Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2017

  • Número del document ENS/0515/2017

  • Número de control 17074047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17074047-2017

Dades del DOGC
  • Número 7331

  • Data 17/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/515/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials al Vallès Occidental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

L'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Fer pública la relació, que consta en l'annex, de l'adscripció de tots els centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que imparteixen educació secundària obligatòria en l'àmbit territorial del Servei Territorial del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del mateix òrgan que l'ha dictada o bé davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sabadell, 28 de febrer de 2017

 

Maria Carme Vigués i Julià

Directora dels Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

 

Annex

 

Vallès Occidental

 

Educació primària a educació secundària obligatòria

 

Badia del Vallès

 

- ESC La Jota (08028928) a INS de Badia del Vallès (08042342, Badia del Vallès) i a INS Federica Montseny (08034035, Badia del Vallès).

- ESC La Sardana (08028941) a INS de Badia del Vallès (08042342, Badia del Vallès) i a INS Federica Montseny (08034035, Badia del Vallès).

- ESC Las Seguidillas (08028916) a INS Federica Montseny (08034035, Badia del Vallès) i a INS de Badia del Vallès (08042342, Badia del Vallès).

 

Barberà del Vallès

 

- ESC Can Llobet (08028254) a INS Can Planas (08045562, Barberà del Vallès) i a INS La Romànica (08035349, Barberà del Vallès).

- ESC Can Serra (08033602) a INS Can Planas (08045562, Barberà del Vallès) i a INS La Romànica (08035349, Barberà del Vallès).

- ESC del Bosc (08041210) a INS Can Planas (08045562, Barberà del Vallès) i a INS La Romànica (08035349, Barberà del Vallès).

- ESC Elisa Badia (08028229) a INS La Romànica (08035349, Barberà del Vallès), a INS Can Planas (08045562, Barberà del Vallès) i a INS de Barberà del Vallès (08075281, Barberà del Vallès).

- ESC Marta Mata (08067582) a INS Can Planas (08045562, Barberà del Vallès) i a INS La Romànica (08035349, Barberà del Vallès).

- ESC Miquel Martí i Pol (08061142) a INS La Romànica (08035349, Barberà del Vallès) i a INS Can Planas (08045562, Barberà del Vallès).

- ESC Pablo Picasso (08039641) a INS Can Planas (08045562, Barberà del Vallès) i a INS La Romànica (08035349, Barberà del Vallès).

 

Castellar del Vallès

 

- ESC Bonavista (08034229) a INS Puig de la Creu (08058520, Castellar del Vallès) i a INS de Castellar (08046682, Castellar del Vallès).

- ESC El Sol i La Lluna (08064027) a INS Puig de la Creu (08058520, Castellar del Vallès) i a INS de Castellar (08046682, Castellar del Vallès).

- ESC Emili Carles i Tolrà (08034904) a INS de Castellar (08046682, Castellar del Vallès) i a INS Puig de la Creu (08058520, Castellar del Vallès).

- ESC Joan Blanquer (08062614) a INS Puig de la Creu (08058520, Castellar del Vallès) i a INS de Castellar (08046682, Castellar del Vallès).

- ESC Mestre Pla (08054824) a INS Puig de la Creu (08058520, Castellar del Vallès) i a INS de Castellar (08046682, Castellar del Vallès).

- ESC Sant Esteve (08034898) a INS de Castellar (08046682, Castellar del Vallès) i a INS Puig de la Creu (08058520, Castellar del Vallès).

 

Castellbisbal

 

- ESC Benviure (08062742) a INS Castellbisbal (08053145, Castellbisbal) i a I-E Les Vinyes (08067594, Castellbisbal).

- ESC Els Arenys (08057229) a INS Castellbisbal (08053145, Castellbisbal) i a I-E Les Vinyes (08067594, Castellbisbal).

- ESC Mare de Déu de Montserrat (08015821) a I-E Les Vinyes (08067594, Castellbisbal) i a INS Castellbisbal (08053145, Castellbisbal).

 

Cerdanyola del Vallès

 

- ESC Bellaterra (08039896) a INS Pere Calders (08043504, Cerdanyola del Vallès).

