Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/03/2017

  • Número del document ENS/0689/2017

  • Número de control 17089029

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17089029-2017

Dades del DOGC
  • Número 7342

  • Data 03/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/689/2017, de 24 de març, per la qual s'implanten i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, ordenen, entre d'altres, els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional inicial, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius.

Diverses normes de rang reglamentari concreten aquests ensenyaments, els seus currículums i la seva avaluació.

D'altra banda, l'Acord GOV/131/2016, d'11 d'octubre, ha actualitzat la programació de l'oferta educativa (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016) amb la creació de dotze centres educatius i cal implantar els corresponents ensenyaments.

Vistes les necessitats de places escolars del Servei d'Educació de Catalunya i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari estructurar l'oferta educativa pública per tal d'adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

Atès que en la instrucció efectuada s'acredita que els centres implicats reuneixen els requisits establerts per impartir aquests ensenyaments.

Atès que d'acord amb l'article 44.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, correspon al Departament d'Ensenyament determinar periòdicament l'oferta de llocs escolars.

D'acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,


Resolc:


-1 Implantar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2016-2017, els ensenyaments que es detallen a l'annex 1.


-2 Suprimir, amb efectes de la fi del curs escolar 2015-2016, els ensenyaments que es detallen a l'annex 2.


-3 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons els que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 24 de març de 2017


P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Lluís Baulenas i Cases

Director general de Centres PúblicsCodificacions: CFAS: cicles formatius d'arts aplicades i disseny de grau superior; CFPM: cicles formatius de formació professional de grau mig; CFPS: cicles formatius de formació professional de grau superior; TEGM: tècnic esportiu o tècnica esportiva;Annex 1

Ensenyaments que s'implanten amb efectes des de l'inici del curs escolar 2016-2017


Consorci d'Educació de Barcelona


Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08074641

Denominació: Escola La Sagrera

Ensenyaments que s'implanten:

Educació infantil, segon cicle. Educació primària.

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08075207

Denominació: Escola Entença

Ensenyaments que s'implanten:

Educació infantil, segon cicle. Educació primària.

 

Municipi: Barcelona

Codi 08066541

Denominació: Institut Maria Espinalt

Ensenyaments que s'implanten:

Educació secundària obligatòria.

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

Codi: 08075384

Denominació: Institut Escola Sant Adrià de Besòs

Ensenyaments que s'implanten:

Educació infantil, segon cicle. Educació primària. Educació secundària obligatòria.

 

Municipi: Badalona

Codi: 08001480

Denominació: EADS Pau Gargallo

Ensenyaments que s'implanten:

CFAS: Modelisme i matriceria ceràmica; Tècniques escultòriques.


Serveis Territorials a la Catalunya Central


Comarca: Bages


Municipi: Manresa

Codi: 08075244

Denominació: Escola Les Bases

Ensenyaments que s'implanten:

Educació infantil, segon cicle. Educació primària.


Comarca: Osona


Municipi: Torelló

Codi: 08075256

Denominació: Institut Escola Marta Mata

Ensenyaments que s'implanten:

Educació infantil, segon cicle. Educació primària. Educació secundària obligatòria.


Serveis Territorials al Vallès Occidental


Comarca: Vallès Occidental


Municipi: Sant Cugat del Vallès

Codi: 08075268

Denominació: Escola Nova

Ensenyaments que s'implanten:

Educació infantil, segon cicle. Educació primària.


Municipi: Barberà del Vallès

Codi: 08075281

Denominació: Institut de Barberà del Vallès

Ensenyaments que s'implanten:

Educació secundària obligatòria


Municipi: Barberà del Vallès

Codi: 08035349

Denominació: Institut La Romànica

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Planta química


Municipi: Terrassa

Codi: 08030339

Denominació: Institut de Terrassa

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Planta química


Serveis Territorials a Lleida


Comarca: Segrià


Municipi: Lleida

Codi: 25010267

Denominació: Escola Torre Queralt

Ensenyaments que s'implanten:

Educació infantil, segon cicle. Educació primària.


Comarca: Pallars Jussà


Municipi: La Pobla de Segur

Codi: 25008352

Denominació: Institut La Pobla de Segur

Ensenyaments que s'implanten:

TEGM: Tècnic esportiu piragüisme en aigües braves


Serveis Territorials a Tarragona


Comarca: Alt Camp


Municipi: Mont-ral

Codi: 43012903

Denominació: Escola de Mont-ral

Ensenyaments que s'implanten:

Educació infantil, segon cicle. Educació primària.


Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre


Comarca: Montsià


Municipi: Amposta

Codi: 43000330

Denominació: Escola agrària d'Amposta

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Paisatgisme i medi rural


Comarca: Montsià


Municipi: Amposta

Codi: 43010888

Denominació: Institut de Tecnificació

Ensenyaments que s'implanten:

TEGM: EsgrimaAnnex 2

Ensenyaments que se suprimeixen


Serveis Territorials a Lleida


Comarca: Noguera


Municipi: Balaguer

Codi: 25005727

Denominació: Institut Almatà

Ensenyaments que se suprimeixen:

CFPM: Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFPS: Educació infantil


Comarca: Segarra


Municipi: Cervera

Codi: 25005685

Denominació: Institut La Segarra

Ensenyaments que se suprimeixen:

CFPS: Educació infantil


Amunt