i s'ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.


3. Sol·licituds i termini de presentació.

3.1 Presentació.

3.1.1. A través de la pàgina d'Internet ensenyament.gencat.cat cal seguir la ruta: Àmbits d'actuació > Professors > Oposicions > Accés al cos d'Inspectors d'Educació, on els aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

L'aspirant, una vegada realitzada la tramitació telemàtica, rebrà un correu electrònic de confirmació on apareixerà l'identificador de la sol·licitud. Aquest correu electrònic és la confirmació de la presentació telemàtica.

El DNI, NIE o passaport i l'identificador de la sol·licitud serveixen per accedir a la sol·licitud a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament abans esmentada, consultar l'estat, obtenir el resguard i la carta de pagament i accedir al pagament electrònic dels drets de participació.

En la mateixa pàgina d'Internet també es podrà consultar la llista d'admesos i exclosos i l'actuació del tribunal on estigui assignat.

També es considera presentada davant l'Administració la sol·licitud en paper que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3.1.2 L'aspirant pot fer efectiu l'abonament dels drets de participació en aquesta convocatòria després d'haver rebut el correu electrònic amb l'identificador de la sol·licitud. La sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi efectuat el pagament efectiu d'aquests drets.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

Cadascun dels aspirants ha d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud telemàtica d'acord amb les instruccions que apareixen en el formulari electrònic i que corresponen a:

(1) Dades de la convocatòria: cos d'inspectors d'educació.

(2) Dades personals i de contacte.

(3) Adaptació, si escau, a les proves i/o del lloc de treball.

(4) Dades acadèmiques.

Titulacions.

Acreditació del coneixement del català o al·legació d'estar exempt de la prova.

(5) Pagament de la taxa d'inscripció o exempcions o bonificacions.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

Els aspirants amb discapacitat han de fer constar, si escau, el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar per tal que puguin actuar en igualtat de condicions que la resta dels participants. El tribunal podrà requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o per altres mitjans adients, la informació que consideri necessària per a l'adaptació sol·licitada.

3.2.3 Aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de consignar la seva nacionalitat a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació i, si escau, al·legar l'exempció de la prova de coneixement de les llengües oficials.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana a què es fa referència a la base 6.3 han d'indicar, a l'apartat corresponent de la sol·licitud, la denominació del document acreditatiu corresponent per a poder quedar exempts de la realització d'aquesta prova.

En el moment de fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Ensenyament comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de llengua catalana.

Entre la informació que consta al registre informàtic del Departament d'Ensenyament hi ha els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya a partir de l'any 1991 van ser declarats exempts o aptes d'aquesta prova.

Si en el registre informàtic del Departament d'Ensenyament no consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de la llengua catalana, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, pot presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial corresponent, de manera presencial o a través de correu certificat, indicant en ambdós casos les dades d'identificació i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

Els aspirants dels quals no consti aquesta acreditació al registre informàtic del Departament d'Ensenyament i que no presentin cap documentació acreditativa no poden ser declarats exempts en la llista definitiva d'admesos i exclosos. Els aspirants que no puguin acreditar la seva exempció han de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix la base 6.3.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

L'import dels drets de participació en el procediment són 66,55 euros, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre GRI/99/2015, de 15 d'abril.

Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes, d'acord amb el que s'estableix a l'annex de l'Ordre GRI/99/2015, de 15 d'abril. D'acord amb aquesta bonificació, l'import dels drets de participació són 53,25 euros.

A més, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de categoria especial) tenen una bonificació addicional del 30% sobre les taxes, i els membres de famílies nombroses de categoria especial, una bonificació addicional del 50%. D'aquesta manera, les taxes que corresponen a sol·licituds telemàtiques amb aquestes bonificacions són de 33,30 euros i de 20,00 euros, respectivament.

El Departament d'Ensenyament realitzarà la gestió de comprovar a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya, el compliment dels requisits corresponents a aquestes al·legacions relatives a la bonificació dels drets de participació.

Quan això no sigui possible, les persones participants han d'acreditar la seva situació mitjançant la presentació del títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o equivalent, dins del termini de presentació de sol·licituds. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial corresponent, de manera presencial o a través de correu certificat, indicant en ambdós casos les seves dades d'identificació i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

3.3.2 Forma de pagament.

El pagament dels drets de participació s'ha de fer de manera presencial en qualsevol de les oficines de CaixaBank,“la Caixa” o mitjançant transacció electrònica.

El pagament presencial es fa mitjançant la transacció RIN, que valida mecànicament la carta de pagament i s'estampa el segell de l'entitat, de manera que l'interessat, amb el full que li correspon, pugui acreditar l'abonament. Igualment pot fer-se utilitzant els terminals ServiCaixa.

També es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet ensenyament.gencat.cat, on cal seguir la ruta: Àmbits d'actuació > Professors > Oposicions > Accés al cos d'Inspectors d'Educació.

El pagament s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds, sense ultrapassar la data que consta a la carta de pagament.

La manca de pagament o l'abonament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.

3.3.3 Exempció del pagament dels drets de participació.

Estan exempts del pagament dels drets de participació els aspirants que acreditin una disminució igual o superior al 33%. Els aspirants que es trobin en aquesta situació han de manifestar-ho en la sol·licitud de participació i només l'han d'acreditar documentalment si no la tenen incorporada al Registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. Els que tinguin la condició de víctimes de terrorisme, o bé si tenen aquesta condició els seus cònjuges o parelles de fet, així com els seus fills, han de presentar la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial corresponent, dins del termini de presentació de sol·licituds, indicant les seves dades d'identificació i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

3.4 Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar pels aspirants.

3.4.1. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.

3.4.2 Els aspirants que no pertanyin a l'àmbit de gestió del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya han de presentar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, dins del termini de presentació de sol·licituds, la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a les bases 2.2.a), 2.2.b) i 2.2.c) de la convocatòria. Poden presentar igualment l'acreditació del compliment del requisit establert a la base 2.2.d), d'acord amb el que es preveu al segon paràgraf de la base 6.3.3 d'aquesta convocatòria.

La presentació d'aquesta documentació es pot fer preferentment davant el registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament, dels seus serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona. Així mateix, es pot presentar al registre de qualsevol òrgan administratiu, incloent-hi el registre de les entitats de l'administració local amb què s'hagi subscrit el corresponent conveni, a les oficines de correus, en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada, a les representacions diplomàtiques i les oficines consulars de Espanya a l'estranger.

