Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 22/02/2017

 • Número del document CLT/0320/2017

 • Número de control 17054040

 • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

  CVE CVE-DOGC-A-17054040-2017

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7317

 • Data 27/02/2017

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/320/2017, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en sessió de 22 de febrer de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 22 de febrer de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de febrer de 2017

 

P. s. (art. 7.2 b) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural)

Josep Solà i Font

Director de Serveis

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 22 de febrer de 2017 pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts.

 

L'article 127.1 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura. Mitjançant la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es crea l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament en matèria de cultura i de les entitats adscrites, excepte l'Institut Català de les Empreses Culturals, que transitòriament manté les funcions d'aprovar les bases i convocatòries i gestionar els ajuts.

Així, d'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correspon a aquesta entitat aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents per raó de la matèria, així com tramitar i resoldre els procediments de concessió d'ajuts en matèria cultural.

La creació de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s'emmarca en el projecte de finestreta única que té l'origen en la necessitat d'unificar en un sol portal d'accés tot el sistema de subvencions dels òrgans del Departament de Cultura i de les entitats públiques adscrites, per tal de facilitar els processos a les persones interessades, optimitzar els recursos disponibles i impulsar la tramitació electrònica. A fi d'assolir aquests objectius es facilita per via telemàtica l'accés a la informació, a la presentació de sol·licituds, a l'aportació de documentació i a conèixer l'estat de tramitació; amb la gestió unificada de la tramitació de subvencions, s'han modernitzat també els procediments i simplificat els requisits, els documents i els formularis, i s'ha reduït el termini de concessió i pagament. Aquest canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment del Departament de Cultura es veu reflectit en l'aprovació d'unes bases reguladores generals aplicables a totes les línies de subvencions en matèria cultural, tret de les que són de l'àmbit de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Les bases generals s'han aprovat per Acord del Consell d'Administració de l'OSIC de 6 de febrer de 2017, publicades mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20 de febrer de 2017) i s'han adaptat a les darreres modificacions legals esdevingudes, principalment, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El projecte de finestreta única ha evolucionat amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, que estableix la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública adreçats a persones jurídiques, públiques o privades, a persones físiques empresàries i a determinats col·lectius de persones físiques.

Aquest any s'ha optat novament per aprovar les bases específiques de les línies de subvencions agrupades per àmbits en diferents acords. Aquest Acord té per objecte aprovar cinc línies de subvencions de l'àmbit de les arts.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Vist l'informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts, que consten en l'annex d'aquest Acord.

 

2. Derogar l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 22 de març de 2016 pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts, publicat mitjançant la Resolució CLT/896/2016, de 23 de març.

 

 

Annex

Bases específiques de l'àmbit de les arts

 

Índex

 

1. Subvencions per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals.

2. Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional.

3. Subvencions a activitats de circ de caràcter professional.

4. Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional.

5. Subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat.

 

1. Bases específiques de les subvencions per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l'àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals.

1.2 Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

Poden ser subvencions per a:

a) Suport a l'organització d'un programa d'activitats de formació per a professionals i a l'organització d'activitats de dinamització i d'iniciació a les arts visuals.

Poden ser subvencions per a:

a.1) Iniciatives que volen fomentar la recerca, el diàleg i l'intercanvi d'experiències entre professionals, així com aquelles que milloren els coneixements en noves tecnologies i qualsevol altre que impliqui un creixement professional dins del sector de les arts visuals.

a.2) Projectes pedagògics que tenen com a objectiu l'educació i la comprensió dels llenguatges de les arts visuals.

a.3) Programes de residència per a artistes i altres professionals de les arts visuals. S'entén per programes de residència aquells que tenen com a objectiu proveir els participants de temps d'estada, espai i mitjans per desenvolupar el seu procés creatiu i/o d'investigació. Inclouen assessorament professional, tant teòric com pràctic, als residents, ajuda a la producció i visibilització dels resultats obtinguts, entre altres aspectes, per tal d'aconseguir la màxima professionalització.

a.4) Activitats en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc.

Se n'exclou l'oferta educativa impulsada per centres o escoles d'art.

Se n'exclouen les activitats formatives de sessions, cursos i tallers destinats a la iniciació o al perfeccionament en les tècniques de dibuix, pintura, modelat, gravat, escultura i oficis artístics (artesania i disseny, ceràmica, vidre, cuir, pell, etc.).

b) Suport a l'organització d'activitats professionals en format d'exposició, mostra, festival o similar, que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals.

Són subvencions per a la producció, l'exhibició i la difusió d'aquests projectes.

Cal que es faci una presentació pública del projecte dins de l'any natural de la concessió de la subvenció. Se n'exclouen el procés de recerca previ a la producció, les activitats promogudes per una galeria d'art i totes les que tinguin una finalitat comercial.

c) Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió, que suposin un impuls en la trajectòria del sector o del sol·licitant, en format de publicació digital, web o qualsevol altre vinculat a les noves tecnologies. Se n'exclouen les publicacions en suport paper, els webs de promoció artística amb finalitat lucrativa i les actualitzacions de les webs dels sol·licitants.

1.3 Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives següents:

a) Les impulsades per entitats públiques i objecte de gestió indirecta per part d'entitats o empreses. Això no obstant, són subvencionables les activitats fetes en centres de titularitat pública i impulsades per entitats o empreses privades al seu risc i ventura.

b) Les vinculades a la indústria cultural.

