Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/03/2017

  • Número del document ENS/0703/2017

  • Número de control 17093039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17093039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7344

  • Data 05/04/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/703/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola, i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.


Per la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017), es va fer pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola, convocat per la Resolució ENS/2292/2016, d'11 d'octubre, i es va obrir un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions.

D'acord amb la base 9 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2292/2016, d'11 d'octubre, amb anterioritat a la resolució definitiva del concurs esmentat, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de fer públiques les vacants definitives objecte de provisió.

Per això, vistes les reclamacions presentades durant el termini establert i la revisió efectuada d'acord amb les noves dades de planificació educativa i els criteris d'estabilitat en un mateix centre, tal com preveu la base 9 de la convocatòria,

 

Resolc:

 

-1 Elevar a definitiva la relació de les vacants provisionals de llocs de treball del cos de mestres en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola, fetes públiques en els annexos 1 i 2 de la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer, amb les modificacions que es detallen en l'annex 1 per a les vacants de llocs de treball d'educació infantil i primària, i en l'annex 2 per a les dels dos primers cursos de l'ESO reservades al cos de mestres, en els termes següents:

Apartat a: llocs de treball que no figuraven en la Resolució de vacants provisionals i dels quals ara hi ha alguna vacant.

Apartat b: llocs de treball que deixen de tenir les vacants que constaven en la Resolució de vacants provisionals.

Apartat c: llocs de treball en els que es produeix una variació en el nombre de vacants respecte de les que constaven en la Resolució de vacants provisionals.

 

-2 Amb la publicació d'aquesta Resolució es consideren contestades, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 28 de març de 2017

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex 1

Modificacions de les vacants provisionals en centres d'ensenyaments infantil i primari publicades en l'annex 1 de la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017) i que s'eleven a definitives.

 

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

 

a) No hi ha llocs de treball amb vacants que s'afegeixen als publicats per la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

b) Llocs de treball que deixen de tenir les vacants publicades per la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Zona: 080901 Barcelona Ciutat

 

Municipi: 080190000 Barcelona

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

037 Audició i llenguatge 01

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona: 083513 L'Hospitalet de Llobregat

 

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08019265 Escola Joaquim Ruyra (1)

031 Educació infantil 02

038 Educació primària 01

036 Pedagogia terapèutica 01

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona: 083355 Granollers

 

Municipi: 080960000 Granollers

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08017712 Escola Ferrer i Guàrdia (2)

034 Educació física 01

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona: 084050 Manresa

 

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages

Centres, especialitats i nombre de vacants:

08044016 Escola Flama (2)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona: 170495 Amer

 

Municipi: 171330000 Les Planes d'Hostoles

Centres, especialitats i nombre de vacants:

17002752 Escola Sant Cristòfol

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 176450 Salt

 

Municipi: 171550000 Salt

Centres, especialitats i nombre de vacants:

17003151 Escola Silvestre Santaló (1)

035 Música 01

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona: 253807 Lleida

 

Municipi: 251200000 Lleida

Centres, especialitats i nombre de vacants:

25006264 Escola Espiga (2)

035 Música 01

25005880 Escola Frederic Godas (1)

035 Música 01

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona: 434693 El Morell

 

Municipi: 431000000 Els Pallaresos

Centres, especialitats i nombre de vacants:

43010591 Escola Arquitecte Jujol

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 438029 Tarragona

 

Municipi: 431480000 Tarragona

Centres, especialitats i nombre de vacants:

43003306 Escola Serrallo (1)

036 Pedagogia terapèutica 01

 

Zona: 438881 Vila-Seca i Salou

 

Municipi: 431710000 Vila-seca

Centres, especialitats i nombre de vacants:

43005947 Escola Cal·lípolis (2)

032 Llengua estrangera: anglès 01

 

c) Llocs de treball dels quals es modifiquen les vacants publicades per la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona: 176450 Salt

 

Municipi: 171550000 Salt

Centres, especialitats i nombre de vacants:

17003151 Escola Silvestre Santaló (1)

038 Educació primària 02

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona: 438881 Vila-Seca i Salou

 

Municipi: 431710000 Vila-seca

Centres, especialitats i nombre de vacants:

43005947 Escola Cal·lípolis (2)

038 Educació primària 02

 

 

Annex 2

 

Modificacions de les vacants provisionals als llocs de treball del cos de mestres en centres d'educació secundària publicades en l'annex 2 de la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017) i que s'eleven a definitives.

 

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

 

a) Llocs de treball amb vacants que s'afegeixen als publicats per la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona: 173617 La Jonquera

 

Municipi: 170860000 La Jonquera

Centres, especialitats i nombre de vacants:

17006745 Institut de La Jonquera (1)

023 Matemàtiques 01

 

b) No hi ha llocs de treball que deixen de tenir les vacants publicades per la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

c) No hi ha llocs de treball dels quals es modifiquen les vacants publicades per la Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017)

 

Amunt