Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2017

  • Número del document ENS/0513/2017

  • Número de control 17074049

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17074049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7331

  • Data 17/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/513/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

L'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,


Resolc:


-1 Fer pública la relació, que consta en l'annex 1, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat.


-2 Fer pública la relació, que consta en l'annex 2, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació secundària obligatòria, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen batxillerat en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del mateix òrgan que l'ha dictada o bé davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 28 de febrer de 2017

 

Núria Vallduriola i Calbó

Directora dels Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

 

Annex 1

 

Baix Llobregat

 

Educació primària a educació secundària obligatòria

 

Abrera

- ESC Ernest Lluch (08059822) a INS Voltrera (08045689, Abrera).

- ESC Francesc Platón i Sartí (08000013) a INS Voltrera (08045689, Abrera).

- ESC Josefina Ibáñez (08067132) a INS Voltrera (08045689, Abrera).

 

Begues

- ESC Sant Cristòfor (08014589) a SIN Begues (08064908, Begues).

 

Castelldefels

- ESC Antoni Gaudí (08034096) a INS Les Marines (08040539, Castelldefels).

- ESC Can Roca (08034084) a INS Mediterrània (08047480, Castelldefels).

- ESC Edumar (08043310) a INS Josep Lluís Sert (08045537, Castelldefels).

- ESC Els Pins (08015855) a INS Les Marines (08040539, Castelldefels).

- ESC Garigot (08060599) a INS de Castelldefels (08064911, Castelldefels).

- ESC Jacint Verdaguer (08015961) a INS Josep Lluís Sert (08045537, Castelldefels).

- ESC Josep Guinovart (08062924) a INS de Castelldefels (08064911, Castelldefels).

- ESC Lluís Vives (08015843) a INS Josep Lluís Sert (08045537, Castelldefels).

- ESC Margalló (08037930) a INS Mediterrània (08047480, Castelldefels).

- ESC Torre Barona (08037929) a INS Mediterrània (08047480, Castelldefels).


Castellví de Rosanes

- ESC Mare de Déu de Montserrat (08016173) a INS Montserrat Colomer (08061129, Sant Esteve Sesrovires).


Cervelló

- ESC Escola Nova (08063710) a SIN de Cervelló (08067144, Cervelló).

- ESC Santa Maria de Cervelló (08016240) a SIN de Cervelló (08067144, Cervelló).


Collbató

- ESC La Salut (08033468) a SIN de Collbató (08063801, Collbató).

- ESC Mansuet (08064945) a SIN de Collbató (08063801, Collbató).


Corbera de Llobregat

- ESC Cau de la Guineu (08063965) a INS Can Margarit (08064003, Corbera de Llobregat).

- ESC El Corb (08060629) a INS Can Margarit (08064003, Corbera de Llobregat).

- ESC Jaume Balmes (08016331) a INS de Corbera de Llobregat (08045859, Corbera de Llobregat).

- ESC Puig d'Agulles (08053510) a INS de Corbera de Llobregat (08045859, Corbera de Llobregat).


Cornellà de Llobregat

- ESC Abat Oliba (08016422) a INS Joan Miró (08033900, Cornellà de Llobregat) i a INS Miquel Martí i Pol (08035143, Cornellà de Llobregat).

- ESC Alexandre Galí (08043334) a INS Maria Aurèlia Capmany (08059688, Cornellà de Llobregat) i a INS de Cornellà (08073031, Cornellà de Llobregat).

- ESC Anselm Clavé (08016380) a INS Francesc Macià (08016793, Cornellà de Llobregat) i a INS Miquel Martí i Pol (08035143, Cornellà de Llobregat).

- ESC Antoni Gaudí (08016744) a INS Esteve Terradas i Illa (08016781, Cornellà de Llobregat) i a INS Francesc Macià (08016793, Cornellà de Llobregat).

- ESC Dolors Almeda (08016367) a INS Joan Miró (08033900, Cornellà de Llobregat) i a INS Miquel Martí i Pol (08035143, Cornellà de Llobregat).

- ESC Els Pins (08016771) a INS Esteve Terradas i Illa (08016781, Cornellà de Llobregat) i a INS Francesc Macià (08016793, Cornellà de Llobregat).

- ESC Ignasi Iglésias (08037966) a INS Esteve Terradas i Illa (08016781, Cornellà de Llobregat) i a INS Francesc Macià (08016793, Cornellà de Llobregat).