1.4 Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions:

a) Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit de les arts visuals, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

b) Entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit de les arts visuals.

c) Agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen els apartats a) o b) i la resta de les bases.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats públiques.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les modalitats i cal que presenti una sol·licitud per a cada modalitat. Només en el cas que un mateix projecte inclogui les tres modalitats s'ha de presentar una única sol·licitud.

b) Si es presenten a les tres modalitats, els sol·licitants han d'acreditar com a mínim tres anys d'activitat continuada en l'àmbit de les arts visuals.

c) L'activitat es pot dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya, en altres comunitats autònomes de l'Estat o a l'estranger.

3.2 Si la sol·licitud es presenta per a les tres modalitats, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural valora tot el projecte d'acord amb els criteris de valoració de la base 7 i pot denegar o concedir la sol·licitud tractada com un projecte global.

3.3 A més de les incompatibilitats previstes a la base general 4.8, aquestes subvencions són incompatibles amb la línia de subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals, tot i que la finalitat sigui diferent.

3.4 Aquestes subvencions són compatibles amb la línia de subvencions de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a la creació de públics per a la cultura i amb les contractacions que es duguin a terme des del Departament de Cultura (Arts Santa Mònica).

 

—4 Quantia

La quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques poden imputar com a despesa subvencionable la manutenció, a raó de 45,00 euros màxim per dia de dedicació al projecte, que ha de respondre als principis de proporcionalitat i de raonabilitat, i no tindrà la consideració d'ingressos propis. En aquest cas, s'ha d'indicar en el pressupost el còmput del temps necessari per dur a terme el projecte.

5.2 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 6.3.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, la documentació següent:

a) En el cas d'optar a tres modalitats, memòria explicativa de les activitats en l'àmbit de les arts visuals que s'hagin dut a terme durant dels últims tres anys. Cal quantificar les activitats fetes i el nombre d'assistents o participants.

b) Les declaracions responsables següents que consten al formulari de sol·licitud:

b.1) En el cas de la modalitat a) de la base 1.2, si es tracta d'un programa d'activitats de formació o d'activitats de dinamització que no es fa en un equipament propi, declaració sobre l'interès de l'activitat per part de l'equipament receptor.

b.2) En el cas de la modalitat b) de la base 1.2, si es tracta de projectes en format exposició, mostra, festival o similar que no es fan en un equipament propi, compromís formal de presentació pública de l'equipament o l'espai receptor.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès cultural i artístic del projecte (fins a 4 punts):

Trajectòria professional del sol·licitant i dels integrants de l'equip de direcció i artístic (fins a 1 punt).

Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament (fins a 1 punt).

Aportació significativa de continguts al context artístic i adequació del projecte proposat al sector cultural al qual va dirigit (fins a 1 punt).

Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística i a projectes de creadors emergents (fins a 1 punt).

b) Impacte del projecte (fins a 3 punts):

Contribució a la creació i a l'afavoriment del diàleg intercultural i la cohesió social en l'entorn cultural català (fins a 0,25 punts).

Grau d'impuls que aporta a la renovació i a la millora dels processos creatius i de producció (fins a 0,5 punts).

Continuïtat del projecte (fins a 0,5 punts).

Coherència del pla de comunicació amb les activitats proposades (fins a 0,25 punts).

Inclusió d'altres institucions i col·lectius en el desenvolupament del projecte (fins a 0,5 punts).

Coproduccions amb altres institucions o entitats internacionals o presència d'artistes o agents internacionals en el projecte (fins a 0,25 punts).

Repercussió important de l'activitat en una zona del territori català on és poc habitual emprendre aquest tipus d'iniciatives (fins a 0,25 punts).

Nombre de participants o assistents a les activitats (fins a 0,5 punts).

c) Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió (fins a 3 punts):

Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte (1 punt).

Honoraris adequats dels artistes i professionals implicats (1 punt).

Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt):

- Les sol·licituds de subvenció amb finançament al marge de l'OSIC superior o igual a un 70% (1 punt).

- Les sol·licituds de subvenció amb finançament al marge de l'OSIC entre un 70 i 60% (0,5 punts)

7.2 Per optar a les subvencions, les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 6 punts en el conjunt dels criteris.

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació

9.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb informe d'auditor) en funció de l'import de la subvenció.

9.2 En el cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

9.4 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de la subvenció.

 

2. Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de dansa de caràcter professional

 

—1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de caràcter professional d'acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l'organització d'activitats de formació no reglada per a professionals.

b) Suport a la creació, producció i presentació pública d'espectacles. Als efectes d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També s'entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d'aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d'antiguitat.

c) Suport a l'exhibició d'espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

1.2 Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives següents:

a) Les impulsades per entitats públiques i objecte de gestió indirecta per part d'entitats privades. Això no obstant, són subvencionables les activitats fetes en centres de titularitat pública i impulsades per entitats al seu risc i ventura.

b) Les vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).

1.3 Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions:

a) Entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit de la dansa.

b) Agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l'apartat a) i la resta de les bases.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats públiques.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els sol·licitants han de presentar els projectes en una única sol·licitud per a un màxim de quatre modalitats.

b) En cas d'activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), aquestes han de ser presencials, de pagament i s'han de dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya.

c) En cas de creació, producció i presentació pública d'espectacles (modalitat b de la base 1.1), aquests s'han d'estrenar durant l'any natural de concessió de la subvenció i han de preveure un mínim de 10 representacions, 3 de les quals han de ser a Catalunya, en un període màxim de 18 mesos després de la data de l'estrena. No computen les actuacions fetes en locals d'assaig.