3.4.3 Els aspirants que tinguin la condició de funcionari docent de carrera i estiguin o hagin estat subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya només hauran de presentar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, dins del termini de presentació de sol·licituds, a través d'algun dels conductes enumerats al paràgraf anterior, la documentació acreditativa del compliment del requisit establert a la base 2.2.a) de la convocatòria en el cas que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. Podran presentar igualment, si escau, l'acreditació del compliment del requisit establert a la base 2.2.d), d'acord amb el que es preveu al segon paràgraf de la base 6.3.3 d'aquesta convocatòria.


4. Admissió d'aspirants.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indiquen els llocs on s'ha d'exposar al públic la llista completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'ha d'exposar a la seu central del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona i en cadascun dels serveis territorials d'Ensenyament, així com a la pàgina d'Internet ensenyament.gencat.cat, on cal seguir la ruta: Àmbits d'actuació > Professors > Oposicions > Accés al cos d'Inspectors d'Educació, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant. En aquesta llista han de constar, almenys, el nom i cognoms i, si escau, l'exempció de la prova de llengua catalana, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos es considera feta la corresponent notificació als interessats.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional poden formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada, i davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, les reclamacions que creguin oportunes per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Si el motiu de l'exclusió és no haver realitzat el pagament dels drets de participació quan s'hagi al·legat un motiu per estar-ne exempt o per tenir alguna bonificació i no s'hagi acreditat, o per haver realitzat un pagament per un import inferior al que corresponia, s'ha de sol·licitar una carta de pagament al Consorci d'Educació de Barcelona, a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial corresponent i, amb aquesta carta, fer el pagament dins del termini esmentat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'internet de CaixaBank, “la Caixa”, adreçant-se a qualsevol de les oficines d'aquesta entitat o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini per tal d'esmenar la deficiència.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimen o es desestimen en la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que s'ha de publicar al DOGC. En aquesta resolució s'indiquen els llocs on s'exposa al públic la llista completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'ha d'exposar als mateixos llocs on s'hagi publicat la llista provisional, així com a la pàgina d'Internet ensenyament.gencat.cat, on cal seguir la ruta: Àmbits d'actuació > Professors > Oposicions > Accés al cos d'Inspectors d'educació, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant. En aquesta llista es pot consultar la distribució de tots els aspirants admesos en els diferents tribunals on hagin estat assignats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en el procediment d'accés definit en aquesta convocatòria. Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 9, cal presentar en cas de superar el procediment esmentat es dedueixi que un aspirant no reuneix algun dels requisits exigits, l'interessat perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en aquest procediment.


5. Òrgans de selecció.

5.1 Tribunals i comissió de selecció.

La selecció dels participants en el procediment d'accés definit en aquesta convocatòria la realitza el tribunal o tribunals i, si escau, la comissió de selecció, que a tal efecte nomeni el director general de Professorat i Personal de Centres Públics. La seva composició s'ha de fer pública al DOGC amb anterioritat a l'inici del procediment selectiu.

Es poden nomenar tants tribunals com es consideri necessari, en funció del nombre d'aspirants presentats. En el cas que es nomeni més d'un tribunal, s'ha de nomenar una comissió de selecció.

La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, sens perjudici d'allò previst en la base 5.4 en relació amb els motius d'abstenció o recusació.

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la regulació dels òrgans col·legiats.

5.2 Composició dels tribunals.

5.2.1 Membres dels tribunals.

Els tribunals han d'estar constituïts per cinc membres: un president i quatre vocals. Els quatre vocals han de ser designats per sorteig públic entre funcionaris del cos d'inspectors d'educació en actiu en llocs de treball de la Inspecció d'Educació de Catalunya. Resten exclosos d'aquest sorteig els qui hagin sol·licitat la seva jubilació amb data de cessament anterior a la de la finalització prevista d'aquest procediment selectiu, així com els qui es trobin en situació d'incapacitat temporal de llarga durada.

Els presidents són designats pel director general de Professorat i Personal de Centres Públics, atribuint aquesta presidència, amb caràcter preferent, a funcionaris de carrera del cos d'inspectors d'educació o, en el seu cas, dels cossos docents universitaris d'igual o superior nivell de complement de destinació a l'assignat al cos d'inspectors d'educació.

Actua com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

Per cada tribunal titular es designa, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

5.2.2 Tendència a la paritat de gènere dels vocals.

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la designació de vocals s'ha de tendir a la paritat de gènere dels seus membres, llevat que ho impedeixin raons objectives, i atenent als criteris següents:

a) Si el percentatge d'inspectors o d'inspectores en relació al total és inferior al 75%, es designen dos vocals titulars i dos vocals suplents d'entre els inspectors i els altres dos titulars i els dos suplents d'entre les inspectores, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

b) Si el percentatge d'inspectors o d'inspectores en relació al total és igual o superior al 75%, es designen tres vocals titulars i tres suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

c) Si el nombre de sortejables per tribunal és inferior a 25 persones, no s'apliquen els criteris dels dos apartats anteriors.

5.2.3 Data del sorteig dels vocals dels tribunals.

L'acte públic del sorteig per designar els vocals es realitza el segon dia hàbil posterior a la data de publicació de la llista provisional d'admesos, a les 10 hores del matí, a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). D'acord amb el resultat d'aquest sorteig, es realitza la designació dels vocals titulars i suplents dels tribunals.

5.3 Composició de la comissió de selecció.

Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal, es constitueix una comissió de selecció de cinc membres. Aquesta està formada pels presidents dels tribunals i, quan el nombre de tribunals sigui inferior a cinc, la comissió de selecció es completa amb vocals dels tribunals.

La comissió de selecció és nomenada pel director general de Professorat i Personal de Centres Públics, qui també designa el president de la comissió.

5.4 Abstenció i recusació.

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies d'abstenció que determina la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques, aquest s'ha d'abstenir d'actuar. Altrament, pot ser recusat pels aspirants en qualsevol moment. Així mateix, s'han d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants per a les proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents han de sol·licitar als membres dels òrgans de selecció una declaració expressa de no estar afectats per les circumstàncies que es detallen al paràgraf anterior.

