Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/03/2017

  • Número del document ENS/0503/2017

  • Número de control 17073021

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17073021-2017

Dades del DOGC
  • Número 7330

  • Data 16/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.


Els articles 54, 55, 56 i 57 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i l'article 15.1.b) del Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments superiors, estableixen que per accedir als ensenyaments artístics superiors cal superar una prova específica.

Per tant, i per tal de donar la publicitat adequada de les bases de les proves específiques,

 

Resolc:

 

-1 S'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors següents:

a) Per als ensenyaments superiors de música a l'annex 1.

b) Per als ensenyaments superiors de dansa a l'annex 2.

c) Per als ensenyaments superiors d'art dramàtic a l'annex 3.

d) Per als ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals a l'annex 4.

e) Per als ensenyaments superiors de disseny a l'annex 5.

 

-2 Aquestes bases són aplicables als centres de titularitat pública i als centres de titularitat privada per a les convocatòries per accedir als ensenyaments superiors que s'imparteixin en el curs acadèmic 2017-2018 i posteriors.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 8 de març de 2017

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex 1

Bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments superiors de música

 

1. Parts de les proves

Les proves tenen dues parts, A i B. Cada part computa el 50% de la qualificació final.

La part A és comuna a totes les especialitats i serveix per valorar les competències dels aspirants, així com els coneixements i les habilitats. Es divideix en diversos exercicis que s'agrupen en tres grans blocs, reconeixement auditiu, anàlisi musical i prova instrumental.

La part B és específica per a cada especialitat i serveix per valorar les competències i les capacitats dels candidats per cursar l'especialitat. Conté un nombre variable d'exercicis, segons l'especialitat, però amb un mínim de dos.

Cal superar ambdues parts de la prova.

Les persones aspirants que no posseeixin el títol de grau mitjà/professional han de fer, a més, un exercici específic. En aquest cas, la qualificació final, per a les persones que han superat les dues parts de la prova, es determina ponderant les dues parts, A i B de la prova un 95%, i la qualificació d'aquest exercici un 5%.

 

2. Exercici específic per a les persones aspirants que no posseeixin el títol de grau professional

a) Té per objectiu comprovar si la persona aspirant ha assolit les competències del grau professional de música.

b) Consisteix a fer un comentari, a partir d'unes pautes donades pel centre, d'una obra o fragment musical, que es presenta en partitura i en format àudio, en què la persona aspirant pugui mostrar la seva formació musical. El comentari ha de versar tant sobre aspectes concrets de l'obra i de la interpretació presentada, com sobre aspectes generals associats a l'obra i al seu context. La persona aspirant podrà triar entre diverses obres d'estils musicals diferents corresponents als àmbits instrumentals (música antiga, música tradicional, música clàssica i contemporània, i jazz i música moderna) dels quals el centre ofereixi places. La durada d'aquest fragment musical és de cinc minuts.

c) La durada màxima d'aquest exercici és de dues hores.

d) Es valora la correcció i el nombre dels comentaris referits a l'obra, la capacitat de relacionar aspectes concrets de l'obra amb aspectes més generals del context musical al qual pertany, l'adequació del llenguatge i de la terminologia emprats, i l'expressió i comunicació.

e) Es qualifica de manera separada de la resta d'exercicis de les dues parts de la prova.

 

3. Exercicis de la part A

 

3.1 Bloc de reconeixement auditiu

a) Els exercicis d'aquest bloc han de servir per mostrar les competències, coneixements i habilitats següents:

1. Un determinat domini auditiu que permeti el reconeixement dels paràmetres musicals de so i temps.

2. Coneixements suficients per fer una transcripció musical escrita correcta.

3. Coneixements d'harmonia i de formes musicals, segons l'estil musical.

4. Habilitats per reconèixer auditivament diversos aspectes i elements constitutius d'una obra musical (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.).

5. Coneixement suficient de la historia de la música i de la seva contextualització, segons l'estil.

b) Aquest bloc constarà de diferents exercicis que poden estar agrupats en dos apartats, el primer consistent en la realització de dictats musicals i el segon en la realització d'una anàlisi auditiva.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- El grau de precisió en la transcripció, en funció de les característiques pròpies a cada estil musical.

- La identificació i discriminació d'elements musicals, reconeixent aquests elements, connectant-los i situant-los en un context històric.

d) Ponderació d'aquest bloc: els exercicis d'aquest bloc comportaran entre el 30% i el 50% de la part A.

 

3.2 Bloc d'anàlisi musical

a) Els exercicis d'aquest bloc han de servir per mostrar les competències, coneixements i habilitats següents:

1. Coneixement suficient de la història de la música i de la seva contextualització, segons l'estil.

2. Coneixement i reconeixement d'aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).

3. Competències per esquematitzar i organitzar la informació.

4. Competències per argumentar i observar.

5. Coherència en l'ús de les eines analítiques i de la terminologia musical.

b) Aquest bloc pot constar d'exercicis d'anàlisi de partitura.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- El coneixement d'aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical.

- L'esquematització i organització de la informació.

- La coherència en l'ús de les eines analítiques i de la terminologia.

- L'argumentació i la justificació.

- La capacitat d'observació.

- L'expressió i la comunicació.

d) Ponderació d'aquest bloc: els exercicis d'aquest bloc comportaran entre el 20% i el 40% de la part A.

 

3.3 Bloc de prova instrumental

a) Els exercicis d'aquest bloc han de servir per mostrar les competències, coneixements i habilitats següents:

1. Domini instrumental suficient en la interpretació musical.

2. Comprensió musical suficient i comunicació d'aquesta comprensió en la interpretació musical.

3. Per a les especialitats d'Interpretació i Pedagogia es valorarà concretament el domini tècnic suficient en l'execució instrumental.

b) Aquest bloc consistirà en l'execució instrumental d'un determinat nombre d'obres que el centre concretarà respecte a cada especialitat.

c) Les persones aspirants a diverses especialitats, àmbits o modalitats només han de fer aquest exercici més d'un cop si opten a àmbits o modalitats instrumentals diferents; en aquest cas l'han de fer amb els diversos instruments als quals opten. En cas contrari, el mateix exercici és vàlid per a les diverses opcions.

d) Criteris d'avaluació:

- Per als instruments de Música Clàssica i Contemporània, Música Antiga i Música Tradicional, es valorarà l'expressió, la comunicació, la fluïdesa i la intenció en la interpretació, la qualitat del so, el control tècnic de l'instrument, així com el grau de comprensió de les obres i la caracterització estilística.