En cas de projectes en residència, l'activitat s'ha de dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya, sense necessitat de preveure un mínim de representacions.

d) En cas d'exhibició d'espectacles (modalitat c de la base 1.1), cal fer un mínim de 10 representacions, durant l'any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d'aquests espectacles per als quals es demana subvenció, i acreditar que se n'han fet un mínim de 5 representacions a Catalunya en els dos anys anteriors a l'any de concessió de la subvenció.

 

—4 Despeses subvencionables i quantia

4.1 Es considera despesa subvencionable:

a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l'organització d'activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. Se n'exclouen la formació reglada i les activitats impulsades per centres o escoles artístiques.

b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1, les despeses de creació, producció i estrena d'un espectacle de dansa (assajos, disseny d'escenografia, llums, vestuari, residències, etc.). Als efectes d'aquestes bases s'entenen per residència tots aquells projectes que es duguin a terme en un equipament cultural especialitzat, d'àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l'equip artístic resident els recursos necessaris per dur a terme el seu treball professional durant un període mínim de 7 dies que no cal que siguin consecutius.

Així mateix, el projecte en residència ha de preveure una tasca divulgativa que es relacioni amb el teixit social, ha de fomentar la creació de nous públics o participar en la programació de l'equipament.

c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l'exhibició d'espectacles: gires d'espectacles, de caràcter nacional i internacional, d'una mateixa producció o d'un repertori.

d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1, les despeses generades per l'organització d'activitats professionals de difusió de dansa, en forma de festival, mostra o similar. Se n'exclouen les fires de caràcter comercial.

4.2 L'import de la subvenció es determina a partir de l'aportació de recursos propis o de l'entitat sol·licitant al pressupost del projecte. Als efectes d'aquestes bases, l'aportació de recursos propis és equivalent al cost del projecte, restant-ne els ajuts públics i les aportacions en forma de coproducció d'entitats participades majoritàriament per administracions públiques.

Aportació de recursos propis = cost total del projecte – ajuts públics – coproduccions públiques

4.3 En el cas de coproduccions, la subvenció es refereix exclusivament a la part coproduïda pel sol·licitant.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, la documentació següent:

a) Les declaracions responsables següents que consten al formulari de sol·licitud:

a.1) En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, de l'interès de l'activitat per part de l'equipament receptor, si no es fa en un equipament propi.

a.2) En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, del compromís formal de presentació pública de la producció proposada.

a.3) En el cas de residència, de disposar d'un document subscrit amb el responsable de l'equipament col·laborador en què s'especifiquin els acords assumits per ambdues parts, o un document equivalent.

b) Contracte de coproducció, si escau.

 

—6 Criteris de valoració

6.1 Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris següents:

6.1.1 Criteris generals:

a) L'interès cultural i artístic del projecte (fins a 4 punts).

- Trajectòria professional del sol·licitant i dels integrants de l'equip artístic, tècnic o formatiu inclòs en la proposta (fins a 1 punt).

- Grau d'interès del projecte i del seu desenvolupament (fins a 1 punt).

- Aportació significativa de continguts al context artístic o formatiu (fins a 1 punt).

- Autoria catalana del projecte presentat. En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, l'autoria del contingut de l'activitat formativa. En el cas de les modalitats b) i c) de la base 1.1, l'autoria de les obres que es representin que formen part del projecte artístic presentat. En el cas de la modalitat d) de la base 1.1, l'autoria del contingut de l'activitat de difusió.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per autor català el que resideix a Catalunya, i, en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya (1 punt).

b) Retorn social del projecte (fins a 3 punts).

- Contribució a la creació, generació i fidelització de públics o foment de l'especialització del professional en el cas de la formació (fins a 1 punt).

- Coherència del pla de comunicació (fins a 1 punt).

- Valoració del pla d'explotació del projecte i de la seva capacitat d'internacionalització (fins a 1 punt).

c) Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió (fins a 3 punts).

- Adequació del pressupost als recursos necessaris per fer el projecte (fins a 1 punt).

- Grau d'especialització professional dels equips artístics i tècnics que hi participen (fins a 1 punt).

- Grau de finançament previst al marge de l'ajut de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt).

6.1.2 Criteris addicionals:

a) Repercussió important de l'activitat en una zona del territori català on és poc habitual fer aquest tipus d'iniciatives o treball de proximitat amb l'entorn o amb el teixit associatiu local (fins a 0,5 punts).

b) Projecte en qualitat de residència (0,5 punts).

c) Projectes presentats per creadors emergents entesos com el primer projecte professional que promogui un creador (0,5 punts).

d) Aportació significativa del projecte a la difusió a Catalunya de figures internacionals de prestigi de la dansa (fins a 0,5 punts).

e) Accions d'inclusió social o activitats adreçades als col·lectius més vulnerables o amb risc d'exclusió social (0,5 punts).

f) Espectacles coproduïts per (0,5 punts):

f.1) Equipaments públics d'arts escèniques, festivals públics o residències en centres de creació públics amb suport de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

f.2) Els cinc mercats següents: Fira Tàrrega; la Mostra d'Igualada Fira de Teatre Infantil i Juvenil; Trapezi de Reus Fira del Circ de Catalunya; Festival Sismògraf; Fira Mediterrània de Manresa.

