Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/03/2017

  • Número del document ENS/0561/2017

  • Número de control 17079047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17079047-2017

Dades del DOGC
  • Número 7334

  • Data 22/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/561/2017, de 14 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.


D'acord amb el que disposa el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, els centres concertats que vulguin modificar el nombre d'unitats o grups concertats ho sol·licitaran al Departament d'Ensenyament.

Analitzades les sol·licituds presentades, les dades i les previsions de les quals es pot disposar abans de la preinscripció dels alumnes per al curs 2017-2018, cal procedir, dins el que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; el Decret 56/1993, de 23 de febrer, abans esmentat, i la resta de normativa aplicable, a l'aprovació provisional de les modificacions dels concerts educatius dels centres privats concertats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

 

Resolc:

 

-1 Aprovar amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats concertats que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució, d'acord amb els calendaris i amb les unitats que per a cada cas s'especifiquen, per un període de tres cursos escolars per a l'educació primària i per un període d'un curs escolar per a l'educació infantil de segon cicle i per a l'educació secundària obligatòria, a comptar a partir de l'inici del curs 2017-2018.

 

-2 Les unitats dels concerts aprovades provisionalment hauran de tenir un mínim de 20 alumnes per a l'educació primària i per a l'educació infantil de segon cicle, i de 25 alumnes per a l'educació secundària obligatòria, per tal de confirmar la seva concertació.

Això no obstant, es podrà considerar la relació mitjana alumnes/unitat diferent de la determinada tenint en compte la ràtio existent als centres educatius públics de la zona i la ubicació del centre en zones rurals o suburbanes.

 

-3 D'acord amb el que disposen els apartats 1,4 i 5 de l'article 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, un cop finalitzat el període de preinscripció d'alumnes per al curs 2017-2018, i en funció de les dades de preinscripció, el Departament d'Ensenyament, abans que s'iniciï el període de matriculació, emetrà la resolució definitiva de les modificacions dels concerts educatius per als ensenyaments obligatoris i per a l'educació infantil de segon cicle, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Als centres concertats que no hagin assolit la relació esmentada al punt anterior, se'ls denegarà amb caràcter definitiu la modificació.

 

-4 La concessió d'aquestes modificacions dels concerts educatius dels centres privats es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210, del pressupost de l'any 2015 prorrogat per a l'any 2017.

 

-5 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar una reclamació davant la consellera d'Ensenyament en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOCG, la qual es resoldrà en la resolució indicada a l'apartat 3, que aprovarà amb caràcter definitiu la modificació dels concerts educatius.

 

Barcelona, 14 de març de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

EINF: educació infantil de segon cicle.

EINF: N1 – N2 – N3.

N1: unitats concertades de primer curs d'educació infantil de segon cicle.

N2: unitats concertades de segon curs d'educació infantil de segon cicle.

N3: unitats concertades de tercer curs d'educació infantil de segon cicle.

 

EPRI: educació primària.

EPRI: U1 – U2 – U3 – U4 – U5 – U6.

U1: unitats concertades de primer curs d'educació primària.

U2: unitats concertades de segon curs d'educació primària.

U3: unitats concertades de tercer curs d'educació primària.

U4: unitats concertades de quart curs d'educació primària.

U5: unitats concertades de cinquè curs d'educació primària.

U6: unitats concertades de sisè curs d'educació primària.

 

ESO: educació secundària obligatòria.

ESO: G1- G2 – G3 – G4.

G1: unitats concertades de primer curs d'educació secundària obligatòria.

G2: unitats concertades de segon curs d'educació secundària obligatòria.

G3: unitats concertades de tercer curs d'educació secundària obligatòria.

G4: unitats concertades de quart curs d'educació secundària obligatòria.

 

USD: unitats sol·licitades denegades.

 

Causes de denegació (CD):

(1) El nombre d'unitats autoritzades és inferior al nombre d'unitats sol·licitades i segons el que disposa l'article 3 del Decret 56/1993, sobre concerts educatius i l'article 5.1 del Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, és requisit imprescindible que els centres concertats estiguin autoritzats per impartir els ensenyaments que constitueixen l'objecte del concert.

(2) D'acord amb el que estableix l'article 116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, les previsions de necessitats d'escolarització del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, del municipi on està ubicat el centre, no justifiquen la concertació de les unitats sol·licitades, atès que és suficient l'oferta de llocs escolars que presenten els centres sostinguts amb fons públics del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, el municipi.

(3) La concertació d'ensenyaments obligatoris s'efectua de forma progressiva des de les unitats dels cursos inferiors, en consonància amb el que preveu la disposició transitòria 16 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Anna Ravell.

Codi: 08003361.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Asunción de Nuestra Señora.

Codi: 08011606.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Augusta.

Codi: 08057084.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Decroly.

Codi: 08004316.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona.

Codi: 08005436.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia Balmes.

Codi: 08011941.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 3-2-2-3-3-3. USD: 2. CD: (2).

2018-19 EPRI: 3-3-2-2-3-3. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EPRI: 3-3-3-2-2-3. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.

