Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/03/2017

  • Número del document CLT/0553/2017

  • Número de control 17076045

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-17076045-2017

Dades del DOGC
  • Número 7333

  • Data 21/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/553/2017, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en la sessió de l'1 de març de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de l'1 de març de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 de març de 2017

 

El secretari general

 

P. s. (Resolució de 21 de febrer de 2017)

Josep Solà i Font

Drector de Serveis del Departament de Cultura

 

 

Acord

d'1 de març de 2017, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

 

Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió dels ajuts en règim de concurrència. Aquestes bases han estat modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 20 de juliol de 2016, publicat per Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

 

1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura, que consten a l'annex.

 

2. Derogar les bases publicades mitjançant l'annex de la Resolució CLT/2621/2015, de 9 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura.

 

 

Annex

 

1 Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

2. S'exclouen de l'objecte d'aquestes bases:

a) Els premis i concursos l'organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000,00 euros.

b) Els premis i concursos que se celebrin en el marc de festivals, mostres o cicles, que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, mostra o cicle.

c) Els premis i concursos que s'efectuïn per encàrrec d'una entitat pública o entitat que en depengui o hi estigui adscrita.

d) Els premis i concursos que es desenvolupin exclusivament de forma no presencial.

e) Els premis i concursos que efectuïn els equipaments previstos en l'article 9, lletres b i c del Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 (DOGC núm. 5590, de 18.3.2010) i els equipaments escènics i musicals previstos en l'article 7.1.b, c i d del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 7300, de 2.2.2017).

f) Els premis i concursos efectuats per entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana.

3. Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Destinataris

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:

a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a la base 1.1.

b) Les agrupacions de les empreses o entitats esmentades a l'apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.

2. Quan es tracti d'agrupacions sense personalitat jurídica, s'han de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de l'ajut que ha d'aplicar cada un, ja que també tenen la consideració de beneficiaris. L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que estableixen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—3 Requisits i condicions

1. Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i condicions següents:

a) La celebració del premi o concurs s'ha de dur a terme a Catalunya.

b) Fer servir el català com a llengua vehicular dels actes de celebració del premi o concurs com a mínim en un 50%.

c) Fer totes les activitats d'organització i celebració del premi o concurs dins de l'any de concessió de la subvenció.

d) S'han d'haver celebrat un mínim de dues edicions consecutives del premi o concurs objecte de la sol·licitud amb anterioritat a l'any de presentació de la sol·licitud.

2. En el cas d'agrupacions d'empreses o entitats sense personalitat jurídica, cadascun dels integrants de l'agrupació ha de complir els requisits que exigeixen les bases generals i específiques. Aquests requisits s'han d'acreditar a través de la documentació que estableixen les bases generals 7 i 11 i aquestes bases específiques.

 

—4 Despeses subvencionables

1. Són subvencionables les despeses següents:

a) Les retribucions dels treballadors que participin en l'organització dels premis o concursos i la contractació de serveis externs per a l'organització.

b) La compra de material fungible.

c) El lloguer de l'espai on se celebri el premi o concurs, si no és propi.

d) El lloguer d'equipament, maquinària i mobiliari si no són propis.

e) Les despeses de promoció i publicitat.

f) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que facin tasques per al projecte es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 15% del pressupost subvencionable. En aquest cas, s'ha d'indicar en el pressupost el detall de la feina que aporten al projecte.

g) Despeses de serveis i inversió en noves tecnologies destinats a obtenir informació dels participants en els premis o concursos (com ara enquestes, explotació de dades, etc.).

h) Les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) del personal de l'empresa o entitat sol·licitant i dels ponents, presentadors i jurats que participin directament en el premi o concurs.

En les despeses de desplaçament, en cap cas s'accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s'accepta una despesa de 0,30 euros/km i el cost dels peatges. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. També s'accepta el lloguer de vehicles.

2. No són subvencionables les dotacions econòmiques o en espècie dels premis i guardons, si és que n'hi ha.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

La documentació a presentar amb la sol·licitud és la que estableix la base general 7.