El termini per manifestar l'abstenció és de cinc dies hàbils a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament del tribunal que ha de valorar el procediment selectiu, notificant-la mitjançant la presentació de la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publica al DOGC, si escau, la resolució de nomenament de nous membres dels òrgans de selecció per substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major.

5.5 Constitució de tribunals i comissió de selecció.

Amb la convocatòria prèvia del president, es constitueix el tribunal o tribunals i, si escau, la comissió de selecció amb l'assistència del president titular o del suplent i almenys de tres vocals titulars o, si aquests hi manquen, dels suplents. Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals correspon a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop constituïts els tribunals, només poden actuar els presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

La suplència del president del tribunal l'autoritza el director general de Professorat i Personal de Centres Públics i la dels vocals titulars, el president que hagi d'actuar, tenint en compte que la suplència pot recaure en qualsevol vocal suplent.

Per altra part, si en el moment de l'inici de les proves algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a tal efecte, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha d'adoptar les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.6 Funcions del tribunal o tribunals.

Correspon al tribunal o tribunals:

a) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

b) La qualificació de la prova de la fase d'oposició.

c) La valoració dels mèrits de la fase de concurs dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició. A aquests efectes, han de rebre la documentació justificativa, si escau, dels aspirants que superin aquesta fase, compulsar-la i custodiar-la fins que hagi estat valorada.

d) En el cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.

5.7 Funcions de la comissió de selecció.

Correspon a la comissió:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, l'elaboració del contingut de la prova corresponent a l'anàlisi d'un cas pràctic, així com els criteris de correcció de la prova.

c) La coordinació de la data i hora de realització de les parts primera i segona de la prova.

d) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació dels aspirants i l'elaboració de les llistes dels aspirants que hagin superat ambdues fases.

e) La declaració dels aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició i la publicació de les llistes d'aspirants seleccionats, així com elevar-les a la consellera d'Ensenyament.

f) La realització, quan sigui necessari, de les proves de capacitació complementàries a què fa esment la base 7.2.2 d'aquesta convocatòria.

Durant el desenvolupament del procés selectiu, la comissió de selecció ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació d'aquestes normes i també què s'ha de fer en els casos no previstos.

5.8 Publicitat dels criteris de correcció.

La comissió de selecció ha de fer públics els criteris de correcció de la prova de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis del lloc on es celebri el procés selectiu, almenys amb una setmana d'antelació a l'inici de la prova, i també a través de la pàgina d'Internet ensenyament.gencat.cat, on cal seguir la ruta: Àmbits d'actuació > Professors > Oposicions > Accés al cos d'Inspectors d'Educació.

En aquests criteris de correcció s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb els quals els tribunals avaluen les parts de la prova.

Els esmentats criteris han de tenir com a objectiu comprovar els coneixements suficients per a l'exercici de la funció inspectora, així com les habilitats, tècniques específiques i competències necessàries per aplicar aquests coneixements, tenint en compte el context on les persones seleccionades han de desenvolupar la seva tasca com a inspector d'educació de centres i serveis educatius de l'àmbit territorial de Catalunya.

5.9 Mesures en relació amb els aspirants amb discapacitat.

El tribunal o tribunals han de decidir sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn a través de les sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.2.2.

Si escau, poden acordar la concessió de temps addicional per realitzar la prova de que es tracti, d'acord amb el que preveu l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat, o la utilització de determinats mitjans materials, sempre que aquestes mesures no siguin incompatibles amb el normal acompliment de la funció inspectora i sense que suposin una desnaturalització del contingut de les proves.

5.10 Assistència als òrgans de selecció.

Els tribunals poden disposar de personal tècnic de suport, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Aquest personal col·labora amb els tribunals mitjançant la realització de les tasques tècniques de suport que aquests els assignin. En la seva activitat s'ha de limitar a l'exercici de les seves competències i ha de tenir la capacitat professional pròpia de la funció per a la qual ha estat designat.

5.11 Indemnitzacions i dietes.

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tenen dret a la percepció de les assistències i indemnitzacions per raó del servei previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol.


6. Sistema de selecció.

6.1 Procediment selectiu.

6.1.1 Fases del procediment.

a) Fase d'oposició: consisteix en una prova en què es valoren els coneixements pedagògics, d'administració i legislació educativa adequats a la funció inspectora, així com els coneixements i tècniques específiques per a l'exercici d'aquesta funció.

b) Fase de concurs: en aquesta fase es valoren els mèrits aportats, d'acord amb el barem i les especificacions que figuren en l'annex 2 de la present convocatòria.

c) Fase de pràctiques: en aquesta fase es valora l'exercici professional dels aspirants nomenats com a inspectors en pràctiques i que aquests posseeixen l'adequada preparació i competències professionals per portar a terme les funcions atribuïdes al cos d'inspectors d'educació.

6.1.2 Temari.

El temari de la prova de la fase d'oposició correspon a les parts A i B del publicat a l'Ordre EDU/3429/2009, de 11 de desembre, per la qual s'aprova el temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació (BOE núm.306, de 21.12.2009).

A més, d'acord amb allò establert a l'article 2 de la mateixa Ordre EDU/3429/2009, s'afegeixen a la part B del temari de la fase d'oposició els temes que s'indiquen a l'annex de l'Ordre ENS/50/2017, de 30 de març (DOGC núm. 7345, de 6.4.2017).

6.2 Inici del procediment i acte de presentació.

6.2.1 Data, hora i lloc on es realitza l'acte de presentació dels aspirants i l'inici de la prova.

El procediment selectiu s'ha d'iniciar transcorreguts set dies naturals des de la publicació de la llista definitiva d'aspirants. La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de publicar al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, així com la data, l'hora i el lloc on s'ha de realitzar la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, l'acte de presentació dels aspirants i la primera part de la prova de la fase d'oposició.

El procediment selectiu comença el dia en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d'acreditació del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquest mateix dia s'han de fer públiques les qualificacions d'aquesta prova al tauler d'anuncis de la seu del tribunal.

L'endemà de la realització de la prova de llengua, al matí, es realitza l'acte de presentació davant el tribunal i a continuació s'inicia la fase d'oposició.

L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest és obligada. En seran exclosos els qui no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurament apreciats pel tribunal.

