Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/03/2017

  • Número del document GAH/0512/2017

  • Número de control 17074044

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17074044-2017

Dades del DOGC
  • Número 7331

  • Data 17/03/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/512/2017, de 13 de març, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de quatre llocs de comandament als Serveis Territorials d'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (convocatòria de provisió núm. GAH/002/17).Atesa la Resolució GAH/82/2017, de 23 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de quatre llocs de comandament als Serveis Territorials d'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (DOGC núm. 7297, de 30.1.2017);

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de disposicions concordants;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria, i de conformitat amb l'informe del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,


Resolc:


Nomenar les persones que s'esmenten a continuació en els càrrecs corresponents:

–el senyor Lluís Plana Casals cap del Servei Territorial d'Habitatge a Girona.

–la senyora Cristina Casol Segués cap del Servei Territorial d'Habitatge a Lleida.

–la senyora Lídia Jordà Morera cap del Servei Territorial d'Habitatge a les Terres de l'Ebre.

–el senyor Josep Maria Juncosa Aragonès cap del Servei Territorial d'Habitatge a Tarragona.Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 13 de març de 2017P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Francesc Esteve i Balagué

Secretari general


Amunt