Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2017

  • Número del document ENS/0544/2017

  • Número de control 17076042

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17076042-2017

Dades del DOGC
  • Número 7333

  • Data 21/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/544/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

L'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Fer pública la relació, que consta en l'annex 1, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques.

 

-2 Fer pública la relació, que consta en l'annex 2, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació secundària obligatòria, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen batxillerat en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del mateix òrgan que l'ha dictada o bé davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 28 de febrer de 2017

 

Lluïsa Nicolau Galindo

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

 

Annex 1

 

Barcelona Comarques

 

Educació primària a educació secundària obligatòria

 

Avinyonet del Penedès

 

- ESC d'Avinyonet del Penedès (08000347) a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès) i a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès).

 

Badalona

 

- ESC Alexandre Galí (08000414) a SIN de Badalona (08057746, Badalona) i a INS Enric Borràs (08045604, Badalona).

- ESC Antoni Botey (08001509) a INS Júlia Minguell (08052888, Badalona), a INS Barres i Ones (08044995, Badalona) i a INS Eugeni d'Ors (08001443, Badalona).

- ESC Artur Martorell (08041571) a INS Pompeu Fabra (08045471, Badalona) i a INS Isaac Albéniz (08001431, Badalona).

- ESC Badalona Port (08068331) a INS Badalona VII (08042019, Badalona) i a INS La Llauna (08040527, Badalona).

- ESC Baldiri Reixac (08037887) a INS Enric Borràs (08045604, Badalona), a INS Barres i Ones (08044995, Badalona) i a SIN de Badalona (08057746, Badalona).

- ESC Baldomer Solà (08033857) a INS Júlia Minguell (08052888, Badalona), a INS Barres i Ones (08044995, Badalona) i a INS Eugeni d'Ors (08001443, Badalona).

- ESC Bufalà (08061348) a INS Pompeu Fabra (08045471, Badalona) i a INS Isaac Albéniz (08001431, Badalona).

- ESC Feliu i Vegués (08000402) a INS Enric Borràs (08045604, Badalona) i a SIN de Badalona (08057746, Badalona).

- ESC Folch i Torres (08037899) a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona), a INS La Pineda (08001421, Badalona) i a INS Pau Casals (08033869, Badalona).

- ESC Gitanjali (08041581) a INS La Llauna (08040527, Badalona) i a INS Badalona VII (08042019, Badalona).

- ESC Ítaca (08044508) a INS Barres i Ones (08044995, Badalona), a INS Júlia Minguell (08052888, Badalona) i a INS Eugeni d'Ors (08001443, Badalona).

- ESC Joan Coret (08036135) a INS Pau Casals (08033869, Badalona), a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona) i a INS La Pineda (08001421, Badalona).

- ESC Joan Llongueras (08036342) a INS La Pineda (08001421, Badalona), a INS Pau Casals (08033869, Badalona) i a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona).

- ESC Joan Miró (08035404) a INS Pau Casals (08033869, Badalona), a INS La Pineda (08001421, Badalona) i a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona).

- ESC Josep Boada (08035416) a INS Barres i Ones (08044995, Badalona) i a INS Eugeni d'Ors (08001443, Badalona).

- ESC Josep Carner (08041167) a SIN de Badalona (08057746, Badalona) i a INS Enric Borràs (08045604, Badalona).

- ESC Jungfrau (08041568) a INS Badalona VII (08042019, Badalona) i a INS La Llauna (08040527, Badalona).

- ESC Les Ciències (08068343) a INS Pompeu Fabra (08045471, Badalona) i a INS Isaac Albéniz (08001431, Badalona).

- ESC Llibertat (08034953) a INS La Pineda (08001421, Badalona), a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona) i a INS Pau Casals (08033869, Badalona).

- ESC Llorens i Artigas (08035854) a INS Badalona VII (08042019, Badalona), a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona), a INS Pau Casals (08033869, Badalona) i a INS La Pineda (08001421, Badalona).

- ESC Lola Anglada (08000384) a INS Pompeu Fabra (08045471, Badalona) i a INS Isaac Albéniz (08001431, Badalona).

- ESC Margarida Xirgu (08034965) a INS Enric Borràs (08045604, Badalona) i a SIN de Badalona (08057746, Badalona).

- ESC Mercè Rodoreda (08040345) a INS Pau Casals (08033869, Badalona), a INS Badalona VII (08042019, Badalona), a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona) i a INS La Pineda (08001421, Badalona).