6.2 Per optar a les subvencions les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en el conjunt dels criteris generals. A aquesta puntuació s'ha de sumar la puntuació obtinguda amb els criteris addicionals.

 

—7 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) El document d'acceptació de la subvenció.

b) En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, documentació acreditativa de l'interès de l'activitat per part de l'equipament receptor.

c) En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, certificació emesa per l'entitat programadora de la data i el lloc on es farà l'estrena de la producció.

d) En el cas de residència, còpia del document subscrit amb el responsable de l'equipament col·laborador en què s'especifiquen els acords assumits per ambdues parts.

 

—8 Justificació

8.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor) en funció de l'import de la subvenció.

8.2 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

8.3 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

 

3. Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de circ de caràcter professional

 

—1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de circ de caràcter professional d'acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l'organització d'activitats de formació no reglada per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles. Als efectes d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També s'entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d'aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d'antiguitat.

c) Suport a l'exhibició d'espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

1.2 Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives següents:

a) Les impulsades per entitats públiques i objecte de gestió indirecta per part d'entitats privades. Això no obstant, són subvencionables les activitats fetes en centres de titularitat pública i impulsades per entitats al seu risc i ventura.

b) Les vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).

1.3 Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions:

a) Entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del circ.

b) Agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l'apartat a) i la resta de les bases.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats públiques.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 4, així com els que s'estableixen a continuació:

a) Els sol·licitants han de presentar els projectes en una única sol·licitud per a un màxim de 4 modalitats.

b) En cas d'activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), aquesta ha de ser presencial. Les activitats han de ser de pagament i s'han de fer en l'àmbit territorial de Catalunya.

c) En cas de nova creació, producció i presentació pública d'espectacles (modalitat b de la base 1.1), aquests s'han d'estrenar a Catalunya durant l'any natural de concessió de la subvenció i han de preveure un mínim de 5 representacions a Catalunya en un període màxim de 18 mesos després de la data de l'estrena. No computen les actuacions fetes en locals d'assaig.

En cas de projectes en residència, l'activitat s'ha de fer en l'àmbit territorial de Catalunya, sense necessitat de preveure un mínim de representacions.

d) En cas d'exhibició d'espectacles (modalitat c de la base 1.1), fer un mínim de 5 representacions a Catalunya, durant l'any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d'aquests espectacles.

 

—4 Despeses subvencionables i quantia

4.1 Es consideren despeses subvencionables:

a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l'organització d'activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. Se n'exclouen la formació reglada i les activitats impulsades per centres o escoles artístiques.

b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1, les despeses de creació, producció i estrena d'un espectacle de circ (assajos, disseny d'escenografia, llums, vestuari, residències, etc.).

Als efectes d'aquestes bases, s'entenen per residència tots aquells projectes que es duguin a terme en col·laboració amb un equipament cultural especialitzat, d'àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l'equip artístic resident els recursos necessaris per dur a terme el seu treball professional durant un període mínim de 7 dies que no és necessari que siguin consecutius.

Així mateix, el projecte en residència ha de preveure una tasca divulgativa que es relacioni amb el teixit social, ha de fomentar la creació de nous públics o participar en la programació de l'equipament.

c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l'exhibició d'espectacles: gires d'espectacles, de caràcter nacional i internacional, d'una mateixa producció o d'un repertori.

d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1, les despeses generades per l'organització d'activitats professionals de difusió de circ, en forma de festival, mostra o similar. Se n'exclouen les fires de caràcter comercial.

4.2 L'import de la subvenció es determina a partir de l'aportació de recursos propis o de l'entitat sol·licitant al pressupost del projecte. Als efectes d'aquestes bases, l'aportació de recursos propis és equivalent al cost del projecte, restant-ne els ajuts públics i les aportacions en forma de coproducció d'entitats participades majoritàriament per administracions públiques.

Aportació de recursos propis = cost total del projecte – ajuts públics – coproduccions públiques

4.3 En el cas de coproduccions, la subvenció es refereix exclusivament a la part coproduïda pel sol·licitant.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, la documentació següent:

a) Les declaracions responsables que consten al formulari de sol·licitud:

a.1) En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, de l'interès de l'activitat per part de l'equipament receptor, si no es fa en un equipament propi.

a.2) En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, del compromís formal de presentació pública de la producció proposada.

a.3) En el cas de residència, de disposar d'un document subscrit amb el responsable de l'equipament col·laborador en què s'especifiquen els acords assumits per ambdues parts, o un document equivalent.

b) Contracte de coproducció, si escau.

 

—6 Criteris de valoració

6.1 Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris següents:

6.1.1 Criteris generals:

a) L'interès cultural i artístic del projecte (fins a 4 punts):

- Trajectòria professional del sol·licitant i dels integrants de l'equip artístic, tècnic o formatiu inclòs en la proposta (fins a 1 punt).

- Grau d'interès del projecte i del seu desenvolupament (fins a 1 punt).

- Aportació significativa de continguts al context artístic o formatiu (fins a 1 punt).

- Autoria catalana del projecte presentat. En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, l'autoria del contingut de l'activitat formativa. En el cas de les modalitats b) i c) de la base 1.1, l'autoria de les obres que es representin que formen part del projecte artístic presentat. En el cas de la modalitat d) de la base 1.1, l'autoria del contingut de l'activitat de difusió. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per autor català el que resideix a Catalunya, i, en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya (1 punt).

b) Retorn social del projecte (fins a 3 punts):

- Contribució a la creació, generació i fidelització de públics o foment de l'especialització del professional en el cas de la formació (fins a 1 punt).

