Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/02/2017

  • Número del document ENS/0287/2017

  • Número de control 17052048

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17052048-2017

Dades del DOGC
  • Número 7315

  • Data 23/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/287/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya, per implantar el Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l'any 2016.


El 28 de setembre de 2016, es va signar l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya, per implantar el Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l'any 2016.

Atès el que preveu l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Fer públic l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya, per implantar el Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l'any 2016, que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 14 de febrer de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya, per implantar el Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l'any 2016

 

Barcelona, 28 de setembre de 2016

 

Reunits

 

Pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

La senyora Montserrat Llobet Bach, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 61/2016, de 19 de gener (DOGC núm. 7041, de 20.1.2016) i actuant per autorització de l'Acord del Govern del 27 de setembre de 2016.

 

Per l'Institut Francès d'Espanya

El senyor Nicolas Kassianides, director de l'Institut Francès d'Espanya, ubicat al carrer Marqués de la Ensenada, 10, 28004 Madrid, CIP IFE: N-0011504-N, segons l'Ordre del Ministeri d'Afers Exteriors i de Desenvolupament Internacional de 3 de juny de 2015, i actuant d'acord amb el que preveu el Decret n° 2010-1695 de 30 de desembre de 2010 relatiu à l'Institut Francès.

 

Ambdues parts, que es reconeixen mútua capacitat jurídica per formalitzar aquest acte,

 

Manifesten

Que el Departament d'Ensenyament i l'Institut Francès d'Espanya signen anualment un conveni de col·laboració per a l'organització conjunta de proves dels exàmens del Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF), adreçades a l'alumnat.

El DELF té quatre nivells de competència: A1, A2, B1 i B2, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

La complexitat de l'organització d'aquestes proves i el fet de la participació múltiple de la part francesa - Institut Francès de Barcelona, Aliances Franceses de Catalunya, entitats representades per l'Institut Francès d'Espanya - fa necessària l'elaboració d'un acord específic per a l'organització de les proves del Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF).

Per tot això, ambdues parts consideren convenient formalitzar aquest acord de col·laboració, prèvia aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 27 de setembre de 2016, amb subjecció a les següents

 

Clàusules

 

Primera.- Objecte de l'acord

L'objecte d'aquest acord és establir el marc de col·laboració per implantar les convocatòries del DELF, diploma oficial del ministeri d'Educació francès, en la versió escolar, en centres escolars públics de secundària de titularitat del

Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Segona.- Marc general

2.1. Destinataris

Podran inscriure's fins a un límit de 3.000 alumnes de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), de Batxillerat (BAT) i de cicles formatius de grau mitjà, d'acord amb aquest ordre de prioritat:

Alumnat escolaritzat en centres públics Batxibac (centres públics de Catalunya amb currículum mixt Batxillerat-Baccalauréat);

2. Alumnat escolaritzat en centres públics de secundària, que estudia francès com a primera llengua estrangera;

3. Alumnat escolaritzat en centres públics de secundària, que estudia francès com a segona llengua estrangera.

Els centres públics de secundària on es realitzaran les proves inscriuran obligatòriament a l'alumnat-candidat en el centre d'examen agregat, implantat a Catalunya, que tindran assignat.

2.2. Nivells

L'Institut Francès d'Espanya com operador del Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP) convoca les proves DELF escolar, en els seus diversos nivells i competència d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

La comissió de seguiment a la qual fa referència la clàusula cinquena d'aquest acord, establirà els nivells concrets del DELF dels quals es faran les proves. Es convocaran les proves del DELF escolar en els nivells A2, B1 i B2.

2.3. Calendari

L'Institut Francès d'Espanya fixa anualment el calendari a nivell nacional. El DELF té una única convocatòria anual, a finals d'abril o a principis de maig que no coincideixi amb les dates de la prova externa batxibac . Les inscripcions es formalitzen 10 setmanes abans de l'inici de les proves, és a dir, al febrer. Les proves col·lectives de la mateixa convocatòria es fan simultàniament en tots els centres públics de secundària designats com a centres on es realitzen les proves. Les proves orals es desenvolupen durant els quinze dies posteriors a l'inici de la convocatòria.