- Per als instruments de Jazz i Música Moderna, es valorarà la forma d'interpretar el tema, l'estil, el fraseig i el llenguatge emprat, el tempo, la tècnica de so, les escales usades, el sentit formal i la coherència general.

- En les especialitats d'Interpretació i Pedagogia, es valorarà el grau d'assoliment de l'obra i el domini tècnic de l'instrument, tant pel que fa a aspectes de mecanisme, com d'afinació i de so.

e) Ponderació d'aquest bloc: els exercicis d'aquest bloc comportaran entre el 20% i el 50% de la Part A. En les especialitats de Pedagogia i Interpretació aquesta valoració ha de ser mínim el 30%.

 

4. Exercicis de la part B, segons l'especialitat

 

4.1 Especialitat de Composició

a) Els exercicis d'aquesta part han de servir per mostrar les competències i capacitats següents:

1. Capacitats d'estructurar, conceptualitzar i desenvolupar una idea musical.

2. Capacitat de posar els coneixements compositius adquirits al servei de la forma i el sentit de conjunt d'una composició breu.

3. Capacitat d'estructuració sonora, conceptualització tímbrica i desenvolupament instrumental a partir d'un context i una formació donades.

4. Capacitat per expressar i estructurar la música a través de la composició.

5. Capacitat de concreció i de claredat discursiva.

6. Capacitat de lectura i seguiment pianístic de partitura, capacitat de reacció i immediatesa musical, així com capacitat de transmetre sentit musical i comprensió.

b) Hi haurà un mínim de 3 exercicis diferents en aquesta part.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- L'estructuració, conceptualització i desenvolupament de les idees musicals, adaptant-les a un context determinat.

- La coherència estructural i estilística en la pròpia escriptura musical, posant els coneixements adquirits al servei de la forma i el sentit de conjunt en una composició breu.

- La correcció dels encadenaments harmònics i l'originalitat i varietat de recursos emprats.

- La conducció de les veus i l'ús correcte dels instruments, registres, transports, en el cas d'instruments transpositors, el sentit del timbre i l'adequació i equilibri de les combinacions instrumentals o vocals.

- La lectura i comprensió de textos musicals i la seva realització al piano, aproximant-se i transmetent el sentit musical.

- La concreció i la claredat discursiva a l'hora d'explicar les pròpies idees musicals.

d) Cap exercici d'aquesta part podrà superar el 40% del total de la part, ni tampoc ser inferior al 10%.

 

4.2 Especialitat de Direcció

a) Els exercicis d'aquesta part han de servir per mostrar les competències i capacitats següents:

1. Capacitat d'harmonització, i d'estructuració, de realització i desenvolupament de petites estructures musicals.

2. Capacitat d'instrumentar a partir d'un context i una formació donada.

3. Capacitat auditiva suficient.

4. Capacitat rítmica i mètrica.

5. Capacitat per reconèixer, prioritzar i extreure estructures musicals bàsiques sense estudi previ.

6. Capacitat d'entonació i afinació.

7. Capacitat de coordinació i comunicació amb el gest.

8. Lectura amb el piano i saber seguir pianísticament una partitura.

9. Capacitat de reacció i immediatesa musical.

b) Hi haurà un mínim de 3 exercicis diferents en aquesta part.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- Els coneixements i la comprensió dels elements normatius en l'harmonització i estructuració i en la realització i el desenvolupament de petites estructures musicals.

- L'estructuració sonora i el grau de conceptualització tímbrica en les instrumentacions i l'adaptabilitat al context i formació.

- El reconeixement d'estructures musicals en el seguiment auditiu d'una partitura, distingint les diferències entre el que sona i el que hi ha escrit.

- El domini rítmic i mètric.

- L'afinació.

- La coordinació i comunicació corporal.

- La fluïdesa de lectura d'una partitura al piano.

- La immediatesa musical i la capacitat per transmetre sentit musical i comprensió.

d) Cap exercici d'aquesta part podrà superar el 40% del total de la part, ni tampoc ser inferior al 20%.

 

4.3 Especialitat de Musicologia

a) Els exercicis d'aquesta part han de servir per mostrar les competències i capacitats següents:

1. Capacitat per comprendre i interpretar una situació musical no familiar.

2. Capacitat per extreure informació concreta d'un document.

3. Capacitat suficient per a la redacció i l'expressió escrita.

4. Capacitat de connectar i relacionar coneixements previs d'història de la música, de l'art i de la cultura amb un tema nou.

5. Capacitat per a l'expressió oral i l'argumentació.

b) Hi haurà un mínim de 2 exercicis diferents en aquesta part, que poden ser escrits o orals, en què l'aspirant haurà de relacionar els coneixements previs i les pròpies idees amb situacions musicals plantejades.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- El grau de comprensió i interpretació d'una situació musical.

- L'extracció i jerarquització de la informació, en l'anàlisi documental, relacionant conceptes i contextualitzant situacions musicals i repertoris.

- La redacció i l'expressió escrita, tant en l'elaboració crítica d'un discurs, com en l'ús d'eines d'anàlisi musicològica diversificades.

- Els coneixements previs d'història de la música, de l'art i de la cultura i la capacitat de connectar-los i relacionar-los amb un tema nou, sabent argumentar.

- L'expressió oral.

d) Cap exercici d'aquesta part podrà superar el 55% del total de la part.

 

4.4 Especialitat de Pedagogia

a) Els exercicis d'aquesta part han de servir per mostrar les competències i capacitats següents:

1. Capacitat de percepció global de la música.

2. Capacitat de traslladar coneixements musicals previs en una situació didàctica.

3. Capacitat per desenvolupar un supòsit didàctic a partir d'unes directrius donades.

4. Capacitat d'argumentar i de justificar un resultat.

5. Grau de consciència del propi procés d'aprenentatge musical.

6. Capacitat de comunicació i d'explicació.

7. Aptitud vocal i capacitat expressiva i comunicativa en la interpretació vocal.

8. Competència en la lectura, repentització musical, afinació i sentit rítmic.

9. Competència interpretativa i de domini de l'instrument.

b) Hi haurà un mínim de 3 exercicis diferents en aquesta part, un dels quals serà d'interpretació instrumental. Els altres exercicis que poden incloure reconeixement auditiu, escriptura d'un passatge didàctic, exposició d'un tema proposat i interpretació instrumental i vocal, poden ser orals i escrits.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- La percepció de la música en la seva globalitat.

- Els coneixements musicals previs i l'habilitat de traslladar-los a una situació didàctica.

- El grau de claredat i coherència a l'hora d'argumentar i justificar les idees.

- El grau de consciència del propi procés d'aprenentatge musical, desenvolupant i explicant aspectes concrets.