- Coherència del pla de comunicació (fins a 1 punt).

- Valoració del pla d'explotació del projecte i de la seva capacitat d'internacionalització (fins a 1 punt).

c) Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió (fins a 3 punts):

- Adequació del pressupost als recursos necessaris per fer el projecte (fins a 1 punt).

- Grau d'especialització professional dels equips artístics i tècnics participants (fins a 1 punt).

- Grau de finançament previst al marge de l'ajut de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt).

6.1.2 Criteris addicionals:

a) Repercussió important de l'activitat en una zona del territori català on és poc habitual fer aquest tipus d'iniciatives o treball de proximitat amb l'entorn i el teixit associatiu local (fins a 0,5 punts).

b) Projecte en qualitat de residència (0,5 punts).

c) Projectes presentats per creadors emergents, entesos com el primer projecte professional que promogui un creador (0,5 punts).

d) Accions d'inclusió social o activitats adreçades als col·lectius més vulnerables o amb risc d'exclusió social (0,5 punts).

e) Espectacles coproduïts per (0,5 punts):

e.1) Equipaments públics d'arts escèniques, festivals públics o residències en centres de creació públics amb suport de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

e.2) Els cinc mercats següents: Fira Tàrrega; la Mostra d'Igualada Fira de Teatre Infantil i Juvenil; Trapezi de Reus Fira del Circ de Catalunya; Festival Sismògraf; Fira Mediterrània de Manresa.

6.2 Per optar a les subvencions les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en el conjunt dels criteris generals. A aquesta puntuació s'ha de sumar la puntuació obtinguda amb els criteris addicionals.

 

 —7 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) El document d'acceptació de la subvenció.

b) En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, documentació acreditativa de l'interès de l'activitat per part de l'equipament receptor.

c) En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, certificació emesa per l'entitat programadora de la data i el lloc on s'estrenarà de la producció.

d) En el cas de residència, còpia del document subscrit amb el responsable de l'equipament col·laborador en què s'especifiquen els acords assumits per ambdues parts.

 

 —8 Justificació

8.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb les bases generals 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d) (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

8.2 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

8.3 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

 

4. Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de teatre de caràcter professional

 

—1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d'acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l'organització d'activitats de formació no reglada per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles. Als efectes d'aquestes bases, també s'entenen com a nova creació les reposicions o revisions d'aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d'antiguitat.

c) Suport a l'exhibició d'espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

1.2 Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives següents:

a) Les impulsades per entitats públiques i objecte de gestió indirecta per part d'entitats privades. Això no obstant, són subvencionables les activitats fetes en centres de titularitat pública i impulsades per entitats al seu risc i ventura.

b) Les vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).

1.3 Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions:

a) Entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre.

b) Agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l'apartat a) i la resta de les bases.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats públiques.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per optar als ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 4, així com els que s'estableixen a continuació:

a) En cas d'activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), nova creació, producció i presentació pública d'espectacles (modalitat b de la base 1.1) i exhibició d'espectacles (modalitat c de la base 1.1), les persones sol·licitants han de presentar els projectes en una única sol·licitud per a un màxim de tres modalitats.

b) En cas d'activitats de difusió (modalitat d de la base 1.1), les persones sol·licitants han de presentar una única sol·licitud, diferent de la presentada per la resta de modalitats, si escau.

c) En cas d'activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), aquesta ha de ser presencial. Les activitats han de ser de pagament i s'han de dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya.

e) En cas de nova creació, producció i presentació pública d'espectacles (modalitat b de la base 1.1), aquests s'han d'estrenar a Catalunya durant l'any natural de concessió de la subvenció i han de preveure un mínim de 10 representacions a Catalunya, en un període màxim de 18 mesos després de la data de l'estrena. No computen les actuacions fetes en locals d'assaig.

f) En cas d'exhibició d'espectacles (modalitat c de la base 1.1), fer un mínim de 10 representacions a Catalunya, durant l'any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d'aquests espectacles.

 

—4 Despeses subvencionables

4.1 Es considera despesa subvencionable:

a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l'organització d'activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. Se n'exclouen la formació reglada i les activitats impulsades per centres o escoles artístiques.

b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1, les despeses de creació, producció i estrena d'un espectacle de teatre (assajos, disseny d'escenografia, llums, vestuari, residències, etc.). Als efectes d'aquestes bases, s'entén per residència tots aquells projectes que es duguin a terme en col·laboració amb un equipament cultural especialitzat, d'àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l'equip artístic resident els recursos necessaris per dur a terme el seu treball professional durant un període mínim de 7 dies que no és necessari que siguin consecutius.

Així mateix, el projecte en residència ha de preveure una tasca divulgativa que es relacioni amb el teixit social, ha de fomentar la creació de nous públics o participar en la programació de l'equipament.

c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l'exhibició d'espectacles: gires d'espectacles, de caràcter nacional i internacional, d'una mateixa producció o d'un repertori.

d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1, les despeses generades per l'organització d'activitats professionals de difusió de teatre, en forma de festival, mostra o similar. Se n'exclouen les fires de caràcter comercial.

