Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/03/2017

  • Número del document JUS/0453/2017

  • Número de control 17067071

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-17067071-2017

Dades del DOGC
  • Número 7329

  • Data 15/03/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/453/2017, de 6 de març, per la qual s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.


Atès l'expedient de modificació global dels Estatuts del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, del qual resulta que en data 23 de desembre de 2016 es va presentar el text dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat pel Ple Extraordinari del Consell en data 1 de desembre de 2016;

Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i els Estatuts del Consell vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/358/2009, de 12 de febrer (DOGC núm. 5324, de 23.2.2009) i per la Resolució JUS/260/2010, de 3 de febrer (DOGC núm. 5565, d'11.2.2010);

Vist que el text de la modificació global dels Estatuts s'adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

−1 Declarar l'adequació a la legalitat de modificació global dels Estatuts del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar-ne la inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

 

−2 Disposar que el text d'aquesta modificació es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 6 de març de 2017

 

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

 

Annex

Estatuts del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

 

Títol 1

Disposicions generals

 

Article 1

Naturalesa i finalitat del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

1. El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (en endavant, Consell) és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. La seva personalitat jurídica s'adquireix des de l'entrada en vigor del Decret pel qual va ser creat i la seva capacitat d'obrar, des de la constitució dels seus òrgans. Tant el Decret de creació del Consell com la constitució dels seus òrgans són actes que han de ser publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. El Consell és una corporació de dret públic per a complir les funcions públiques que té atorgades tant per la llei com per aquests Estatuts.

3. La finalitat del Consell és la representació i la defensa generals de la procura, d'acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l'exercici d'aquesta professió.

 

Article 2

Règim jurídic

1. El Consell, en la seva condició de corporació de dret públic, i en l'àmbit de les seves funcions públiques, actua d'acord amb el dret administratiu i exerceix les potestats inherents a l'Administració pública.

2. En l'exercici de les seves funcions públiques, el Consell ha d'aplicar en les relacions amb les persones col·legiades i els ciutadans els drets i les garanties procedimentals que estableix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

3. En l'exercici de les seves funcions privades, el Consell resta sotmès al dret privat. Queden inclosos també en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni, a la contractació i a les relacions amb el seu personal, que es regeixen per la legislació laboral.

 

Article 3

Domicili

El Consell té la seu social al carrer Victòria Kent, 4-B, local núm. 3, de l'Hospitalet de Llobregat.

 

Article 4

Funcions

1. El Consell té atribuïdes les funcions públiques següents:

a) Exercir la representació i la defensa generals de la professió de la procura en l'àmbit de Catalunya i la coordinació dels col·legis de procuradors que en formen part.

b) Elaborar les normes relatives a l'exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió.

c) Elaborar els seus propis Estatuts interns.

d) Informar sobre els projectes normatius que trameti el Govern o un departament de la Generalitat relatius a la professió.

e) Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis de procuradors o, si s'escau, resoldre'ls per via arbitral, i exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres dels òrgans de govern dels col·legis de procuradors.

f) Aprovar-ne el pressupost i fixar equitativament la participació dels col·legis de procuradors que formen part del Consell en les seves despeses.

g) Vetllar perquè l'actuació dels col·legis de procuradors s'ajusti a les normes que regulen l'exercici de la professió, amb el compliment estricte de l'aplicació dels aranzels, i possibilitar-ne la inspecció i el control, i perquè l'actuació col·legial s'ajusti al principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació.

h) Intervenir segons allò previst a les normes legals, concretament, als articles 52 al 54 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, en els casos de fusió, segregació i dissolució dels col·legis professionals de procuradors de Catalunya.

i) Resoldre els recursos sobre els quals tingui competència d'acord amb la llei i els seus Estatuts.

j) Exercir les funcions disciplinàries que li correspongui d'acord amb la llei i els seus Estatuts.

k) Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats d'interès per a la professió que tinguin per objecte la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, i totes les prestacions que facin falta i que siguin d'interès per als col·legis que formen part del Consell i dels procuradors que hi estan col·legiats.

Per a la realització d'aquesta funció, el Consell, si fos necessari, establirà acords i convenis amb l'Administració o les entitats que correspongui. Així mateix, també s'encarregarà de vetllar per l'obligatorietat de pertànyer a la Mutualitat Nacional de Previsió dels Procuradors dels Tribunals d'Espanya, o al RETA.