- ESC Carles Buïgas (08028904) a INS Gorgs (08053157, Cerdanyola del Vallès) i a INS Forat del Vent (08031757, Cerdanyola del Vallès).

- ESC Collserola (08062626) a INS Forat del Vent (08031757, Cerdanyola del Vallès) i a INS Gorgs (08053157, Cerdanyola del Vallès).

- ESC La Sínia (08028813) a INS Jaume Mimó (08044715, Cerdanyola del Vallès) i a INS Banús (08045549, Cerdanyola del Vallès).

- ESC Les Fontetes (08028758) a INS Forat del Vent (08031757, Cerdanyola del Vallès) i a INS Gorgs (08053157, Cerdanyola del Vallès).

- ESC Saltells (08036411) a INS Jaume Mimó (08044715, Cerdanyola del Vallès) i a INS Banús (08045549, Cerdanyola del Vallès).

- ESC Sant Martí (08028746) a INS Gorgs (08053157, Cerdanyola del Vallès) i a INS Forat del Vent (08031757, Cerdanyola del Vallès).

- ESC Serraparera (08028783) a INS Banús (08045549, Cerdanyola del Vallès) i a INS Jaume Mimó (08044715, Cerdanyola del Vallès).

- ESC Turó de Guiera (08053650) a INS Forat del Vent (08031757, Cerdanyola del Vallès) i a INS Gorgs (08053157, Cerdanyola del Vallès).

- ESC Xarau (08038351) a INS Jaume Mimó (08044715, Cerdanyola del Vallès) i a INS Banús (08045549, Cerdanyola del Vallès).

 

Matadepera

 

- ESC Ginesta (08020863) a INS Matadepera (08053169, Matadepera).

- ESC Joan Torredemer Canela (08060757) a INS Matadepera (08053169, Matadepera).

 

Montcada i Reixac

 

- ESC El Turó (08043361) a INS La Ribera (08054174, Montcada i Reixac), a INS La Ferreria (08044533, Montcada i Reixac) i a INS Montserrat Miró i Vila (08021788, Montcada i Reixac).

- ESC El Viver (08021636) a INS La Ribera (08054174, Montcada i Reixac), a INS Montserrat Miró i Vila (08021788, Montcada i Reixac) i a INS La Ferreria (08044533, Montcada i Reixac).

- ESC Elvira Cuyàs (08034783) a INS La Ribera (08054174, Montcada i Reixac), a INS La Ferreria (08044533, Montcada i Reixac) i a INS Montserrat Miró i Vila (08021788, Montcada i Reixac).

- ESC Font Freda (08021685) a INS La Ribera (08054174, Montcada i Reixac), a INS La Ferreria (08044533, Montcada i Reixac) i a INS Montserrat Miró i Vila (08021788, Montcada i Reixac).

- ESC Mas Rampinyo (08064052) a INS La Ferreria (08044533, Montcada i Reixac), a INS Montserrat Miró i Vila (08021788, Montcada i Reixac) i a INS La Ribera (08054174, Montcada i Reixac).

- ESC Mitja Costa (08021764) a INS La Ribera (08054174, Montcada i Reixac), a INS Montserrat Miró i Vila (08021788, Montcada i Reixac) i a INS La Ferreria (08044533, Montcada i Reixac).

- ESC Reixac (08035283) a INS Montserrat Miró i Vila (08021788, Montcada i Reixac), a INS La Ferreria (08044533, Montcada i Reixac) i a INS La Ribera (08054174, Montcada i Reixac).

 

Palau-solità i Plegamans

 

- ESC Can Cladellas (08041222) a INS Ramon Casas i Carbó (08045306, Palau-solità i Plegamans).

- ESC Can Periquet (08064064) a SIN Can Periquet (08073119, Palau-solità i Plegamans) i a INS Ramon Casas i Carbó (08045306, Palau-solità i Plegamans).

- ESC Josep Maria Folch i Torres (08022616) a INS Ramon Casas i Carbó (08045306, Palau-solità i Plegamans).

- ESC Palau (08053467) a INS Ramon Casas i Carbó (08045306, Palau-solità i Plegamans).

 

Polinyà

 

- ESC Pere Calders (08022872) a INS Polinyà (08053170, Polinyà).