4.2 L'import de la subvenció es determina a partir de l'aportació de recursos propis o de l'entitat sol·licitant al pressupost del projecte. Als efectes d'aquestes bases, l'aportació de recursos propis és equivalent al cost del projecte, restant-ne els ajuts i les aportacions en forma de coproducció d'entitats participades majoritàriament per administracions públiques.

Aportació de recursos propis = cost total del projecte – ajuts públics – coproduccions públiques

En cas de la modalitat b) de la base 1.1, el cost subvencionable de l'aportació de recursos propis no pot superar els 60.000,00 euros.

4.3 En el cas de coproduccions, la subvenció es refereix exclusivament a la part coproduïda pel sol·licitant.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, la documentació següent:

a) Les declaracions responsables que consten al formulari de sol·licitud:

a.1) En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, de l'interès de l'activitat per part de l'equipament receptor, si escau.

a.2) En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, del compromís formal de presentació pública de la producció proposada.

a.3) En el cas de residència, de disposar d'un document subscrit amb el responsable de l'equipament col·laborador en què s'especifiquen els acords assumits per ambdues parts, o un document equivalent.

b) Contracte de coproducció, si escau.

 

—6 Criteris de valoració

6.1 Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris següents:

6.1.1 Criteris generals:

a) L'interès cultural i artístic del projecte (fins a 4 punts).

- Trajectòria professional del sol·licitant i dels integrants de l'equip artístic, tècnic o formatiu inclòs en la proposta (fins a 1 punt).

- Grau d'interès del projecte i del seu desenvolupament (fins a 1 punt).

- Aportació significativa de continguts al context artístic o formatiu (fins a 1 punt).

- Autoria catalana del projecte presentat. En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, l'autoria del contingut de l'activitat formativa. En el cas de les modalitats b) i c) de la base 1.1, l'autoria de les obres que es representin que formen part del projecte artístic presentat. En el cas de la modalitat d) de la base 1.1, l'autoria del contingut de l'activitat de difusió.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per autor català el que resideix a Catalunya, i, en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya (1 punt).

b) Retorn social del projecte (fins a 3 punts).

- Contribució a la creació, generació i fidelització de públics o foment de l'especialització del professional en el cas de la formació (fins a 1 punt).

- Coherència del pla de comunicació (fins a 1 punt).

- Valoració del pla d'explotació del projecte i de la seva capacitat d'internacionalització (fins a 1 punt).

c) Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió (fins a 3 punts).

- Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte (fins a 1 punt).

- Grau d'especialització professional dels equips artístics i tècnics participants (fins a 1 punt).

- Grau de finançament previst al marge de l'ajut de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt).

6.1.2 Criteris addicionals:

a) Repercussió important de l'activitat en una zona del territori català on és poc habitual emprendre aquest tipus d'iniciatives o treball de proximitat amb l'entorn i el teixit associatiu local (fins a 0,5 punts).

b) Projecte en qualitat de residència (0,5 punts).

c) Projectes presentats per creadors emergents entesos com el primer projecte professional que promogui un creador (0,5 punts).

d) Accions d'inclusió social o activitats adreçades als col·lectius més vulnerables o amb risc d'exclusió social (0,5 punts).

e) Espectacles coproduïts per (0,5 punts):

e.1) Equipaments públics d'arts escèniques, festivals públics o residències en centres de creació públics amb suport de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

e.2) Els cinc mercats següents: Fira Tàrrega; la Mostra d'Igualada Fira de Teatre Infantil i Juvenil; Trapezi de Reus Fira del Circ de Catalunya; Festival Sismògraf; Fira Mediterrània de Manresa.

6.2 Per optar a les subvencions les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en el conjunt dels criteris generals. A aquesta puntuació s'ha de sumar la puntuació obtinguda amb els criteris addicionals.

 

—7 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, els documents següents:

a) El document d'acceptació de la subvenció.

b) En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, documentació acreditativa de l'interès de l'activitat per part de l'equipament receptor.

c) En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, certificació emesa per l'entitat programadora de la data i el lloc on es farà l'estrena de la producció.

d) En el cas de residència, còpia del document subscrit amb el responsable de l'equipament col·laborador en què s'especifiquen els acords assumits per ambdues parts.

 

—8 Justificació

8.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb les bases generals 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d) (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

8.2 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

8.3 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

 

5. Bases específiques que han de regir les subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions en espècie que consisteix en la contractació de les actuacions d'espectacles d'arts escèniques i concerts professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat (https://programacat.cultura.gencat.cat) que formin part de la programació estable d'iniciativa municipal.

1.2 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural abonarà directament a la companyia, formació musical o empresa responsable de l'espectacle la part subvencionada del seu cost i la resta l'ha de pagar l'ens local que l'ha programat.