- ESC Miguel Hernández (08035398) a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona), a INS La Pineda (08001421, Badalona) i a INS Pau Casals (08033869, Badalona).

- ESC Montigalà (08069748) a INS Pau Casals (08033869, Badalona), a INS La Pineda (08001421, Badalona) i a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona).

- ESC Pau Picasso (08036147) a INS Ventura Gassol (08046751, Badalona), a INS Pau Casals (08033869, Badalona) i a INS La Pineda (08001421, Badalona).

- ESC Pere de Tera (08035878) a INS Eugeni d'Ors (08001443, Badalona), a INS Barres i Ones (08044995, Badalona) i a INS Júlia Minguell (08052888, Badalona).

- ESC Planas i Casals (08001391) a INS Isaac Albéniz (08001431, Badalona) i a INS Pompeu Fabra (08045471, Badalona).

- ESC Progrés (08059639) a INS La Llauna (08040527, Badalona) i a INS Badalona VII (08042019, Badalona).

- ESC Rafael Alberti (08039422) a INS Eugeni d'Ors (08001443, Badalona), a INS Barres i Ones (08044995, Badalona) i a INS Júlia Minguell (08052888, Badalona).

- ESC Rafael Casanova (08037875) a INS Eugeni d'Ors (08001443, Badalona), a INS Júlia Minguell (08052888, Badalona) i a INS Barres i Ones (08044995, Badalona).

- ESC Salvador Espriu (08044296) a INS Isaac Albéniz (08001431, Badalona) i a INS Pompeu Fabra (08045471, Badalona).

- ESC Sant Jordi (08000372) a INS Isaac Albéniz (08001431, Badalona) i a INS Pompeu Fabra (08045471, Badalona).

- ESC Ventós i Mir (08000396) a INS Badalona VII (08042019, Badalona) i a INS La Llauna (08040527, Badalona).

 

Canyelles

 

- ESC Sant Nicolau (08015399) a SIN Pla del Bosc (08073961, Canyelles).

 

Castellet i la Gornal

 

- ESC Montanyans (08016033) a INS de L'Arboç (43007580, L'Arboç) i a INS El Foix (08053091, Santa Margarida i els Monjos).

 

Castellví de la Marca

 

- ESC El Castellot (08016161) a INS El Foix (08053091, Santa Margarida i els Monjos).

 

Cubelles

 

- ESC Josep Andreu- Charlie Rivel (08016811) a INS Les Vinyes (08067648, Cubelles) i a INS Cubelles (08057230, Cubelles).

- ESC Mar i Cel (08064751) a INS Les Vinyes (08067648, Cubelles) i a INS Cubelles (08057230, Cubelles).

- ESC Vora del Mar (08060927) a INS Cubelles (08057230, Cubelles) i a INS Les Vinyes (08067648, Cubelles).

 

El Pla del Penedès

 

- ESC Sants Abdó i Senén (08022847) a I-E Jacint Verdaguer (08071238, Sant Sadurní d'Anoia) i a INS Escola Intermunicipal del Penedès (08045239, Sant Sadurní d'Anoia).

 

Font-rubí

 

- ESC Font-rúbia (08017244) a INS de l'Alt Foix (08065329, Sant Martí Sarroca).

 

Gelida

 

- ESC Les Fonts (08062754) a INS Gelida (08035246, Gelida).

- ESC Montcau (08017611) a INS Gelida (08035246, Gelida).

 

La Granada

 

- ESC Jacint Verdaguer (08017682) a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès) i a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès).

 

Les Cabanyes

 

- ESC La Cabana (08062705) a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès) i a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès).

 

L'Hospitalet de Llobregat

 

