Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/02/2017

  • Número del document ENS/0288/2017

  • Número de control 17052047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17052047-2017

Dades del DOGC
  • Número 7315

  • Data 23/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/288/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari durant l'any 2016.


El 26 d'octubre de 2016, es va signar l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari durant l'any 2016.

Atès el que preveu l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Fer públic l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari durant l'any 2016, que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 14 de febrer de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari durant l'any 2016

 

Barcelona, 26 d'octubre de 2016

 

Reunits

 

Pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

La senyora Montserrat Llobet Bach, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 61/2016, de 19 de gener (DOGC núm. 7041, de 20.1.2016) i actuant per autorització de l'Acord de Govern de 25 d'octubre de 2016.

 

Per l'Institut Italià de Cultura de Barcelona

La senyora Roberta Ferrazza, directora de l'Institut Italià de Cultura de Barcelona, CIF G08489437, nomenada pel Ministeri d'Afers Exteriors, a proposta del director general per a la Promoció i la Cooperació Cultural, amb Decret Ministerial núm. 2526 de 28.01.2013, actuant en exercici de les facultats que té atribuïdes, segons la Llei núm. 401, art. 3 i 15, de 22.12.1990.

 

Ambdues parts, que es reconeixen mútua capacitat per actuar en aquest acte,

 

Manifesten

El Departament d'Ensenyament considera important i necessari afavorir el coneixement de la llengua italiana entre l'alumnat dins el marc de l'ordenació del sistema educatiu, tenint en compte la proximitat geogràfica i l'augment constant de l'intercanvi d'experiències culturals entre els països de la Unió Europea.

L'Institut Italià de Cultura de Barcelona és una institució oficial del govern italià que té com a objectiu prioritari la promoció de la llengua i cultura italiana a l'estranger, i el foment de la cooperació cultural internacional.

Entre les activitats desenvolupades per l'Institut Italià de Cultura de Barcelona figura l'organització d'activitats de foment i difusió de la llengua i cultura italianes a Catalunya. És per això que el Departament d'Ensenyament considera molt convenient col·laborar-hi per assolir els objectius d'una extensa difusió i coneixement de la llengua i la cultura italiana, entre l'alumnat i el professorat de Catalunya.

Aquest acord de col·laboració ha estat aprovat mitjançant l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 25 d'octubre de 2016.

Per tot això, ambdues parts consideren convenient formalitzar aquest acord de col·laboració, amb subjecció a les següents

 

Clàusules

 

Primera.- Objecte

L'objecte del present acord és establir els termes de la col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització d'activitats de foment i difusió de la llengua italiana, destinades a professorat no universitari a Catalunya i a l'alumnat durant l'any 2016.

 

Segona.- Activitats de formació per al professorat de Catalunya i per a l'alumnat no universitari

2.1. Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana per adolescenti expedit per la Università per Stranieri di Perugia (CELI Adolescents):

- L'Institut Italià de Cultura de Barcelona facilitarà l'adquisició de les següents titulacions a l'alumnat dels centres públics de secundària:

-CELI 1a (A2); CELI 2a (B1); CELI 3a (B2)

-Organitzar una sessió de formació a l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per presentar el CELI ADOLESCENTS al professorat de secundària (19 novembre 2016) amb la finalitat de dominar les proves CELI 1a(A2) i CELI 2a (B1) i CELI 3a (B2).

-L'Institut Italià de Cultura de Barcelona es compromet a difondre al màxim aquesta certificació oficial, mitjançant:

- Organitzar sessions de proves de nivell gratuïtes als alumnes que s'examinaran.

- Proporcionar orientació i assessorament al professorat i als alumnes.

- Aplicar als alumnes d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que es presentin a l'examen les següents tarifes per a l'any 2016:

- Fins a 30 estudiants, quota de 90€

- Fins a 55 estudiants, quota de 76€

- Més de 55 estudiants, quota de 66€

2.2. Cursos d'estiu

Organitzar conjuntament un curs d'estiu de metodologia de 30 hores a Barcelona, adreçat a professorat de secundària i d'EOI. Les places seran objecte d'una convocatòria publicada al portal XTEC del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La formació tindrà lloc en els espais de L'Institut Italià de Cultura de Barcelona, en dades compatibles amb les altres activitats organitzades.