- ESC L'Areny (08035881) a INS Joan Miró (08033900, Cornellà de Llobregat) i a INS Miquel Martí i Pol (08035143, Cornellà de Llobregat).

- ESC Mare de Déu de Montserrat (08016409) a INS Maria Aurèlia Capmany (08059688, Cornellà de Llobregat) i a INS de Cornellà (08073031, Cornellà de Llobregat).

- ESC Martinet (08064854) a INS Joan Miró (08033900, Cornellà de Llobregat) i a INS Miquel Martí i Pol (08035143, Cornellà de Llobregat).

- ESC Mediterrània (08051240) a INS Francesc Macià (08016793, Cornellà de Llobregat) i a INS Esteve Terradas i Illa (08016781, Cornellà de Llobregat).

- ESC Mossèn Jacint Verdaguer (08016392) a INS Esteve Terradas i Illa (08016781, Cornellà de Llobregat) i a INS de Cornellà (08073031, Cornellà de Llobregat).

- ESC Sant Ildefons (08016410) a INS de Cornellà (08073031, Cornellà de Llobregat) i a INS Maria Aurèlia Capmany (08059688, Cornellà de Llobregat).

- ESC Sant Miquel (08042299) a INS Francesc Macià (08016793, Cornellà de Llobregat) i a INS Esteve Terradas i Illa (08016781, Cornellà de Llobregat).

- ESC Suris (08037978) a INS Miquel Martí i Pol (08035143, Cornellà de Llobregat) i a INS Joan Miró (08033900, Cornellà de Llobregat).

- ESC Torre de la Miranda (08054058) a INS de Cornellà (08073031, Cornellà de Llobregat) i a INS Maria Aurèlia Capmany (08059688, Cornellà de Llobregat).


El Papiol

- ESC Pau Vila (08022689) a INS Lluís de Requesens (08021430, Molins de Rei) i a INS Bernat el Ferrer (08034217, Molins de Rei).


El Prat de Llobregat

- ESC Bernat Metge (08040333) a INS Baldiri Guilera (08023131, El Prat de Llobregat).

- ESC Charles Darwin (08042810) a INS Salvador Dalí (08043589, El Prat de Llobregat).

- ESC del Parc (08022902) a INS Ribera Baixa (08047492, El Prat de Llobregat).

- ESC Galileo Galilei (08042809) a INS Ribera Baixa (08047492, El Prat de Llobregat).

- ESC Honorable Josep Tarradellas (08032725) a INS Salvador Dalí (08043589, El Prat de Llobregat).

- ESC Jacint Verdaguer (08022938) a INS Estany de la Ricarda (08054198, El Prat de Llobregat).

- ESC Jaume Balmes (08022914) a INS Ribera Baixa (08047492, El Prat de Llobregat).

- ESC Joan Maragall (08022884) a INS Salvador Dalí (08043589, El Prat de Llobregat).

- ESC Pepa Colomer (08074483) a INS Baldiri Guilera (08023131, El Prat de Llobregat).

- ESC Ramon Llull (08039355) a INS Baldiri Guilera (08023131, El Prat de Llobregat).

- ESC Sant Jaume (08038090) a INS Estany de la Ricarda (08054198, El Prat de Llobregat).


Esparreguera

- Estel (08016926) a INS El Cairat (08040540, Esparreguera) i a INS El Castell (08053285, Esparreguera).

- ESC Les Roques Blaves (08059354) a INS El Castell (08053285, Esparreguera) i a INS El Cairat (08040540, Esparreguera).

- ESC Mare de Déu de la Muntanya (08016872) a INS El Cairat (08040540, Esparreguera) i a INS El Castell (08053285, Esparreguera).

- ESC Montserrat (08043346) a INS El Castell (08053285, Esparreguera) i a INS El Cairat (08040540, Esparreguera).

- ESC Pau Vila (08036044) a INS El Cairat (08040540, Esparreguera) i a INS El Castell (08053285, Esparreguera).

- ESC Taquígraf Garriga (08016938) a INS El Castell (08053285, Esparreguera) i a INS El Cairat (08040540, Esparreguera).


Esplugues de Llobregat

- ESC Can Vidalet (08040618) a INS Severo Ochoa (08017131, Esplugues de Llobregat), a INS Joanot Martorell (08017153, Esplugues de Llobregat) i a INS La Mallola (08041374, Esplugues de Llobregat).