Pel que fa al projecte d'activitat o actuació, ha de contenir la informació següent:

a) Descripció del premi o concurs, que inclogui les dates d'inici i finalització previstes, el lloc on es farà, el sistema de participació i avaluació de les persones que concursen en el premi o concurs, i el sistema de participació del públic (amb indicació de si l'aforament està obert o no a la ciutadania), i, si n'hi ha, d'altres operadors estratègics involucrats.

b) Objectius.

c) Públic objectiu, que inclogui la seva descripció i previsió qualitativa i quantitativa.

d) Estratègia de la campanya de promoció, difusió i màrqueting, que inclogui els mitjans i canals pels quals es desplegarà, amb indicació, si escau, de la comunicació pública prevista de l'esdeveniment (retransmissió en directe, en diferit, posada a disposició, etc.), detallant-ne, si escau, les franges horàries; així com la previsió d'impacte en el públic destinatari de totes les accions indicades, incloent-hi les que es portin a terme a través de les xarxes socials. Previsió de l'impacte d'aquesta campanya en el territori.

e) Descripció, si escau, de com l'activitat innova i utilitza noves tecnologies en la tasca de fidelització i creació de nous públics.

f) Trajectòria del premi o concurs, amb indicació de les edicions celebrades amb anterioritat i dels resultats obtinguts.

g) Trajectòria dels professionals responsables de l'organització del premi o concurs, així com dels ponents, presentadors i jurats que hi participin.

h) Declaració responsable sobre la llengua vehicular de les activitats.

i) Pla de desenvolupament de públics.

 

—6 Criteris de valoració

1. Les sol·licituds es valoren d'acord amb els criteris següents:

a) Capacitat d'impacte en la ciutadania. Fins a 6 punts.

Es valora:

a.1) Impacte en la ciutadania del territori on se celebra el premi o concurs. Fins a 3 punts.

a.2) Assistència als actes i activitats del premi o concurs oberta a la ciutadania. Fins a 3 punts.

b) Interès cultural, qualitat artística i innovació de la proposta. Fins a 4 punts.

Es valora:

b.1) L'experiència i participació de professionals de l'àmbit de l'activitat objecte de l'ajut. Fins a 2 punts.

b.2) La innovació i l'ús de les noves tecnologies en el sistema de fidelització o captació de nous públics. Fins a 2 punts.

c) Viabilitat del projecte. Fins a 8 punts.

Es valora:

c.1) Adequació del pressupost als recursos. Fins a 4 punts.

c.2) Grau de finançament previst al marge de l'ajut. Fins a 4 punts.

d) Desenvolupament de gestió de públics. Fins a 8 punts.

Es valora:

d.1) Estratègia de la campanya de promoció, difusió i màrqueting i el seu impacte. Fins a 2 punts.

d.2) Retransmissió del premi o concurs per canals de comunicació amb impacte significatiu. Fins a 2 punts.

d.3) Estratègia del pla de desenvolupament de públics. Fins a 4 punts.

e) Evolució del premi o concurs al llarg de la seva trajectòria en les edicions anteriors. Fins a 4 punts.

2. Per poder obtenir subvenció, l'empresa o entitat sol·licitant ha d'obtenir una puntuació mínima de 15 punts en la valoració global dels criteris anteriors, sens perjudici que, com a conseqüència de la disponibilitat pressupostària i del volum de sol·licituds presentades a la convocatòria, l'òrgan competent resolgui establir una puntuació superior.

 

—7 Comissió de Valoració

La Comissió de Valoració té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de l'Àrea de Públics de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que presideix i coordina les reunions.

b) Quatre persones externes a l'Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en les matèries objecte de l'ajut.

c) Dues persones tècniques de l'Àrea de Públics, una de les quals amb veu i sense vot, que exercirà de secretària.

 

—8 Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

En el cas d'agrupacions de persones sense personalitat jurídica, les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta de resolució provisional han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.5, el document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l'agrupació, d'acord amb el que estableixi la legislació de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre la subvenció, i per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació.

 

—9 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu del premi o concurs subvencionat dintre dels dos mesos següents a la finalització de la darrera activitat objecte de l'ajut, excepte en els casos següents:

a) Per a aquelles activitats que finalitzin amb posterioritat al 31 d'octubre, la data màxima de presentació del compte justificatiu és el 31 de desembre de l'any de concessió de les subvencions.

b) Per a aquelles activitats que hagin finalitzat abans de la concessió de la subvenció, el termini màxim per a la presentació del compte justificatiu és de dos mesos a comptar de la publicació de la resolució de concessió, amb el límit del 31 de desembre de l'any de concessió de la subvenció.

Les factures o altres documents de valor probatori equivalent corresponents a la despesa efectuada han d'estar emesos dintre del termini màxim de justificació que correspongui a cada activitat.

2. El projecte o l'activitat subvencionada s'ha de justificar a través d'una de les modalitats de justificació que estableix la base general 16, d'acord amb l'import de la subvenció.

 

Amunt