Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/03/2017

  • Número del document CLT/0655/2017

  • Número de control 17088045

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-17088045-2017

Dades del DOGC
  • Número 7341

  • Data 31/03/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/655/2017, de 8 de març, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Departament de Cultura i tres llocs de treball de la Biblioteca de Catalunya, entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al Departament de Cultura (convocatòria de provisió núm. CU/004/16).


Vista la Resolució CLT/2492/2016, de 3 de novembre (DOGC núm. 7244, de 10.11.2016), de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball del Departament de Cultura i de tres llocs de treball de la Biblioteca de Catalunya, entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al Departament de Cultura (convocatòria de provisió núm. CU/004/16);

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;

De conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats corresponent;

En ús de les atribucions que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Nomenar les persones que s'especifiquen a continuació per ocupar el lloc de treball que s'indica en cada cas:

 

Nom i cognoms: Josep Ferran Vives Gràcia.

Nom del lloc: Servei de Biblioteques.

Unitat directiva: Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

 

Nom i cognoms: Gemma Morlans Giné.

Nom del lloc: Coordinador/a de Serveis de la Biblioteca Pública de Lleida.

Unitat directiva: Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

 

Nom i cognoms: Núria Grau Subirà.

Nom del lloc: Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació.

Unitat directiva: Biblioteca de Catalunya.

 

Nom i cognoms: Margarita Losantos Viñolas.

Nom del lloc: Servei d'Accés i Obtenció de Documents.

Unitat directiva: Biblioteca de Catalunya.

 

Nom i cognoms: Reis Fontanals Jaumà.

Nom del lloc: Àrea de Difusió.

Unitat directiva: Biblioteca de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el jutjat contenciós administratiu competent, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 8 de març de 2017

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Cultura

 

Amunt