- ESC Polinyà (08072395) a INS Polinyà (08053170, Polinyà).

- ESC Roser Capdevila (08061543) a INS Polinyà (08053170, Polinyà).

 

Rellinars

 

- ESC de Rellinars (08067181) a INS Vacarisses (08061208, Vacarisses).

 

Ripollet

 

- ESC Anselm Clavé (08023566) a INS Lluís Companys (08037206, Ripollet).

- ESC El Martinet (08059883) a INS Can Mas (08054186, Ripollet).

- ESC Els Pinetons (08066051) a INS Palau Ausit (08035295, Ripollet).

- ESC Enric Tatché i Pol (08033948) a INS Can Mas (08054186, Ripollet).

- ESC Escursell i Bartalot (08038156) a INS Lluís Companys (08037206, Ripollet).

- ESC Gassó i Vidal (08023426) a INS Can Mas (08054186, Ripollet).

- ESC Josep Maria Ginesta (08023554) a INS Palau Ausit (08035295, Ripollet).

- ESC Tiana de la Riba (08023542) a INS Lluís Companys (08037206, Ripollet).

 

Rubí

 

- ESC 25 de Setembre (08032348) a INS Torrent dels Alous (08072401, Rubí), a INS L'Estatut (08043668, Rubí) i a INS La Serreta (08053182, Rubí).

- ESC Ca n'Alzamora (08061154) a INS L'Estatut (08043668, Rubí), a INS La Serreta (08053182, Rubí) i a INS Torrent dels Alous (08072401, Rubí).

- ESC Joan Maragall (08023852) a INS J.V. Foix (08036330, Rubí) i a INS Duc de Montblanc (08035301, Rubí).

- ESC Montessori (08038171) a INS La Serreta (08053182, Rubí), a INS L'Estatut (08043668, Rubí) i a INS Torrent dels Alous (08072401, Rubí).

- ESC Mossèn Cinto Verdaguer (08034060) a INS La Serreta (08053182, Rubí), a INS Torrent dels Alous (08072401, Rubí) i a INS L'Estatut (08043668, Rubí).

- ESC Pau Casals (08032351) a INS J.V. Foix (08036330, Rubí) i a INS Duc de Montblanc (08035301, Rubí).

- ESC Ramon Llull (08034382) a INS Duc de Montblanc (08035301, Rubí) i a INS J.V. Foix (08036330, Rubí).

- ESC Rivo Rubeo (08064076) a INS J.V. Foix (08036330, Rubí) i a INS Duc de Montblanc (08035301, Rubí).

- ESC Schola (08042895) a INS J.V. Foix (08036330, Rubí) i a INS Duc de Montblanc (08035301, Rubí).

- ESC Teresa Altet (08034394) a INS L'Estatut (08043668, Rubí), a INS La Serreta (08053182, Rubí) i a INS Torrent dels Alous (08072401, Rubí).

- ESC Torre de la Llebre (08041601) a INS J.V. Foix (08036330, Rubí) i a INS Duc de Montblanc (08035301, Rubí).

 

Sabadell

 

- ESC Agnès Armengol (08024807) a INS La Serra (08074410, Sabadell).

- ESC Alcalde Marcet (08024066) a INS Agustí Serra i Fontanet (08039203, Sabadell).

- ESC Amadeu Vives (08040400) a INS Ribot i Serra (08046669, Sabadell) i a INS Les Termes (08053224, Sabadell).

- ESC Andreu Castells (08044314) a INS Sabadell (08044624, Sabadell) i a INS Miquel Crusafont i Pairó (08053200, Sabadell).

- ESC Arraona (08055105) a INS Sabadell (08044624, Sabadell) i a INS Miquel Crusafont i Pairó (08053200, Sabadell).

- ESC Calvet d'Estrella (08024819) a INS Joan Oliver (08034591, Sabadell) i a INS Jonqueres (08053212, Sabadell).

- ESC Can Deu (08035957) a INS Joan Oliver (08034591, Sabadell) i a INS Jonqueres (08053212, Sabadell).

- ESC Can Rull (08032737) a INS Miquel Crusafont i Pairó (08053200, Sabadell) i a INS Sabadell (08044624, Sabadell).