I) Relacionar-se amb la resta d'organismes professionals de l'Estat i de les comunitats autònomes per tot allò que sigui d'interès per als col·legis de Catalunya i, en general, per a la professió de procurador dels tribunals.

m) Exercir les funcions referents a les societats professionals de procuradors que se li atribueixin legalment, i que no siguin competència dels col·legis professionals.

n) Difondre informació pública d'interès general de manera veraç i objectiva. En compliment de l'establert en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, aquesta difusió d'informació s'efectuarà a través del Portal de Transparència, accessible des de la pàgina web del Consell.

La informació publicada en el citat Portal de Transparència serà permanentment actualitzada.

o) Resoldre les sol·licituds d'informació, sempre que la informació sol·licitada tingui el caràcter de pública i no s'enquadri dins els límits d'accés a la informació pública establerts en l'article 21 de la Llei de transparència de Catalunya.

El procediment d'informació pública, establert en els articles 26 i seg. de la Llei de transparència de Catalunya.

p) Vetllar pel compliment de la Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte.

2. El Consell pot exercir aquelles funcions que, per raons d'eficiència, els col·legis de procuradors puguin delegar-li, prèvia signatura del corresponent conveni de delegació intersubjectiva.

3. El Consell també pot exercir altres funcions públiques per delegació del Govern de la Generalitat.

 

Article 5

Potestat normativa del Consell

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya té capacitat normativa per aprovar els seus estatuts interns i les normes que regulen l'exercici de la professió a Catalunya i el seu règim disciplinari.

 

 

Títol 2

Composició del Consell

 

Article 6

Composició del Consell. La Comissió Permanent

1. L'estructura del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya es basa en un òrgan plenari, una comissió permanent, d'existència potestativa, i uns òrgans unipersonals.

La Comissió Permanent estarà composta pel president, el vicepresident, el secretari, el vicesecretari, el tresorer i el vicetresorer, i es reunirà, com a mínim, una vegada al mes i, en qualsevol cas, quan el president ho estimi oportú o quan sigui sol·licitat per dos dels seus membres. Els acords adoptats ho seran per majoria dels seus components i hauran de sotmetre's a la ratificació del Ple del Consell en la primera reunió que aquest celebri, i es cuidarà d'executar-los per delegació del Ple.

2. Correspon a la Comissió Permanent exercir aquelles funcions i facultats que el Ple li delegui.

Són atribucions delegades les següents:

a) Informar sobre tot projecte de modificació de la legislació autonòmica sobre col·legis professionals.

b) Exercir les funcions que li atribueix la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, en particular les previstes als articles 22.25 i 39 de la Llei esmentada, i coordinar els serveis comuns de notificacions que han d'organitzar els col·legis de procuradors, així com qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per la legislació vigent.

c) Proposar les reformes legislatives que estimi oportunes i donar-ne compte al Ple perquè les ratifiqui.

d) Informar i coordinar totes aquelles actuacions en matèria de legislació autonòmica referent als col·legis de procuradors.

e) Informar i coordinar totes aquelles actuacions derivades de l'aplicació de la Llei i reglaments autonòmics d'assistència jurídica gratuïta.

f) Informar i coordinar els serveis de notificacions i trasllat de còpies d'escrits dels col·legis de procuradors previstos als articles 272 de la Llei orgànica del poder judicial i 28.3 de la Llei d'enjudiciament civil.

g) Proposar, informar i coordinar els sistemes d'actes de comunicació telemàtica.

h) Informar i coordinar l'activitat de formació dels procuradors.

i) Informar i coordinar totes les actuacions derivades de l'aplicació de la normativa relativa a l'accés a la professió i l'exercici professional.

j) Proposar, per tal que el Ple els aprovi, els pressupostos i el balanç d'ingressos i despeses del Consell.

k) L'adopció d'acords que per motius d'urgència no puguin demorar-se a la convocatòria del Ple. Pel que fa al cas, queden exceptuats els acords en matèria disciplinària així com la resolució de recursos i la imposició de sancions disciplinàries.