- ESC Folch i Torres (08036056) a INS Joanot Martorell (08017153, Esplugues de Llobregat), a INS Severo Ochoa (08017131, Esplugues de Llobregat) i a INS La Mallola (08041374, Esplugues de Llobregat).

- ESC Gras i Soler (08017104) a INS Joanot Martorell (08017153, Esplugues de Llobregat), a INS La Mallola (08041374, Esplugues de Llobregat) i a INS Severo Ochoa (08017131, Esplugues de Llobregat).

- ESC Isidre Martí (08016941) a INS Joanot Martorell (08017153, Esplugues de Llobregat), a INS La Mallola (08041374, Esplugues de Llobregat) i a INS Severo Ochoa (08017131, Esplugues de Llobregat).

- ESC Joan Maragall (08033535) a INS La Mallola (08041374, Esplugues de Llobregat), a INS Joanot Martorell (08017153, Esplugues de Llobregat) i a INS Severo Ochoa (08017131, Esplugues de Llobregat).

- ESC Lola Anglada (08042861) a INS Severo Ochoa (08017131, Esplugues de Llobregat), a INS Joanot Martorell (08017153, Esplugues de Llobregat) i a INS La Mallola (08041374, Esplugues de Llobregat).

- ESC Matilde Orduña (08017116) a INS Severo Ochoa (08017131, Esplugues de Llobregat), a INS Joanot Martorell (08017153, Esplugues de Llobregat) i a INS La Mallola (08041374, Esplugues de Llobregat).

- ESC Prat de la Riba (08032476) a INS Joanot Martorell (08017153, Esplugues de Llobregat), a INS La Mallola (08041374, Esplugues de Llobregat) i a INS Severo Ochoa (08017131, Esplugues de Llobregat).


Gavà

- ESC Gavà Mar (08061075) a INS El Calamot (08041866, Gavà) i a INS de Bruguers (08017530, Gavà).

- ESC Jacme March (08017360) a INS El Calamot (08041866, Gavà) i a INS de Bruguers (08017530, Gavà).

- ESC Juan Salamero (08017505) a INS El Calamot (08041866, Gavà) i a INS de Bruguers (08017530, Gavà).

- ESC L'Eramprunyà (08032658) a INS El Calamot (08041866, Gavà) i a INS de Bruguers (08017530, Gavà).

- ESC Marcel·lí Moragas (08037991) a INS El Calamot (08041866, Gavà) i a INS de Bruguers (08017530, Gavà).

- ESC Salvador Lluch (08017359) a INS de Bruguers (08017530, Gavà) i a INS El Calamot (08041866, Gavà).


La Palma de Cervelló

- ESC El Solell (08016264) a INS Can Margarit (08064003, Corbera de Llobregat).


Martorell

- ESC Els Convents (08020498) a INS Joan Oró (08037152, Martorell), a INS Pompeu Fabra (08020620, Martorell) i a SIN de Martorell (08073077, Martorell).

- ESC José Echegaray (08020619) a INS Joan Oró (08037152, Martorell), a SIN de Martorell (08073077, Martorell) i a INS Pompeu Fabra (08020620, Martorell).

- ESC Juan Ramón Jiménez (08020607) a INS Pompeu Fabra (08020620, Martorell), a INS Joan Oró (08037152, Martorell) i a SIN de Martorell (08073077, Martorell).

- ESC Lola Anglada (08053601) a INS Joan Oró (08037152, Martorell), a SIN de Martorell (08073077, Martorell) i a INS Pompeu Fabra (08020620, Martorell).

- ESC Mercè Rodoreda (08061609) a INS Joan Oró (08037152, Martorell), a INS Pompeu Fabra (08020620, Martorell) i a SIN de Martorell (08073077, Martorell).

- ESC Vicente Aleixandre (08034278) a INS Joan Oró (08037152, Martorell), a SIN de Martorell (08073077, Martorell) i a INS Pompeu Fabra (08020620, Martorell).


Molins de Rei

- ESC Castell Ciuró (08021442) a INS Bernat el Ferrer (08034217, Molins de Rei) i a INS Lluís de Requesens (08021430, Molins de Rei).

- ESC El Palau (08021351) a INS Lluís de Requesens (08021430, Molins de Rei) i a INS Bernat el Ferrer (08034217, Molins de Rei).

- ESC Estel (08044247) a INS Bernat el Ferrer (08034217, Molins de Rei) i a INS Lluís de Requesens (08021430, Molins de Rei).