- La capacitat de comunicació i estructuració del discurs.

- L'aptitud vocal i l'expressivitat en la interpretació vocal.

- La correcció i precisió en la lectura musical.

- La facilitat en la lectura i repentització musical.

- L'afinació i el sentit rítmic en la interpretació vocal.

- La qualitat en la interpretació musical, l'expressió en el fraseig, la fluïdesa en el discurs musical, la intenció en la interpretació i la qualitat del so.

d) Cap exercici d'aquesta part podrà superar el 35% del total de la part, ni tampoc ser inferior al 15%. L'exercici d'interpretació instrumental per als aspirants a pedagogia de l'instrument tindrà una ponderació mínima del 30% del total.

 

4.5 Especialitat de Producció i Gestió

a) Els exercicis d'aquesta part han de servir per mostrar les competències i capacitats següents:

1. Capacitat d'organització.

2. Capacitat per recollir informació.

3. Capacitat d'analitzar l'entorn.

4. Capacitat de comprensió global i de reacció d'una situació complexa vinculada a la gestió i producció musical en què sigui necessari prendre decisions amb una certa urgència.

5. Capacitat d'entendre la música de forma integral.

6. Capacitat d'argumentar i organitzar un discurs i la defensa d'una determinada posició de forma oral.

7. Competència en expressió escrita.

b) Hi haurà un mínim de 2 exercicis diferents en aquesta part, vinculats a mostrar la capacitat de recollida d'informació, d'organització, anàlisi i reacció en la gestió i producció, i a l'expressió oral.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- L'organització racional de les tasques corresponents al desenvolupament d'un projecte.

- El recull d'informació sobre l'actualitat cultural, política i musical de l'entorn.

- La capacitat d'analitzar l'entorn de manera que es puguin treure conclusions en termes de prospectiva i de necessitats.

- La reacció i la comprensió global en una situació complexa vinculada a la gestió i producció musical en què sigui necessari prendre decisions amb una certa urgència.

- El grau de consideració de les diferents dimensions d'impacte en la música (cultural, social, econòmic, comunicatiu, creatiu, entre d'altres).

- L'equilibri entre l'assertivitat i la flexibilitat en l'organització i argumentació d'un discurs i la defensa d'una determinada posició de forma oral.

- L'ús del registre comunicatiu adequat i la correcció en l'expressió escrita.

d) Cap exercici d'aquesta part podrà superar el 55% del total de la part.

 

4.6 Especialitat de Sonologia

a) Els exercicis d'aquesta part han de servir per mostrar les competències i capacitats següents:

1. Capacitat d'observació i d'anàlisi d'una situació sonora.

2. Capacitat de reflexió al voltant del fenomen sonor entès de forma àmplia.

3. Capacitat de traslladar i extrapolar la percepció auditiva a un nou context.

4. Capacitat de raonament i de justificació.

5. Coneixement i ús adequat de la terminologia relacionada amb la tecnologia musical.

6. Capacitat creativa i imaginativa en l'ús i manipulació del so.

7. Capacitat de connectar i aplicar coneixements i habilitats musicals en un nou context.

8. Capacitat d'explicació i comunicació.

9. Capacitat d'autoaprenentatge i de superació de limitacions conceptuals i materials.

10. Capacitat de formular demandes d'informació adequades.

b) Hi haurà un mínim de 2 exercicis diferents en aquesta part vinculats a l'anàlisi crítica musical i a la manipulació sonora amb suport tecnològic.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- La capacitat de reflexió, coherent, raonada i justificada, a partir de l'observació i l'anàlisi d'una situació sonora, entenent el fenomen sonor de forma àmplia.

- L'extrapolació dels propis coneixements a altres situacions.

- La coherència en els raonaments.

- L'ús adequat de la terminologia relacionada amb la tecnologia musical.

- La creativitat i imaginació.

- L'adequació als mitjans disponibles i l'adaptabilitat a nous contextos.

d) Cap exercici d'aquesta part podrà superar el 55% del total de la part.

 

4.7 Especialitat d'Interpretació

a) Els exercicis d'aquesta part han de servir per mostrar les competències i capacitats següents:

1. Competència interpretativa i de domini de l'instrument en l'execució instrumental.

2. Capacitats expressiva i de comunicació.

3. Control tècnic de l'instrument.

4. Comprensió de les obres i la caracterització estilística.

5. Capacitat de reacció i d'assimilació a noves indicacions musicals i tècniques.

6. Pels àmbits de Clàssica i contemporània, Música Antiga i Música Tradicional: capacitat de lectura, de repentització musical, d'afinació i de sentit rítmic.

6. Per a l'orgue i els instruments polifònics de la música antiga: capacitat de realització del baix continu en la seva funció d'acompanyament.

6. Per a l'àmbit de Jazz i Música Moderna: capacitat en l'aplicació adequada del llenguatge musical, el tempo, la tècnica de so, les escales usades, el sentit formal i la coherència general.

7. Capacitat creativa i imaginació en la improvisació.

8. Capacitat de conjunció amb el grup.

b) Hi haurà un mínim de 3 exercicis diferents en aquesta part. Aquests exercicis consistiran en la interpretació d'obres musicals preparades i també pot incloure interpretació a primera vista i sessions de treball amb el repertori.

c) Criteris d'avaluació

Es valorarà:

- La qualitat en la interpretació musical.

- L'expressió en el fraseig.

- La fluïdesa en el discurs musical.

- La intenció en la interpretació.

- La qualitat del so.

- El control tècnic de l'instrument.

- La comprensió de les obres.

- La caracterització estilística.

- El grau d'assimilació i reacció a les demandes pedagògiques concretes i a les noves indicacions musicals i tècniques.

- La lectura i repentització musical en els instruments dels àmbits de Clàssica i contemporània, Música Antiga i Música Tradicional.

- La realització en el baix continu en l'orgue i els instruments polifònics de la música antiga.

- La coherència en les formes i l'aplicació adequada del llenguatge musical, del tempo, la tècnica de so, les escales, en els instruments de l'àmbit de Jazz i Música Moderna.

- La capacitat creativa i imaginació en la improvisació en els instruments de l'àmbit de Jazz i Música Moderna.

- La conjunció amb el grup en els instruments de l'àmbit de Jazz i Música Moderna.

d) Cap exercici d'aquesta part podrà superar el 60% del total de la part, ni tampoc ser inferior al 20%.

 

 

Annex 2

Bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments superiors de dansa

 

1. Parts de les proves

Les proves tenen dues parts, A i B. Cada part computa el 50% de la qualificació final.