2.4. Despeses d'inscripció

El DELF escolar té unes taxes preferents, a càrrec de l'alumnat que s'hi presenta, fixades cada any, a nivell nacional, pel Comitè d'Orientació Estratègica de l'Institut Francès d'Espanya.

2.5. Diplomes

Els diplomes són emesos pel CIEP. La gestió central de l'organisme Centre Nacional d'Exàmens fa arribar aquests diplomes als centres d'exàmens agregats. Es lliuren els diplomes als alumnes o al responsable designat per l'institut al qual pertanyen i en la seva absència al responsable designat pel servei territorial al qual pertany l'institut, dins el marc d'un lliurament oficial.

2.6. Centres d'examen

N'hi ha de dos tipus:

1. Els “Centres d'examen agregats”, és a dir les Alliances françaises i l'Institut français establerts a Catalunya, homologats pel CIEP que pertany al Ministeri d'Educació i Ensenyament superior francès, dotats d'examinadors i correctors oficialment habilitats, que garanteixen la gestió administrativa i pedagògica dels exàmens.

2. Els “Centres públics de secundària designats com a centres on es realitzen les proves” són els centres públics de secundària identificats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on es desenvoluparan els exàmens DELF escolar.

 

Tercera.- Desenvolupament de l'examen

3.1. Centres d'examen agregats

Les inscripcions, convocatòries, sessions d'examen, correccions de les proves escrites i orals, tractament i publicació dels resultats són responsabilitat dels centres d'examen agregats, sota l'autoritat del seus directors, els quals depenen de l'Institut Francès d'Espanya.

Per a la gestió administrativa d'alguns d'aquests processos s'ha creat la pàgina web www.delfscolaire.cat

3.1.1. Compromisos del centre d'examen agregat

El centre d'examen agregat es compromet a:

-Informar i facilitar els documents necessaris per al procés d'inscripció als exàmens: calendaris, taxes, modalitats i formularis d'inscripció mitjançant la pàgina web

-Planificar les proves orals col·lectives d'acord amb els centres públics de secundària designats com a centres on es realitzen les proves mitjançant la pàgina web

-Enviar les proves als centres públics de secundària designats com a centres on es realitzen les proves, alguns dies abans de la data d'examen. Les proves són elaborades pel CIEP i són de la seva propietat.

3.2. Centres públics de secundària designats com a centres on es realitzen les proves

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l'Institut Francès d'Espanya, determina els centres públics de secundària designats com a centres on es realitzen les proves i nomena un responsable en cadascun d'aquests centres.

La funció dels centres públics de secundària designats com a centres on es realitzen les proves, serà atorgada prioritàriament als centres públics de secundària:

1.Que disposin de la capacitat administrativa per tal planificar la realització de les proves escrites col·lectives i la prova oral individual amb el centre d'examen agregat;

2.Que disposin dels recursos logístics més apropiats per al bon desenvolupament de les proves (aules d'examen, acústica, il·luminació, ventilació, material auditiu, personal responsable).

3.2.1. Compromisos del centres públics on es realitzen les proves

El centre examinador es compromet a respectar i fer respectar les condicions d'examen en vigència durant el període de les convocatòries, i totes les regles citades en el “Vademecum” administratiu del DELF i del DALF (Diploma Avançat de la Llengua Francesa)” elaborat com a base del “Memento administratiu” elaborat per la Comissió nacional del DELF i del DALF.

La direcció del centre escolar on es realitzen les proves i les persones designades per a l'organització de les proves es comprometen a respectar les regles de confidencialitat i d'igualtat de tractament entre els candidats, a partir de la data de la recepció de les proves col·lectives fins a l'enviament dels exàmens al centre d'examen agregat.

La direcció que, dins el marc d'aquesta prestació, ha rebut comunicació a nivell secret o confidencial d'informacions o documents, està obligat/da a mantenir el secret o la confidencialitat d'aquesta comunicació.

Aquestes informacions i documents només poden ser comunicats a persones que tenen una responsabilitat dins el marc d'organització de les proves.

 

Quarta.- Formació del professorat de francès

L'Institut Francès d'Espanya proposa una formació per al professorat de francès implicat en aquesta convocatòria per tal d'ajudar-lo a preparar l'alumnat per a aquestes proves.