6.2.2 Citació dels aspirants.

Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

A aquests efectes, els aspirants convocats han de presentar-se davant el tribunal en la data i l'hora que s'indiqui a la citació, amb el document nacional d'identitat els que posseeixin la nacionalitat espanyola, o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment selectiu, no és obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. Els tribunals fan públics aquests anuncis i citacions en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu, com a mínim amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.2.3 Desenvolupament i procediment.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es té en compte que la inicien aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra V, de conformitat amb el que disposa la RESOLUCIÓ GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2017 per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Si el tribunal no disposa d'aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra esmentada, s'inicia l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal pot requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, ha de comunicar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió al procediment selectiu, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què la consellera d'Ensenyament dicti la resolució corresponent, que tanca la via administrativa, l'aspirant pot continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.

Contra l'esmentada resolució, l'aspirant pot interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

El tribunal té la facultat d'excloure del procediment selectiu els aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.3.1 Acreditació del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.

D'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Ensenyament, en els procediments d'ingrés i d'accés els aspirants han d'acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de les dues llengües oficials a Catalunya mitjançant una prova de caràcter eliminatori.

6.3.2 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

Resten exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de l'Estat espanyol.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

Resten exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es reformen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Ensenyament. Així, doncs, els aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya, entre els anys 1991 i 2011, ja van ser declarats exempts de la prova de llengua catalana o aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció, ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

Només han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants respecte dels quals no consti aquesta informació en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. La presentació d'aquests documents s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos, i ha d'adreçar-se a l'àrea territorial corresponent a la destinació actual de l'aspirant. Tanmateix, els tribunals també podran admetre aquests documents fins el dia en què es realitzi la prova.

6.3.4 Contingut de la prova de coneixements de llengua catalana.

Els aspirants que no estiguin exempts de la part corresponent a la llengua catalana han de realitzar una redacció sobre un tema de dos proposats pel tribunal i respondre les preguntes formulades sobre morfosintaxi i lèxic. Per a la realització de la prova, l'aspirant disposa de mitja hora i ha de fer servir la llengua catalana. La redacció ha de constar, almenys, de dues-centes paraules. Pel que fa a la part oral de la llengua catalana, els aspirants han de llegir la redacció davant del tribunal, durant un màxim de quinze minuts, i aquest pot formular a l'aspirant les preguntes que consideri amb la finalitat de comprovar la seva competència i el seu domini d'estructures morfosintàctiques i del lèxic.

Per a la valoració de l'expressió oral, els tribunals tenen en compte el nivell demostrat pels aspirants en la lectura de la redacció i en la conversa amb el tribunal. La part oral de la prova es porta a terme immediatament després de la part escrita.

La prova de llengua catalana és lliurada als tribunals per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics .

6.3.5 Qualificació de la prova de llengües oficials.

En la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, cadascun dels aspirants és qualificat pel tribunal d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no poden continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació s'ha de fer pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

6.3.6 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

A la llista provisional d'admesos i exclosos que estableix la base 4.1 s'han de fer constar expressament els aspirants que reuneixen els requisits suficients de coneixement de la llengua catalana i de la llengua castellana a l'efecte de l'exempció prevista en aquesta base. Igualment s'ha de fer constar aquesta circumstància a la llista definitiva d'admesos i exclosos, que s'ha de fer pública, d'acord amb el que estableix la base 4.3, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades pels interessats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposen de la relació d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana i de la relació d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana. No obstant això, els tribunals també poden admetre directament dels aspirants la documentació acreditativa de l'exempció d'aquesta prova.

Els aspirants que estan exempts tant de la part oral i escrita de llengua catalana com de la part oral i escrita de llengua castellana tenen la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.4 Fase d'oposició.

La fase d'oposició consisteix en una prova estructurada en tres parts, en què es valoren els coneixements pedagògics i d'administració i legislació educativa adequats a la funció inspectora, així com els coneixements i tècniques específiques per a l'exercici d'aquesta funció. Cadascuna de les tres parts de la prova té caràcter eliminatori.

6.4.1 Prova de la fase d'oposició.

Les parts de la prova s'han d'ajustar al següent:

A) Part primera: consisteix en l'anàlisi per escrit d'un cas pràctic sobre les tècniques adequades per a l'actuació de la Inspecció d'Educació, proposat per la comissió de selecció. El temps màxim per a la seva realització és de tres hores, durant les quals els aspirants no poden consultar cap documentació.

Un cop realitzat l'exercici escrit, el tribunal convoca els aspirants a la seva lectura pública davant el tribunal. Finalitzada la lectura, el tribunal pot formular a l'aspirant les preguntes i els aclariments que estimi pertinents en relació amb el seu contingut, durant un temps màxim de quinze minuts.

B) Part segona: consisteix en el desenvolupament, per escrit, d'un tema referit a la part A del temari, triat per l'aspirant entre dos trets a l'atzar pel tribunal.

El temps màxim per a la seva realització és de tres hores i no es pot utilitzar material auxiliar.

L'exercici serà llegit en sessió pública per l'aspirant davant el tribunal, que li pot formular les preguntes o aclariments que estimi pertinents durant un temps màxim de quinze minuts.

Només poden realitzar aquesta segona part els aspirants que hagin superat la primera part de la prova.

C) Part tercera: consisteix en l'exposició oral d'un tema referit a la part B del temari, triat per l'aspirant entre dos trets a l'atzar pel tribunal. L'aspirant disposa d'un temps màxim de trenta minuts per a la preparació d'aquest exercici, durant el qual pot elaborar un guió, d'una extensió màxima d'un foli, amb els continguts a desenvolupar. Per a la preparació d'aquesta part no es pot utilitzar cap material auxiliar.

L'exposició oral davant el tribunal ha de tenir una durada màxima de 45 minuts, al final de la qual el tribunal pot formular les preguntes i els aclariments que estimi pertinents a l'aspirant, durant un temps màxim de quinze minuts.

L'exposició oral dels aspirants es realitza en sessió pública.

Només poden realitzar aquesta tercera part els aspirants que hagin superat la segona part de la prova.

6.4.2 Desenvolupament de la prova.

Mitjançant la resolució que declara la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics fa pública la data, hora i lloc de realització de la primera part de la prova.

Els tribunals anuncien la data i hora d'actuació de cada aspirant per a la realització de les altres parts de la prova mitjançant una citació, d'acord amb l'establert a les bases 6.2.2 i 6.2.3.