La part A té 3 exercicis i és comuna per a totes les especialitats.

La part B té 1 exercici i és específica per a cada especialitat.

Cal superar ambdues parts de la prova.

Les persones que no posseeixin el títol de grau mitjà/professional han de fer, a més, un exercici específic. En aquest cas, la qualificació final, per a les persones que han superat les dues parts de la prova, es determina ponderant les dues parts, A i B de la prova un 95%, i la qualificació d'aquest exercici un 5%.

 

2. Exercici específic per a aspirants sense el títol de grau mitjà/professional de dansa.

a) Té per objectiu avaluar l'habilitat de dansar segons els següents paràmetres tant per separat com integrats:

- Col·locació corporal: consciència dels eixos vertical, lateral i profund; de les diagonals i dels plans que travessen el cos i el seu domini en l'execució dels diferents tipus de moviment.

- Coordinació corporal i control del ritme: habilitat de saber moure el cos sencer (o una part) successivament o simultàniament en l'execució d'una acció determinada; i habilitat de seguir amb el cos (o una part) els valors temporals, la melodia i la dinàmica d'una música.

- Flexibilitat muscular i potència física: tenir la musculatura del cos elàstica, preparada per executar amb cura i refinadament els moviments que requereix la dansa; i habilitat de desenvolupar la força necessària per executar moviments que requereixin una fermesa física determinada en general i per impulsar el cos en el salt en particular.

- Domini espacial: habilitat d'ubicar-se en l'espai a partir de les orientacions del cos respecte a la sala, de les direccions dels moviments del cos i/o de les seves parts, dels trajectes, dels nivells i de les àrees que ocupa, i relacionar-ho amb l'espai que genera el propi cos a partir de les formes.

- Interpretació: habilitat de controlar, projectar i comunicar l'emoció que pugui generar el moviment durant l'execució.

- Nomenclatura: saber utilitzar la nomenclatura de la dansa clàssica, i/o contemporània i/o espanyola d'acord amb el 6è nivell dels estudis de grau professional.

b) Execució d'una classe de dansa d'estil clàssic i contemporani i/o espanyol dictada per un professor; el qual farà fer als alumnes exercicis cada vegada més complexos, a fi d'observar en cada exercici els paràmetres descrits. També s'observarà l'habilitat de retenir i executar amb precisió les frases de moviment dictades i mostrades durant l'exercici.

c) La durada màxima d'aquest exercici és d'una hora i trenta minuts.

d) S'avaluaran els paràmetres abans descrits, a fi que serveixin de base per a l'emissió d'una qualificació global. L'avaluació serà ocular feta durant la sessió de treball, per cada membre de la comissió i consensuada en una reunió ulterior.

e) Es qualifica de manera separada de la resta d'exercicis de les dues parts de la prova.

 

3. Exercicis de la part A de les proves d'accés

 

3.1 Exercici A1

a) Té per objectiu avaluar l'habilitat de dansar segons els paràmetres següents:

- Col·locació corporal: consciència dels eixos vertical, lateral i profund; de les diagonals i dels plans que travessen el cos i el seu domini en l'execució dels diferents tipus de moviment.

- Coordinació corporal i control del ritme: habilitat de saber moure el cos sencer i/o alguna de les seves parts, successivament o simultàniament en l'execució d'una acció determinada i habilitat de seguir amb el cos (o una part) els valors temporals d'una música, en les seves dinàmiques.

- Flexibilitat muscular i potència física: tenir la musculatura del cos elàstica, preparada per executar amb cura i refinadament els moviments que requereix la dansa i habilitat de desenvolupar la força necessària per executar moviments que requereixin una fermesa física determinada en general i per impulsar el cos en el salt en particular.

- Domini espacial: habilitat d'ubicar-se en l'espai a partir de les orientacions del cos respecte a la sala, de les direccions dels moviments del cos i/o de les seves parts, dels trajectes, dels nivells i de les àrees que ocupa; i relacionar-ho amb l'espai que genera el propi cos a partir de les formes.

Interpretació: habilitat de controlar, projectar i comunicar l'emoció que pugui generar el moviment durant l'execució.

b) Execució d'una classe de dansa d'estil clàssic, contemporani i/o espanyol, dictada per un professor; el qual farà fer als alumnes exercicis cada vegada més complexos, a fi d'observar els paràmetres descrits.

c) El temps màxim per fer aquest exercici és d'una hora i trenta minuts, per estil.

d) S'avaluaran els paràmetres descrits abans, a fi que serveixin de base per a l'emissió d'una qualificació global. L'avaluació serà ocular feta durant la sessió de treball, per cada membre de la comissió i consensuada en una reunió ulterior. També s'observarà l'habilitat de retenir i executar amb precisió les frases de moviment dictades i mostrades durant l'exercici.

e) Ponderació. Aquest exercici computarà un 30% de la part A.

 

3.2 Exercici A2

a) Té per objectiu avaluar els coneixements històrics, culturals i artístics de dansa.

b) Comentar el sentit d'un text relacionat amb la dansa. Comentar un fragment d'una coreografia enregistrada en vídeo de les proposades amb el seu context històric, artístic i cultural.

c) El temps màxim per fer aquest exercici és de dues hores i mitja.

d) Es valoraran els coneixements referents a l'àmbit cultural, artístic i de la dansa per tal d'iniciar els estudis de grau.

e) Ponderació. Aquest exercici computarà un 40% de la part A.

 

3.3 Exercici A3

a) Té per objectiu avaluar l'habilitat de l'aspirant d'improvisar i/o composar a partir d'unes pautes donades.

b) L'exercici consistirà a seguir un procés d'improvisació i composició, dirigit per un professor.

c) El temps màxim de l'exercici serà de tres hores.

d) Es valorarà la capacitat de seguir i executar les indicacions del professor que dirigeix l'exercici.

e) Ponderació. Aquest exercici computarà un 30% de la part A.

 

3.4 Avaluació final de la part A

La part A es qualificarà entre 0 i 10 punts, i per superar-la caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.

La superació de la part A habilita als aspirants a concórrer a la part B una vegada abonades les taxes corresponents.

 

3.5 Exploració de les condicions físiques

Els aspirants que superin la prova A i s'inscriguin a la prova B seran visitats per un equip mèdic a fi de procedir a una exploració de les seves condicions físiques per a aquest tipus d'estudis.

En cap cas l'exploració tindrà una incidència en la qualificació de les proves d'accés.

Es publicarà una llista per informar l'ordre de visites dels aspirants.

 

4. Exercicis de la part B de les proves d'accés

 

4.1 Especialitat Coreografia i interpretació

Escalfament general (per a tots els aspirants de la prova B, no avaluable i opcional)

Té per objectiu posar el cos en disposició per moure's.