3. En tot allò que no regula aquesta norma referent al funcionament i règim jurídic dels òrgans col·legiats, hi resultarà d'aplicació les lleis de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Article 7

L'òrgan plenari

1. A l'òrgan plenari, com a òrgan col·legiat fonamental, hi han d'estar representats tots els col·legis professionals de procuradors que formen part del Consell.

2. Aquest òrgan plenari del Consell està format per:

a) Els degans de cada col·legi de procuradors dels tribunals de Catalunya que pertanyin al Consell, els quals seran membres nats mentre duri el seu mandat.

b) Un conseller per a cada col·legi, amb l'excepció del Col·legi de Barcelona, que tindrà 3 consellers, que han de ser nomenats per cada corporació segons estableixen les seves normes internes.

3. Per poder ser conseller és necessari únicament exercir la professió amb una antiguitat mínima de cinc anys i no estar complint sanció disciplinària.

4. Els consellers no degans ho seran per un període de quatre anys.

5. L'òrgan plenari pot delegar les funcions d'execució dels acords que s'adoptin i el despatx d'afers de tràmit en una comissió permanent que, a tal efecte, serà creada per l'òrgan plenari del Consell, o en alguns dels seus membres. A l'acord de delegació s'hi establiran les funcions que es deleguen.

6. El Ple del Consell podrà crear comissions delegades per a qüestions que afectin les seves competències.

 

Article 8

Òrgans unipersonals. Càrrecs directius del Consell

El Consell tindrà els òrgans unipersonals següents:

a) Un degà president, elegit entre els degans. Les seves funcions consistiran en la representació legal del Consell, convocar i presidir les reunions i sessions, vetllar pel compliment dels acords que s'adoptin, així com qualsevol altra funció que li atorgui la llei, els reglaments o aquests Estatuts. El degà president podrà delegar en altres consellers les funcions que consideri convenients.

b) Un vicedegà, escollit també entre els degans. A aquest càrrec li correspon substituir el degà president en les seves absències, dolències i vacants.

c) Un secretari, escollit entre els membres del Consell, al qual li corresponen les funcions de fedatari, d'estendre i autoritzar els actes i certificats que sigui necessari expedir amb el vistiplau del degà president, i organitzar les funcions pròpies de la Secretaria i tenir cura dels expedients i registres.

d) Un tresorer, escollit entre els membres del Consell, al qual li correspon recaptar i pagar les quantitats que siguin procedents, formar el compte general documentat de cada exercici econòmic anual, portar els llibres de comptabilitat i proposar els pressupostos anuals.

e) Un vicesecretari i un vicetresorer, escollits entre els membres del Consell, als quals els correspon suplir al secretari i al tresorer en les seves absències, dolències i vacants.

 

Article 9

Sistema d'elecció dels càrrecs

Els càrrecs del Consell seran escollits d'entre tots els seus membres en votació secreta i cada conseller tindrà un vot. S'exigirà la majoria simple.

 

Article 10

Duració del mandat dels càrrecs.

La durada dels càrrecs directius és per un període de quatre anys, i es renovarà alternativament per meitats. La presidència del Consell és assumida per elecció entre els degans dels col·legis integrants del Consell i per un període de quatre anys.

 

Article 11

Substitució en casos de baixa dels consellers

1. En el supòsit que es produeixi una baixa definitiva entre els consellers directius, s'elegirà un substitut a la primera sessió que se celebri, i per una durada igual a la que correspongui al substituït.

2. En el supòsit que es produeixi una baixa d'un conseller degà, el substituirà automàticament aquell qui realitzi les seves funcions en el col·legi respectiu; si la baixa fos d'un conseller no degà, se n'haurà de nomenar un altre en el termini de tres mesos i durant un període de temps igual al que li quedi al substituït.

 

 

Títol 3

Sessions i acords

 

Article 12

Convocatòria del Consell

1. El Ple del Consell es reunirà cada tres mesos i podrà celebrar les seves sessions en qualsevol lloc de Catalunya. Es podrà reunir també quan les circumstàncies així ho aconsellin, per convocatòria del degà president o per petició d'una quarta part dels seus membres.

2. Les convocatòries s'efectuaran amb set dies naturals d'anticipació com a mínim, i s'hi farà constar l'ordre del dia, el lloc i hora de la sessió i, convocat el Consell, restarà vàlidament constituït si hi concorren la meitat més un dels seus membres.