- Sanfeliu (08018455) a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Ausiàs March (08034862) a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Bernat Desclot (08034837) a INS Bisbe Berenguer (08052918, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Llobregat (08019371, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Santa Eulàlia (08019307, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Bernat Metge (08019149) a INS Europa (08045070, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Bellvitge (08019411, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Busquets i Punset (08019216) a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Charlie Rivel (08036378) a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Ernest Lluch (08067016) a INS Bisbe Berenguer (08052918, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Santa Eulàlia (08019307, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Llobregat (08019371, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Frederic Mistral (08019241) a INS Santa Eulàlia (08019307, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Llobregat (08019371, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Bisbe Berenguer (08052918, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Gornal (08047674) a INS Bellvitge (08019411, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Europa (08045070, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Joan Maragall (08034266) a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Joaquim Ruyra (08019265) a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Josep Janés (08038004) a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Josep Maria Folch i Torres (08051471) a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC La Carpa (08035945) a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC La Marina (08019277) a INS Europa (08045070, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Bellvitge (08019411, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Lola Anglada (08036366) a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Mare de Déu de Bellvitge (08018078) a INS Europa (08045070, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Bellvitge (08019411, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Màrius Torres (08033560) a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Menéndez Pidal (08018066) a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Milagros Consarnau (08019231) a INS Llobregat (08019371, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Santa Eulàlia (08019307, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Bisbe Berenguer (08052918, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Pablo Neruda (08034242) a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Paco Candel (08069736) a INS Llobregat (08019371, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Santa Eulàlia (08019307, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Bisbe Berenguer (08052918, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (08042871) a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Pau Casals (08034850) a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Pau Sans (08039574) a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Pau Vila (08018145) a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Pep Ventura (08018091) a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Pere Lliscart (08019368) a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Pompeu Fabra (08019198) a INS Bisbe Berenguer (08052918, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Llobregat (08019371, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Santa Eulàlia (08019307, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Prat de la Manta (08039562) a INS Santa Eulàlia (08019307, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Bisbe Berenguer (08052918, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Llobregat (08019371, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Provençana (08019290) a INS Bisbe Berenguer (08052918, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Llobregat (08019371, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Santa Eulàlia (08019307, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Puig i Gairalt (08032488) a INS Torras i Bages (08019320, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Rubió i Ors (08055944, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Ramon Muntaner (08034527) a INS Bellvitge (08019411, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Europa (08045070, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Sant Josep- El Pi (08042883) a INS Can Vilumara (08056109, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Apel·les Mestres (08035258, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Mercè Rodoreda (08033912, L'Hospitalet de Llobregat).

- ESC Santiago Ramon y Cajal (08018157) a INS Pedraforca (08019319, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Eduard Fontserè (08051264, L'Hospitalet de Llobregat), a INS Margarida Xirgu (08039069, L'Hospitalet de Llobregat) i a INS Eugeni d'Ors (08052921, L'Hospitalet de Llobregat).

 

Mediona

 

- ESC La Fassina (08021326) a INS Vall del Mediona (08071317, Sant Quintí de Mediona).

- ESC Renaixença (08039288) a INS Vall del Mediona (08071317, Sant Quintí de Mediona).

 

Olèrdola

 

- ESC Circell (08022343) a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès) i a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès).

- ESC Rossend Montané (08022367) a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès), a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès) i a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès).

 

Olesa de Bonesvalls

 

- ESC Pont de l'Arcada (08022379) a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès) i a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès).

 

Olivella

 

- ESC El Morsell (08053418) a INS Montgròs (08063904, Sant Pere de Ribes) i a INS Can Puig (08042056, Sant Pere de Ribes).

 

Pacs del Penedès

 

- ESC El Drac (08022586) a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès) i a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès).

 

Pontons

 

- ESC El Roure (08053431) a INS de l'Alt Foix (08065329, Sant Martí Sarroca).

 

Puigdàlber

 

- ESC Virolai- ZER Cep de Sis (08023359) a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès) i a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès).

 

Sant Adrià de Besòs

 

- ESC Cascavell (08002991) a I-E Sant Adrià de Besòs (08075384, Sant Adrià de Besòs) i a INS Manuel Vázquez Montalbán (08042101, Sant Adrià de Besòs).

- ESC Catalunya (08034989) a INS Manuel Vázquez Montalbán (08042101, Sant Adrià de Besòs) i a I-E Sant Adrià de Besòs (08075384, Sant Adrià de Besòs).

- ESC Pompeu Fabra (08025083) a INS Manuel Vázquez Montalbán (08042101, Sant Adrià de Besòs) i a I-E Sant Adrià de Besòs (08075384, Sant Adrià de Besòs).

 

Sant Cugat Sesgarrigues

 

- ESC Les Vinyes (08026099) a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès) i a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès).

 

Sant Llorenç d'Hortons

 

- ESC Pau Casals (08026907) a INS Escola Intermunicipal del Penedès (08045239, Sant Sadurní d'Anoia) i a I-E Jacint Verdaguer (08071238, Sant Sadurní d'Anoia).

- ESC Vinyes Verdes (08026889) a INS de Masquefa (08060514, Masquefa).

 

Sant Martí Sarroca

 

- ESC Jaume Balmes (08027018) a INS de l'Alt Foix (08065329, Sant Martí Sarroca).