- ESC Catalunya (08038582) a INS Vallès (08042020, Sabadell).

- ESC Cifuentes (08023955) a INS Sabadell (08044624, Sabadell) i a INS Miquel Crusafont i Pairó (08053200, Sabadell).

- ESC Concòrdia (08023918) a INS Ferran Casablancas (08024881, Sabadell).

- ESC Creu Alta (08041672) a INS Vallès (08042020, Sabadell).

- ESC de Can Llong (08061166) a INS Arraona (08024765, Sabadell).

- ESC Enric Casassas (08023931) a INS Escola Industrial (08024741, Sabadell).

- ESC Espronceda (08023921) a INS Les Termes (08053224, Sabadell) i a INS Ribot i Serra (08046669, Sabadell).

- ESC Floresta (08024832) a INS Joan Oliver (08034591, Sabadell) i a INS Jonqueres (08053212, Sabadell).

- ESC Font Rosella (08024856) a INS Ferran Casablancas (08024881, Sabadell).

- ESC Gaudí (08023943) a INS Agustí Serra i Fontanet (08039203, Sabadell).

- ESC Joan Maragall (08024005) a INS Agustí Serra i Fontanet (08039203, Sabadell).

- ESC Joan Montllor (08023979) a INS La Serra (08074410, Sabadell).

- ESC Joan Sallarès i Pla (08023992) a INS Les Termes (08053224, Sabadell) i a INS Ribot i Serra (08046669, Sabadell).

- ESC Joanot Alisanda (08041611) a INS Pau Vila (08024871, Sabadell).

- ESC Joaquim Blume (08035969) a INS Les Termes (08053224, Sabadell) i a INS Ribot i Serra (08046669, Sabadell).

- ESC Juan Ramón Jiménez (08023980) a INS La Serra (08074410, Sabadell).

- ESC La Romànica (08024042) a INS Les Termes (08053224, Sabadell), a INS Ribot i Serra (08046669, Sabadell), a INS Can Planas (08045562, Barberà del Vallès) i a INS La Romànica (08035349, Barberà del Vallès).

- ESC La Trama (08062638) a INS Escola Industrial (08024741, Sabadell).

- ESC Mas Boadella (08064088) a INS Arraona (08024765, Sabadell).

- ESC Miquel Carreras (08024017) a INS Ferran Casablancas (08024881, Sabadell) i a INS Agustí Serra i Fontanet (08039203, Sabadell).

- ESC Miquel Martí i Pol (08055889) a INS Pau Vila (08024871, Sabadell).

- ESC Nostra Llar (08043383) a INS Escola Industrial (08024741, Sabadell).

- ESC Pau Casals (08024820) a INS Ferran Casablancas (08024881, Sabadell).

- ESC Ribatallada (08043954) a INS Vallès (08042020, Sabadell).

- ESC Roureda (08024790) a INS Joan Oliver (08034591, Sabadell) i a INS Jonqueres (08053212, Sabadell).

- ESC Samuntada (08024030) a INS Escola Industrial (08024741, Sabadell).

- ESC Sant Julià (08035696) a INS Jonqueres (08053212, Sabadell) i a INS Joan Oliver (08034591, Sabadell).

- ESC Teresa Claramunt (08053492) a INS Pau Vila (08024871, Sabadell).

- ESC Torreguitart (08024844) a INS Agustí Serra i Fontanet (08039203, Sabadell).

- ESC Virolet (08071172) a INS Arraona (08024765, Sabadell).

 

Sant Cugat del Vallès

 

- ESC Catalunya (08034692) a INS Angeleta Ferrer i Sensat (08046670, Sant Cugat del Vallès) i a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès).

- ESC Ciutat d'Alba (08064118) a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès) i a INS Arnau Cadell (08031873, Sant Cugat del Vallès).

- ESC Collserola (08041234) a INS Joaquima Pla i Farreras (08054873, Sant Cugat del Vallès) i a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès).

- ESC Gerbert d'Orlhac (08059871) a INS Joaquima Pla i Farreras (08054873, Sant Cugat del Vallès) i a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès).

- ESC Jaume Ferran i Clua (08026087) a INS Arnau Cadell (08031873, Sant Cugat del Vallès) i a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès).

