Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/03/2017

  • Número del document ENS/0704/2017

  • Número de control 17093038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17093038-2017

Dades del DOGC
  • Número 7344

  • Data 05/04/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/704/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.


Per la Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017), es van fer públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, convocat per la Resolució ENS/2293/2016, d'11 d'octubre, i es va obrir un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions.

D'acord amb el que disposa la base 10 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2293/2016, d'11 d'octubre, amb anterioritat a la resolució definitiva del concurs esmentat, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de fer pública la relació de les vacants definitives objecte de provisió.

Per això, vistes les reclamacions presentades durant el termini establert i la revisió efectuada d'acord amb les noves dades de planificació educativa, tal i com preveu la base 10 de la convocatòria,


Resolc:


-1 Elevar a definitiva la relació de les vacants provisionals de llocs de treball de la Inspecció d'Educació, dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, fetes públiques en els annexos 1 i 2 de la Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer, amb les modificacions que es detallen a l'annex, en els termes següents:

Apartat a: llocs de treball que no apareixien a la Resolució de vacants provisionals i dels quals ara hi ha alguna vacant.

Apartat b: llocs de treball que constaven a la Resolució de vacants provisionals i que han deixat de tenir vacants.

Apartat c: llocs de treball en què es produeix una variació en relació al nombre de vacants publicat en la Resolució de vacants provisionals.

Es publiquen els centres ordenats per Serveis Territorials, mantenint els mateixos criteris que en els annexos de la Resolució ENS/2293/2016, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats.


-2 Amb la publicació d'aquesta Resolució es consideren contestades, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 28 de març de 2017


José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres PúblicsAnnex

Modificacions de les vacants provisionals en centres d'ensenyaments secundaris publicades en l'annex 1 de la Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017) i que s'eleven a definitives.


(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

 

a) Llocs de treball amb vacants que s'afegeixen als publicats per la Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona: 080157 Badalona

 

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08053078 Institut Numància (1)

008 Biologia i geologia 01

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona: 080967 Granollers

 

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

222 Processos de gestió administrativa 01

 

Zona: 081637 Pineda de Mar

 

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

011 Anglès 01

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona: 082987 Vic

 

Municipi: 081120000 Manlleu

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona: 430387 Cambrils

 

Municipi: 431710000 Vila-seca

Centres, especialitats i nombre de vacants:

43008523 Institut Vila-seca (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona: 431237 Reus

 

Municipi: 431230000 Reus

Centres, especialitats i nombre de vacants:

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

017 Educació física 01

 

b) Llocs de treball que deixen de tenir les vacants publicades per la Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Zona: 080197 Barcelona

 

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08064155 Institut Quatre Cantons (3)

011 Anglès 02

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Zona: 081877 Sabadell

 

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08046682 Institut de Castellar (3)

216 Operacions i equips de producció agrària 02

115 Processos de producció agrària 01

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona: 080967 Granollers

 

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

105 Formació i orientació laboral 01

 

Municipi: 080960000 Granollers

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08017931 Institut Antoni Cumella (3)

008 Biologia i geologia 01

006 Matemàtiques 01

 

Zona: 081247 Mollet del Vallès

 

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08021600 Institut Vicenç Plantada (1)

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 01

 

Zona: 081637 Pineda de Mar

 

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

c) Llocs de treball dels quals es modifiquen les vacants publicades per la Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Zona: 080197 Barcelona

 

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08064155 Institut Quatre Cantons (3)

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

 

Amunt