6.4.3 Qualificació de la fase d'oposició.

El tribunal valora i qualifica cadascuna de les parts de la prova de zero a deu punts. Per superar cada part, l'aspirant ha d'obtenir al menys cinc punts.

La puntuació de cada aspirant en cadascuna de la parts de la prova és la mitjana aritmètica, amb aproximació fins a la deumil·lèsima, de les qualificacions de tots els membres assistents del tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres del tribunal als aspirants en qualificar-los de zero a deu punts, en són excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcula la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que més d'un membre hagi atorgat la puntuació màxima o mínima, només s'exclourà una d'aquestes puntuacions.

Al final de cada part de la prova, el tribunal ha de fer públiques les puntuacions atorgades als aspirants en el tauler d'anuncis dels locals on tingui la seu el tribunal, especificant les persones aspirants que l'han superat.

Contra aquestes puntuacions els aspirants poden reclamar davant el tribunal en el termini de dos dies a comptar de l'endemà de la seva publicació. En el termini màxim de dos dies després de finalitzar el termini de presentació de reclamacions, el tribunal ha de fer públiques les notes definitives en els llocs indicats, entenent-se que, quan les puntuacions no hagin estat modificades, les reclamacions han estat desestimades. Les reclamacions que no siguin estimades seran contestades per escrit als interessats.

Per superar la prova, cal haver obtingut almenys cinc punts en cadascuna de les parts.

En finalitzar la fase d'oposició, el tribunal ha de fer públiques totes les qualificacions obtingudes pels aspirants que hagin superat aquesta fase, així com la qualificació final de la fase d'oposició, que serà el resultat de ponderar en un 40% la primera part de la prova i en un 30% les altres dues parts.

Contra la qualificació final de la fase d'oposició, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a partir de la publicació de la llista de qualificacions.

6.5 Fase de concurs.

En la fase de concurs es valora la trajectòria professional de l'aspirant i els seus mèrits específics com a docent, l'exercici de càrrecs directius amb avaluació positiva, pertànyer a algun dels cossos de catedràtics i l'exercici, si escau, de la funció inspectora, d'acord amb el barem que s'estableix a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

6.5.1 Presentació dels mèrits.

Fent ús del full d'autobarem que una vegada començat el procés selectiu ha d'estar a disposició dels aspirants a través de la pàgina d'Internet ensenyament.gencat.cat, on cal seguir la ruta: Àmbits d'actuació > Professors > Oposicions > Accés al cos d'Inspectors d'Educació, els aspirants que superin la fase d'oposició han de presentar els documents justificatius dels mèrits que al·leguin, d'acord amb el barem que es publica en l'annex 2.

La presentació de la documentació dels mèrits al·legats es fa en sessió pública, comunicada amb un mínim de vint-i-quatre hores d'antelació pel tribunal. Només es poden valorar els mèrits que s'al·leguin en la sessió convocada pel tribunal.

L'aspirant pot autoritzar a una altra persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels seus mèrits.

Pel que fa a l'acreditació de la trajectòria professional i exercici de càrrecs directius i de coordinació (apartats 1 i 3 de l'annex 2) el tribunal o tribunals reben la informació relativa que consti al registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament.

6.5.2 Qualificació de la fase de concurs.

L'assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en aquesta fase de concurs la porta a terme el tribunal, que pot comptar per aquesta tasca amb el suport tècnic de personal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

La qualificació de la fase de concurs s'aplica únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

6.5.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

Després de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, els tribunals fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i han d'obrir un termini de dos dies a comptar de l'endemà de la seva publicació, per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment, una vegada admesa o no la nova documentació justificativa aportada, fan públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Contra aquesta valoració, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació.

6.5.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació presentada pels aspirants s'efectua en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d'algun aspirant; en aquest cas, els tribunals han de retenir la documentació a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retorna el full d'autobarem. Quan no hi hagi cap reclamació per part de cap aspirant i no s'hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s'entén que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el tribunal com davant altres òrgans de l'Administració educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no poden efectuar cap reclamació en relació amb aquest aspecte.


7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques.

7.1 Superació del concurs oposició.

De conformitat amb el que estableix la base 5.7, correspon a la comissió de selecció l'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació dels aspirants d'acord amb la puntuació global obtinguda i la declaració dels aspirants que hagin superat el concurs oposició.

Superen el concurs oposició i són seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants als quals, una vegada ordenats segons la puntuació global assignada, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades.

Per tal d'obtenir la puntuació global, la comissió de selecció pondera en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

La comissió de selecció confecciona la llista provisional d'aspirants seleccionats, havent ordenat prèviament els aspirants d'acord amb la seva puntuació global, seguint els criteris esmentats anteriorment.

7.2 Elaboració i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats en les fases d'oposició i concurs

7.2.1 Agregació de les puntuacions.

Els tribunals trameten a la comissió de selecció la relació d'aspirants que han superat la fase d'oposició i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits.

La comissió de selecció procedeix a agregar les puntuacions corresponents a les fases d'oposició i de concurs de tots els aspirants que hagin superat l'oposició i determina quina és la puntuació global de cada aspirant, d'acord amb el que estableix la base 7.1.

7.2.2 Criteris per resoldre els empats.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els ha de resoldre aplicant successivament els criteris següents de preferència:

a) Puntuació més alta en la fase d'oposició.

b) Puntuació més alta en cadascuna de les parts de la prova, en l'ordre en que aquestes apareixen en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

d) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari B, durant un temps màxim d'una hora. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. Els aspirants s'ordenen de major a menor puntuació.

7.2.3 Nombre màxim d'aprovats.

La comissió de selecció no pot declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades. Qualsevol proposta de selecció que contravingui el que s'ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret.

7.2.4 Llista definitiva d'aspirants seleccionats en les fases d'oposició i concurs

La comissió de selecció ha de fer pública la llista provisional d'aspirants seleccionats, ordenats tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrir un termini de dos dies a comptar de l'endemà de la seva publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president de la comissió de selecció, referides a possibles errades materials en la confecció de les llistes.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents, la comissió de selecció estima o desestima les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment, fa pública la llista definitiva d'aspirants seleccionats en les fases d'oposició i concurs i l'eleva a la consellera d'Ensenyament.

Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats en les fases d'oposició i concurs publicada per la comissió, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació.


8. Nomenament com a funcionaris en pràctiques

La consellera d'Ensenyament nomena, per mitjà d'una resolució que es publica al DOGC, funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en les fases d'oposició i concurs i declara les exempcions de la realització de la fase de pràctiques que procedeixin d'acord amb el que preveu la base 10.2.


9. Presentació de documents dels aspirants seleccionats.

9.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de nomenament al DOGC, els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques i els declarats exempts de la realització de les pràctiques han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona els documents següents adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona):

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'accés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

b) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocòpia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior han de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 3.

e) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina (només els aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Ensenyament). S'ha de presentar al servei territorial on l'aspirant sigui destinat durant el curs 2017-2018, o, en el seu cas, al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona.

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament perquè pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals, expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

9.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

9.3 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui dins el termini fixat, llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no podran continuar el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.


10. Destinació provisional.

10.1 Adjudicació de destinació provisional

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de publicar la relació de vacants per a cada Inspecció Territorial del total de places convocades en el procés selectiu, així com el procediment per sol·licitar destinació per a la realització de la fase de pràctiques.

L'adjudicació de la destinació es fa d'acord amb les peticions, segons l'ordre de la llista definitiva d'aspirants seleccionats en les fases d'oposició i concurs a què fa referència la base 7.2.4.

Els qui en el termini dels cinc dies següents a la data d'inici de la fase de pràctiques no s'incorporin a les destinacions adjudicades s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

10.2 Exempts de la realització de la fase de pràctiques

Resten exempts de la realització de la fase de pràctiques els qui hagin exercit prèviament com a inspectors d'educació, en comissió de serveis, durant un període igual o superior a dos cursos.

Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques poden sol·licitar de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics romandre en el lloc de treball que estiguin ocupant fins que s'aprovi l'expedient del procediment selectiu i el seu posterior nomenament com a funcionaris de carrera.

Els aspirants que, tot i estar exempts de la realització de la fase de pràctiques, hagin optat per incorporar-se com a funcionaris en pràctiques al destí assignat, queden eximits de l'avaluació de les pràctiques, i es mantenen en aquesta situació fins a l'aprovació de l'expedient del procediment selectiu i el seu posterior nomenament com a funcionaris de carrera.

10.3 Règim jurídic.

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats serà el de funcionaris en pràctiques, sempre que estiguin ocupant un lloc a la Inspecció d'Educació.

10.4 Caràcter provisional de les destinacions.

Les destinacions que s'adjudiquin als aspirants seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques tenen caràcter provisional.


11. Fase de pràctiques.

11.1 Lloc i duració.

La fase de pràctiques ha de ser tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a l'exercici de la funció inspectora dels aspirants que han estat seleccionats. Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de les funcions, tasques i activitats pròpies de la funció inspectora i la realització i superació d'un curs teoricopràctic de formació.

La durada del període de pràctiques és l'equivalent a un curs escolar. Per poder ésser avaluat, cal haver exercit de manera efectiva la funció inspectora un mínim de vuit mesos.

11.2 Inspectors tutors.

L'inspector en cap de cada Inspecció territorial designa un tutor, entre inspectors d'educació del cos d'inspectors d'educació, per a cadascun dels funcionaris en pràctiques adscrits a llocs de treball de la Inspecció territorial corresponent que hagin de ser avaluats, amb les funcions inherents d'assessorament de la seva activitat.

11.3 Avaluació.

Finalitzada la fase de pràctiques, els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques són avaluats, amb la qualificació d'apte o no apte, per una comissió d'avaluació integrada per tres membres designats per la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació. L'avaluació s'ha de fer en relació amb les competències professionals necessàries per a l'exercici de la funció inspectora. Aquesta avaluació també ha de tenir en compte el recull de documentació que aporti l'interessat i els informes de valoració emesos per l'inspector/a en cap, l'inspector/a coordinador/a de l'àrea específica a la qual pertanyi el funcionari en pràctiques i l'inspector/a tutor/a.

Els aspirants que siguin declarats no aptes poden repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionari del cos d'inspectors d'educació, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, segons el que estableix l'article 31 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007.

11.4 Ajornament de la fase de pràctiques.

Aquelles persones que necessitin l'ajornament de la incorporació a la fase de pràctiques per un curs acadèmic, per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, han de sol·licitar-ho per escrit en el termini de quinze dies hàbils a partir de la data següent de la publicació de les llistes definitives d'aspirants seleccionats, acompanyant els documents justificatius corresponents.

 

12. Renúncies i llista complementària d'aspirants seleccionats.

D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant ha de requerir a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixin en ordre de llista als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

 

13. Nomenament de funcionaris de carrera.

Finalitzat el període de la fase de pràctiques i comprovat que els aspirants declarats aptes compleixen els requisits establerts en la convocatòria, la Conselleria d'Ensenyament publica al DOGC la llista definitiva d'aspirants seleccionats, formada pels aspirants que han superat la fase de pràctiques i pels que hagin estat declarats exempts de realitzar-la, i aprova l'expedient del procediment selectiu. Tot seguit, s'han de realitzar els tràmits necessaris per al nomenament d'aquells com a funcionaris de carrera.

Els aspirants que siguin nomenats funcionaris de carrera queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball d'inspectors d'educació que es convoquin, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva a Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

 

14. Llista de reserva per al nomenament de funcionaris docents que exerceixin la funció inspectora en comissió de serveis.

14.1 Formació de la llista.

Amb la finalitat de poder cobrir temporalment, en comissió de serveis, les noves vacants que es puguin generar a la plantilla de la Inspecció d'Educació, es confecciona una llista de reserva integrada pels participants en aquest procediment selectiu que s'hagin presentat a les tres parts de la prova i, no havent estat seleccionats, hagin superat com a mínim les dues primeres parts i que manifestin la seva voluntat de formar part de la llista.

La llista de reserva és única i està dividida en dos apartats:

Apartat A: Aspirants que hagin superat la fase d'oposició i no hagin estat seleccionats, ordenats per puntuació decreixent de la fase d'oposició.

Apartat B: Aspirants que hagin superat la primera i segona part de la prova, però no la tercera, ordenats per puntuació decreixent de la fase d'oposició.