Exercici B1

a) Té per objectiu mostrar les capacitats creatives durant la realització d'una seqüència de moviments amb el propi cos i de transformar-la, tot integrant canvis segons les pautes de temps, espai i energia.

b) L'aspirant haurà de presentar una seqüència de moviments, de 2 minuts com a màxim, elaborada per la persona aspirant prèviament, per a un sol ballarí. La presentació serà feta davant la comissió avaluadora durant una sessió en el curs de la qual aquesta podrà fer a la persona aspirant qualsevol pregunta, així com també proposar alguna transformació del fragment coreogràfic.

c) El temps màxim per a aquest exercici és de quinze minuts.

d) S'avaluarà la capacitat de transformar la proposta coreogràfica des del punt de vista del temps, l'espai i l'energia. L'avaluació serà a partir de l'observació durant la sessió de treball, per part de cada membre de la comissió i consensuada en una reunió ulterior.

e) Ponderació. Aquest exercici computarà un 100% de la part B.

 

4.2 Especialitat Pedagogia de la dansa.

Escalfament general (per a tots els aspirants, no avaluable i opcional)

Té per objectiu posar el cos en disposició per moure's.

Exercici B1

a) Té per objectiu mostrar la capacitat d'elaborar una seqüència de moviments amb objectius concrets per ser ensenyats a un grup d'estudiants d'un nivell determinat i de transformar-la, integrant canvis segons les pautes de temps, espai i energia.

b) L'aspirant haurà de crear dues combinacions de moviment amb fins pedagògics, en què apareguin dos o tres elements o objectius de treball, amb la música corresponent. La presentació serà feta davant la comissió avaluadora durant una sessió en el curs de la qual aquesta podrà fer a la persona aspirant qualsevol pregunta, així com també proposar alguna transformació de la combinació.

c) El temps màxim per a aquest exercici és de quinze minuts.

d) S'avaluarà la capacitat d'organitzar coherentment un exercici, per transformar-lo i de transmetre'l d'acord amb la capacitat i nivell del grup de persones per al qual aquest ha estat dissenyat.

d) Ponderació. Aquest exercici computarà un 100% de la part B.

 

5. Recursos per a les proves

Cal aportar la música que acompanya el material de moviment.

 

6. Qualificació final

La qualificació final de les proves és el resultat de ponderar:

a) Un 5% en relació amb la possessió del títol de grau mitjà/professional. Per a les persones sense el títol de grau mitjà/professional que fan la prova específica, el 5% s'aplica a la qualificació obtinguda en les proves, valorada de 0 a 10 punts.

Per a les persones que posseeixin el títol de grau mitjà/professional, en no haver de fer aquesta prova, se'ls qualifica amb deu punts, i el 5% s'aplica a la qualificació de deu.

b) Un 95% la qualificació del conjunt de les proves específiques d'accés.

La qualificació final de la prova s'especifica en unitats, dècimes i centèsimes. Aquesta qualificació final serà la nota mitjana aritmètica de les qualificacions de la prova A i B.

Les comissions avaluadores faran públics, en el tauler d'anuncis del centre on es faci la prova, els resultats de les proves d'accés, tant les qualificacions finals, com les de cada part i de cada apartat. Els resultats definitius constaran en les actes corresponents.

 

7. Aspectes pràctics i enregistraments

Per a les proves pràctiques, els aspirants hauran de dur el vestuari adequat. Durant les proves d'accés tots els aspirants tindran accés als vestuaris.

Les proves no escrites podran ser enregistrades en vídeo com a garantia de futures reclamacions i en cap cas es faran públiques; es destruiran un cop acabat el termini de reclamacions oficials o, en cas que n'hi hagin, un cop resoltes definitivament les possibles reclamacions. En el moment d'inscriure's, l'aspirant accepta aquestes condicions.

 

8. Textos i vídeos

L'exercici A2 de la prova A de les proves d'accés consistirà en dos comentaris de text, l'un sobre un fragment d'un text i l'altre sobre un fragment d'una coreografia enregistrada, i tant la bibliografia com la videografia seran publicades al tauler d'anuncis del centre on es fan les proves.

 

 

Annex 3

Bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments superiors d'art dramàtic

 

1. Parts i exercicis de la prova

La prova consta de dues parts (part A i part B). Cada part computa el 50% de la qualificació.

La part A consta de dos blocs. El bloc A1 (bloc comú a les 3 especialitats, amb dos exercicis) i el bloc A2 (bloc d'especialitat, amb un nombre variable d'exercicis).

La part B consta d'un nombre variable d'exercicis segons l'especialitat.

Per superar la prova cal haver superat ambdues parts.

 

2. Exercicis de la part A

 

2.1 Bloc comú A 1

Aquest bloc computa el 50% de la nota global de la part A.

Consta de dos exercicis.

2.1.1 Exercici 1: Comentari de text

a) Té per objectiu comprovar els coneixements relatius al fet teatral de l'aspirant. Per fer aquest exercici, l'aspirant, prèviament, haurà d'haver llegit unes peces teatrals proposades pel centre on fa la prova.

b) L'exercici consisteix a redactar un comentari de text sobre un fragment d'una d'aquestes peces i, també, a respondre un qüestionari amb preguntes relacionades.

c) La durada màxima d'aquest exercici no excedirà de dues hores.

d) La comissió avaluadora valorarà els coneixements i la maduresa de l'aspirant, així com la comprensió de conceptes i la utilització del llenguatge escrit. Pel que fa a l'especificitat del gènere teatral, valorarà els coneixements històrics, socials i artístics relacionats amb les peces teatrals seleccionades.

e) Aquest exercici computa el 60% de la nota del bloc A1 de la part A.

2.1.2 Exercici 2: Anàlisi de la imatge

a) Té per objectiu comprovar els coneixements i la maduresa relatius al llenguatge visual de l'aspirant.

b) L'exercici consisteix a fer l'anàlisi per escrit d'una imatge facilitada pel centre i, també, a respondre un qüestionari amb preguntes relacionades.

c) La durada màxima d'aquest exercici no excedirà de dues hores.

d) La comissió avaluadora valorarà els coneixements i la maduresa així com la comprensió de conceptes relacionats amb el llenguatge visual i, també, l'habilitat de relacionar i sintetitzar de l'aspirant. També valorarà els coneixements històrics, socials i artístics relacionats amb la imatge seleccionada.

e) Aquest exercici computa el 40% de la nota del bloc A1 de la part A.