- ESC Joan Maragall (08038260) a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès) i a INS Angeleta Ferrer i Sensat (08046670, Sant Cugat del Vallès).

- ESC La Floresta (08025824) a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès) i a INS Arnau Cadell (08031873, Sant Cugat del Vallès).

- ESC La Mirada (08075268) a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès) i a INS Angeleta Ferrer i Sensat (08046670, Sant Cugat del Vallès).

- ESC L'Olivera (08062641) a INS Angeleta Ferrer i Sensat (08046670, Sant Cugat del Vallès) i a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès).

- ESC Pi d'en Xandri (08025927) a INS Joaquima Pla i Farreras (08054873, Sant Cugat del Vallès) i a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès).

- ESC Pins del Vallès (08026026) a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès) i a INS Angeleta Ferrer i Sensat (08046670, Sant Cugat del Vallès).

- ESC Turó de Can Mates (08061178) a INS Arnau Cadell (08031873, Sant Cugat del Vallès) i a INS Leonardo da Vinci (08031861, Sant Cugat del Vallès).

 

Sant Llorenç Savall

 

- ESC Josep Gras (08026919) a INS de Castellar (08046682, Castellar del Vallès) i a INS Puig de la Creu (08058520, Castellar del Vallès).

 

Sant Quirze del Vallès

 

- ESC El Turonet (08044910) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze del Vallès).

- ESC Lola Anglada (08067201) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze del Vallès).

- ESC Onze de Setembre (08054836) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze del Vallès).

- ESC Pilarín Bayés (08044454) a INS Egara (08024777, Terrassa).

- ESC Purificació Salas i Xandri (08033407) a INS Salas i Xandri (08067211, Sant Quirze del Vallès).

- ESC Taula Rodona (08060484) a INS Sant Quirze del Vallès (08047583, Sant Quirze del Vallès).

 

Santa Perpètua de Mogoda

 

- ESC Bernat de Mogoda (08034461) a INS Rovira-Forns (08053236, Santa Perpètua de Mogoda) i a INS Estela Ibèrica (08045021, Santa Perpètua de Mogoda).

- ESC Els Aigüerols (08064131) a INS Estela Ibèrica (08045021, Santa Perpètua de Mogoda) i a INS Rovira-Forns (08053236, Santa Perpètua de Mogoda).

- ESC La Florida (08028436) a INS Rovira-Forns (08053236, Santa Perpètua de Mogoda) i a INS Estela Ibèrica (08045021, Santa Perpètua de Mogoda).

- ESC Santa Perpètua (08028497) a INS Rovira-Forns (08053236, Santa Perpètua de Mogoda) i a INS Estela Ibèrica (08045021, Santa Perpètua de Mogoda).

- ESC Santiga (08061181) a INS Rovira-Forns (08053236, Santa Perpètua de Mogoda) i a INS Estela Ibèrica (08045021, Santa Perpètua de Mogoda).

 

Sentmenat

 

- ESC Can Sorts (08028990) a INS de Sentmenat (08053248, Sentmenat).

 

Terrassa

 

- ESC Abat Marcet (08051306) a INS Montserrat Roig (08046724, Terrassa) i a INS Torre del Palau (08045011, Terrassa).

- ESC Agustí Bartra (08039653) a INS Can Jofresa (08031770, Terrassa) i a INS Santa Eulàlia (08043516, Terrassa).

- ESC Antoni Ubach i Soler (08030224) a INS Investigador Blanxart (08030340, Terrassa).

- ESC Bisbat d'Egara (08029374) a INS de Terrassa (08030339, Terrassa) i a INS Nicolau Copèrnic (08034059, Terrassa).

- ESC El Vallès (08038326) a INS Les Aimerigues (08068537, Terrassa).

- ESC El Vapor (08067247) a INS Torre del Palau (08045011, Terrassa) i a INS Montserrat Roig (08046724, Terrassa).

- ESC Enxaneta (08058465) a INS Can Roca (08071196, Terrassa), a INS Torre del Palau (08045011, Terrassa) i a INS Montserrat Roig (08046724, Terrassa).