 

Article 13

Sistema de votació

1. Només tindran vot els col·legis a través del seu degà i del conseller en què aquest delegui documentalment en el cas que no pugui assistir-hi.

2. Als efectes de l'exercici del dret de vot, els membres del Consell designats per elecció d'un col·legi professional o per raó de la seva pertinença han d'actuar en el mateix sentit.

3. Els acords de l'òrgan plenari del Consell s'adopten per majoria simple de vots dels membres presents o representats, seguint el sistema de vot ponderat establert al següent apartat.

4. Excepte en els supòsits previstos a l'apartat 6 d'aquest article, a cada col·legi de procuradors integrat en el Consell li correspon, d'acord amb el sistema ponderat, un nombre de vots igual al nombre de les persones col·legiades.

Tanmateix, per a l'adopció d'acords també cal el vot favorable de més d'una quarta part de la representació dels col·legis professionals de procuradors presents.

5. El còmput del nombre de persones col·legiades a cada col·legi integrat al Consell, als efectes de la ponderació establerta per l'apartat anterior, s'ha de fer el 31 de desembre de cada any. Cada col·legi haurà de remetre al Consell la llista de col·legiats, i les altes i baixes, que hauran de ser controlades pel secretari.

6. Per a l'adopció d'acords relatius a l'elecció dels càrrecs directius del Consell i en matèria disciplinària, el còmput de vots es realitza considerant que cada conseller té un vot i s'exigeix majoria simple amb un sistema de votació secreta.

7. En el cas que una proposta d'acord provingui d'un o més col·legis que no tinguin la majoria ponderada dels vots, segons s'estableix a l'article 64.5 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de professions titulades i de col·legis professionals, l'acord s'adoptarà per majoria simple dels vots dels membres presents o representats. A cada membre del Consell li correspon un vot, a excepció del degà del Col·legi de Barcelona, al qual li corresponen tres vots.

 

Article 14

Actes

1. De cada sessió que tingui el Ple del Consell, la seva Comissió Permanent o les comissions delegades, el secretari n'ha d'estendre acta, que ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s'ha fet, els punts principals de les deliberacions i també el contingut dels acords adoptats.

2. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels membres respectius del Ple, de la seva Comissió Permanent o de les comissions delegades, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del seu vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el president, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, cosa que cal fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.

3. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, el qual s'ha d'incorporar al text aprovat.

4. Quan els membres del Ple, de la Comissió Permanent o de les comissions votin en contra o s'abstinguin, queden exempts de la responsabilitat que, si s'escau, pugui derivar dels acords.

5. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la següent, però el secretari pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hi hagin adoptat, sens perjudici de l'aprovació ulterior de l'acta.

En els certificats d'acords adoptats emesos abans de l'aprovació de l'acta, cal fer-hi constar expressament aquesta circumstància.

 

 

Títol 4

Recursos econòmics

 

Article 15

Règim econòmic

1. El Consell elabora i aprova el seu pressupost anual.

2. Constitueixen els recursos econòmics del Consell els conceptes següents:

a) Les aportacions que efectuïn els col·legis, en proporció amb el nombre de col·legiats, el 31 de desembre de l'any anterior, suficients per cobrir el pressupost que hagi aprovat el Consell.

b) Les quotes que puguin acordar-se en relació amb cada col·legiat o a la seva activitat professional.

c) Els certificats que s'expedeixen.

d) Les multes per sancions disciplinàries.

e) Qualsevol derrama extraordinària que sigui aprovada.

f) Els béns i drets que adquireixi el Consell, així com els fruits, rendes i interessos que en derivin.

g) Els donatius i llegats.

h) Les subvencions.

i) Qualsevol altre de característiques similars als anteriors.

3. Els ingressos de recursos que afecten directament els col·legiats s'efectuaran a través dels respectius col·legis, si bé el Consell podrà subrogar-se en cas de mora.

4. La gestió financera i pressupostària del Consell serà controlada anualment mitjançant una auditoria que serà encarregada pel Ple.

5. El règim que es determina a l'apartat anterior s'entén sens perjudici de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes pel que fa a l'aplicació dels recursos pressupostaris que, si s'escau, hagin estat transferits per l'Administració de la Generalitat o per l'Administració local.