2.3. Programació i realització d'activitats a Itàlia

L'Institut Italià de Cultura de Barcelona ofertarà les beques de formació a Itàlia per a professorat i s'ocuparà de la difusió i de l'assessorament per a les sol·licituds.

2.4. Cursos de llengua i cultura organitzats per l'Institut Italià de Cultura de Barcelona

Descompte del 20% per als professors i als funcionaris del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre el preu de la matrícula dels cursos de llengua i cultura organitzats per l'Institut Italià de Cultura de Barcelona.

2.5. Reconeixement d'altres activitats formatives

Les activitats de formació que organitza l'Institut Italià de Cultura de Barcelona seguiran el procés establert en l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost (DOGC núm. 6205, de 3.9.2012) que estableix els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat.

 

Tercera.- Activitats de difusió de la llengua

3.1. Jornada d'impuls de la llengua italiana

L'Institut Italià de Cultura de Barcelona posarà a disposició les seves instal·lacions, en el marc d'un programa decidit conjuntament per ambdues parts.

El professorat italià serà convidat a participar en les activitats de la Setmana de la Llengua Italiana en el món, què té lloc cada any al mes d'octubre.

3.2. Sessions de cine-club i altres activitats

L'Institut Italià de Cultura de Barcelona realitzarà sessions de cine-club gratuïtes i activitats lúdiques i didàctiques destinades a l'alumnat de secundària i batxillerat de Catalunya.

 

Quarta.- Base de dades

La participació del professorat en el curs organitzat a l'estiu a Barcelona quedarà registrada en la base de dades de formació del professorat. Les altres activitats seguiran el procés establert en l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost de 2012 (DOGC núm. 6205 de 03.9.2012) que estableix els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

 

Cinquena.- Comissió mixta

Es crearà una Comissió Mixta formada pels membres següents:

- Subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, o persona en qui delegui.

- Director de l'Institut Italià de Cultura de Barcelona, o persona en qui delegui.

- Subdirector general de Llengua i Plurilingüisme o persona en qui delegui.

- Responsable dels certificats oficials de l'Institut Italià de Cultura de Barcelona, o persona en qui delegui.

Les activitats concretes a desenvolupar es formalitzaran de mutu acord mitjançant programes individualitzats d'actuació a estipular per la Comissió Mixta.

 

Sisena.- Despesa

La signatura d'aquest conveni no suposa increment de despesa pel Departament d'Ensenyament.

 

Setena.- Compromís per part del departament d'ensenyament

El Departament d'Ensenyament proporcionarà dades anonimitzades i informació estadística sobre l'alumnat matriculat d'italià (com a primer idioma i com a segon idioma) als centres d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Així mateix, el Departament d'Ensenyament proporcionarà a l'Institut Italià de Cultura de Barcelona dades actualitzades sobre el número de professors d'italià, a fi d'obtenir una visió general de la difusió de la llengua italiana a Catalunya.

 

Vuitena.- Compromís per part de l'institut italià de cultura de barcelona

L'Institut Italià de Cultura de Barcelona lliurarà al Departament d'Ensenyament una memòria on s'avaluïn les activitats incloses en aquest conveni. Aquesta memòria s'haurà de lliurar no més tard del 30 de novembre de 2016.

Així mateix l'Institut Italià de Cultura de Barcelona es compromet a col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en la dotació als centres i Serveis Educatius de materials didàctics que de forma conjunta s'acordin amb el Departament d'Ensenyament. A més a més, l'Institut Italià de Cultura de Barcelona col·laborarà en la difusió entre el professorat de las novetats editorials de la llengua italiana.

 

Novena.- Protecció del menor i protecció de dades de caràcter personal

Ambdues parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del menor i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Així mateix, les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el què preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 

Desena.- Vigència i durada

Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura per ambdues parts amb efectes des del mes de febrer de 2016, i fins al 31 de desembre de 2016.

 

Onzena.- Causes de resolució

Aquest acord es resoldrà per mutu acord de les parts, per denúncia d'una de les parts manifestada amb antelació mínima d'un mes, o per qualsevol de les causes previstes a l'ordenament vigent.

 

Dotzena.- Qüestions litigioses

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni seran resoltes per la persona titular del Departament d'Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant de la persona titular del Departament d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

I, en prova de conformitat, signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament d'aquest document.

 

La directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament

Montserrat Llobet Bach

 

La directora de l'Institut Italià de Cultura de Barcelona

Roberta Ferrazza

 

Amunt