1.3 Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

a) Les programacions d'ens locals en equipaments classificats com a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals i centres de producció territorial del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (en endavant, SPEEM), d'acord amb la normativa reguladora del Sistema esmentat.

b) Les programacions dels equipaments de la ciutat de Barcelona.

c) Les programacions d'ens locals en equipaments escènics i musicals nacionals o de caràcter singular, d'acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

d) Les actuacions d'espectacles que siguin d'entrada gratuïta, amb l'excepció de les propostes artístiques que s'hagin concebut per fer-se al carrer.

e) Les actuacions que formin part del programa de la festa major del municipi, exceptuant les propostes artístiques que s'hagin concebut per fer-se al carrer.

f) Les funcions destinades específicament a públic escolar.

g) Les funcions concebudes o destinades al ball del públic assistent (orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre d'altres).

h) Els espectacles que no siguin de caràcter professional.

i) Els espectacles realitzats per professionals de l'àmbit de les músiques clàssiques, modernes o populars que no hagin dut a terme un mínim de tres actuacions o concerts en programacions professionals des de l'1 d'octubre de dos anys anteriors al de la concessió de la subvenció o que siguin bandes que exclusivament interpreten versions (cover bands) o que siguin bandes tribut.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per bandes tribut aquelles formacions musicals que imiten les obres d'altres grups amb gran projecció o penetració en els mitjans de difusió. Pel que fa al so i a la imatge, es caracteritzen per disposar d'una fitxa artística i una posada en escena que recorda amb la màxima fidelitat el grup al qual es fa l'homenatge.

j) Els espectacles i concerts de creació local que només s'exhibeixen al mateix municipi en què s'han creat.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les actuacions objecte de subvenció han d'estar dins el catàleg d'espectacles Programa.cat (https://programacat.cultura.gencat.cat).

3.2 Les entitats sol·licitants i els equipaments on es dugui a terme l'espectacle que opti a la subvenció han de formar part del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), com a “equipaments escènics i musicals locals bàsics” o com a “altres espais escènics i musicals locals”, d'acord amb la normativa reguladora del Sistema esmentat. A més, en el cas de municipis de la província de Barcelona, s'han d'haver adherit al Protocol vigent del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona, o haver sol·licitat l'adhesió al Protocol esmentat, i, en aquest cas, haver certificat el compliment dels requisits de participació al Circuit. Queden eximits d'aquests requisits si la totalitat de l'activitat es fa en espais que no constitueixen equipaments escènics o musicals en municipis de menys de 5.000 habitants que no en disposen.

3.3 La convocatòria de subvencions ha de preveure els períodes de presentació de sol·licituds.

Les entitats sol·licitants han de presentar una única sol·licitud de la subvenció en espècie, sempre abans de la realització del primer espectacle programat, i dins els períodes de presentació de sol·licituds. Únicament quan l'espectacle s'ha fet abans o dins els primers 15 dies del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, es pot tramitar la sol·licitud única a posteriori de la realització de l'espectacle.

3.4 La realització dels espectacles s'ha de dur a terme dins de l'any natural de concessió de la subvenció.

3.5 Les entitats beneficiàries poden externalitzar la gestió d'una part o de la totalitat de les programacions estables municipals a través d'un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi, on consti el suport o el finançament municipal a l'activitat.

3.6 Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts pel mateix concepte del Departament de Cultura o de la Diputació de Barcelona, o de les entitats que hi estan adscrites o vinculades.

3.7 Les segones i posteriors funcions d'un espectacle en un mateix municipi només són subvencionables si la companyia o l'empresa ha establert una rebaixa de la remuneració de, com a mínim, el 25%, per a dies consecutius, i del 50%, per a funcions en el mateix dia. En tot cas, els percentatges de suport previstos a la taula de la base 4.3 s'apliquen d'acord amb el cost de la primera funció.

 

—4 Quantia

4.1 La quantia de la subvenció no pot ser superior en cap cas al 55% del cost subvencionable de cada espectacle contractat.

4.2 La quantia de la subvenció es determina aplicant sobre el cost de cada espectacle, fixat d'acord amb la base 5, el percentatge corresponent de conformitat amb els barems que s'indiquen a la taula següent:

 

Tipologia

Equipaments

Àmbits

Circ

Dansa

Música

Teatre

Municipis ≤ de 5.000 habitants sense equipaments escènics o musicals (no integrables a l'SPEEM)

40%

40%

28%

25%

“Altres espais escènics i musicals locals ” de l'SPEEM

30%

30%

23%

20%

“Equipaments escènics i musicals locals bàsics” de l'SPEEM

25%

25%

18%

15%

 

Suport addicional:

- Espectacles i concerts per a públic familiar: 5%.

Als efectes d’aquestes bases, s’entén per espectacles i concerts per a públic familiar aquells adreçats a nens i nenes d’educació infantil, primària i secundària, d’una durada inferior a 60 minuts, que poden programar-se en horari diürn.

- Concerts de música clàssica: 3%.

- Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya durant els 4 anys naturals anteriors al de la concessió de la subvenció o que siguin produccions que reben, durant l’any de concessió de la subvenció, un ajut de la Generalitat mitjançant un conveni: 2,5%.

- Espectacles i concerts considerats d’especial interès per itinerar pels municipis: 10%, d’acord amb la classificació que estableix el catàleg d’espectacles Programa.cat (que no és acumulable al suport addicional del 2,5% del paràgraf anterior).

4.3 En el cas de municipis de la província de Barcelona, la quantia de la subvenció es determina sumant tant els barems indicats a la base 4.2, com els que preveu la taula següent:

 

Tipologia de municipi

Quantia subvencionable igual o inferior a 2.200 € + IVA

Quantia subvencionable de 2.201 € a 5.000 € + IVA

Quantia subvencionable superior a 5.000 € + IVA

Municipis de ≤ 5.000 hab.

35%

25%

20%

Municipis entre 5.001-25.000 hab.

30%

20%

15%

Municipis entre 25.001-50.000 hab.

25%

20%

15%

Municipis de més de 50.001 hab.

20%

15%

10%

 

Suport addicional:

- Espectacles i concerts considerats d'especial interès per itinerar pels municipis: 10%, d'acord amb la classificació que estableix el catàleg d'espectacles Programa.cat.