 

 

Títol 5

Règim disciplinari

 

Article 16

Potestat disciplinària

El Consell té atribuïda la jurisdicció disciplinària en els supòsits següents:

a) Per sancionar les faltes comeses quan la persona tingui un càrrec de govern en un col·legi.

b) Per sancionar les persones que tinguin un càrrec de representació o de govern en el Consell, però en aquest cas no podrà prendre part en les deliberacions ni votar en les juntes.

 

Article 17

Garanties del procediment.

1. A les persones previstes a l'article anterior se'ls aplicarà la normativa disciplinària professional.

2. La imposició de tota sanció prevista en aquests Estatuts s'ha d'haver dictat en el marc d'un procediment sancionador previ. En la tramitació d'aquest expedient s'han de garantir, almenys, els principis de presumpció d'innocència, d'audiència de la persona afectada, motivació de la resolució final i de separació dels òrgans instructor i decisori.

3. En el cas que es tracti de presumptes infraccions col·legials, s'aplicarà el règim disciplinari derivat dels estatuts dels respectius col·legis professionals.

 

Article 18

Procediment

1. El degà president del Consell iniciarà les actuacions nomenant un ponent entre els seus membres, el qual practicarà les diligències informatives prèvies que consideri necessàries. Si d'allò en resulten indicis suficients, el Ple del Consell decidirà l'obertura d'expedient disciplinari i nomenarà un instructor i un secretari, i notificaran l'acord a l'interessat, així com també les successives resolucions que recaiguin excepte les de mer tràmit.

2. L'acord resolutori de l'expedient haurà d'adoptar-se per majoria simple. La votació serà secreta.

 

Article 19

Executivitat

El Consell té competència per executar per ell mateix llurs resolucions sancionadores, de conformitat amb el que estableixen la Llei 7/2006, de 31 de maig, i la resta de normes aplicables.

 

Títol 6

Recursos

 

Article 20

Recursos

1. Els actes i acords del Consell subjectes al dret administratiu posen fi a la via administrativa i poden ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades i l'Administració de la Generalitat. No obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que els ha dictat, que haurà d'interposar-se en el termini d'un mes i s'haurà de resoldre en el termini de tres mesos.

2. Per tal de tramitar els recursos, el Consell designarà un ponent entre els seus membres i prendrà les seves decisions per majoria simple. La votació serà secreta.

3. Els acords i els actes del Consell dictats en exercici de funcions delegades poden ser objecte de recurs davant l'administració delegant. La resolució d'aquest recurs posa fi a la via administrativa.

 

 

Títol 7

Relació amb la Generalitat

 

Article 21

Relació amb la Generalitat

El Consell quedarà adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat als efectes previstos en la Llei de col·legis professionals.

 

 

Títol 8

Modificació dels Estatuts

 

Article 22

Modificació dels Estatuts

1. Per a la modificació dels presents Estatuts serà necessari que es reuneixi el Ple del Consell en una convocatòria extraordinària amb un únic punt del dia, que serà la modificació parcial o total d'aquesta norma.

2. Abans de la seva aprovació, el projecte de modificació ha de ser sotmès a audiència dels mateixos membres del Consell amb una antelació mínima d'un mes a fi i efecte que, si ho consideren adient, puguin presentar esmenes que seran objecte de debat a la sessió plenària d'aprovació.

3. Tant per a l'aprovació como per a la modificació dels Estatuts es requereix la majoria prevista a l'apartat 4 de l'article 13 d'aquests Estatuts.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogats els anteriors Estatuts del Consell, de data 25 de març de 1984.

 

 

Disposició transitòria

L'establert en l'article 3 dels Estatuts, relatiu al domicili o seu social del CCPTC, produirà efectes a partir del mes de febrer de 2017 o a partir del moment en que es faci efectiu el trasllat.

Fins que no es produeixi l'esmentat en el punt anterior, la seu del ICPB es trobarà ubicada al carrer d'Alí Bei, 29, baixos primera, Barcelona.

 

 

Entrada en vigor

Aquests Estatuts entraran en vigor en el termini de 20 dies comptats des de la seva publicació al DOGC.

 

Amunt