En l'ordenació dels aspirants en la llista única, els integrants de l'apartat A tenen prioritat sobre els de l'apartat B i dins de cada apartat s'ordenen agregant les puntuacions obtingudes en cadascuna de les parts de la fase d'oposició, tenint en compte les ponderacions establertes en l'apartat 6.4.3 d'aquesta convocatòria.

En el cas d'igualtat de puntuació entre els integrants d'un mateix apartat, s'apliquen els criteris següents per desfer l'empat i determinar la prioritat d'ordre:

a) Major puntuació en cadascuna de les parts de la prova, en l'ordre en que aquestes apareixen en la convocatòria.

b) Major temps de servei en l'exercici de la funció inspectora en comissió de serveis.

c) Major temps de servei com a funcionari de carrera del cos docent d'origen.

La llista de reserva ordenada estarà vigent fins que s'exhaureixi o es deixi sense efecte per una nova convocatòria de concurs oposició.

14.2 Assignació de llocs vacants a la Inspecció als integrants de la llista.

Les vacants a les diferents Inspeccions territorials que s'hagin de proveir temporalment per funcionaris docents en comissió de serveis s'oferiran a les persones que formin part de la llista de reserva seguint l'ordre que ocupin.

La no acceptació del lloc vacant, si es tracta de la primera vegada que se li ofereix, suposa el desplaçament de la persona a la darrera posició de la llista de reserva. Tanmateix, això no s'aplicarà quan la seu de la Inspecció territorial on existeixi el lloc vacant es trobi a més de 50 quilòmetres del municipi de la residència habitual de la persona o si es donen circumstàncies que ho puguin justificar i que apreciarà discrecionalment la persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació.

Qui torni a rebutjar per segona vegada l'oferiment d'ocupar un lloc vacant és exclòs de la llista, tret que es doni alguna de les excepcions previstes en el paràgraf anterior.Annex 2

Barem de mèrits de la fase de concurs (d'acord amb allò establert a l'annex III del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer)


Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els documents justificatius que s'indiquen respecte dels diferents apartats només s'hauran de presentar quan no constin al registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament.

El barem s'estructura en quatre blocs i les puntuacions màximes que es poden obtenir en cadascun d'aquests blocs són les següents:

1. Trajectòria professional: màxim tres punts.

2. Exercici com a inspector accidental: màxim tres punts.

3. Exercici de càrrecs directius i de coordinació didàctica: màxim tres punts.

4. Preparació científica i didàctica i altres mèrits: màxim dos punts.

Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits. Els mèrits es calculen amb una precisió de fins a la deumil·lèsima de punt.


1. Trajectòria professional.

1.1 Treball desenvolupat

1.1.1 Per cada any d'experiència docent, fins a un màxim de 5, que superi els sis anys exigits com a requisit com a funcionari o funcionària de carrera dels cossos que integren la funció pública docent: 0,5000 punts. Per cada mes, es puntuarà 0,0416 punts. No es tenen en compte les fraccions inferiors al mes.

Documents justificatius: Certificat del/de la secretari/a o del/de la cap de servei de personal dels serveis territorials corresponents o del Consorci d'Educació de Barcelona, o òrgan competent, on consti el temps de serveis prestats així com el cos on els hagi realitzat.

1.1.2 Per cada any de servei, fins a un màxim de 5, en llocs de l'Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5000 punts. Per cada mes, es puntuarà: 0,0416 punts. No es tenen en compte les fraccions inferiors al mes.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, expedida per l'Administració educativa corresponent o òrgan competent.

1.2 Per pertànyer a algun dels cossos de catedràtics: 2,0000 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti o se li reconegui pertànyer a algun dels cossos de catedràtics.


2. Exercici com a inspector accidental.

Per cada any de servei en llocs d'inspector accidental, en comissió de serveis: 0,7500 punts. Per cada mes, es puntuarà: 0,0625 punts. No es tenen en compte les fraccions inferiors al mes.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, expedida per l'Administració educativa corresponent o òrgan competent.

Per aquest apartat no poden ser valorats els anys de servei que s'hagin valorat per a ingressar o accedir al cos de funcionaris de què es tracti.


3. Exercici de càrrecs directius i de coordinació didàctica.

3.1 Per cada any d'exercici del càrrec de director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu; amb avaluació positiva, quan aquesta hagi estat realitzada: 0,7500 punts. Per cada mes, es puntuarà: 0,0625 punts. No es tenen en compte les fraccions inferiors al mes.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec, i, en el cas d'haver-se realitzat l'avaluació de l'exercici de la direcció, certificació de la mateixa expedida per l'Administració educativa corresponent o òrgan competent.

3.2 Per l'exercici d'altres càrrecs directius o de coordinació didàctica.

3.2.1 Per cada any d'exercici del càrrec de cap d'estudis, de coordinador pedagògic, de secretari, d'administrador, coordinador d'aula de formació de persones adultes o anàleg: 0,5000 punts. Per cada mes, es puntuarà: 0,0416 punts. No es tenen en compte les fraccions inferiors al mes.

3.2.2 Per cada any de servei com a coordinador de cicle en l'educació infantil, en l'educació primària o en l'educació secundària obligatòria, coordinador d'educació secundària obligatòria, de batxillerat o de formació professional, coordinador d'ensenyaments inicials, bàsics, per a proves d'accés, d'ensenyament de competències per a la societat de la informació, coordinador de riscos laborals, coordinador d'informàtica, coordinador de llengua i cohesió social, cap de departament didàctic, cap de seminari, assessor de formació permanent o càrrecs anàlegs: 0,1000 punts. Per cada mes, es puntuarà: 0,0083 punts. No es tenen en compte les fraccions inferiors al mes.

Documents justificatius de l'apartat 3.2: Fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec.

Quan durant un mateix curs s'hagin exercit simultàniament diferents càrrecs, no poden acumular-se les puntuacions, de manera que tan sols serà valorat un d'ells; s'aplica el criteri de major puntuació, en el cas que sigui diferent.

Per l'apartat 3 no poden ser valorats els càrrecs directius o de coordinació que s'hagin valorat per a ingressar o accedir al cos de funcionaris de què es tracti.


4. Preparació científica i didàctica i altres mèrits.

4.1 Preparació científica i didàctica (fins a un màxim de 0,7000 punts).

4.1.1 Titulacions universitàries de caràcter oficial diferents de les al·legades per accedir al cos d'inspectors d'educació:

a) Titulacions de segon cicle: Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols declarats legalment equivalents a tots els efectes: 0,3500 punts.

b) Titulacions de primer cicle: Per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 0,2250 punts.