 

Sant Pere de Ribes

 

- ESC El Pi (08027110) a INS Can Puig (08042056, Sant Pere de Ribes) i a INS Montgròs (08063904, Sant Pere de Ribes).

- ESC Els Costerets (08058957) a INS Montgròs (08063904, Sant Pere de Ribes) i a INS Can Puig (08042056, Sant Pere de Ribes).

- ESC Les Parellades (08061002) a INS Can Puig (08042056, Sant Pere de Ribes) i a INS Montgròs (08063904, Sant Pere de Ribes).

- ESC Les Roquetes (08027134) a SIN Xaloc (08065342, Sant Pere de Ribes) i a INS Alexandre Galí (08047467, Sant Pere de Ribes).

- ESC Mediterrània (08062781) a INS Alexandre Galí (08047467, Sant Pere de Ribes) i a SIN Xaloc (08065342, Sant Pere de Ribes).

- ESC Riera de Ribes (08058362) a INS Can Puig (08042056, Sant Pere de Ribes) i a INS Montgròs (08063904, Sant Pere de Ribes).

- ESC Santa Eulàlia (08034448) a SIN Xaloc (08065342, Sant Pere de Ribes) i a INS Alexandre Galí (08047467, Sant Pere de Ribes).

 

Sant Pere de Riudebitlles

 

- ESC Sant Jeroni (08027146) a I-E Jacint Verdaguer (08071238, Sant Sadurní d'Anoia) i a INS Escola Intermunicipal del Penedès (08045239, Sant Sadurní d'Anoia).

 

Sant Quintí de Mediona

 

- ESC Antoni Grau Minguell (08027237) a INS Vall del Mediona (08071317, Sant Quintí de Mediona).

 

Sant Sadurní d'Anoia

 

- ESC La Pau (08059998) a INS Escola Intermunicipal del Penedès (08045239, Sant Sadurní d'Anoia) i a I-E Jacint Verdaguer (08071238, Sant Sadurní d'Anoia).

 

Santa Coloma de Gramenet

 

- ESC Antoni Gaudí (08035519) a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet), a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Ausiàs March (08028035) a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet), a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet) i a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Banús (08033341) a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet), a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Beethoven (08027973) a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet), a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Ferran de Sagarra (08027456) a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet), a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Fray Luis de León (08032300) a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet), a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Jaume Salvatella (08027985) a INS Ramon Berenguer IV (08056985, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Les Vinyes (08034643, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Joan Salvat i Papasseit (08040059) a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet), a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Les Palmeres (08027870) a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet), a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Lluís Millet (08027936) a INS Ramon Berenguer IV (08056985, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Les Vinyes (08034643, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Mercè Rodoreda (08040382) a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet), a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet) i a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Miguel de Unamuno (08032312) a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet), a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Pallaresa (08027468) a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet), a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Primavera (08033997) a INS Ramon Berenguer IV (08056985, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Les Vinyes (08034643, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Riera Alta (08070143) a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet), a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Rosselló Pòrcel (08041180) a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet), a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Sagrada Família (08036101) a INS Les Vinyes (08034643, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Ramon Berenguer IV (08056985, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Sant Just (08027471) a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet), a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Santa Coloma (08069751) a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet), a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Serra de Marina (08045574) a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet), a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Tanit (08059767) a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet), a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Torre Balldovina (08027511) a INS Can Peixauet (08059329, Santa Coloma de Gramenet), a INS Terra Roja (08034001, Santa Coloma de Gramenet) i a INS Puig Castellar (08028047, Santa Coloma de Gramenet).

- ESC Wagner (08027432) a INS Torrent de les Bruixes (08035325, Santa Coloma de Gramenet), a INS Numància (08053078, Santa Coloma de Gramenet) i a INS La Bastida (08037176, Santa Coloma de Gramenet).

 

Santa Fe del Penedès

 

- ESC Les Moreres- ZER Cep de Sis (08028151) a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès), a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès) i a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès).

 

Santa Margarida i els Monjos

 

- ESC Arrels (08063886) a INS El Foix (08053091, Santa Margarida i els Monjos).

- ESC Doctor Samaranch i Fina (08028217) a INS El Foix (08053091, Santa Margarida i els Monjos).

- ESC Sant Domènec (08037528) a INS El Foix (08053091, Santa Margarida i els Monjos).

 

Sitges

 

- ESC Agnès de Sitges (08062833) a INS Joan Ramon Benaprès (08043981, Sitges) i a INS Vinyet (08061014, Sitges).

- ESC Esteve Barrachina (08034667) a INS Joan Ramon Benaprès (08043981, Sitges) i a INS Vinyet (08061014, Sitges).