- ESC Font de l'Alba (08043437) a INS Montserrat Roig (08046724, Terrassa), a INS Can Roca (08071196, Terrassa) i a INS Torre del Palau (08045011, Terrassa).

- ESC França (08029350) a INS Nicolau Copèrnic (08034059, Terrassa) i a INS de Terrassa (08030339, Terrassa).

- ESC Francesc Aldea i Pérez (08041246) a INS Egara (08024777, Terrassa).

- ESC Isaac Peral (08029507) a INS Nicolau Copèrnic (08034059, Terrassa) i a INS de Terrassa (08030339, Terrassa).

- ESC Joan Marquès i Casals (08034485) a INS Cavall Bernat (08053251, Terrassa) i a INS Investigador Blanxart (08030340, Terrassa).

- ESC Joan XXIII (08030315) a INS Mont Perdut (08066437, Terrassa) i a INS Investigador Blanxart (08030340, Terrassa).

- ESC Josep Ventalló i Vintró (08030212) a INS Egara (08024777, Terrassa).

- ESC La Nova Electra (08064143) a INS Investigador Blanxart (08030340, Terrassa).

- ESC La Roda (08044648) a INS Montserrat Roig (08046724, Terrassa), a INS Investigador Blanxart (08030340, Terrassa) i a INS Torre del Palau (08045011, Terrassa).

- ESC Lanaspa-Giralt (08039665) a INS Montserrat Roig (08046724, Terrassa) i a INS Torre del Palau (08045011, Terrassa).

- ESC Les Arenes (08061774) a INS Mont Perdut (08066437, Terrassa).

- ESC Mare de Déu de Montserrat (08038314) a INS Mont Perdut (08066437, Terrassa).

- ESC Marià Galí Guix (08030200) a INS de Terrassa (08030339, Terrassa) i a INS Nicolau Copèrnic (08034059, Terrassa).

- ESC Pau Vila i Dinarès (08030248) a INS Can Jofresa (08031770, Terrassa) i a INS Santa Eulàlia (08043516, Terrassa).

- ESC Pere Viver i Aymerich (08030194) a INS Can Roca (08071196, Terrassa), a INS Torre del Palau (08045011, Terrassa) i a INS Montserrat Roig (08046724, Terrassa).

- ESC Ponent (08062687) a INS Les Aimerigues (08068537, Terrassa).

- ESC President Salvans (08030285) a INS Can Jofresa (08031770, Terrassa) i a INS Santa Eulàlia (08043516, Terrassa).

- ESC Ramón y Cajal (08029386) a INS Can Jofresa (08031770, Terrassa) i a INS Santa Eulàlia (08043516, Terrassa).

- ESC Roc Alabern (08067235) a INS Les Aimerigues (08068537, Terrassa).

- ESC Roser Capdevila (08066048) a INS Mont Perdut (08066437, Terrassa).

- ESC Sala i Badrinas (08070040) a INS Can Jofresa (08031770, Terrassa) i a INS Santa Eulàlia (08043516, Terrassa).

- ESC Salvador Vinyals i Galí (08030297) a INS Mont Perdut (08066437, Terrassa).

- ESC Sant Llorenç del Munt (08051318) a INS Cavall Bernat (08053251, Terrassa).

- ESC Serra de l'Obac (08065512) a INS Can Roca (08071196, Terrassa), a INS Montserrat Roig (08046724, Terrassa) i a INS Torre del Palau (08045011, Terrassa).

 

Ullastrell

 

- ESC Serralavella (08030662) a INS de Viladecavalls (08053261, Viladecavalls) i a INS Les Aimerigues (08068537, Terrassa).

 

Vacarisses

 

- ESC Font de l'Orpina (08061191) a INS Vacarisses (08061208, Vacarisses).

- ESC Pau Casals (08030686) a INS Vacarisses (08061208, Vacarisses).

 

Viladecavalls

 

- ESC Roc Blanc (08041726) a INS de Viladecavalls (08053261, Viladecavalls) i a INS Les Aimerigues (08068537, Terrassa).

- ESC Rosella (08031061) a INS de Viladecavalls (08053261, Viladecavalls) i a INS Les Aimerigues (08068537, Terrassa).

 

Amunt