- ESC Josep Maria Madorell (08034102) a INS Bernat el Ferrer (08034217, Molins de Rei) i a INS Lluís de Requesens (08021430, Molins de Rei).

- ESC La Sínia (08061610) a INS Bernat el Ferrer (08034217, Molins de Rei) i a INS Lluís de Requesens (08021430, Molins de Rei).

- ESC L'Alzina (08021363) a INS Lluís de Requesens (08021430, Molins de Rei) i a INS Bernat el Ferrer (08034217, Molins de Rei).

- ESC Pont de la Cadena (08041660) a INS Lluís de Requesens (08021430, Molins de Rei) i a INS Bernat el Ferrer (08034217, Molins de Rei).


Olesa de Montserrat

- ESC Josep Ferrà i Esteva (08039343) a INS Creu de Saba (08063813, Olesa de Montserrat) i a INS Daniel Blanxart i Pedrals (08043978, Olesa de Montserrat).

- ESC Mare de Déu de Montserrat (08022380) a INS Daniel Blanxart i Pedrals (08043978, Olesa de Montserrat) i a INS Creu de Saba (08063813, Olesa de Montserrat).

- ESC Puigventós (08063734) a INS Daniel Blanxart i Pedrals (08043978, Olesa de Montserrat) i a INS Creu de Saba (08063813, Olesa de Montserrat).

- ESC Sant Bernat (08022461) a INS Daniel Blanxart i Pedrals (08043978, Olesa de Montserrat) i a INS Creu de Saba (08063813, Olesa de Montserrat).


Pallejà

- ESC Àngel Guimerà (08022665) a INS de Pallejà (08053297, Pallejà).

- ESC Jacint Verdaguer (08022677) a INS de Pallejà (08053297, Pallejà).

- ESC La Garalda (08044430) a INS de Pallejà (08053297, Pallejà).


Sant Andreu de la Barca

- ESC Àngel Guimerà (08025265) a INS de Sant Andreu (08064921, Sant Andreu de la Barca), a INS Montserrat Roig (08053315, Sant Andreu de la Barca) i a INS El Palau (08043671, Sant Andreu de la Barca).

- ESC Can Salvi (08063758) a INS El Palau (08043671, Sant Andreu de la Barca) i a INS Montserrat Roig (08053315, Sant Andreu de la Barca).

- ESC de Sant Andreu de la Barca (08060848) a INS El Palau (08043671, Sant Andreu de la Barca) i a INS Montserrat Roig (08053315, Sant Andreu de la Barca).

- ESC Joan Maragall (08025241) a INS Montserrat Roig (08053315, Sant Andreu de la Barca) i a INS El Palau (08043671, Sant Andreu de la Barca).

- ESC José Juan Ortiz (08038211) a INS Montserrat Roig (08053315, Sant Andreu de la Barca) i a INS El Palau (08043671, Sant Andreu de la Barca).

- ESC Josep Pla (08039367) a INS Montserrat Roig (08053315, Sant Andreu de la Barca) i a INS El Palau (08043671, Sant Andreu de la Barca).

- ESC Vall de Palau (08032521) a INS El Palau (08043671, Sant Andreu de la Barca) i a INS Montserrat Roig (08053315, Sant Andreu de la Barca).


Sant Boi de Llobregat

- Molí Nou (08025538) a INS Rafael Casanova (08033961, Sant Boi de Llobregat).

- Santo Tomás (08044181) a Pedagògium Cos (08025496, Sant Boi de Llobregat).

- Vedruna Sant Boi (08025459) a Mare de Déu dels Dolors (08025541, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Amat Verdú (08025344) a INS Joaquim Rubió i Ors (08025654, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Antoni Gaudí (08034400) a INS Joaquim Rubió i Ors (08025654, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Antoni Tàpies (08038259) a INS Joaquim Rubió i Ors (08025654, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Barrufet (08043401) a INS Camps Blancs (08025605, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Benviure (08038223) a INS Marianao (08043681, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Can Massallera (08034412) a INS Ítaca (08047509, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Casablanca (08025587) a INS Camps Blancs (08025605, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Ciutat Cooperativa (08025526) a INS Rafael Casanova (08033961, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Josep Maria Ciurana (08025642) a INS Rafael Casanova (08033961, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Marianao (08025599) a INS Marianao (08043681, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Montbaig (08054061) a INS Camps Blancs (08025605, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Parellada (08034990) a INS Ítaca (08047509, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Rafael Casanova (08039379) a INS Rafael Casanova (08033961, Sant Boi de Llobregat).