Aquestes formacions seran impartides per formadors de l'Institut Français-Barcelone i les Alliances Françaises de Catalunya.

 

Cinquena.- Comissió de seguiment

A partir de la signatura d'aquest acord, es constituirà una comissió de seguiment mixta, que es reunirà anualment, que estarà formada, com a mínim, per dues persones representants de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament i dues persones representants de l'Institut Francès d'Espanya.

 

Sisena.- Compromisos

6.1. Compromisos de la part francesa

L'Institut Francès d'Espanya garanteix, d'acord amb el CIEP, la validesa de la forma i del contingut d'aquests diplomes per avaluar les competències en llengua francesa de l'alumnat inscrit en un nivell determinat.

L'Institut francès d'Espanya, per tal de garantir l'any 2016 la posada en marxa de sessions d'exàmens del DELF, diploma oficial del Ministeri de l'Educació nacional francès, als centres escolars públics de secundària del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es compromet a comptar amb professors que exerceixen en el marc del sistema educatiu català.

Aquest professorat ha estat designat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o pels directors dels centres de realització d'exàmens per tal d'acomplir les tasques de vigilància de les proves escrites, correcció dels proves i realització de les proves orals.

El mes de juliol del 2014 i 2015, el CIEP en el transcurs de la formació organitzada a l'Institut Francès a Barcelona i a l'Aliança francesa de Granollers, va habilitar 80 professors de francès responsables de la realització i la correcció de les proves orals i escrites del DELF.

L'Institut francès d'Espanya es compromet a participar de manera consensuada en la planificació comuna i la presència d'un representant a la organització dels lliuraments oficials dels diplomes que es desenvoluparan en els diferents serveis territorials i per la posada a disposició de la sala d'actes de l'Institut Français per al lliurament de diplomes a Barcelona.

6.2. Compromisos de la part catalana

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es compromet a respectar les obligacions corresponents a la bona organització de les convocatòries d'examen i es compromet a facilitar l'organització de les convocatòries d'examen autoritzant a l'alumnat a presentar-s'hi fora de l'horari escolar (17:00h – 19:00h), facilitant al professorat designat la participació en la organització de l'examen i proporcionant els locals necessaris per a la organització de les sessions de les proves.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es compromet a comunicar als quatre centres agregats d'examen (les Alliances franceses de Girona, de Granollers i de Sabadell i l'Institut francès a Barcelona), un mes abans de la sessió d'examen:

1. Els noms de les persones referents DELF escolar per centre de realització d'exàmens (el responsable del centre de realització d'exàmens pot ser el director del centre o qualsevol altra persona designada per ell, un professor de francès, de batxibac, etc.) amb les seves dades personals (telèfon i adreça de correu electrònic).

2. Els noms dels vigilants de les proves escrites a cadascun dels centres de realització d'exàmens.

La informació i les instruccions relatives a l'organització dels exàmens de la convocatòria 2016 (proves escrites i orals) seran objecte d'un annex tècnic que es remetrà als directors dels centres de realització d'exàmens per part del Departament d'Ensenyament.

 

Setena.- Protecció del menor i protecció de les dades de caràcter personal

Ambdues parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, així com la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Vuitena.- Vigència, durada i renovació de l'acord

Aquest acord de col·laboració serà vigent des del moment de la signatura i amb efectes des del 20 d'abril fins al 31 de desembre de 2016, amb la possibilitat de fer-ne un de nou cada any si així ho manifesten de manera expressa les parts signatàries.

 

Novena.- Causes de resolució de l'acord

Seran causes de resolució de l'acord:

- Mutu acord de les parts, manifestat per escrit per carta certificada amb rebut de recepció, amb un mínim de tres mesos d'antelació.

- Denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'antelació.

- Les generals establertes a l'ordenament vigent.

 

Desena.- Qüestions litigioses

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest acord seran resoltes de comú acord entre les parts. En cas que això no sigui possible, les parts sotmetran les divergències a la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

I perquè així consti, s'estén el present document en exemplar duplicat a un sol efecte i, en prova de conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

 

La directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament

Montserrat Llobet Bach

 

El director de l'Institut Francès d'Espanya

Nicolas Kassianides

 

Amunt