 

2.2 Bloc d'especialitat A2

Aquest bloc computa el 50% de la nota global de la part A.

 

2.2.1 Especialitat Escenografia

Consta de dos exercicis.

2.2.1.1 Exercici 1

a) La primera part de la prova consistirà a demanar als aspirants que elaborin un quadern d'esbossos a partir d'una localització determinada per tribunal avaluador.

b) L'objectiu d'aquesta part de la prova és valorar el dibuix a mà alçada i l'agudització de la mirada captant diferents aspectes de la localització treballada: espai, llum, habitants, moviment, etc.

c) La durada màxima d'aquest exercici no excedirà de 5 hores.

d) Es valorarà el control adequat de proporcions, la perspectiva i els efectes de llum, la rapidesa en l'encaix de proporcions i volumetries, i la sensibilitat en la traducció dels valors dels materials: opacitat, duresa i transparència.

e) Aquest exercici computa el 50% de la nota del bloc A2 de la part A.

2.2.1.2 Exercici 2

a) La segona part de la prova consistirà a fer una recreació a l'aula de la localització treballada, a partir del quadern d'esbossos fet a la primera part de la prova A2.

b) L'objectiu és valorar el dibuix a mà alçada alhora que intervenen aspectes de composició de la imatge.

c) La durada màxima d'aquest exercici no excedirà de 5 hores.

d) Es valorarà control adequat de proporcions i perspectiva, proporcions, volumetries, tensions equilibris de la composició presentada com a recreació de la localització treballada, i la idoneïtat de les tècniques utilitzades en relació amb la composició presentada.

e) Aquest exercici computa el 50% de la nota del bloc A2 de la part A.

 

2.2.2 Especialitat Interpretació

Consta de quatre exercicis.

2.2.2.1 Exercici 1: Interpretació

a) Té per objectiu comprovar les habilitats tècniques d'interpretació teatral de l'aspirant.

b) Consisteix a presentar dues propostes d'actuació a partir del material facilitat pel centre on faci la prova. Si el centre ha establert places per itinerari o menció, una d'aquestes propostes hi haurà d'estar directament relacionada.

c) La durada màxima d'aquest exercici no excedirà de 15 minuts.

d) La comissió avaluadora valorarà l'habilitat de l'aspirant per estructurar i comunicar les propostes; l'habilitat per relacionar-se amb l'espai així com l'habilitat per integrar-hi la veu, el moviment i el pensament.

e) Aquest exercici computa el 25% de la nota del bloc A2 de la part A.

2.2.2.2 Exercici 2: Veu-Dicció

a) Té per objectiu comprovar les habilitats tècniques relatives a la veu i a la dicció de l'aspirant.

b) Consisteix en la lectura a vista d'un text escrit facilitat pel centre en el moment de fer l'exercici i també, en una improvisació a partir de pautes donades per la comissió avaluadora.

c) La durada màxima d'aquest exercici no excedirà de 15 minuts.

d) La comissió avaluadora valorarà:

1) Dicció: nivell de correcció fonètica.

2) Veu: qualitat de la veu (to, timbre, volum o intensitat, ritme, durada...) i nivell d'expressió oral.

e) Cada centre podrà fixar els criteris d'avaluació per cada llengua o llengües que determini.

f) Aquest exercici computa el 25% de la nota del bloc A2 de la part A.

2.2.2.3 Exercici 3: Moviment.

a) Té per objectiu comprovar les habilitats tècniques relatives al moviment de l'aspirant.

b) Consisteix en un treball corporal a partir d'exercicis físics, de moviment i coreogràfics proposats per la comissió avaluadora.

c) El centre pot fer aquest exercici en grup o bé individualment. En el primer cas, la durada màxima no excedirà de dues hores; en el segon cas, no excedirà de 15 minuts.

d) La comissió avaluadora valorarà les qualitats físiques de l'aspirant (potència, força, flexibilitat, coordinació, domini del moviment en relació amb el temps, espai, pes i flux) així com la seva expressivitat dramàtica corporal.

e) Aquest exercici computa el 25% de la nota del bloc A2 de la part A.

2.2.2.4 Exercici 4: Música-Cant.

a) Té per objectiu comprovar les habilitats tècniques relatives a la música i el cant.

b) Consisteix en un treball musical a partir de propostes relacionades amb l'oïda, la memòria melòdica i rítmica, l'afinació i l'entonació, establertes per la comissió avaluadora.

c) El centre podrà fer aquest exercici en grup o bé individualment. En el primer cas, la durada màxima no excedirà de dues hores; en el segon, no excedirà de 15 minuts.

d) La comissió avaluadora també valorarà aspectes com la pulsació, l'habilitat per entendre i crear estructures així com la coordinació i la improvisació de l'aspirant.

e) Aquest exercici computa el 25% de la nota del bloc A2 de la part A.

Nota important: cada centre podrà organitzar els exercicis del bloc A2 de manera simultània, successiva o mixta sempre que la durada total no superi les durades establertes per a cada exercici.

 

2.2.3 Especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia

Consta de dos exercicis.

2.2.3.1 Exercici 1: Anàlisi dramatúrgica d'un text dramàtic

a) Té per objectiu comprovar les habilitats de l'aspirant relatives a l'anàlisi d'un text dramàtic des d'un punt de vista dramatúrgic.

b) Consisteix a fer una anàlisi per escrit d'un text proposat pel centre a partir d'unes pautes donades per la comissió avaluadora.

c) La durada màxima de l'exercici no excedirà de quatre hores.

d) La comissió avaluadora valorarà la identificació dels continguts dramàtics, la integració de coneixements generals i específics de les arts escèniques així com la correcció en la comunicació escrita.

e) Aquest exercici computa un 50% de la nota del bloc A2 de la part A.

2.2.3.2 Exercici 2: Direcció d'actors sobre una escena

a) Té per objectiu comprovar les habilitats analítiques, organitzatives i comunicatives de l'aspirant pel que fa a la direcció escènica.

b) L'exercici consisteix a plantejar l'escenificació d'un text dramàtic proposat pel centre davant de la comissió avaluadora, procedir-ne al seu assaig amb uns actors-intèrprets, comentar-ne posteriorment els resultats i, finalment, proposar possibles vies de continuïtat. Serà responsabilitat de cada centre l'organització formal d'aquest exercici.

c) El centre pot fer aquest exercici en grup o bé individualment. En el primer cas, la durada màxima no excedirà de quatre hores; en el segon, no excedirà de 20 minuts.

d) La comissió avaluadora valorarà les habilitats de l'aspirant a l'hora d'analitzar, organitzar i comunicar idees i propostes així com la posada en pràctica de l'exercici d'autoritat en un context de grup.

e) Aquest exercici computa un 50% de la nota del bloc A2 de la part A.