- ESC Maria Ossó (08053583) a INS Vinyet (08061014, Sitges) i a INS Joan Ramon Benaprès (08043981, Sitges).

- ESC Miquel Utrillo (08029088) a INS Vinyet (08061014, Sitges) i a INS Joan Ramon Benaprès (08043981, Sitges).

 

Subirats

 

- ESC El Montcau- ZER Subirats (08029155) a I-E Jacint Verdaguer (08071238, Sant Sadurní d'Anoia) i a INS Escola Intermunicipal del Penedès (08045239, Sant Sadurní d'Anoia).

- ESC Sant Jordi- ZER Subirats (08029192) a INS Escola Intermunicipal del Penedès (08045239, Sant Sadurní d'Anoia) i a I-E Jacint Verdaguer (08071238, Sant Sadurní d'Anoia).

- ESC Subirats- ZER Subirats (08029143) a INS Escola Intermunicipal del Penedès (08045239, Sant Sadurní d'Anoia) i a I-E Jacint Verdaguer (08071238, Sant Sadurní d'Anoia).

 

Torrelavit

 

- ESC J.J. Ràfols (08030613) a INS Escola Intermunicipal del Penedès (08045239, Sant Sadurní d'Anoia) i a I-E Jacint Verdaguer (08071238, Sant Sadurní d'Anoia).

 

Torrelles de Foix

 

- ESC Guerau de Peguera (08030637) a INS de l'Alt Foix (08065329, Sant Martí Sarroca).

 

Vilafranca del Penedès

 

- ESC Cristòfor Mestre (08039291) a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès) i a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès).

- ESC Dolors Piera (08064738) a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès) i a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès).

- ESC Estalella i Graells (08031320) a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès) i a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès).

- ESC Josep Baltà i Elias (08031332) a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès) i a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès).

- ESC Mas i Perera (08036111) a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès), a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès) i a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès).

- ESC Pau Boada (08034126) a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès) i a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès).

 

Vilanova i la Geltrú

 

- ESC Canigó (08031666) a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú), a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú), a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú), a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú) i a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú).

- ESC Cossetània (08043917) a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú), a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú), a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú), a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú) i a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú).

- ESC El Margalló (08040412) a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú), a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú), a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú) i a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú).

- ESC Ginesta (08031484) a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú), a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú), a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú), a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú) i a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú).

- ESC Ítaca (08061051) a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú), a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú), a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú) i a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú).

- ESC L'Aragai (08034497) a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú), a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú), a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú) i a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú).

- ESC L'Arjau (08039586) a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú), a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú), a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú) i a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú).

- ESC Llebetx (08043929) a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú), a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú), a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú) i a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú).

- ESC Pompeu Fabra (08031472) a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú), a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú), a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú) i a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú).

- ESC Sant Jordi (08061041) a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú), a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú), a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú) i a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú).

- ESC Volerany (08065275) a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú), a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú), a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú) i a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú).

 

Vilobí del Penedès

 

- ESC Llebeig (08031319) a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès), a INS Eugeni d'Ors (08031459, Vilafranca del Penedès), a INS Nou de Vilafranca del Penedès (08064970, Vilafranca del Penedès) i a INS Alt Penedès (08035362, Vilafranca del Penedès).

 

 

Annex 2

 

Barcelona Comarques

 

Educació secundària obligatòria a batxillerat

 

Badalona

 

- SIN de Badalona (08057746) a INS Enric Borràs (08045604, Badalona).

 

Canyelles

 

- SIN Pla del Bosc (08073961) a INS Baix a mar (08065354, Vilanova i la Geltrú), a INS Dolors Mallafrè i Ros (08045653, Vilanova i la Geltrú), a INS Joaquim Mir (08043693, Vilanova i la Geltrú), a INS Manuel de Cabanyes (08031711, Vilanova i la Geltrú) i a INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (08031681, Vilanova i la Geltrú).

 

Cubelles

 

- INS Les Vinyes (08067648) a INS Cubelles (08057230, Cubelles).

 

Sant Martí Sarroca

 

- INS de l'Alt Foix (08065329) a INS Milà i Fontanals (08046736, Vilafranca del Penedès).

 

Sant Pere de Ribes

 

- SIN Xaloc (08065342) a INS Alexandre Galí (08047467, Sant Pere de Ribes).

 

Amunt