- ESC Vicente Ferrer (08063761) a INS Marianao (08043681, Sant Boi de Llobregat).


Sant Climent de Llobregat

- ESC Sant Climent (08025812) a INS Josep Mestres i Busquets (08053364, Viladecans).


Sant Esteve Sesrovires

- ESC La Roureda (08026130) a INS Montserrat Colomer (08061129, Sant Esteve Sesrovires).

- ESC Vinya del Sastret (08059810) a INS Montserrat Colomer (08061129, Sant Esteve Sesrovires).


Sant Feliu de Llobregat

- ESC Arquitecte Gaudí (08026385) a INS Olorda (08026397, Sant Feliu de Llobregat) i a INS Martí Dot (08041519, Sant Feliu de Llobregat).

- ESC Falguera (08026221) a INS Martí Dot (08041519, Sant Feliu de Llobregat) i a INS Olorda (08026397, Sant Feliu de Llobregat).

- ESC Josep Monmany Amat (08026373) a INS Martí Dot (08041519, Sant Feliu de Llobregat) i a INS Olorda (08026397, Sant Feliu de Llobregat).

- ESC Miquel Martí i Pol (08063394) a INS Olorda (08026397, Sant Feliu de Llobregat) i a INS Martí Dot (08041519, Sant Feliu de Llobregat).

- ESC Nadal (08026211) a INS Olorda (08026397, Sant Feliu de Llobregat) i a INS Martí Dot (08041519, Sant Feliu de Llobregat).

- ESC Pau Vila (08036007) a INS Olorda (08026397, Sant Feliu de Llobregat) i a INS Martí Dot (08041519, Sant Feliu de Llobregat).

- ESC Salvador Espriu (08035994) a INS Olorda (08026397, Sant Feliu de Llobregat) i a INS Martí Dot (08041519, Sant Feliu de Llobregat).


Sant Joan Despí

- ESC Espai 3 (08041684) a INS Jaume Salvador i Pedrol (08033973, Sant Joan Despí) i a INS Francesc Ferrer i Guàrdia (08026683, Sant Joan Despí).

- ESC Joan Perich i Valls (08026671) a INS Jaume Salvador i Pedrol (08033973, Sant Joan Despí) i a INS Francesc Ferrer i Guàrdia (08026683, Sant Joan Despí).

- ESC Pau Casals (08026661) a INS Jaume Salvador i Pedrol (08033973, Sant Joan Despí) i a INS Francesc Ferrer i Guàrdia (08026683, Sant Joan Despí).

- ESC Roser Capdevila (08071147) a INS Jaume Salvador i Pedrol (08033973, Sant Joan Despí) i a INS Francesc Ferrer i Guàrdia (08026683, Sant Joan Despí).

- ESC Sant Francesc d'Assís (08026567) a INS Francesc Ferrer i Guàrdia (08026683, Sant Joan Despí) i a INS Jaume Salvador i Pedrol (08033973, Sant Joan Despí).


Sant Just Desvern

- ESC Canigó (08032580) a INS de Sant Just Desvern (08033985, Sant Just Desvern).

- ESC Montseny (08041556) a INS de Sant Just Desvern (08033985, Sant Just Desvern).

- ESC Montserrat (08026816) a INS de Sant Just Desvern (08033985, Sant Just Desvern).


Sant Vicenç dels Horts

- La Inmaculada (08028655) a Salesians Sant Vicenç dels Horts (08032063, Sant Vicenç dels Horts).

- Sant Vicenç (08028631) a Salesians Sant Vicenç dels Horts (08032063, Sant Vicenç dels Horts).

- ESC Joan Juncadella (08028667) a INS Frederic Mompou (08034011, Sant Vicenç dels Horts) i a INS Gabriela Mistral (08053340, Sant Vicenç dels Horts).

- ESC La Guàrdia (08038284) a INS Frederic Mompou (08034011, Sant Vicenç dels Horts) i a INS Gabriela Mistral (08053340, Sant Vicenç dels Horts).

- ESC La Vinyala (08028591) a INS Gabriela Mistral (08053340, Sant Vicenç dels Horts) i a INS Frederic Mompou (08034011, Sant Vicenç dels Horts).