4.4 En el cas de municipis de la província de Girona, la quantia de la subvenció es determina sumant tant els barems indicats a la base 4.2, com els que preveu la taula següent:

 

Tipologia

Equipaments

Àmbits

Circ

Dansa

Música

Teatre

Municipis ≤ de 5.000 habitants sense equipaments escènics o musicals (no integrables a l'SPEEM)

10%

10%

8%

8%

“Altres espais escènics i musicals locals” de l'SPEEM

10%

10%

8%

8%

“Equipaments escènics i musicals locals bàsics” de l'SPEEM

10%

10%

8%

8%

 

4.5 Els percentatges de suport de les activitats indicats a les bases 4.2, 4.3 i 4.4. poden reduir-se de manera proporcional trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de la disponibilitat pressupostària.

4.6 En el cas que l'ens local externalitzi la gestió d'una part o de la totalitat de les programacions estables municipals a través d'un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi, el percentatge de finançament aplicable segons la taula de l'apartat 4.3 en cap cas no pot superar el percentatge que finança l'ens local sol·licitant.

 

—5 Despesa subvencionable

5.1 Es considera despesa subvencionable el cost de l'espectacle contractat, que es pot fixar:

a) Com a caixet, sense que pugui ser superior al caixet màxim declarat per la companyia o empresa en el catàleg Programa.cat.

b) En funció de la recaptació en taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest cas l'import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia o empresa en el catàleg Programa.cat, i que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l'ens local i no per a la companyia o empresa.

c) A través d'una fórmula mixta que combini els dos sistemes que es preveuen als apartats a) i b).

Les despeses en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes, dins dels sistemes de remuneració esmentats.

5.2 El cost subvencionable de cada un dels espectacles no pot superar els 8.000 euros + IVA.

5.3 No s'aplica la base general 6.5 als efectes d'aquestes bases.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de la presentació de la sol·licitud no s'ha d'aportar el projecte d'activitat o actuació previst a la base general 8.1.a) ni el pressupost complet i detallat del projecte que preveu la base general 8.1.b).

 

—7 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència no competitiva.

 

—8 Proposta de concessió

8.1 No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les subvencions que preveu la base general 11.4 ni s'ha de presentar la documentació que preveu la base general 12.5.

8.2 L'òrgan instructor elabora la proposta de resolució de cadascuna de les sol·licituds a mesura que la Direcció General de Creació i Empreses Culturals —o la direcció general que la substitueixi— valida la programació de l'entitat sol·licitant a l'aplicació Programa.cat, per ordre estricte de la data de realització dels espectacles professionals, en funció del compliment dels requisits de participació i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

—9 Justificació

9.1 Les entitats beneficiàries han d'acreditar la part de la despesa per a la contractació dels espectacles corresponents no assumida per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. L'altra part de la despesa es justifica amb l'expedient de contractació dels espectacles que hagi dut a terme l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

9.2 Els ajuntaments i les entitats públiques beneficiàries subjectes a intervenció han de presentar la modalitat de justificació que preveu la base general 17.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la intervenció). La resta d'entitats beneficiàries han de justificar l'activitat subvencionada d'acord amb la modalitat que preveu la base general 17.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa).

No cal aportar la memòria explicativa del projecte atès que la informació s'obtindrà del Programa d'indicadors culturals per a l'entorn municipal (PICEM) d'acord amb la base 12.b).

9.3 En el cas que les programacions o actuacions no estiguin organitzades directament per l'ens local i que es considerin part de la programació municipal, s'ha d'aportar el conveni de col·laboració o el document de compromís amb l'entitat, on consti el suport o finançament municipal a l'activitat de difusió artística.

9.4 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza el darrer dia hàbil de gener de l'any següent a la concessió de l'ajut.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de les subvencions han de complir, a més de les obligacions que preveu la base general 18, les obligacions següents:

a) Incloure el logotip del Departament de Cultura i l'expressió “amb el suport del Departament de Cultura” en tots els elements de difusió de l'activitat subvencionada, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció. En el cas de municipis de la província de Barcelona, també cal incloure-hi el logotip de la Diputació de Barcelona, i en el dels municipis de la província de Girona, el de la Diputació de Girona. Els elements d'identificació visual que cal utilitzar estan disponibles a la pàgina web del Departament de Cultura i de les diferents diputacions.

b) Un cop feta l'activitat, informar sobre el nombre d'espectadors i altres dades exigides al Programa d'indicadors culturals per a l'entorn municipal (PICEM).

c) Comunicar qualsevol modificació del cost de l'espectacle tancat al catàleg d'espectacles Programa.cat a la Direcció General de Creació i Empreses Culturals o a la direcció general que la substitueixi, amb caràcter previ a la facturació de l'espectacle per part de la companyia.

d) En el cas que l'espectacle es remuneri en funció de taquilla o mitjançant una fórmula mixta d'acord amb la base 5.1, cal que l'entitat beneficiària presenti a la Direcció General de Creació i Empreses Culturals o a la direcció general que la substitueixi, dins els 30 dies següents a l'actuació, un certificat que acrediti l'import total de l'activitat, d'acord amb la recaptació.

 

—11 Modificació de la resolució

L'òrgan concedent revisa l'ajut i modifica l'acord de concessió en funció del cost definitiu de l'espectacle.

 

Amunt