Per aquest apartat no s'ha de valorar, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del títol al·legat per accedir al cos d'inspectors d'educació.

c) Titulacions de grau. Per cada grau: 0,3500 punts.

d) Titulació de màster. Per cada màster: 0,2250 punts.

Documents justificatius:

Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, s'ha de presentar fotocòpia compulsada de tots els títols, inclòs l'exigit per a l'accés en el cos docent.

e) Titulació de doctor. Per haver obtingut el títol de doctor: 0,3500 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del corresponent títol o certificació de l'abonament dels drets d'expedició del títol.

4.1.2 Altres titulacions.

Titulacions d'ensenyaments de Règim Especial atorgades pels Conservatoris Professionals i Superiors de Música i Escoles d'Arts, i titulacions de Formació Professional:

Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,2000 punts.

Per cada títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny: 0,1750 punts.

Per cada títol de tècnic superior de Formació Professional: 0,1750 punts.

Per cada títol de tècnic superior d'Esports: 0,1750 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del corresponent títol o certificació acadèmica en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents al títol que es vol acreditar. En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'aquests títols, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

4.1.3 Activitats de formació del professorat.

a) Assistència a cursos de formació i perfeccionament del professorat relacionats amb l'especialitat docent de l'interessat o amb l'organització escolar, la direcció i gestió de centres, les noves tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocats per les administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses en el Pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament d'Ensenyament a partir del curs 1989-1990, o activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament:

Inferiors a 100 hores i iguals o superiors a 30 hores: 0,0100 punts.

A partir de 100 hores: 0,0200 punts.

b) Per haver impartit cursos.

Per cada curs de formació i perfeccionament impartit de les mateixes característiques que les indicades a l'apartat anterior:

Inferiors a 100 hores i iguals o superiors a 30 hores: 0,0200 punts..

A partir de 100 hores: 0,0400 punts.

Documents justificatius d'aquest apartat:

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada de l'activitat.

Als efectes dels apartats a) i b) es poden acumular els cursos no inferiors a 15 hores, així com les jornades no inferiors a 10 hores, que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquests apartats.

4.1.4 Publicacions de caràcter científic o didàctic que tinguin relació amb el sistema educatiu i que es refereixin a qualsevol dels aspectes següents: avaluació i supervisió, desenvolupament curricular, organització escolar, atenció a la diversitat, educació en valors, orientació educativa o legislació aplicada a l'educació.

Documents justificatius: Els exemplars corresponents, que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN. Els exemplars també poden anar acompanyats d'un certificat de l'editorial on consti el nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials. No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Ensenyament.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat on no hi figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor. En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document s'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l'any i la pàgina inicial i la final.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Ensenyament. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

Criteris de valoració de les publicacions:

La baremació es realitza només si aquestes corresponen als continguts assenyalats i s'apliquen els criteris següents:

Per cada llibre: fins a 0,1500 punts, dividits pel nombre d'autors.

Per cada capítol de llibre: fins a 0,0500 punts, dividits pel nombre d'autors.

Per cada article publicat en revistes científiques o professionals: fins a 0,0250 punts, dividits pel nombre d'autors.

4.2 Preparació específica per a l'exercici de la funció inspectora (fins a un màxim de 0,5000 punts).

Es consideraran les activitats de formació homologades específicament relacionades amb la funció inspectora.

4.2.1 Assistència a activitats de formació relacionades amb l'exercici de la funció inspectora:

Inferiors a 25 hores i iguals o superiors a 10 hores: 0,0500 punts.

A partir de 25 hores: 0,1000 punts.

4.2.2 Participació com a ponent en activitats de formació relacionades amb l'exercici de la funció inspectora.

Per cada hora de ponència impartida en cursos, jornades, congressos o seminaris: 0,0250 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada de la certificació d'haver participat com assistent o ponent en activitats de formació homologades específicament relacionades amb la funció inspectora, amb indicació del nombre d'hores o crèdits.

Els certificats de participació en què no constin les hores o crèdits de l'activitat no seran valorats. Tampoc es valoraran els cursos o assignatures integrants o crèdits del currículum d'un títol acadèmic, inclòs el doctorat o altra titulació de postgrau. Quan els certificats no s'expressin en hores, sinó en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores, a no ser que el certificat de l'activitat indiqui una altra equivalència.

4.3 Coneixement d'idiomes (fins a un màxim de 0,3000 punts).

4.3.1 Per cada certificat de nivell C1 (nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència) o superior: 0,1500 punts.

4.3.2 Per cada certificat de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,1000 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del diploma, certificat o títol corresponent.

4.3.3 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, o per altres certificats, diplomes, acreditacions o títols declarats equivalents per la Direcció General de Política Lingüística: 0,1000 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del diploma, certificat o títol corresponent.

En els apartats 4.3.1 i 4.3.2 sols es poden comptabilitzar els mèrits corresponents a un títol o certificat per a cada llengua.

4.4 Avaluació de la funció docent amb valoració positiva i altres mèrits (fins a un màxim de 0,5000 punts)

4.4.1 Avaluació de la funció docent amb valoració positiva, en el cas que aquesta hagi estat realitzada (fins a un màxim de 0,4000 punts).

Documents justificatius: Fotocòpia de la convocatòria realitzada per l'Administració educativa i certificació acreditativa de la valoració positiva expedida per l'Administració educativa.

4.4.2 Per la participació voluntària en els òrgans de selecció (fins a un màxim de 0,1000 punts).

Documents justificatius: Certificació acreditativa expedida per l'òrgan competent.

4.4.3 Per comptar amb l'acreditació de personal directiu docent: 0,2250 punts.

Documents justificatius: Certificació acreditativa expedida per l'òrgan competent.Annex 3

Model de declaració jurada o promesa


Model de declaració jurada o promesa, apartat d) de la base 9.1, per a aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola.


El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos d'inspectors d'educació, que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.


(Localitat i data)


(Signatura)


Model de declaració jurada o promesa, apartat d) de la base 9.1, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:


El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos d'inspectors d'educació, que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accés a la funció pública.


Localitat i data


(Signatura)


Amunt