Codi: 08004286.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 4-3-4-4-4-4. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 4-4-3-4-4-4. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 4-4-4-3-4-4. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 4-4-4-4. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia Sant Antoni.

Codi: 08005746.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 4-3-3. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Gravi.

Codi: 08011448.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: IPSE.

Codi: 08005761.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-2-2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesús i Maria.

Codi: 08004742.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 3-3-3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 3-3-3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Bonanova.

Codi: 08003907.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 4-4-5-4. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Gràcia.

Codi: 08007032.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 2-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Horitzó.

Codi: 08039987.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 0-0-0. USD: 3. CD: (2) i (3).

2017-18 EPRI: 1-0-0-0-1-1. USD: 3. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-0-0-0-1. USD: 3. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-0-0. USD: 3. CD: (2).

2017-18 ESO: 0-0-0-0. USD: 4. CD: (2) i (3).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Lleó XIII.

Codi: 08005412.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu del Coll.

Codi: 08010547.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu del Roser.

Codi: 08005801.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Maristes Sants - les Corts.

Codi: 08006532.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 4-2-4. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mary Ward.

Codi: 08004018.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Montseny-Poblenou.

Codi: 08035076.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 3-2-2-3-2-2.

2018-19 EPRI: 2-3-2-2-3-2.

2019-20 EPRI: 2-2-3-2-2-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Piaget.

Codi: 08011096.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Reial Monestir de Santa Isabel.

Codi: 08004705.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 4-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08009685.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 2-1-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Joan Bosco.

Codi: 08011394.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 3-3-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Vedruna Immaculada.

Codi: 08010341.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: Begues (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Lluís de Pla i Amell Bosch.

Codi: 08014590.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-0-2. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Castelldefels (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Ferran.

Codi: 08015879.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Garbí Pere Vergés.

Codi: 08017025.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 3-2-2-2.

 

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).

Denominació: Teide.

Codi: 08043553.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Maristes Champagnat.

Codi: 08000700.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Casal dels Àngels.

Codi: 08018352.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 3-3-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 3-2-3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Denominació: La Pau.

Codi: 08043565.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Artés (Bages).

Denominació: Vedruna.

Codi: 08000220.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Berga (Berguedà).

Denominació: Vedruna-Berga.

Codi: 08014656.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Gironella (Berguedà).

Denominació: FEDAC-Gironella.

Codi: 08017657.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Jorba (Anoia).

Denominació: Montclar-Mestral.

Codi: 08040266.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 2-1-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 2-2-1-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-2-1-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Les Masies de Voltregà (Osona).

Denominació: Mare de Déu de la Gleva.

Codi: 08026543.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (3).

 

Municipi: Manlleu (Osona).

Denominació: El Carme-Vedruna.

Codi: 08019976.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: Mare de Déu del Pilar.

Codi: 08020309.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Moià (Moianès).

Denominació: Escola Pia de Moià.

Codi: 08022100.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Puig-reig (Berguedà).

Denominació: Sant Martí.

Codi: 08023384.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 1-1-0-0-1-1. USD: 2. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-1-0-0-1. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-0-0. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Santpedor (Bages).

Denominació: Llissach.

Codi: 08025061.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: FEDAC - Pont Major.

Codi: 17001905.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: La Salle.

Codi: 17001577.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 4-5-4-4. USD: 1. CD: (1) i (2).

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: FEDAC-Lleida.

Codi: 25002222.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 1-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Mater Salvatoris.

Codi: 25002489.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Santa Anna.

Codi: 25002234.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-2-2.

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Cabrera de Mar (Maresme).

Denominació: Sant Feliu.

Codi: 08014887.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Calella (Maresme).

Denominació: Escola Pia de Calella.

Codi: 08015120.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: El Masnou (Maresme).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08020759.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Sant Antoni de Pàdua.

Codi: 08021089.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EPRI: 3-2-2-2-2-2.

2018-19 EPRI: 2-3-2-2-2-2.

2019-20 EPRI: 2-2-3-2-2-2.

 

Municipi: Montgat (Maresme).

Denominació: Mireia.

Codi: 08021879.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 1-1-1-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-1-1-1-2. USD: 3. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Premià de Mar (Maresme).

Denominació: La Salle.

Codi: 08023256.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Vilassar de Mar (Maresme).

Denominació: La Presentació de la Mare de Déu.

Codi: 08026762.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: L'Arboç (Baix Penedès).

Denominació: Esc.Fam.Agr.Campjoliu.

Codi: 43006290.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 4-2-2-2.

 

Municipi: Montblanc (Conca de Barberà).

Denominació: Mare de Déu de la Serra.

Codi: 43001577.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: El Carme.

Codi: 43003501.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Sant Domènec de Guzman.

Codi: 43003525.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Tic-Tac.

Codi: 43003461.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).

Denominació: Montcau-La Mola.

Codi: 08020887.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Escolàpies Sabadell.

Codi: 08024613.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Mare de Déu de la Salut.

Codi: 08024421.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 3. CD: (2).

2017-18 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08024182.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 3-2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Mare de Déu del Carme.

Codi: 08029672.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Ramon Pont.

Codi: 08030091.

Nivell i unitats concertades:

2017-18 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1) i (2).

 

Amunt