 

3. Exercicis de la part B

 

3.1 Especialitat Escenografia

Consta d'un exercici.

3.1.3 Exercici

a) Té per objectiu valorar les capacitats d'anàlisi i reflexió per a la conceptualització del fet escenogràfic, d'organització del procés de treball, de combinació de conceptes i formes i de comunicació del treball.

b) La persona aspirant haurà de preparar, desenvolupar, presentar i justificar una proposta de disseny escenogràfic (espai, llum i personatge) segons detonants i condicionants establerts per la comissió avaluadora.

L'exercici es resoldrà en quatre fases:

b.1) La justificació escrita de la proposta. L'aspirant haurà de confeccionar una memòria escrita relacionant els paràmetres dramatúrgics que se li han proposat en relació amb la proposta que ha de dissenyar, justificant les correspondències o analogies entre els conceptes i els elements: espai, llum i personatge.

b.2) La justificació de les fonts utilitzades: l'aspirant haurà de documentar la informació i els referents que consideri oportuns a partir de l'enunciat proposat.

b.3) La presentació de la proposta: l'aspirant haurà de representar la proposta escenogràfica i presentar tota la documentació preparatòria (esbossos). La tècnica de representació és lliure i tant pot ser amb un sistema bidimensional com tridimensional.

b.4) La defensa oral de la proposta: l'aspirant haurà de presentar oralment el seu treball davant la comissió avaluadora.

c) Tindrà lloc en dos dies: la durada màxima de la prova de cada dia no excedirà de les 5 hores.

d) Criteris d'avaluació:

d.1) Justificació escrita de la proposta. Es valorarà la coherència entre els arguments donats i les solucions aportades, la singularitat dels conceptes treballats i la capacitat de relació del treball fet amb algun tipus de referent artístic o teatral, com també la capacitat d'integrar els coneixements generals i específics de les arts escèniques.

d.2) Justificació de les fonts consultades. Es valorarà la qualitat i l'adequació de la informació recollida, com també el rigor, la pulcritud i l'ús actualitzat de les eines en la presentació d'aquesta part del treball.

d.3) Presentació de la proposta. S'avaluarà la capacitat de visualitzar el disseny escenogràfic que es proposa, la viabilitat del projecte, la correspondència amb el plantejament dramatúrgic, la qualitat i també la idoneïtat en l'ús de la tècnica escollida.

d.4) Defensa oral de la proposta. Es valorarà l'ordre i la coherència de l'exposició.

e) Aquest exercici computa el 100% de la nota de la part B.

 

3.2 Especialitat Interpretació

Consta d'un exercici.

3.2.1 Exercici

a) Té per objectiu identificar les capacitats interpretatives i d'actitud necessàries de l'aspirant per poder cursar els estudis amb aprofitament, disciplina i rigor.

b) L'exercici, a partir del material triat i presentat per l'aspirant a l'exercici 1 del bloc A2 de la part A de l'especialitat Interpretació, consisteix en una sèrie de propostes de treball individuals, per parelles o col·lectives, establertes per la comissió avaluadora. També consisteix en la presentació davant de la comissió avaluadora del material treballat, tantes vegades com sigui requerit.

c) És responsabilitat de cada centre l'organització formal de l'exercici. En cap cas, però, la durada màxima d'aquest no excedirà de 30 hores, distribuïdes en un màxim de 5 sessions de treball.

d) La comissió avaluadora valorarà la capacitat de joc, de comprensió i d'integració de les indicacions de l'aspirant, així com la seva capacitat d'acció/reacció i de concentració, la seva capacitat de treball en equip i també la seva evolució en el procés d'aprenentatge.

e) Aquest exercici computa el 100% de la nota de la part B.

 

3.3 Especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia

Consta de dos exercicis.

3.3.1 Exercici 1: Escriptura d'un text dramàtic

a) Té per objectiu valorar les capacitats d'anàlisi, imaginació i organització de l'aspirant a l'hora d'enfrontar-se a l'escriptura d'un text dramàtic.

b) L'exercici consisteix en la redacció escrita d'un text dramàtic, a partir d'unes pautes proposades pel centre.

c) La durada màxima de l'exercici no excedirà de quatre hores.

d) La comissió avaluadora valorarà la capacitat de l'aspirant de reconèixer aspectes com el conflicte dramàtic, el temps i l'espai escènics, la tipologia de personatges... També valorarà aspectes formals de l'escriptura dramàtica (rèpliques i didascàlies), la coherència dramatúrgica, la riquesa de lèxic i la idoneïtat en el llenguatge escrit.

e) Aquest exercici computarà el 50% de la nota de la part B.

3.3.2 Exercici 2: Proposta d'escenificació d'un text dramàtic

a) Té per objectiu valorar la capacitat d'anàlisi de l'aspirant davant d'un projecte d'escenificació d'un text dramàtic així com la seva capacitat de comunicació a l'hora de fer-ne una exposició oral pública.

b) Aquest exercici es divideix en dues fases:

Fase A: l'aspirant ha d'imaginar i descriure per escrit una 'possible' escenificació d'un text dramàtic proposat pel centre.

Fase B: l'aspirant ha de fer la presentació oral de la 'seva proposta' davant la comissió d'avaluació i argumentar respostes, si escau, a partir de preguntes que se li puguin formular.

c) La durada màxima de l'exercici no excedirà de quatre hores per a la fase A i de dues, per a la fase B.

d) La comissió avaluadora valorarà la capacitat d'imaginació escènica de l'aspirant, i també el reconeixement dels elements del llenguatge escènic, la concepció conceptual i d'integració de coneixements generals i específics de les arts escèniques.

A la fase de presentació oral, la comissió avaluadora valorarà la capacitat d'expressió oral i de comunicació, així com la claredat en la defensa de la idea pròpia.

e) Aquest exercici computarà el 50% de la nota de la part B.

 

 

Annex 4

Bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals.

 

1. Parts i exercicis

Les proves són comunes a totes les especialitats i tenen dues parts, A i B. Cada part computa el 50% de la qualificació final.

La part A té 2 exercicis.

La part B té 2 exercicis.

Cal superar ambdues parts de la prova.

 

2. Exercicis de la part A.

 

2.1 Exercici 1.

a) Té com a objectiu comprovar els coneixements humanístics i/o científics de la persona aspirant, en les matèries d'Història, Història de l'art, Biologia i Física i química.

b) La persona aspirant haurà de seleccionar dues de les quatre matèries esmentades i desenvolupar per escrit, de cada matèria seleccionada, una o dues qüestions d'entre quatre que li seran proposades per la comissió avaluadora.

c) La durada màxima d'aquest exercici és de dues hores.

d) Criteris d'avaluació.