- ESC Mare de Déu del Rocío (08036381) a INS Frederic Mompou (08034011, Sant Vicenç dels Horts) i a INS Gabriela Mistral (08053340, Sant Vicenç dels Horts).

- ESC Sant Antoni (08041131) a INS Gabriela Mistral (08053340, Sant Vicenç dels Horts) i a INS Frederic Mompou (08034011, Sant Vicenç dels Horts).

- ESC Sant Jordi (08028588) a INS Frederic Mompou (08034011, Sant Vicenç dels Horts) i a INS Gabriela Mistral (08053340, Sant Vicenç dels Horts).

- ESC Sant Josep (08035350) a INS Frederic Mompou (08034011, Sant Vicenç dels Horts) i a INS Gabriela Mistral (08053340, Sant Vicenç dels Horts).


Santa Coloma de Cervelló

- ESC Colònia Güell (08043760) a INS Montpedrós (08063229, Santa Coloma de Cervelló).

- ESC Pla de les Vinyes (08063771) a INS Montpedrós (08063229, Santa Coloma de Cervelló).


Torrelles de Llobregat

- ESC Can Coll (08061622) a SIN Torrelles de Llobregat (08061361, Torrelles de Llobregat).

- ESC Sant Martí (08030649) a SIN Torrelles de Llobregat (08061361, Torrelles de Llobregat).


Vallirana

- ESC Campderrós (08064881) a INS Vall d'Arús (08044570, Vallirana).

- ESC La Ginesta (08053522) a INS Vall d'Arús (08044570, Vallirana).

- ESC L'Olivera (08060851) a INS Vall d'Arús (08044570, Vallirana).

- ESC Pompeu Fabra (08030789) a INS Vall d'Arús (08044570, Vallirana).


Viladecans

- Santo Tomás (08031125) a INS Miramar (08045860, Viladecans).

- ESC Àngela Roca (08031083) a INS Torre Roja (08031228, Viladecans).

- ESC Can Palmer (08042834) a INS Josep Mestres i Busquets (08053364, Viladecans).

- ESC Doctor Trueta (08032762) a INS de Sales (08034621, Viladecans).

- ESC El Garrofer (08031204) a INS Miramar (08045860, Viladecans).

- ESC Enxaneta (08071020) a INS de Viladecans (08068495, Viladecans).

- ESC Marta Mata (08059721) a INS de Viladecans (08068495, Viladecans).

- ESC Miquel Martí i Pol (08062948) a INS Torre Roja (08031228, Viladecans).

- ESC Montserratina (08031101) a INS Miramar (08045860, Viladecans).

- ESC Pau Casals (08032750) a INS de Sales (08034621, Viladecans).


Barcelona Comarques


L'Hospitalet de Llobregat

- Utmar (08018972) a Utmar (08017049, Esplugues de Llobregat).


Catalunya Central


El Bruc

- ESC El Bruc (08014814) a SIN de Collbató (08063801, Collbató).Annex 2


Baix Llobregat

Educació secundària obligatòria a batxillerat


Begues

- SIN Begues (08064908) a INS de Bruguers (08017530, Gavà) i a INS El Calamot (08041866, Gavà).


Castelldefels

- INS de Castelldefels (08064911) a INS Josep Lluís Sert (08045537, Castelldefels), a INS Mediterrània (08047480, Castelldefels) i a INS Les Marines (08040539, Castelldefels).


Cervelló

- SIN de Cervelló (08067144) a INS Vall d'Arús (08044570, Vallirana).


Collbató

- SIN de Collbató (08063801) a INS El Cairat (08040540, Esparreguera) i a INS El Castell (08053285, Esparreguera).


Corbera de Llobregat

- INS Can Margarit (08064003) a INS de Corbera de Llobregat (08045859, Corbera de Llobregat).


Martorell

- SIN de Martorell (08073077) a INS Joan Oró (08037152, Martorell) i a INS Pompeu Fabra (08020620, Martorell).


Torrelles de Llobregat

- SIN Torrelles de Llobregat (08061361) a INS Frederic Mompou (08034011, Sant Vicenç dels Horts) i a INS Gabriela Mistral (08053340, Sant Vicenç dels Horts).


Viladecans

- INS de Viladecans (08068495) a INS Torre Roja (08031228, Viladecans), a INS de Sales (08034621, Viladecans), a INS Miramar (08045860, Viladecans) i a INS Josep Mestres i Busquets (08053364, Viladecans).


Amunt