En la matèria d'Història, es valorarà el grau de coneixement dels esdeveniments i processos històrics més significatius, així com la seva evolució des dels orígens fins a l'actualitat.

En la matèria d'Història de l'art, es valorarà el grau de coneixement de les característiques dels diferents períodes històrics de la producció artística, així com la seva evolució des dels orígens fins a l'actualitat.

En la matèria de Biologia, es valorarà el grau de coneixement dels continguts bàsics dels éssers vius que giren entorn de tres eixos: unitat a nivell molecular i cel·lular, diversitat d'organismes i unitat a nivell de biosfera.

En la matèria de Física i química, es valorarà el grau de coneixement dels principals fets, principis, lleis i teories relatives als fenòmens físics i a l'estructura de la matèria i els seus canvis químics.

e) Ponderació.

Computarà el 50% de la nota de la part A.

 

2.2 Exercici 2.

a) Té com a objectiu comprovar la capacitat de comprensió, d'anàlisi i deducció en l'àmbit patrimonial o en l'àmbit científic.

b) Realització d'un comentari de text: un comentari de text relacionat amb el patrimoni artístic i cultural, o de divulgació científica.

c) El temps de què disposa la persona aspirant per fer el comentari de text és d'una hora.

d) Es valorarà la possessió de la capacitat de comprensió de textos amb la identificació de les idees principals, la síntesi i l'esquematització, així com la interpretació de les idees dels textos, tant en l'àmbit patrimonial com científic. Es valorarà també la capacitat de redacció i la maduresa.

e) Ponderació.

Computarà el 50% de la nota de la part A.

 

3. Exercicis de la part B.

 

3.1 Exercici 1.

a) Té com a objectiu comprovar les capacitats plàstiques gràfiques de la persona aspirant.

b) Realització d'un dibuix de caràcter objectiu a partir d'un model real o imatge.

c) El temps de què disposa la persona aspirant per fer la prova és de tres hores.

d) Es valorarà la capacitat en l'observació, l'anàlisi i la representació objectiva de la forma, a partir dels procediments i les tècniques plàstiques i gràfiques. Es valorarà també la fidelitat en la representació, la qualitat del grafisme i la precisió i acabament del treball.

e) Ponderació.

Computarà el 50% de la nota de la part B.

 

3.2 Exercici 2.

a) Té com a objectiu comprovar les capacitats plàstiques de la persona aspirant relatives al color.

b) Realització d'un treball relacionat amb la representació del color.

c) El temps de què disposa la persona aspirant per fer la prova és de dues hores.

d) Es valorarà la capacitat per copiar amb fidelitat i pulcritud, tons i valors cromàtics a partir de models i/o imatges. Es valorarà també la idoneïtat de les tècniques emprades i el grau de comprensió dels tons, valors i qualitat del color material.

e) Ponderació.

Computarà el 50% de la nota de la part B.

 

 

Annex 5

Bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments superiors de disseny.

 

1. Parts i exercicis

Les proves són comunes a totes les especialitats i tenen dues parts, A i B. Cada part computa el 50% de la qualificació final.

La part A té 2 exercicis.

La part B té 2 exercicis.

Cal superar ambdues parts de la prova.

 

2. Exercicis de la part A.

 

2.1 Exercici 1: Comentari de text.

a) Té per objectiu detectar la comprensió i relació de continguts del text, l'habilitat crítica i argumentativa i el correcte ús del llenguatge.

b) Realització d'un comentari crític d'un tema d'actualitat relacionat amb l'àmbit del disseny, amb una extensió que no podrà superar els 150 mots.

c) La durada de l'exercici serà d'una hora i quinze minuts.

d) A la persona aspirant se li valorarà:

d.1. Saber relacionar conceptualment els continguts del text.

d.2. Saber extreure el fil argumental i el missatge del text.

d.3. La claredat en l'organització i la coherència en l'exposició del discurs.

d.4. La correcció ortogràfica i sintàctica.

d.5. Les relacions que la persona aspirant pugui establir amb l'àmbit del coneixement.

e) Ponderació. Computarà el 50% de la nota de la part A.

 

2.2 Exercici 2: Representació.

a) Té per objectius detectar la interpretació de l'espai i de la seva representació i l'habilitat tècnica de l'aspirant.

b) La persona aspirant podrà triar entre dues opcions:

Opció I: representació bidimensional (dibuix).

Opció II: representació tridimensional (volum).

c) A la persona aspirant se li valorarà:

c.1. La versemblança entre la representació i el model.

c.2. El grau de destresa en el tractament de la tècnica emprada.

c.3. La relació proporcional o mètrica de la representació.

c.4. La cura en la presentació del resultat.

d) La durada d'aquest exercici serà de dues hores.

e) Ponderació. Computarà un 50% de la nota de la part A.

Estan exemptes de fer els exercicis de la part A aquelles persones que hagin superat les proves d'accés a la universitat (PAAU).

 

3. Part B de la prova.

 

3.1 Exercici 1: Procés creatiu.

a) Desenvolupament creatiu sobre un tema proposat pel tribunal. La proposta haurà de suggerir conceptualment el tema proposat. La persona aspirant haurà de fer un mínim de 3 esbossos que expliquin el procés de treball i la justificació escrita. En la justificació escrita, d'un màxim de 100 paraules, caldrà argumentar la ideació de la representació formal (materials, colors, composició...) i els criteris d'originalitat de la proposta.

b) A la persona aspirant se li valorarà la justificació del procés seguit i del resultat final, la capacitat d'expressió i comunicació de la idea proposada.

c) La durada de l'exercici serà de dues hores.

d) Computarà el 50% de la nota de la part B.

 

3.2 Exercici 2: Valoració del disseny d'un objecte.

a) Té per objectiu evidenciar la capacitat de reflexió davant el disseny d'un objecte i la capacitat per identificar aspectes funcionals, simbòlics i/o comunicatius.

b) Es demana un comentari escrit, d'un màxim de 100 paraules, que analitzi i comenti les característiques específiques de disseny de l'objecte proposat.

c) La durada màxima de l'exercici serà d'una hora.

d) Es valorarà la capacitat de copsar aspectes específics de l'àmbit del disseny, la capacitat crítica davant del disseny un objecte i la identificació de les aportacions en l'àmbit cultural, tècnic, simbòlic, comunicatiu.

e) Computarà el 50% de la nota de la part B.

 

Amunt